Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør årlige redegørelser

Del

Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggør i dag redegørelser om sin virksomhed for 2016 vedrørende Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Center for Cybersikkerhed (CFCS)

Sigtet med redegørelserne er at give en generel information om karakteren af det til­syn, der udøves vedrørende tjenesterne og centret. Redegørelserne indeholder blandt andet oplysning om de forhold, som tilsynet har valgt særligt at interessere sig for, og om i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at tjenesternes eller centrets behandling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne.

Kontrollerne vedrørende PET viste blandt andet:

 • at tjenesten overholder PET-lovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse og videregivelse af oplysninger samt bestemmelsen om lovlig politisk virksomhed
 • at PET generelt overholder lovgivningens overordnede slettefrister, men at tjenesten behandler en betydelig mængde personoplysninger, som tjenesten ikke længere anser for nødvendige for varetagelsen af sine opgaver, og som dermed ikke længere opfylder behandlingsbetingelserne i PET-lovens §§ 7 og 8. Som følge af den seneste ændring af PET-loven vil tjenesten dog fremover som udgangspunkt ikke have pligt til at slette sådanne oplysninge.
 • at PET ikke fuldt ud lever op til lovgivningens krav om informationssikkerhed i forbindelse med tjenestens behandling af personoplysninger inden for nogle kontrollerede områder.

Kontrollerne vedrørende FE viste blandt andet:

 • at tjenesten generelt overholder FE-lovgivningens bestemmelser om intern behandling og videregivelse af oplysninger samt bestemmelsen om lovlig politisk virksomhed
 • at FE generelt overholder lovgivningens bestemmelser om tilvejebringelse af oplysninger, men at tjenesten i syv tilfælde uberettiget har foretaget indhentning mod i Danmark hjemmehørende personer, og at 12 procent af tjenestens søgninger i rådata var uberettiget.

Kontrollerne vedrørende CFCS viste blandt andet:

 • at centret overholder CFCS-lovgivningens bestemmelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden, om behandling af personoplysninger samt om analyse, videregivelse og sletning af data.

Tilsynet har tillige haft fokus på PETs, FEs og CFCS’ interne kontroller vedrørende overholdelse af lovgivningens bestemmelser, og tilsynet har i den forbindelse vurderet tjenesternes og centrets tilrettelæggelse og planlægning af intern kontrol.

Tilsynet har i 2016 gennemført omfattende og intensive kontroller med PETs, FEs og CFCS’ behandling af oplysninger, hvilket blandt andet har været muliggjort af yderligere ansættelser til sekretariatet af personer med relevante kompetenceprofiler og af en fortsat øget indsigt i revisionsmetodik, risikovurdering og testmodeller med deraf følgende optimering af tilsynets kontroller.

Fakta om Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fø­rer tilsyn med, at PET behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen, og at FE behandler oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivnin­gen. Tilsynet blev oprettet ved lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), der lige­som lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) trådte i kraft den 1. januar 2014.

Efter ikrafttrædelsen den 1. juli 2014 af lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS) har tilsynet tillige ført kontrol med, at CFCS behandler oplysninger om fysiske per­soner i overensstemmelse med lovgivningen.

Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Medlemmerne er:

 • landsdommer Ulla Staal, Østre Landsret (formand)
 • advokat Pernille Backhausen, Sirius Advokater
 • direktør Adam Wolf, Danske Regioner
 • professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet
 • bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet

Redegørelserne kan læses på tilsynets hjemmeside www.tet.dk

Billeder

Links

Information om Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Tilsynet med Efterretningstjenesterne
Borgergade 28, 1. sal
1300 København K

2550 1034http://www.tet.dk/