Alexandra Instituttet

Hvad betyder forklarlighed, når vi taler om kunstig intelligens?

Del

Kunstig intelligens er blevet mere og mere udbredt, og dermed følger der også nye udfordringer ved anvendelse af maskinlæring og datadrevne modeller. En af de udfordringer, der har meget fokus lige nu er “black-box”-problematikken, altså ugennemsigtighed af datadrevne modeller og udfordringerne med at forklare deres resultater og logik. For hvornår er kunstig intelligens forklaret tilstrækkeligt? Det er noget af det, vi vil kigge på i dette blogindlæg.

For at se dette indhold fra miro.medium.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

De mange termer der beskriver forklarlig kunstig intelligens (explainable AI)

 

Vi anvender kunstig intelligens på stadig flere områder, og beslutninger baseret på kunstig intelligens kommer tættere på at påvirke vores privatliv. I den forbindelse er der dukket mange begreber op, som explainable (forklarlig) kunstig intelligens, interpretable (fortolkbar) maskinlæring, transparent kunstig intelligens og intelligible (forståelig) kunstig intelligens. I figuren nedenunder kan du se udviklingen i Google-søgninger på ’Explainable Artificial Intelligence’ og ’Interpretable Machine Learning’ op til 2019.

For at se dette indhold fra miro.medium.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Google Trends over hele verden på “explainable AI” og “interpretable ML” op til 2019 (Data kilde: Google Trends).

Men hvad er egentlig meningen bag de begreber, og hvordan definerer man forklarlighed? Vi starter med at prøve at definere forklarlighed baseret på ordbogsdefinitionen af “at forklare”, som skaber grundlag for begreberne inden for forklarlig kunstig intelligens.

Senere i blogindlægget kan du læse om, hvilke egenskaber en model skal have, for at vi kan kalde den forklarlig, ud fra de definitioner vi kommer ind på nu.

Definition

Når man kigger i ordbogen, kan man finde følgende definition af “at forklare”:

gøre noget klart for andre ved at beskrive, oplyse eller på anden måde fortælle nærmere om det

angive en årsag eller grund til noget; gøre rede for noget

Baseret på den engelske definition har Doshi-Velez et al.¹ defineret “interpretability” i konteksten af kunstig intelligens på den følgende måde:

“the ability to explain or present in understandable terms to a human” (evne til at forklare eller præsentere på en forståelige måde til et menneske)

Med andre ord kan forklarlighed ses som en interface mellem en model og brugeren af modellen, der forklarer modellen eller dele af modellen til brugeren. Det er dog ikke tydeligt, hvordan “evne til at forklare” er defineret, og hvad “på en forståelig måde” betyder fra et teknisk perspektiv, da forklarlighed eller gennemsigtighed er afhængig af målet, og hvem eller hvad det er målrettet til. Der findes derfor ikke en enkelt definition af forklarlighed, men til gengæld findes der mange nuancer betinget af konteksten og målet.

Derfor vil vi nu præsentere de forskellige kontekster og målgrupper, som typisk er i spil i forhold til forklarlig kunstig intelligens, så vi kan nærme os en mere konkret og anvendelig definition, man kan tage udgangspunkt i, når vi udvikler kunstig intelligens.

Forskellige mål af forklarlighed

Som regel er datadrevne modeller, der er lavet ved (supervised) maskinlæring, evalueret gennem metrikker (se en artikel på towards data science og sklearns guide), der sammenligner ”eksempel-data”, man ved, der er rigtigt, med modellens forudsigelse. Men der er andre faktorer, man også kan evaluere modellen på, og der påvirker modellens værdi eller omkostninger, når modellen er sat i drift, f.eks. tillid, informationsindhold, opretholdelse af etik, osv. Det er tit ikke muligt til at definere metrikker, der måler disse faktorer, så den eneste løsning til at evaluere dem er gennem forklarlighed. Vi vil nu beskrive de mest almindelige mål og faktorer af forklarlighed, også kaldet ”desire-data”², såsom tillid, fairness og etik, information, transfer af viden, debugging og monitorering. Flowcharten herned guider dig igennem disse mål af forklarlighed og hvilke målgrupper der er tilknyttet.

 

For at se dette indhold fra miro.medium.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

For at se dette indhold fra miro.medium.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Flowchart der igennem mål af forklarlighed og hvilke målgrupper der er tilknyttet.

Tillid

Tillid til en model er vigtigt, for at slutbrugerne faktisk bruger modellen og agerer på dens resultater og anbefalinger. Tillid kan have forskellige former: 1) Tillid til at modellen virker. Her kan det være nok at bruge almindelige metrikker til at vise modellens evner. 2) Det kan også være tillid til, at modellen virker i drift. Det vil sige viden om, hvordan modellen opfører sig i nye, ukendte scenarier og viden om modellens styrker (hvornår virker det?) og begrænsninger (hvornår virker det ikke?).

Det er tit ikke muligt at definere trænings- eller testdata, der dækker alle eksisterende og mulige kommende scenarier, og det er derfor kun muligt at måle modellens nøjagtighed på scenarier beskrevet i dataene. I andre situationer kan der opstå såkaldt “concept-drift”, altså at sammenhænge i data ændrer sig og afviger fra de data, modellen blev trænet på, efter modellen er blevet sat i drift. I begge tilfælde vil det øge tilliden til modellens performance i uforudsete omgivelser, hvis man kunne forstå eller forklare, hvordan modellen virker.

Fair og etisk

Afhængigt af konteksten, hvori modellen er brugt, kan der kræves bestemte etiske standarder (f.eks. etiske guidelines fra EU’s High-Level Expert Group on Artificial Intelligence), og nogle gange endnu et bevis på det lovmæssige ansvar. Den europæiske GDPR, for eksempel, beskriver, at en person, der er påvirket af en automatisk beslutningsproces, har mulighed for at få ”meningsfulde oplysninger om logikken” (GDPR Art. 15), og at dem, der ejer modellen, skal sørge for ”passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder” (GDPR Art. 22). Hvad meningsfulde oplysninger er, og i hvilken grad det handler om forklarlighed, er der dog debat om³ ⁴ ⁵. Men uanset hvad, så er det sikkert, at forklarlighed i den rigtige form vil hjælpe med at vurdere om etiske, fair og lovmæssige krav er opfyldt eller forklarlighed kan være en måde til at opfylder dem direkte.

Informationsindhold

Især når en model interagerer med en ikke-teknisk slutbruger, og når modellen er brugt til beslutningsstøtte, kan yderlige information om hvordan en model virker, og hvorfor den er kommet med et bestemt resultat være vigtigt⁶. Det kan blive relevant, når modellens output kun er en del af en beslutningsproces, eller hvis modellens resultater skal forklares videre af brugeren til en anden person.

Forestil dig for eksempel at du spørger en læge, hvilken behandling der vil virke bedst på en bestemt sygdom, du har. Det er slet ikke nok bare at få navnet at vide eller beskrivelsen af behandlingen — du vil også være interesseret i hvorfor, det er den bedste behandling, hvad der er af alternativer, og om der er nogle risici. I dette tilfælde kræves der flere informationer for at træffe en god beslutning.

Overførsel af viden

Fordi modellen opbygger “viden” om et problem eller en repræsentation af en løsning (baseret på data), kunne det være interessant at overføre denne viden til et menneske eller en anden maskine (model). Kun hvis vi forstår modellens beslutninger eller forudsigelser og evnen til at kunne forklare disse, er det muligt at overføre viden på en måde.

Overførsel af viden kan også være en vigtig faktor til modellens værdi eller brugbarhed. Selvom modellen er trænet og testet på forskellige data, for at vise evnen til at modellen kan generalisere godt på nye data, blev det vist, at en models resultat kan manipuleres ved små ændringer i inputdataene (Intriguing properties of neural networks). Modellerne, der kan overføre viden og opbygge kausalitetssammenhænge i stedet for “bare” at finde korrelationer, kunne være bedre beskyttet imod disse angreb.

Debugging

Forklaringer kan være et yderligere værktøj til at finde nye strategier til at forbedre og debugge en model, f.eks. til at finde ud af hvorfor modellen virker dårligt på bestemte eksempler i dataene eller som hjælp til at fjerne unødvendige inputvariabler.

De kan også bruges til at verificere, at modellen “kigger” på de rigtige ting, og at den ikke har lært mærkelige korrelationer i data, som for eksempel at finde skibe i et billede på grund af at der er vand, men ikke på grund af skibet, eller at genkende heste på grund af et vandmærke i stedet for hesten⁷, eller at forudsige en lavere risiko til at dø af lungebetændelse når man har astma⁸. Ifølge en ny undersøgelse er debugging eller et såkaldt ”sanity check” det mest brugte mål af forklarlighed i praksis i øjeblikket⁹.

Monitorering

Som beskrevet tidligere er almindelige performance-metrikker ikke altid nok til at måle en models værdi eller omkostning løbende i driftssituationen. Det er dog disse metrikker, der bliver brugt til at monitorere forskellige modeller og deres performance. Her kan forklaringer være en yderlige “performance”-metrik til at identificere en model-“drift”¹⁰.

Egenskaber hos forklarlige modeller

Efter at vi nu har etableret de forskellige mål af forklarlighed, er det næste spørgsmål hvilke egenskaber en forklarlig model skal have. R. Guidotti et al. beskriver tre forskellige egenskaber: interpretability (forklarlighed), performance og fidelity (troskab)¹¹. Der findes andre egenskaber, ligesom fairness, sikkerhed og, brugbarhed, men disse er ikke nødvendigt specifikke for forklarlige modeller og kan også delvis adresseres af de andre tre egenskaber.

Forklarlighed

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at forklarlige modeller skal være forklarlige. Der kan være forskellige former af forklarlighed (det kommer vi nærmere ind på i et senere blogindlæg), men det er ikke klart defineret, hvordan man skal måle forklarlighed. Doshi-Velez et al. foreslår tre forskellige måder: applikationsbaseretmetrikbaseret på menneskertekniske metrikker¹.

Den første, den applikationsbaserede måde, er den mest ressource- og tidskrævende, men også den mest præcise. Her bliver forklarlighed målt, mens modellen reelt bliver anvendt (i driftssituationen). Man måler selve gevinsten af modellen i form af forretningsmetrikker, eller om det er nemmere at identificere fejl, om man genererer ny viden, eller om der er mindre diskriminering. Som basis kan man sammenligne metrikker med menneskelig beslutningsstøtte.

Den anden måde er uafhængig af selve konteksten eller applikationen og fokuserer udelukkende på, hvor godt et menneske forstår modellen. Det kan man måle gennem forskellige forsøgsopsætninger¹² ¹³ ¹⁴, for eksempel:

  • Man viser forskellige forklaringer, og forsøgsdeltageren vælger, hvilken af dem de bedst forstår.
  • Man viser en forklaring samt et input, og forsøgsdeltageren skal gætte, hvad modellens resultat vil være¹⁵. Jo mere rigtigt, de ligger, jo bedre er forklaringen.
  • Man viser en forklaring, et input-eksempel og modellens resultat, og forsøgsdeltageren skal beskrive hvilke dele af eksemplets input, der skal skiftes for at ændre modellens resultat. Jo mere rigtigt, de ligger, jo bedre er forklaringen.

Den sidste måde er den mindst ressourcekrævende og mest brugte i litteraturen¹⁰ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸. Her bruger man rent tekniske metrikker. Ideen er, at hvis man ændrer et input på de variabler, der bliver fremhævet af forklaringer, så burde modellens nøjagtighed ændres. Dette kan måles gennem almindelige performancemetrikker, men der er forskellige måder at “ændre” inputtet på¹⁰.

Performance

Det vigtigste formål med modellen er stadig at lave en nøjagtig prædiktion. Derfor er performance også en vigtig egenskab. Performance måles som regel med forskellige metrikker (se en artikel på towards data science og sklearns guide), som f.eks. nøjagtighed. Tit kan der være et trade-off mellem performance og forklarlighed, da simple modeller, som beslutningstræer eller lineære modeller, er mere gennemskuelige men kan ikke modellere komplekse sammenhænge i data. Så den endegyldige beslutning om, hvilken model der virker bedst, er afhængig af balancen mellem de to egenskaber.

Man kan også måle performance i form af det overordnende mål, f.eks. øget brugertilfredshed, bedre behandling af patienter, mere effektive og hurtigere processer, øget omsætning, osv. Forklarlighed kan have en positiv effekt på denne type af metrikker, hvor klassiske metrikker ikke er gode nok til at beskrive performance i forhold til det overordne mål¹⁹.

Troskab

Nogle forklarlighedsmetoder bygger en model til at erstatte black-box-modellen, hvor black-box-modellen er brugt til prædiktioner og den anden model, også kaldt ’surrogate model’, til at generere forklaringer. Men sidstnævnte model skal virke på samme måde som den originale black-box-model, altså generere prædiktioner så tæt som muligt til black-box modellens prædiktioner. Hvis det ikke er tilfældet, så forklarer denne model ikke black-box-modellen, men kun sig selv. Selvfølgelig vil surrogate modellen altid være forskellig, dvs. har en ringere performance en black-box modellen, da man ellers kunne erstatte black-box modellen fuldstændig med surrogate modellen. Troskab måler, hvor tæt forklaringsmodellens resultater ligger på resultater fra black-box modellen.

Konklusion

Bekymringer om forklarlighed vedrørende systemer baseret på kunstig intelligens er ikke nyt, se f.eks. ekspertsystemer²⁰, case-based reasoning²¹ (for et historisk overblik se afsnit “Explanation in Artificial Intelligence Systems: An Historical Perspective” i Explanation in Human-AI Systems: A Literature Meta-Review, Synopsis of Key Ideas and Publications, and Bibliography for Explainable AI). Men fordi modellerne er blevet mere komplekse (især dybe neurale netværk) og kunstig intelligens bliver brugt mere til kritiske beslutninger og af ikke-ekspert-brugere, er udfordringerne med forklarlighed mere aktuelt en nogensinde.

Udfordringen ligger i at definere, hvad man egentlig mener med forklarlighed, og at det nu også er nødvendigt at måle modellens performance på mere beskrivende måder — såsom tillid eller fairness.

I dette blogindlæg er vi kommet ind på hvad forklarlighed betyder, hvad man kan opnå med forklarlige modeller, og hvorfor forklarlighed er et vigtig yderlige performancekriterium.

 

[1] F. Doshi-Velez og B. Kim, “Towards a rigorous science of interpretable Machine Learning”, arXiv:1702.08608 [stat.ML]2017.

[2] Z. C. Lipton, ”The Mythos of Model Interpretability”, arXiv:1606.03490v3 [cs.LG]2017.

[3] G. Malgieri og G. Comandé, “Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation”, International Data Privacy Law, pp. 243–265, 2017.

[4] S. Wachter, B. Mittelstadt og L. Floridi, “Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation”, International Data Privacy Law, pp. 76–99, 2017.

[5] A. Selbst og J. Powles, “Meaningful information and the right to explanation”, International Data Privacy Law, pp. 233–242, 2017.

[6] B. Y. Lim og A. K. Dey, “Assessing demand for intelligibility in context-aware applications”, Proceedings of the UbiComp ’09, pp. 195–204, 2009.

[7] S. Lapuschkin, S. Wäldchen, A. Binder, G. Montavon, W. Samek og K.-R. Müller, “Unmasking Clever Hans predictors and assessing what machines really learn”, Nature Communications, 10, 2019.

[8] R. Caruana, Y. Lou, J. Gehrke, P. Koch, M. Sturm og N. Elhadad, “Intelligible models for healthcare: Predicting pneumonia risk and hospital 30-day readmission”, Proceedings of KDD ’15, pp. 1721–1730, 2015.

[9] U. Bhatt, A. Xiang, S. Sharma, A. Weller, A. Taly, Y. Jia, J. Ghosh, R. Puri, J. M. F. Moura og P. Eckersley, “Explainable machine learning in deployment”, Proceedings of FAT* ’20, pp. 648–657, 2020.

[10] S. M. Lundberg, G. Erion, H. Chen, A. DeGrave, J. M. Prutkin, B. Nair, R. Katz, J. Himmelfarb, N. Bansal og S.-I. Lee, “From local explanations to global understanding with explainable AI for trees”, Nature Machine Intelligence, 2, pp. 56–67, 2020.

[11] A. Weller, “Challenges for Transparency”, arXiv:1708.01870v1 [cs.CY]2017.

[12] J. Chang, S. Gerrish, C. Wang, J. L. Boyd-Graber og D. M. Blei, “Reading Tea Leaves: How Humans Interpret Topic Models”, Advances in Neural Information Processing Systems 22, 2009.

[13] T. Kulesza, M. Burnett, W.-K. Wong og S. Stumpf, “Principles of Explanatory Debugging to Personalize Interactive Machine Learning”, Proceedings of the IUI’15, pp. 126–137, 2015.

[14] F. Poursabzi-Sangdeh, D. G. Goldstein, J. M. Hofman, J. W. Vaughan og H. Wallach, “Manipulating and Measuring Model Interpretability”, arXiv:1802.07810v3 [cs.AI]2019.

[15] M. T. Ribeiro, S. Singh og C. Guestrin, “Anchors: High-Precision Model-Agnostic Explanations”, Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018.

[16] G. Montavon, W. Samek og K.-R. Müller, “Methods for interpreting and understanding deep neural networks”, Digital Signal Processing, pp. 1–15, 2018.

[17] M. Ancona, E. Ceolini, C. Öytireli og M. Gross, “Towards better understanding of gradient-based attribution methods for Deep Neural Networks”, arXiv:1711.06104v4 [cs.LG]2018.

[18] A. Shrikumar, P. Greenside og A. Kundaje, “Learning Important Features Through Propagating Activation Differences”, arXiv:1704.02685 [cs.CV]2017.

[19] L. Bernardi, T. Mavridis og P. Estevez, “150 Successful Machine Learning Models: 6 Lessons Learned at Booking.com”, Proceedings of KDD ’19, pp. 1743–1751, 2019.

[20] P. Jackson, “Introduction to Expert Systems”, Addison-Wesley Longman, Harlow, 1990.

[21] A. Kofod-Petersen, J. Cassens og A. Aamodt, “Explanatory Capabilities in the CREEK Knowledge-Intensive Case-Based Reasoner”, Proceedings of SCAI 2008 , pp. 28–35, 2008.

 

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Links

Information om Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet
Alexandra Instituttet
Åbogade 34 · Njalsgade 76, 3. sal
8200 Aarhus N · 2300 København S

+45 70 27 70 12https://alexandra.dk

Ansvarlig AI er en tværfaglig blog med både tekniske indlæg om forklarlig og fair maskinlæring, antropologiske indlæg om forståelse og anvendelse af teknologien, samt et standpunkt eller to til debat. Det hele i et gennemsigtig forsøg på at bryde ud af den sorte boks.

Følg pressemeddelelser fra Alexandra Instituttet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Alexandra Instituttet

Beskytter coronapasset vores data godt nok?9.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Det skabte stor debat, da smitteopsporingsapp’en blev lanceret, for vi ville gerne være sikre på, at vi ikke blev overvåget unødigt gennem app’en. Nu er der kommet et digitalt coronapas, og det har ikke skabt den samme debat om privatliv og overvågning. Vi bør dog være mindst lige så opmærksomme nu, for også her kan der være en risiko for tracking af vores færden. Vi giver et bud på, hvor godt vores data er beskyttet i det nuværende pas, og hvordan vi kan optimere sikkerheden med nye teknologier.

Sådan ser en række arkitektfirmaer på mulighederne med digitale services8.6.2021 16:07:20 CEST | Pressemeddelelse

Arkitektbranchen spår succes for de AI-virksomheder, der kan imødekomme arkitektfirmaers behov for at opsamle data om brugeradfærd og energiforbrug, hvis de også kan bringe data i spil inden for bæredygtighed. Sådan lyder en af konklusionerne fra en række arkitektfirmaer i en undersøgelse udført af Alexandra Instituttet om fremtidens brug af data til digitale services i en arkitektbranche i forandring.

Jammerbugt kommune skal tilpasse til klimaforandringer med kunstig intelligens fra KMD, DTU og Alexandra Instituttet7.5.2021 11:55:38 CEST | Pressemeddelelse

Voldsommere nedbør og ændringer i grundvandsstanden udfordrer byplanlægningen hos kommunerne. Jammerbugt Kommune sætter nu strøm til et prominent AI-signaturprojekt i form af et datadrevet screeningsværktøj med KMD som hovedleverandør i projektets første fase, og den nordjyske kommune forventer et markant bedre beslutningsgrundlag, når der skal anlægges infrastruktur og bygges nyt.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum