Lolland Kommune

Nyt klima- og naturprojekt syd for Kidnakken ved Maribo

Del

Cirka 21 hektar lavbundsområde syd for Kidnakkeskoven udlægges til natur efter indgåelse af aftale mellem ejer, stat og kommune.

Tilbage i 1900-tallet lå der et større eng- og moseområde syd for Kidnakken ned mod Søndersø. Siden er området blevet drænet og opdyrket. Til næste år slukkes og nedlægges to private pumper, så lavbundsarealet genopstår som vådområde med fire hektar lavvandede søer omgivet af enge og stedvise højere arealer. Naturområdet kommer til at ligge landskabeligt smukt op mod skovbrynet til Kidnakken og vil kunne iagttages på nært hold fra cykel- og gangstien langs søen. Som led i projektet bliver stien hævet, så den er tør og farbar.

Projektet er indgået under en statslig ordning for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder, som har til formål at reducere jordbrugets udledning af drivhusgasser. Når driften af lavbundsjorden ophører, og de våde enge genopstår, bliver nedbrydningen af kulstofforbindelserne i jorden bremset, hvormed der udledes færre drivhusgasser. I tilgift fremmes naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed, og der opnås en reduktion af næringsstofudledninger til vandmiljøet, især kvælstof.

Beregninger viser, at lavbundsprojektet vil reducere CO2-udledningen med 312 tons om året, og kvælstofudledningen til vandmiljøet med ca. 1,143 tons om året.

Arealet ligger inden for Natura 2000-område 177, Maribosøerne, og projektet bidrager til opfyldelsen af Natura 2000-planens målsætninger ved at øge og sammenkæde områdets naturtyper og skabe nye levesteder for en række fuglearter. Erfaringen fra lignende projekter viser, at området vil blive en spændende naturlokalitet med et rigt fugleliv. Især mange arter af ænder, gæs og vadefugle.

Formand for Klima- Miljø og Teknikudvalget, Gert Mortensen udtaler:

”Jeg glæder mig over, at Lolland Kommune med det her projekt bidrager til klimaindsatsen og byder ind på tilskudsordningerne i et godt samarbejde mellem ejer, stat og kommune. Samtidig er det særligt fint, at området med sin beliggenhed vil blive til en ny naturperle tæt på Maribo til glæde for befolkningen. Projektet udgør en win/win-situation for alle parter, - for ejeren, for natur og klima, og for borgerne i form af nye naturoplevelser.”

Projektet koster 6 millioner kr., som er bevilget af staten med finansiering fra EU´s landdistriktsmidler og Miljø- og Fødevareministeriet. Pengene går til jordopkøb, jordfordelingsomkostninger, konsulentbistand og anlægsarbejde. Lolland Kommune står for udførelsen af projektet, der er udformet i samarbejde med ejeren, Skovnæs, som har indgået en aftale om salg af arealet med forkøbsret til at genkøbe området efter realiseringen.

Nu, hvor jordhandlen er afsluttet, ejer staten arealet, mens vådområdet etableres. Herefter sælges det igen med tinglyst vådområde. I den kommende tid udarbejder Lolland Kommune detailprojekt med konsulentbistand, indhenter myndighedstilladelser og styrer anlægsarbejdet, som efter planen skal udføres i efteråret 2020.

Der er på landsbasis afsat en ramme på 65 mill.kr pr. år til lavbundsprojekter i perioden 2016-2020, og det forventes, at lavbundsordningen vil blive udvidet og intensiveret yderligere i de kommende år.

Nøgleord

Kontakter

Mogens LindhardtsenNatur- og miljømedarbejder, Lolland Kommune

54 67 64 21

Billeder

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum