Biodiversitetspartnerskabet overrækker anbefalinger, der skal føre til styrkede biodiversitetsindsatser hos danske virksomheder

Del

22 organisationer fra den private sektor, civilsamfund og videninstitutioner er blevet enige om, at virksomheder skal bidrage til at standse tabet af biodiversitet senest i 2030, og bidrage til genopretningen af naturen og biodiversiteten både i havet og på land. Men for at det skal lykkes kræver det indsatser fra mange parter, og nu er de 22 organisationer klar med deres anbefalinger til en vellykket indsats.

For at styrke virksomhedernes indsatser for at beskytte verdens biodiversitet nedsatte miljøminister Magnus Heunicke i maj 2023 et nyt partnerskab: Biodiversitetspartnerskabet. Det blev nedsat på baggrund af efterspørgsel fra flere virksomheder, erhvervs- og brancheorganisationer og NGO’er, der ønskede større klarhed og samarbejde om virksomheders biodiversitetsindsatser.

Biodiversitetspartnerskabet har haft til opgave at levere anbefalinger til både virksomheder, myndigheder og videninstitutioner, der skal fremme og understøtte effektfulde frivillige biodiversitetsindsatser hos virksomheder.

Biodiversitetspartnerskabet er nu klar med sine anbefalinger, som overrækkes til miljøministeren på Folkemødet den 13. juni.

"Vi har akut brug for at stoppe det globale tab af biodiversitet, og vi skal i fællesskab bidrage til at løse biodiversitetskrisen. Med biodiversitetspartnerskabet tager dansk erhvervsliv ansvar for, at virksomhederne bidrager mere til at standse tabet af biodiversitet. Det er et vigtigt arbejde, og jeg vil nu nærlæse partnerskabets anbefalinger for at se, hvordan vi kan understøtte virksomhedernes indsatser endnu bedre," siger miljøminister Magnus Heunicke.       

Udover anbefalinger har Biodiversitetspartnerskabet formuleret en fælles mission og vision, som sætter mål for virksomhedernes indsatser. Biodiversitetspartnerskabets vision er, at virksomheder bidrager til at løse biodiversitetskrisen, og bidrager til at opfylde målene i EU’s Biodiversitetsstrategi og i den globale Kunming-Montreal biodiversitetsaftale om at stoppe det globale tab af biodiversitet frem mod 2030 og sikre fremgang for biodiversiteten i 2050. Biodiversitetspartnerskabets mission er, at virksomheder bidrager til at standse tabet af biodiversitet senest i 2030, og bidrager til genopretningen af naturen og biodiversiteten både i havet og på land.

Biodiversitetspartnerskabet anbefaler:

  • At virksomheder kortlægger indvirkninger og afhængigheder af biodiversitet, undgår eller reducerer negative indvirkninger på biodiversitet og bidrager til at beskytte og genoprette biodiversitet, samt bidrager til en samlet fremgang for biodiversiteten.
  • At branche- og erhvervsorganisationer arbejder for, at virksomheder undgår eller reducerer deres negative biodiversitetsaftryk, bidrager til naturgenopretning og bidrager til en samlet fremgang for biodiversiteten.
  • At regeringen og myndighederne understøtter virksomhederne i at udvikle og forbedre biodiversitetsindsatser, samt går forrest og viser, hvordan man kan reducere sin indvirkning på biodiversitet og bidrage til samlet fremgang for biodiversiteten.
  • At videninstitutionerne fokuserer på data- og vidensopbygning, der understøtter virksomhedernes og myndighedernes arbejde med biodiversitet.
  • At det bredt sammensatte Biodiversitetspartnerskab fortsættes og i fællesskab nedsætter tematiske underarbejdsgrupper, der kan bidrage til at understøtte virksomheders biodiversitetsindsatser yderligere.

Inden oktober 2024 skal miljøministeren give en tilbagemelding til Biodiversitetspartnerskabet på anbefalingerne til myndigheder og regeringen.

Samarbejdspartnere udtaler:

Anita Vium Jørgensen, chef for fagpolitisk center i 3F:

”Det er afgørende, at virksomhederne inddrager medarbejderne i løsningen af biodiversitetskrisen, så man sammen kan finde og bruge de gode løsninger. Derfor er jeg glad for, at medarbejderinddragelse er en af partnerskabets anbefaleringer. Det er også positivt, at partnerskabet er enige om, at miljømæssig og social bæredygtighed hænger sammen.”

Marianne Zandersen, seniorforsker i miljøøkonomi ved Aarhus Universitet:

”Få virksomheder rapporterer i dag på deres indvirkning på og afhængighed af natur og biodiversitet og der mangler baseline og målbare strategier. Videninstitutionernes primære rolle er at styrke opløseligheden af biodiversitetsdata, oversætte viden og værktøjer så de bliver operationelle for virksomheder, og sikre en bedre værdiansættelse af naturen, så dens fulde økonomiske værdi bliver anerkendt. Samarbejdet omkring anbefalinger fra Biodiversitets-partnerskabet er et første vigtigt skridt."

Katherine Richardson, professor i biologisk oceangeografi og indstillet til partnerskabet af CONCITO:

”For mange har en opfattelse af, at det er ”politikerne”, der skal gøre noget ift. standsning af biodiversitetskrisen, men vi har alle et ansvar. Virksomheder har et særligt stort ansvar, fordi deres aktiviteter og værdikæder er i direkte kontakt med biodiversiteten. Derfor har det været rigtig positivt - og livsbekræftende - at være en del af Biodiversitetspartnerskabet og være med til fødslen af anbefalingerne.”

Asbjørn Børsting, direktør i DAKOFO:

”I DAKOFO glæder vi os over, at partnerskabet er kommet frem til ambitiøse anbefalinger på biodiversitetsområdet. Vi anser det især som vigtigt, at anbefalingerne tænker på langs af værdikæderne, da mange danske virksomheder er meget internationalt orienterede i deres arbejde.”

Ulrich Bang, underdirektør for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv:

 ”Virksomhederne er klar til at handle, og biodiversitet fylder mere og mere. Biodiversitet kan være ret komplekst, så derfor er vi super glade for anbefalingerne til virksomheder, hvor der netop er fokus på, hvordan man kan gøre det nemmere for virksomhederne at handle og komme i gang. Men der også brug for, at myndighederne går foran og viser vejen - og her er de offentlig grønne indkøb en stærk muskel, der kan skubbe på for tiltag, der kan gavne biodiversiteten.”

Karin Klitgaard, underdirektør i Dansk Industri:

”Vi er glade for at miljøministeren tog handsken op da DI og WWF tilbage i 2022 anbefalede et partnerskab og det betyder, at vi nu står med en række anbefalinger, som sætter en fælles retning for mange forskellige aktører, herunder virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner. Vi har kradset i overfalden og vi er på rette vej, men vi har også brug for at blive mere konkrete, så vi kan få handling bag. Det kan fx være, hvis man har at gøre med en særlig materialestrøm – det kan være træ og tømmer, kaffe eller noget helt andet. Derfor er vi også glade for, at der er en fælles anbefaling om, at partnerskabet ikke skal stoppe her.”

Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening:

”Rigtigt godt initiativ for skal det batte noget i et stort perspektiv, så er det er afgørende, at regeringen giver virksomhederne stærke incitamenter til at gennemføre tiltag for biodiversiteten og at myndighederne samtidig viser vejen ved selv at reducere sit negative tryk på biodiversiteten og målrettet sikrer reel fremgang for naturen.”

Marie Busck, Cheif Sustainability Officer i Dansk Mode & Textil:

”Det massive tab af biodiversitet er kritisk for vores planet, men også for erhvervslivet. Det er derfor helt afgørende, at vi gennem Biodiversitetspartnerskabet har udarbejdet en række værktøjer til at danne ramme om en fælles indsats for dansk erhvervsliv. I mode- og tekstilbranchen vil vi glæde os til udbrede og arbejde videre med biodiversitetspartnerskabets anbefalinger i den danske branche, for det vil også få en global effekt.”

Peter Arnold Busck, formand for Dansk Skovforening:

”Biodiversitetspartnerskabet har skabt et rum for gode drøftelser for fremme af natur- og biodiversitet. Vi ser frem til at fortsætte dialogen i partnerskabet. For Dansk Skovforening er det selvfølgelig særlig interessant, hvordan der kan skabes økonomiske og juridiske rammer for at både virksomheder og skovejere har fælles og langsigtet interesse i at samarbejde om at fremme natur- og biodiversitet.”

Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark:

"Naturens velbefindende er en vigtig faktor for banker og de virksomheder, som den finansielle sektor låner til og investerer i. Finans Danmark etablerede i 2023 en nordisk konsultationsgruppe om biodiversitetsrapportering sammen med Global Compact, som skal understøtte indsatsen og bidrage til at udbrede de allerede eksisterende værktøjer for måling og rapportering af biodiversitet. Partnerskabets anbefalinger er et vigtigt grønt skridt, der viser vejen for, hvordan vi som samfund kan arbejde sammen om at sikre biodiversitet og bedre naturbeskyttelse."

Tom Vile Jensen, underdirektør i Forsikring & Pension:

"Biodiversitet skal med, når vi investerer danskernes pensionsopsparing og tegner deres forsikringer fx om skov, bygninger og genbrug. Det er ikke nogen let opgave, men anbefalingerne kommer til at støtte os i det videre arbejde.”

Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact:

”Jeg er glad for at have været del af diskussionerne i biodiversitetspartnerskabet. Vi står overfor en meget afgørende tid, hvor det kræver at alle skal arbejde med at kortlægge og forstå vores afhængighed og påvirkning af naturen. Det kommer til at kræve meget af virksomhederne at omstille sig, men konsekvenserne af ikke at gøre noget er meget værre.”

Camilla Holbech, afdelingschef for vedvarende energi og internationalt samarbejde i Green Power Denmark:

"Green Power Denmark støtter helhjertet op om Biodiversitetspartnerskabets anbefalinger, som er endnu et vigtigt signal at sende til en branche, der er ivrig efter at efterlade et positivt aftryk på både klima og natur. Vi indgår i Biodiversitetspartnerskabet for at nå i mål med de positive aftryk på biodiversiteten, som bl.a. skal opnås ved at gøre det nemmere at opstille vedvarende energi i samspil med naturen og biodiversiteten."

Carsten Rahbek, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet:

”Virksomhederne forbruger naturens ressourcer i deres værdikæder, men disse ressourcer er langtfra uendelige og vil blive knappe i fremtiden, hvis ikke også virksomhederne agerer på biodiversitetsområdet. Når virksomhederne bør forstå, kortlægge og minimere deres aftryk på biodiversiteten, så handler det i bund og grund om rettidig omhu og på sigt om virksomhedernes egne rammevilkår.”

Merete Juhl, administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer.

”Vi ser det som et positivt tegn, at det brede partnerskab er kommet til enighed om anbefalingerne, da dette blandt andet kan være med til at sikre ensartede vejledninger og rammer for virksomhedernes vigtige arbejde med biodiversitet. Vi ser nu frem til Miljøministeriets tilbagemelding og at kunne arbejde målrettet for at bidrage til biodiversiteten og naturen i hele værdikæden nationalt såvel som internationalt.”

Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne:

”I Lederne er vi glade for at have bidraget til de fælles anbefalinger. Mange ledere er nemlig allerede begyndt at arbejde strategisk med biodiversitet, og med anbefalingerne kan vi nå et skridt længere og understøtte deres indsatser endnu bedre. Ligeledes kan vi være med til at styrke de politiske rammer, der er så vigtige for at kunne nå i mål med denne altafgørende dagsorden”

Liselotte Hohwy Stokholm, administrerende direktør i Tænketanken Hav:

”Vi står midt i en akut biodiversitetskrise, hvor vi taber arter i hidtidigt uset tempo. Med anbefalingerne sætter vi en retning for, hvordan virksomheder fremover kan integrere hensyn til biodiversitet i deres forretningsmodeller. Det skal vi fortsætte med at understøtte og vedblive at udvikle også på havet”

Jacob Fjalland, miljøfaglig chef i WWF Verdensnaturfonden:

”Det er et stærkt signal, at 22 organisationer på tværs af Danmark nu kan præsentere 40 anbefalinger til, hvordan man bedst understøtter danske virksomheders målrettede arbejde med biodiversitet. Mange danske virksomheder står i en sårbar situation, når naturen forsvinder, men har til gengæld mulighed for at stå ekstra stærkt, hvis de formår at handle ambitiøst og takle tilbagegangen i biodiversitet. Jeg vil anbefale alle virksomheder at komme i gang hurtigst muligt. Der er god inspiration at hente fra de virksomheder, der allerede er i gang."

Ann-Katrine Garn, naturbevarelseschef i Zoologisk Have København:

"Vi er alle nødt til at tage ansvar for hvordan vi hver især påvirker biodiversiteten, men det kan være svært at vide hvad man skal gøre - både som individ og som virksomhed. Med partnerskabets anbefalinger er det blevet lettere for den enkelte virksomhed at komme i gang med at sikre en fremtid med mere biodiversitet. Det er de mange små skridt, der skal til!"

Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef i Økologisk Landsforening:

”Det er vigtigt for Økologisk Landsforening, at vi i Biodiversitetspartnerskabet er enige om, at biodiversitet også handler om hvordan landbruget bruger arealerne og ikke kun om at tage arealer ud af produktion. Landbrugets intensivering har skabet en markant tilbagegang for biodiversitet i det åbne land. Selv når landbruget tager arealer ud, vil landbrugsaktiviteten fortsat optage et stort område.”

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Malena Chandrasekaran, Miljøministeriet, tlf. 21 72 53 93.

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Drikkevandsbeskyttelse: Resultater fra pilotprojekt på Fyn er klar og bekræfter effektiviteten af ny metode2.7.2024 13:42:11 CEST | Pressemeddelelse

Et pilotprojekt på Fyn har haft til formål af identificere sårbare grundvandsdannende områder. Kortlægningen har gjort brug af en ny metode og resultatet er, at der er ca. 28.300 ha sårbare grundvandsdannende områder på Fyn. Den viden kan nu danne grundlag for indsatsen for at beskytte drikkevandet. Samtidig vil den nye kortlægningsmetode danne grundlag for den nationale kortlægning, der starter i år.

Aftale om Havnaturfond: Ny massiv genopretningsindsats27.6.2024 09:48:50 CEST | Pressemeddelelse

Regeringen og RV, SF, EL og K er blevet enige om en model for en Havnaturfond, der skal bidrage til genopretningen af naturen og biodiversiteten under havoverfladen. Med aftalen igangsættes i 2024 en opskalering af genopretningen af Taarbæk Rev, kortlægning af det danske havareal og en undersøgelse af mulighederne for genopretning af stenrev i Storebælt. Der er samlet afsat 500 mio. kr. til Havnaturfonden.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye