Danida

Invitation til ansøgning om Børnenes U-landskalenderprojekt i 2024

Del
Hvor skal Børnenes U-landskalender hen i 2024? Har din organisation en god idé til et projekt, som gavner børn i et udviklingsland og kan formidles til danske børn – og har I mod på at være med i midten af en stor og mangesidet oplysningsindsats? Så send os en kort interessetilkendegivelse. Overskuddet fra salget af U-landskalenderen 2024 vil gå til det udvalgte projekt.

Hvad er Børnenes U-landskalender?

Børnenes U-landskalender er et stærkt udviklings-, engagements- og fundraisingsamarbejde mellem DR, Udenrigsministeriet og en udvalgt dansk civilsamfundsorganisation. Når danske børn eller deres forældre op til jul køber U-landskalenderen, går overskuddet fra salget til et projekt for børn i et udviklingsland. Årets U-landskalenderprojekt er administreret af en dansk civilsamfundsorganisation, der også har en central rolle i at skabe rammer for og bidrage til oplysnings- og engagementsindsatsen.

DR Ramasjang og Ultra producerer programmer om årets land med deres kendte værter og formater som omdrejningspunkt. Programmerne er normalt meget populære blandt DR’s yngre seere (børn fra 4-12 år) og er en unik mulighed for at nå bredt ud i danske børnefamilier. DR laver også outreach-aktiviteter, der skal engagere børn og deres familier uden for skærmen.

Udenrigsministeriet udgiver et omfattende undervisningsmateriale med en skønlitterær børnebog, som tager udgangspunkt i børneliv i årets land, samt et mange- facetteret online undervisningsunivers. Omkring 150.000 indskolings- og mellemtrinselever arbejder med materialerne hvert år – ofte i flere uger.

Fortællingen om årets U-landskalenderprojekt og om årets land er omdrejningspunktet for kommunikationen i DR-programmerne, i undervisningsmaterialet, i lågekalenderen og i markedsføringen af U-landskalenderen på tværs af kanaler.

Se: www.u-landskalender.dk

Hvem kan søge og hvordan?

Alle danske civilsamfundsorganisationer med erfaring i at gennemføre udviklings- og/eller humanitære projekter kan søge om at få U-landskalenderprojektet. Der lægges også stor vægt på kapacitet til at understøtte planlægning og gennemførelse af oplysningsindsatserne og organisationens engagement og villighed til at indgå i aktivt samarbejdet med Udenrigsministeriet og DR om i fællesskab at skabe det stærkeste projekt.

I første omgang skal organisationen indsende en interessetilkendegivelse. Interessetilkendegivelsen må max fylde fem A4-sider og skal indeholde:

 • Beskrivelse af projektidéen og målet for aktiviteterne (forandringsteori), herunder:
  • Kort beskrivelse projektet og den lokale kontekst
  • Målgruppe for projektaktiviteterne i landet
  • Projektets relevans for opfyldelsen af verdensmålene
  • Målsætninger, aktiviteter og forventede resultater
  • Samarbejde med lokale og evt. internationale partnere
  • Sikkerhedssituationen (er det muligt for film- og forfatterhold at rejse i projektområdet og i andre dele af landet?)
 • Overordnede idéer til egen formidlingsindsats samt en beskrivelse af, hvordan organisationen vil tilrettelægge arbejdet med oplysningsindsatsen, herunder hvordan de vil bistå med research og planlægning ift. undervisningsholdets og DRs arbejde og rejser.
 • Foreløbigt budget

Projektaktiviteterne i det udvalgte land skal iværksættes fra begyndelsen af 2025. Varigheden kan variere alt efter projektets art.

Overskuddet fra salget af U-landskalenderen har i de seneste år ligget på mellem 2 og 4 mio. kr. Med forbehold for bevilligende myndigheders godkendelse støtter Udenrigsministeriet med yderligere midler, så den samlede budgetramme er på 10 mio. kr.

Børnenes U-landskalender fyldte i 2022 60 år. Læs om U-landskalenderen og se oversigten over tidligere års projekter her: Bag om Børnenes U-landskalender - Børnenes U-landskalender 2022

Hvad skal der til for at få U-landskalenderprojektet?

Børnenes U-landskalender er både et udviklingsprojekt og et engagements- og fundraisingprojekt. Netop fordi det bliver så eksponeret i kommunikationssammenhæng, er det væsentligt, at projektet kan kommunikeres på en forståelig og engagerende måde til målgrupper, der ikke har særligt kendskab til udviklingssamarbejdet; ligesom det er afgørende, at projektet i lokal sammenhæng er relevant og har udviklingsmæssig tyngde. Dertil kommer, at det har stor betydning, at effekten af projektet kan dokumenteres, og at projektet efter gennemførelse har skabt grundlaget for yderligere udvikling og fremskridt.

Der vil ved udvælgelsen af projektet for 2024 blive lagt vægt på, at:

 • projektet har en solid og overbevisende forandringsteori (det er sandsynliggjort, at de forventede resultater kan opnås, og at de kommer udsatte og eller marginaliserede grupper til gavn i det udvalgte land)
 • projektet gennemføres i ligeværdigt partnerskab med lokalt forankrede civilsamfundsorganisationer
 • resultaterne af indsatsen kan dokumenteres
 • projektet forholder sig aktivt til ét eller flere af verdensmålene
 • projektets formål, titel og aktiviteter er umiddelbart forståelige for voksne danskere uden forudgående kendskab til udviklingssamarbejdet
 • projektet kan kommunikeres, så det er let forståeligt og engagerende for danske børn og giver dem en vedkommende, interessant og gerne anderledes fortælling om børns hverdag i et udviklingsland – samtidig med at de forstår, hvordan de gør en reel forskel for disse børn ved at købe U-landskalenderen.

I forhold til det foreslåede land vil der blive foretaget en afvejning på baggrund af følgende kriterier:

 • Landet er på OECD/DACs liste over lande, der kan modtage udviklingsbistand, og har strategisk geografisk eller tematisk relevans for Danmark. Der henvises til den udviklingspolitiske strategi ”Fælles om Verden”.
 • Danmark har udviklingspolitiske eller humanitære indsatser i det pågældende land. Det kan være i form af målrettede eller udvidede partnerskaber – eller humanitær tilstedeværelse.
 • Der er en rimelig variation over tid i de udvalgte lande, regioner og tematikker.
  • I 2023 er projektlandet Sierra Leone, og tematisk fokus er adgang til uddannelse og sportsfælleskaber for piger i slumområder i de større byer.
  • I 2022 var projektlandet Tunesien og fokus var på medier og ytringsfrihed.
  • I 2021 var landet Kenya og fokus var tryghed og skolegang for børn i en region ramt af klimaforandringer.
 • Det er sandsynliggjort, at det er praktisk og sikkerhedsmæssigt fuldt muligt for film- og forfatterhold at rejse i dele af landet, der kan illustrere selve projektet, men også i andre interessante dele af landet. Se UMs rejsevejledninger.

Yderligere krav til projektet

Projektet skal have en selvstændig karakter – det vil sige, at det skal være afgrænset fra allerede eksisterende projekter. U-landskalenderprojektet kan godt være en forgrening eller en knopskydning på et eksisterende projekt eller program, eller det kan være et helt nyetableret projekt. Det afgørende er, at projektet indholdsmæssigt og økonomisk kan afgrænses som ”U-landskalenderprojektet”.

Da oplysningsindsatsen og indsatsen for at understøtte undervisnings- og filmholdenes research og rejsepraktik har stor vægt, kan der anvendes op til max. 10 pct. af projektbudgettet hertil, men det afhænger af organisationens præferencer og kapacitet.

Formidling om projektet og årets land

Både i markedsføringen, på låge-julekalenderen og i Udenrigsministeriets/Danidas undervisningsmateriale indgår information om projektet, hvad overskuddet fra kalender-salget går til, og om forholdene generelt i det land, hvor projektet finder sted. Den primære målgruppe for oplysningsarbejdet er danske børn i alderen 5-12 år; den sekundære er lærere, forældre og bedsteforældre.

Oplysningsindsatsen omkring Børnenes U-landskalender er omfattende, mangesidet og justeres løbende, så den både indholds- og formmæssigt når målgrupperne bedst muligt. Ud over at fortælle om årets organisation og om årets projekt, skal de forskellige materialer også tegne et bredere billede af landet, f.eks. dagligliv og levevilkår, typiske forhold og pligter for børn samt vigtige kulturelle og naturmæssige forhold.

Derfor tilstræbes det, at den konkrete idé-udvikling til organisationens egne dele af kommunikationsindsatsen sker i et samarbejde mellem parterne, når projektet er udvalgt – og at de prioriteres ud fra, hvad der netop dette år er mest behov for i helheden. Organisationen skal derfor i interessetilkendegivelsen blot skitsere overordnede formidlingsidéer, og hvordan disse flugter med og understøtter de typiske øvrige kommunikationsaktiviteter omkring U-landskalenderen. Dem kan man danne sig et indtryk af på hjemmesiden u-landskalender.dk.

Forventningerne til organisationen i forbindelse med formidlings- og engagementsindsatsen:

 • Organisationen skal være indstillet på at samarbejde og koordinere tæt med DR og Udenrigsministeriet i forberedelsen af undervisningsmaterialer, tv-programmer og al anden kommunikation.
 • Organisationen tilrettelægger sin egen formidlingsindsats, så den bedst muligt supplerer de aktiviteter, Udenrigsministeriet og DR gennemfører.
 • Årets organisation forventes at stille de relevante ressourcer til rådighed i både researchfasen og i forberedelse og gennemførelse af produktionsrejser for holdet bag undervisningsmaterialerne (”bogholdet”) og DR’s 1-3 research- og filmhold. Der er erfaringsmæssigt brug for at afsætte én primær projektleder, der bruger det meste af sin tid på projektet fra efterår 2023 til efterår 2024.
 • Researchfasen fra sensommer 2023 til forår 2024: Forfatteren til årets elevbog, redaktørerne af undervisningsmaterialet og DR’s redaktioner skal klædes på med viden om årets projekt, om hverdagslivet i projektområdet og om livet, naturforhold og kultur i årets land mere generelt. Organisationen må derfor give adgang til personer med indgående kendskab til landet.
 • Planlægning og gennemførelse af rejserne: Organisationen forventes at bistå med både planlægning og gennemførelse af rejserne, så DR’s og Udenrigsministeriets hold får så gode vilkår som muligt for at formidle fra landet. I planlægningsfasen gælder dette at bistå med at lægge en rejserute og -indhold, hvor der på forhånd er truffet de nødvendige, lokale aftaler, skaffet nødvendige tilladelser, booket ophold m.v. Under bogholdets rejse skal organisationen stå for at arrangere lokal transport samt at der er en tolk og lokal rådgiver/fixer til rådighed for holdet. Alle udgifter til bogholdets rejse, herunder til visum/tilladelser, overnatninger, forplejning, særlige entréer el. lign. samt til lokal transport, dækkes af Udenrigsministeriet. Eventuelle lønudgifter til lokal rådgiver/fixer skal dog indgå i organisationens budget. DR afholder egne rejseudgifter. Der er tale om én rejse for bogholdet i første kvartal af 2024 og 1-3 separate rejser for DR i første halvår af 2024. Alle af 2-3 ugers varighed.
 • Organisationen skal bidrage med et par artikler, en række korte tekster og indholdselementer til bl.a. lågekalenderens bagside, til markedsføringen og til U-landskalenderens hjemmeside. Disse tekster skal informere om organisationen, årets projekt og organisationens egne kommunikations- og engagementsaktiviteter. Alt materiale færdigredigeres af Udenrigsministeriet.
 • Organisationen bidrager til undervisningsmaterialet - herunder skal organisationen levere indhold til det meget populære område på U-landskalenderens website, der rummer portrætter af børn fra årets land (se tilsvarende her fra 2019 og 2022). Børneportrætterne bruges af mange lærere i undervisningen og er også en del af det åbne univers, som alle børn og familier kan gå på opdagelse i. Herudover kan organisationen spille ind med andre aktiviteter til undervisningsmaterialet – fx kreative aktiviteter og lege/bevægelse med udgangspunkt i årets land. Organisationen kan også supplere med indhold til en børnerettet side om årets projekt (se her tilsvarende i 2022) og gerne besøg på et antal skoler (i så fald gerne over 30, da der typisk er 900-1000 skoler, der bruger materialet).
 • Organisationen bidrager med kommunikations- og engagementsaktiviteter om U-landskalenderen, som kan skabe folkeligt engagement og forståelse for projektet hos den danske målgruppe. Vægten bør lægges i forbindelse med lanceringen og udrulningen i efteråret 2024, hvor organisationen skal være med til at sikre presse-, kommunikations- og engagementsaktiviteter, der bredt profilerer årets projekt og U-landskalenderen over for danskerne.

Tidsplan

Interessetilkendegivelsen skal indsendes elektronisk til Udenrigsministeriet (um@um.dk) med kopi til Kontoret for Humanitære indsatser, Civilsamfund og Engagement (hce@um.dk) og være ministeriet i hænde tirsdag d. 21. februar 2023.

Kontoret for Humanitære indsatser, Civilsamfund og Engagement (HCE) vil udvælge et eller flere af forslagene med henblik på, at organisationen/organisationerne udarbejder en egentlig projektansøgning. Denne ansøgning skal følge retningslinjerne for støtte til enkeltprojekter (Enkeltprojekter (um.dk)). Den egentlige projektansøgning skal være Udenrigsministeriet i hænde tirsdag d. 2. maj 2023.


Yderligere oplysninger kan fås hos:

Kontoret for Humanitære Indsatser, Civilsamfund og Engagement (HCE), Anne Sofie Skov Faber, annfab@um.dk, tlf. 33 92 11 08 (Projektansøgning) og Ditte Vagn Madsen, ditmad@um.dk, tlf. 33 92 00 55 (Engagementsindsats)

Information om Danida

Danida
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33920000https://um.dk

Følg pressemeddelelser fra Danida

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danida

Dansk fond bidrager til positive forandringer i verdens brændpunkter, men freden er ikke rykket nærmere3.3.2023 13:27:45 CET | Pressemeddelelse

Ny evaluering af Freds- og Stabiliseringsfonden, der primært er finansieret af den danske udviklingsbistand, konkluderer, at Fonden har bidraget til flere positive resultater i nogle af verdens brændpunkter, og at Fonden også i fremtiden bør være et vigtigt element i Danmarks internationale indsats. Også selv om den kun i beskedent omfang har bidraget til at sikre fred og stabilitet på længere sigt.

Udviklingspolitisk Råd besøger Jordan og Libanon30.5.2022 11:36:12 CEST | Pressemeddelelse

Krigen i Syrien er gået ind i sit 12. år. Flere millioner syrere er flygtet til nabolande som Jordan og Libanon. Det skaber et stort pres på værtssamfundenes infrastruktur. Samtidig er især Libanon ramt af en dyb krise, som nu forstærkes hastigt af stigende fødevare- og energipriser i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Derfor støtter Danmark landene omkring Syrien i kampen for at udvikle holdbare løsninger inden for bl.a. sundhed, uddannelse og jobskabelse for såvel flygtninge som berørte lokalsamfund.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye