PwC

Årsopgørelsen for 2023: Dét skal du være opmærksom på

Del

Den 11. marts åbner Skattestyrelsen for danskernes årsopgørelse. Her kan du se, om du får penge tilbage i skat eller står over for en ekstraregning. PwC har samlet en række råd, som du skal være særligt opmærksom på og kan bruge til at kontrollere, om skatteoplysningerne og fradragene for 2023 er korrekte.

Søren Bech, skatteekspert i PwC.
Søren Bech, skatteekspert i PwC.

Skattestyrelsen har officielt din årsopgørelse klar den 11. marts 2024. For langt de fleste danskere vil det være en rigtig god idé at få tjekket, om årsopgørelsen ser korrekt ud, uanset om du får penge tilbage i skat eller har en restgæld at betale. Hvis du skylder restskat, er det i år en særlig god idé at få den betalt hurtigst muligt på grund af markant højere renter.

Min anbefaling er, at man som minimum sikrer, at det overordnede billede ser korrekt ud. Får man en restskat, så bør man få den betalt hurtigst muligt. Man får ikke fradrag for sine renter hos Skat, så rentesatsen svarer til et lån på ca. 8 % før skattebesparelsen i banken,” fortæller Søren Bech, skatteekspert i PwC, og fortsætter:

Det er ikke alle fradrag, som automatisk kommer med på årsopgørelsen. Det er dit eget ansvar at sikre, at fradragene bliver medtaget, ligesom du har pligt til at kontrollere, om tallene er korrekte. Min anbefaling er at gennemgå fradragene, så du både sikrer dig at betale den korrekte skat og undgår at gå glip af mulige fradrag, og selvfølgelig også tjekke om indkomsten er rigtig.

Nedenfor følger de mest væsentligste fradrag, som er en god idé at gå igennem:

 1. Servicefradrag
  Du kan du trække op til 6.600 kr. fra pr. person i servicefradrag, dvs. ydelser som rengøring, børnepasning, almindeligt havearbejde mv. Arbejdet, som er udført i 2023, skal være betalt senest 28. februar 2024. Se den fulde liste på Skattestyrelsens hjemmeside. Du kan kun få fradrag for arbejdslønnen - ikke for materialer, ligesom det er betingelse, at betalingen er sket elektronisk, f.eks. via netbank. Betaling kontant giver ingen fradrag. Fradraget indberettes i rubrik 461.

 2. Kørselsfradrag
  Hvis din samlede kørsel mellem hjem og arbejde overstiger 24 kilometer pr. dag, kan du få fradrag for befordring ud over denne bundgrænse. Dette fradrag står ikke automatisk til indregning på din årsopgørelse for 2023, og du skal derfor selv oplyse fradraget til Skattestyrelsen på grundlag af det konkrete antal dage, hvor du har transporteret dig til og fra arbejde. Hjemmearbejde giver ingen befordringsfradrag.

  Befordringsfradraget er 2,19 kr. pr. km ud over 24 km i 2023, dog kun 1,10 kr. pr. km for kørsel ud over 120 km. dagligt, medmindre du bor i en såkaldt yderkommune, hvor satsen udgør 2,19 kr. Fradraget skal som udgangspunkt beregnes ud fra det faktiske antal kørte kilometer ad den normale rute, hvilket ikke nødvendigvis er den korteste rute. Det kan f.eks. være hurtigere at tage ringvejen uden om byen end at køre den kortere, men langsommere tur gennem byen. Tjek derfor kilometertælleren, når du holder i din indkørsel og igen, når du holder ved din arbejdsplads; og husk at opgøre det konkrete antal dage, hvor du har kørt turen til dit arbejde i 2023. Husk, at befordringsfradraget gælder uanset om du kører i bil, tog, bus, på cykel mv. - Det er alene afstanden der gælder, som skal overstige 24 kilometer pr. Dag. Skal du over Storebæltsbroen i bil til din arbejdsplads, får du et fradrag på 110 kr. pr. tur, og hvis det sker med tog, så er det 15 kr. pr. tur. Fradraget indberettes i rubrik 51.

 3. Kost, logi og småfornødenheder ved forretningsrejse mv.
  Er man på rejse i forbindelse med sit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Man skal være på rejse i mindst 24 timer til et midlertidigt arbejdssted. Derudover skal afstanden fra den sædvanlige bopæl til det midlertidige arbejdssted være så stor, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten hjemme.

  Det maksimale fradrag er 30.500 kr. i 2023. Du kan også få fradrag for såkaldte småfornødenheder (fx en kop kaffe eller en avis i lufthavnen eller på en tankstation.) – 138,75 kr. pr. døgn i 2023 – uanset, om du har haft sådanne udgifter eller ej, og selvom din arbejdsgiver har refunderet dine udgifter til dagens tre måltider, men ikke hvis din arbejdsgiver har udbetalt godtgørelse efter en standardsats på 555 kr. I 2023. Se satser mv. på Skattestyrelsens hjemmeside. Fradraget indberettes i rubrik 53.

  Søren Bech siger: ”Min erfaring er, at det ofte er et ‘glemt’ fradrag på årsopgørelsen. Man skal ikke dokumentere sine småudgifter, blot skal betingelsen være opfyldt, at arbejdsgiver ikke har dækket disse udgifter, og du ikke har fået en godtgørelse efter standardsatsen. For dem, der rejser meget, kan det godt løbe op i nogle penge, og det svarer til ca. 35 kr. i skattebesparelse pr. rejse - så er udgiften til kaffen og avisen måske betalt.”

 4. Fradrag på privat gæld
  Har du lånt penge privat, har du fradrag for renterne. Du kan også få fradrag for stiftelsesprovision, hvis løbetiden er under to år, og hvis stiftelsesgebyret højest udgør 2,5 % af lånets størrelse. Der er særlige regler, hvis provisionen er mere end 2,5 %. af lånebeløbet. Bor du eksempelvis i lejlighed og deltager i et fælleslån i ejerforeningen, vil renteudgifterne ofte ikke blive indberettet automatisk, hvorfor du skal være opmærksom på selv at gøre dette i rubrik 44. Det er dog en betingelse, at skyldner hæfter direkte for gælden over for långiver.

 5. Tjek pensionsindbetalinger
  Sørg for, at indskud på ratepension ikke overstiger fradragsgrænsen på 60.900 kr. i 2023. Det kan fx ske, hvis du både har en arbejdsgiverordning og selv indbetaler privat, eller at du i året har haft flere arbejdsgivere, fordi du har skiftet arbejde. En indbetaling via arbejdsgiver har “forrang” i forhold til en privat indbetaling, så det er den private indbetaling der reguleres, hvis der er betalt for meget. Er grænsen overskredet, bliver du automatisk beskattet af det for meget indbetalte beløb. Du kan også vælge at få overført det for meget indbetalte til fx en fradragsberettiget livrenteordning - kontakt banken eller pensionsselskabet. Du kan fx også vælge at få beløbet tilbagebetalt og dermed ikke få fradrag.

 6. Fradrag for donationer til velgørende organisationer
  Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Børnefonden, Amnesty International eller Kræftens Bekæmpelse, skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skattestyrelsen. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skattestyrelsen, og organisationerne er godkendt af Skattestyrelsen. Du har fradrag for det indbetalte beløb, dog højst 17.700 kr. i alt i 2023. Beløbet indberettes i rubrik 55.

 7. Har du lagt dit lån om i 2023?
  Har du omlagt realkreditlån, skal man typisk stille en bankgaranti. Man betaler en garantiprovision til banken, som kan trækkes fra i skat, hvis det er en løbende provision, men beløbet er ikke altid blevet indberettet til Skattestyrelsen. Det samme gælder for stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år, fx i forbindelse med omlægning, byggekredit mv. Bemærk dog, at selvom et lån indfries inden for 2 år, er der ikke fradrag, hvis løbetiden er aftalt på mere end 2 år, hvilket er normalt på realkreditlån men måske ikke på et banklån. Tjek evt. med din bank/realkreditinstitut, om de har indberettet alle fradragsberettigede udgifter i forbindelse med din låneomlægning. Fradragsberettigede provisioner mv., som ikke er indberettet, anføres i rubrik 44 med et minus foran. 

  Søren Bech siger: “Mange har fået lagt deres lån om i 2023 til nogle højere renter, fx dem som har rentetilpasningslån. Det er godt at få tjekket, at alle renterne er kommet med på årsopgørelsen. Se også lige på forskudsopgørelsen for 2024 og kontroller, at du har fået ændret din forskudsopgørelse, så også de høje renter for 2024 er kommet med. Du kan lige så godt få skattebesparelsen løbende, i takt med at du betaler dem.”

 8. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat mv.
  Ved køb af fast ejendom beregnes der som udgangspunkt ejendomsværdiskat fra overtagelsesdagen, men hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal du først betale ejendomsværdiskat fra indflytningstidspunktet. Tilsvarende gælder ved salg af fast ejendom, når man flytter ud før overtagelsesdagen. Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en refusionsopgørelse, skal de også indberettes til Skattestyrelsen. Renteudgifter indberettes i rubrik 44 og renteindtægter i rubrik 31 (som dog er fortrykt).
 9. Børne- og underholdsbidrag
  Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skattestyrelsen, hvis ordningen går via det offentlige, men mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen. Husk i den forbindelse, at ud af det årligt betalte børnebidrag er et beløb på 2.064 kr. ikke fradragsberettiget i 2023. Fradraget indberettes i rubrik 56.

 10. Har du restskat/overskydende skat for 2023?
  Dag-til-dag renten på restskat for 2023 er på 5,5 % og beregnes dag-til-dag fra 1. januar 2024 indtil den dag, du betaler i 2024, dog senest 1. juli 2024. Hvis du betaler efter den 1. juli 2024, beregnes denne dag-til-dag rente ikke, men der lægges i stedet for et fast 7,5 % procenttillæg til din restskat. Skal du have penge tilbage, får du en beskeden rentegodtgørelse på 0,8%. Renter og procenttillæg til Skattestyrelsen er ikke fradragsberettigede.

  Søren Bech siger: “Det er en rigtig god ide at få betalt sin restskat så hurtigt som muligt. Til og med 1. juli 2024 svarer dag-til-dag-renten faktisk til ca. 8% p.a. før skat for de fleste, og venter du med at betale til efter den 1. juli 2024, så er vi helt op på ca. 11% p.a. før skat. Det er en høj rente sammenlignet med det gældende renteniveau. Betaler du ikke restskatten senest den 1. juli 2024, så indregnes restskat indtil 23.973 kr. inklusive renter i din forskudsskat i 2025, og skal du betale mere i restskat, så forfalder det overskydende beløb med renter i august, september og oktober 2024.“

 11. Gennemgå tab på aktier og aktiegevinster
  Husk at kontrollere, om Skattestyrelsen har oplysninger om årets anskaffelser af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser mv. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab, når du engang i fremtiden sælger disse. Danske banker har pligt til at indberette dine handler til Skattestyrelsen, så dette er særligt relevant at være opmærksom på, hvis du har dine aktier mv. i en udenlandsk bank/depot. Der er ikke fradrag for tab, hvis aktierne ikke er indberettet til Skattestyrelsen.

 12. Har du investeringer i udlandet?
  Du skal selv selvangive dine indkomster fra udlandet, fx renteindtægter fra udenlandske bankkonti, aktieudbytte fra aktier i udenlandsk depot og kursgevinster i forbindelse med salg, idet udenlandske banker ikke indberetter sådanne oplysninger til Skattestyrelsen. Der skal måske søges om tilbagebetaling af for meget betalt udenlandsk udbytteskat ligesom man skal huske, at få nedslag i den danske skat for den udenlandske udbytteskat man skal betale, typisk 15%. Husk også, at der skal betales dansk ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet, og man i visse tilfælde kan få nedslag for lignende skatter, som man har betalt i det land, hvor ejendommen er beliggende.

 13. Deleøkonomien skal også (delvist) beskattes
  Har du lejet værelser ud i din bolig via Airbnb i under fire måneder - “korttidsudlejning”, har du et bundfradrag på 31.200 i 2023, og hvis du udlejer privat uden om en platform, er bundfradraget 12.200 kr. i 2023. Bor du sammen med flere beboere, og I deler huslejen imellem jer, har I et bundfradrag til deling. Du kan i stedet for bundfradrag gøre brug af et regnskabsmæssigt fradrag. Lejer du ud i 4 måneder eller mere, er der tale om “langtidsudlejning”, og så kan du vælge at beregne bundfradrag mv. ud fra reglerne for langtidsudlejning eller reglerne for korttidsudlejning. Hvad der er bedst, skal opgøres i hvert enkelte tilfælde. Prøv at gå ind skat.dk og se reglerne. Indberetning sker i rubrik 37.

  Ved sommerhusudlejning er det skattefri bundfradrag 44.500 kr. for indkomståret 2023, hvis der udlejes gennem et bureau, som indberetter til Skattestyrelsen, ellers er bundfradraget 12.200 kr. i 2023. Indberetning sker i rubrik 37. Ved udlejning af bil, lystbåd, campingvogn mv. via en platform, og når platformen indberetter til Skattestyrelsen, er der et skattefrit bundfradrag på 11.100 kr. i 2023. Udlejer du en el-, brint- eller hybridbil, har du ret til et bundfradrag på 20.900 kr. i 2023. Har du ret til det høje bundfradrag, skal du selv beregne din skattepligtige indkomst med den høje sats og rette den skattepligtige indtægt på din årsopgørelse. Indberetning sker i rubrik 20.

 14. “Digitale stopklodser”

Skattestyrelsen har låst nogle felter på årsopgørelsen, som man ikke selv kan ændre. Et eksempel er fx lønindkomst. Herudover er der indført nogle digitale stopklodser, som aktiveres hvis der indtastes noget, der er atypisk, f.eks. et befordringsfradrag, hvis man udelukkende har været på overførselsindkomst. Det er navnlig kørselsfradraget, rejsefradraget og fradrag for dobbelt husførelse, som er under “luppen” og hvor der begås fejl. Man kan godt komme ud for den situation, at man skal lede efter hvor f.eks. et fradrag skal indtastes. Det skyldes, at årsopgørelsen for den enkelte er “skræddersyet” til den enkelte borger, ud fra en vurdering af, hvad der er relevant for den enkelte.

Søren Bech siger: “Det kan godt være lidt af et puslespil at komme igennem årsopgørelsens rubrikker, og selvom den er godt udviklet af Skattestyrelsen, kan man godt komme i tvivl, om det er nu er rigtigt, fx skal jeg anføre et minus foran et fradrag, og kan der i samme rubrik både være et minus og et plus (som ikke skal anføres)? Nogle gange er der en lille vejledning til rubrikken, som man kan trykke på og få hjælp. Det er altid en god ide efter en indtastning af ændrede oplysninger at se den igennem igen for at tjekke, at den er rigtig - det kan jo ske, at man er kommet til at indtaste et tal med forkert fortegn. Så tjek den igen, inden at den lægges ned i skrivebordsskuffen,” slutter Søren Bech.

Om PwC

I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er ca. 2.800 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi 328.000 PwC'ere i 152 lande, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. 

Succes skaber vi sammen … 

Følg pressemeddelelser fra PwC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PwC

Erhvervsledere: AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen7.6.2024 13:12:44 CEST | Pressemeddelelse

85 % af de danske erhvervsledere mener, at udviklingen inden for AI medfører et større etisk ansvar for topledelsen, men mange har ikke retningslinjer for brugen af AI. Samtidig står manglende viden og kompetencer i vejen for at komme i gang med AI-værktøjer. Det viser en ny undersøgelse fra VL og PwC, der netop er blevet præsenteret på VL Døgnet 6.-7. juni 2024 på Egeskov Slot på Fyn.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye