Sund & Bælt

Trafikken over broerne på vej tilbage

Del

Både fritidstrafikken og lastbilerne kørte i stigende grad over Storebæltsbroen og Øresundsbron hen over sensommeren i takt med, at covid-19 restriktionerne blev ophævet. De øgede indtægter bidrager til et tilfredsstillende resultat for årets første ni måneder.

Trafik gennem betalingsanlæg
Trafik gennem betalingsanlæg

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 8,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 7,8 pct. og lastbiltrafikken med 9,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således med 217 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2020.

Trafikken er fortsat 9,1 pct. lavere end i samme periode i 2019 før pandemien. Vejindtægterne er 57 mio. kr. lavere end i 2019, og restriktioner og nedlukninger har fortsat en effekt på koncernens indtægter.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg er ikke påvirket af covid-19 pandemien og var på 249 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron faldt trafikken med 6,3 pct. i forhold til 2020, og personbiltrafikken faldt med 8,2 pct., mens godstrafikken steg med 7,3 pct. I forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er den samlede trafik 41,7 pct. lavere.

- Trafikken er godt på vej mod niveauet før corona, særligt på Storebæltsbroen, hvor trafikken slog rekord i juli måned med godt 1,3 mio. biler. På Øresundsbron er der dog lidt længere op til normalniveauet, selvom grænserestriktionerne nu er ophævet. Samlet set bidrager den stigende trafik positivt til resultatet for perioden, men vi forventer fortsat, at årets resultat vil være påvirket af situationen med covid-19, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 501 mio. kr.

Koncernens renteudgifter steg til 398 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første ni måneder et overskud på 1.482 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.349 mio. kr. Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev indtægt på 2.239 mio. kr.

Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 2.898 mio. kr. mod et overskud på 3 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 18,4 mia. kr. og reduceret med 0,7 mia. kr. siden 30. juni 2021. Tilbagebetalingstiden er dog forlænget med 2 år til 36 år (svarende til 2034), primært som følge af, at A/S Storebælt skal medfinansiere regeringens Infrastrukturplan 2035 med udbytter på samlet set 7,9 mia. kr. Det giver isoleret set en forlængelse af tilbagebetalingstiden på 3-4 år, men i modsat retning trækker en forventet normalisering af trafikindtægterne oven på covid-19 pandemien.

Forventningerne til resultatet for 2021 er reduceres fra et overskud i størrelsesordenen 1,8-2,0 mia. kr. til et overskud mellem 1,7-1,85 mia. kr. Det skyldes, at trafikken på Øresundsbron er lavere end forventet, og renteudgifterne er øget pga. den højere inflation. Der er dog fortsat knyttet en usikkerhed til resultatet som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til Øresundsbron.

Læs rapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)


Mio. kr.


2021


2020

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

2.179

1.966

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

227

233

Nettoomsætning øvrige

63

53

Nettoomsætning i alt

2.469

2.252

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-347

-345

Afskrivninger

-580

-589

Resultat af primær drift (EBIT)

1.542

1.318

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-398

-286

Resultat før værdiregulering

1.144

1.032

Værdiregulering **)

2.076

-1.243

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S

3.220

-211

Øresundsbro Konsortiet I/S’ resultatandel ***)

501

215

Resultat før skat

3.721

4

Skat

-823

-1

Resultat efter skat

2.898

3

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en indtægt på 163 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer i koncernen udgør et overskud på 338 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud ud på 1.482 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

 


Storebælt

Biler

pr. dag


2021


2020

Vækst

2021/20


2019

Vækst

2021/19

Personbiler

29.038

26.936

7,8%

32.696

-11,2%

Lastbiler

4.532

4.133

9,6%

4.171

8,7%

Busser

54

58

-7,0%

137

-60,7%

 I alt

33.624

31.127

8,0%

37.004

-9,1%Øresund

Biler

pr. dag


2021


2020

Vækst

2021/20


2019

Vækst

2021/19

Personbiler

10.754

11.697

-8,1%

19.539

-45,0%

Godstrafik

1.502

1.377

9,1%

1.415

6,1%

Busser

51

60

-15,5%

171

-70,4%

 I alt

 12.306

13.134

-6,3%

21.125

-41,7%

Kontakter

Billeder

Trafik gennem betalingsanlæg
Trafik gennem betalingsanlæg
Download
Storebæltsbroen
Storebæltsbroen
Download
Øresundsbron
Øresundsbron
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Storebæltsbroen lukkes kortvarigt natten til søndag24.11.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

I den kommende weekend udføres anden del af den test, som skal sikre, at alt udstyr til trafikstyring i forbindelse med de mobile overledninger fungerer korrekt. Det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen natten til søndag. Sund & Bælt har valgt at dele testen op over to nætter for at påvirke trafikken i så korte perioder som muligt. Testen udføres derfor som for to weekender siden om natten, hvor der er mindst trafik. Storebæltsbroen vil blive spærret i korte intervaller i perioden mellem kl. 02.00 og 04.30 natten til søndag den 28. november. Spærringerne vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 25 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen. Her vil hastigheden været nedsat. Trafiksikkerhed i fokus Overledningerne er taget i brug, og nu er næste fase af projektet at sætte trafiktavler og bomme i drift til styring af trafikken i forbindelse med brug af de automatiserede overledninger. Det er nødvendigt at teste de nye dele af det s

EU støtte til udvidelse af infrastruktur ved København Lufthavns Station3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har netop sikret sig støtte fra EU’s Agency for Klima, Infrastruktur og Miljø, CINEA, til den indledende del af den planlagte udvidelse af infrastrukturen omkring København Lufthavns Station i Kastrup på op til 4 mio. Euro. Det sker, efter den endelige aftale er underskrevet af begge parter. Støtten tildeles konkret til planlægning og projektering af projektet, der skal forbedre kapaciteten på jernbanen. Jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbron er, trods den relativt korte strækning, en af de vigtigste trafikforbindelser i Danmark. I de kommende år udvider Sund & Bælt derfor infrastrukturen omkring Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane frem mod åbningen af Femern Bælt forbindelsen i 2029, hvor der forventes en øget trafik af især godstog på banen. - Tildelingen af støtten understreger Europa-Kommissionens opbakning til den samlede transportkorridor, der ikke blot binder Danmark og

Broløb på Storebælt den kommende lørdag9.9.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

På lørdag krydser 14.000 løbere Storebæltsbroen, når foreningen Broløbet Storebælt skyder løbet i gang. Broen er åben under hele løbet, men turen over Storebælt vil tage lidt længere tid, mens løberne passerer. Kør derfor hjemmefra i god tid og kør gerne over Storebælt før kl. 13 eller efter kl. 20. Påvirkning af trafikken Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de vestgående spor i retning mod Fyn/Jylland, og vejens status ændres fra motorvej til almindelige landevej med hastighed på 80 km/t. Trafikomlægning sker fra kl. 14.30 og frem til kl. 20, hvor trafikken forventes at være omlagt til normaltrafik igen. I den periode vil turen over broen tage 10-15 minutter længere en normalt. I tilfælde af uheld vil der kunne opstå længere forsinkelser. Der vil være kortvarig ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 20 minutter, mens trafikken omlægges. Find mere info på Storebælts hjemmeside eller modtag trafikinfo via SMS. Send til 123

Cykelløb over Storebælt på lørdag2.9.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

På lørdag passerer cykelløbet Aarhus – Odense – København Storebæltsbroen. Broen er åben under hele løbet, men der kan opstå længere rejsetid. Kør derfor hjemmefra i god tid og kør gerne over Storebælt før kl. 13 eller efter kl. 20. Påvirkning af trafikken Under løbet vil der være normal trafik med 110 km/t i to spor i retning mod Fyn og Jylland, mens der kun vil være ét spor farbart for biler i retning mod Sjælland og hastighedsbegrænsning på 80 km/t. I denne periode vil det langsomme spor og nødsporet være dedikeret til cykelløbet Indskrænkning til et spor sker kl. 13.30. Det forventes, at trafikken er omlagt til normaltilstand efter løbet omkring kl. 20. Find mere info på Storebælts hjemmeside eller modtag trafikinfo via SMS. Send til 1231 med Bro Info. Tjenesten ophører automatisk efter syv dage. Læs mere om cykelløbet på arrangørens hjemmeside.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum