Sund & Bælt

Trafikken er forbedret men fortsat påvirket af situationen med covid-19

Del

Trafikken over Storebælt er fortsat påvirket af situationen med covid-19, selvom sommertrafikken satte rekord. Resultatet af den primære drift falder med 17 pct., viser koncernens delårsrapport for tredje kvartal.

Efter en juli, som blev den største måned i Storebæltsforbindelsens levetid, begyndte trafikken at falde igen i takt med den delvise nedlukning af samfundet. I årets første 9 måneder faldt den samlede trafik således med 15,9 pct., hvor personbiler faldt med 17,6 pct., mens lastbilerne faldt med 0,9 pct.

Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har i forhold til samme periode sidste år isoleret set været en lavere indtægt på ca. 270 mio. kr. for de første 9 måneder af året.

Omsætning fra jernbaneanlæg er på 233 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

- Selvom der er sket en forbedring i trafikken hen over sommeren, påvirker situationen med covid-19 fortsat trafikken over Storebælt og Øresund. Den delvise nedlukning fra midten af september afspejler sig derfor også i periodens resultat med betydeligt lavere indtægter end forventet, og for året som helhed forventer vi en lavere indtægt på op mod 600 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 215 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken er faldet med 381 mio. kr.

Koncernens renteudgifter var på 286 mio. kr. og er lavere end forventet som følge af det lave inflationsniveau.

Resultatet før værdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første 9 måneder et overskud på 1.349 mio. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 1.804 mio. kr. Værdireguleringer udgør inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en udgift på 1.345 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 3 mio. kr. mod et underskud på 1.710 mio. kr. sidste år. Forbedringen – trods lavere trafikindtægter - skyldes væsentligere lavere negative værdireguleringer end samme periode sidste år. Effekten heraf udgør netto efter skat godt 2,0 mia. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal på 19 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Det igangværende udbrud af covid-19, nedlukning af arbejdspladser og landegrænser og efterfølgende langsomme genåbning har skabt stor usikkerhed om resultatet for indeværende år.

De oprindelige forventninger til resultatet for 2020, baseret på budgettet vedtaget i november 2019, var et overskud før dagsværdireguleringer og skat på mellem 2,0 - 2,2 mia. kr. Ved udgangen af september var indtægterne fra vejforbindelserne over Storebælt og Øresund knap 460 mio. kr. lavere end forventet, og det vurderes, afhængig af udviklingen i covid-19 udbruddet, at indtægterne i 2020 kan blive op til 620 mio. kr. lavere end forventet.

For koncernen udgør forventningerne til årets resultat for 2020 før dagsværdireguleringer og skat et overskud mellem 1,5-1,8 mia. kr.

Læs delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. september *)

Mio. kr.

2020

2019

Indtægt, vej (Storebælt)

1.966

2.236

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

233

245

Andre indtægter

53

59

Indtægter i alt

2.252

2.540

Driftsomkostninger

-345

-352

Afskrivninger

-589

-597

Resultat af primær drift (EBIT)

1.318

1.591

Renteomkostninger

-286

-289

Resultat før værdiregulering

1.032

1.302

Værdiregulering **)

-1.243

-3.632

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-211

-2.330

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

215

141

Resultat før skat

4

-2.189

Skat

-1

479

Resultat efter skat

3

-1.710

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en udgift på 101 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 316 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.349 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. september

 

Storebælt

Øresund

Antal biler

pr. dag

2020

2019

 Vækst

2020

2019

 Vækst

Personbiler

26.936

32.695

-17,6 pct.

11.697

19.539

-40,1 pct.

Lastbiler

4.133

4.171

-0,9 pct.

1.377

1.415

-2,7 pct.

Busser

58

137

-57,8 pct.

60

171

-64,9 pct.

 I alt

31.127

37.003

-15,9 pct.

13.134

21.125

-37,8 pct.

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Risiko for at storm lukker Storebæltsbroen søndag26.12.2020 15:45:32 CETPressemeddelelse

I morgen, søndag, er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker pga. storm i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 19.00. I denne periode varsler DMI en vindstyrke på op til 26 m/s. Storebæltsbroen lukkes for al trafik ved vind af stormstyrke på 25 m/s af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Sund & Bælt opfordrer derfor alle trafikanter, der skal over Storbæltsbroen i weekenden, til at køre ude for denne periode, hvis muligt. Allerede sent lørdag eftermiddag forventer DMI vindstyrker på over 15 m/s, stigende i aften- og nattetimerne. Når vinden kommer over 15 m/s, advares høje, lette køretøjer mod at passere Storebæltsbroen. Det omfatter bl.a. biler med campingvogn eller trailer, varebiler, busser og lastbiler med let eller ingen last. Følg med på storebaelt.dk eller tilmeld sms bromelding. Send sms til 1231 med teksten BRO INFO. Prognosen opdateres løbende på baggrund af ændring i DMI’s forventninger. Læs mere om vindfølsomme køretøjer her.

Uændrede priser for personbiler14.12.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

Prisen for at passere Storebælt i personbil vil fra den 1. januar fortsat være 194 kr. med automatisk betaling. Det giver en besparelse på minimum 50 kr. på turen over broen i forhold til personbiler, der betaler med kort eller kontanter. Her er prisen næste år fortsat 245 kr. Den lavere pris til trafikanter, der betaler med bizz eller nummerplade, sikrer en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget. Muligheden for at benytte de nye og hurtige ekspresbaner til betaling med nummerplade i Storebælts betalingsanlæg har været en succes, og mere end 500.000 har tilmeldt sig betaling med nummerplade. Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, kostede en enkelttur i personbil 210 kr. Det svarer i dagens priser til 315 kr. Priser for passage for privatkunder i 2021 Køretøjstype Pris med automatisk betaling Pris med kort og kontant MC / personbil unde

Storbæltsbroen lukkes kortvarigt under test af nye autoværn10.12.2020 10:10:40 CETPressemeddelelse

I de to kommende weekender arbejdes der om natten med test af de nye mobile autoværn på Storebæltsbroen. Det vil medføre kortvarige lukninger. Datoerne for testarbejdet er flyttet til weekenderne på baggrund af dialog med transportbranchen. Storebæltsbroen vil blive spærret kortvarigt i mindre intervaller mellem kl. 01-04.30 natten til søndag d. 13. december og natten til lørdag d. 19. december. Spærringerne vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 20 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen. Her vil hastigheden været nedsat. Test af de nye mobile autoværn sker som et led i montering af værnene, som skal sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld på broen. De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, baseret på den nyeste teknologi på området. Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

Storebælt monterer mobile autoværn til hurtigere afvikling af kø ved uheld7.12.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

I dag går arbejdet i gang med at opsætte de mobile autoværn til overledning af trafikken. De skal fremover gøre det muligt at lede trafikken uden om en ulykke ved en længerevarende lukning, som da en lastbil for nyligt brændte på broen. De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, baseret på den nyeste teknologi på området. Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen. Som ejer af en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark har Sund & Bælt kontinuerligt fokus på at holde Storebæltsforbindelsen åben og sikker at køre over. - Vi forventer, at de nye overledninger fremover vil gøre en stor forskel for, hvor hurtigt vi kan åbne for trafikken igen ved en ulykke, som spærrer broen i den ene retning i en længere periode. Det er til stor gene for vores kunder at holde i kø, og det har store omkostninger for økonomien, når godstransporter holder stille. Det vil vi gerne lav

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum