Sund & Bælt

Stigende trafik over Storebælt påvirker resultat positivt

Del

Stigende indtægter fra vejtrafikken over Storebælt opvejer faldende indtægter fra jernbanen. Resultatet for driften er således på niveau med resultatet for samme periode året før, men lavere renteomkostninger betyder, at forventningerne til årets resultat opjusteres. Det viser koncernens halvårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken var på 1.425 mio. kr. og steg med 3 pct. i forhold til årets første seks måneder af 2018. Det skyldes primært en stigning i den samlede trafik på 3,1 pct. i perioden. Personbiltrafikken steg med 3,2 pct., mens lastbiltrafikken gik frem med 2,1 pct. I gennemsnit passerede godt 35.000 køretøjer forbindelsen i døgnet.

Samtidig var der et fald i indtægterne fra jernbanerne over Storebælt og Øresund på 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært færre passagerer over Storebælt på grund af omfattende sporarbejder ved Ringsted og også i påsken på Storebælts jernbane. Endvidere indgik i 2018 en engangsindtægt fra salg af vindmøller på ca. 65 mio. kr.

– Der har været travlt i Storebælts betalingsanlæg hen over forår og sommer, hvor særligt fritidstrafikken er steget. Derfor får vi, trods faldende indtægter fra vores jernbanestrækninger, et tilfredsstillende resultat af driften. Samtidig var renteomkostningerne lavere end forventet, hvilket betyder, at vi opjusterer forventningerne til årets resultat med 100 mio. kr., siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

– Flere og flere af vores kunder benytter automatisk betaling med BroBizz eller PayByPlate, og det er medvirkende til, at sommerens ekstra trafik kunne afvikles uden øget ventetid i Storebælts betalingsanlæg. Vores PayByPlate-produkt rundede for kort tid siden endnu en milepæl med 300.000 tilmeldte kunder, og samlet betaler tre ud af fire kunder nu med automatisk betaling, hvilket er den højeste andel siden broens åbning, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen

Resultatet af primær drift blev et overskud på 991 mio. kr. og er ca. 38 mio. kr. lavere end i samme periode 2018, hvilket primært skyldes engangsindtægten fra salg af vindmøller i 2018 på 65 mio. kr.

Koncernens renteomkostninger var 202 mio. kr., hvilket var lavere end forventet og 27 mio. kr. lavere end i første halvdel af 2018. Faldet skyldes primært lavere inflation i 2019.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 1.071 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.068 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 890 mio. kr. Resultatet er i forhold til 2018 påvirket af regnskabsmæssige reguleringer på 1.550. mio. kr. i form af værdireguleringer og finansielle poster.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 20,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Forventningerne til årets resultat for Sund & Bælt før finansielle værdireguleringer og skat opjusteres på grund af det lave inflationsniveau med 100 mio. kr. og udgør herefter et overskud i intervallet 2.100 – 2.250 mio. kr.

Læs hele delårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.

2019

2018
Indtægt, vej (Storebælt) 1.425 1.389
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 161 183
Andre indtægter 45 115
Indtægter i alt 1.631 1.687
Driftsomkostninger -242 -250
Afskrivninger -398 -408
Resultat af primær drift (EBIT) 991 1.029
Renteomkostninger -202 -228
Resultat før værdiregulering 789 801
Værdiregulering **) -2.005 -281
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet -1.216 520
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 75 329
Resultat før skat -1.141 849
Skat 251 -187
Resultat efter skat -890 662

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

 ***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 208 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 282 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 1.071 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

  Storebælt Øresund
Antal biler pr. dag 2019 2018 Vækst 2019 2018 Vækst
Personbiler 31.077 30.118 3,2 pct. 17.912 18.231 -1,7 pct.
Lastbiler 4.145 4.059 2,1 pct. 1.419 1.348 3,3 pct.
Busser 136 129 5,7 pct. 157 153 7,3 pct.
I alt 35.358 34.306 3,1 pct. 19.488 19.732 -1,3 pct.

Nøgleord

Kontakter

Mikkel HemmingsenAdm. direktør, Sund & Bælt

33 93 52 00

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Storebælt månedstrafik: Mindre fart på trafiktallene i efteråret12.11.2019 09:39:44 CETPressemeddelelse

Der var fuld drøn på trafikvæksten i første halvdel af 2019, hvor især foråret bød på høje trafiktal på Storebæltsbroen. Men med et fald i væksten i september og oktober har efteråret ikke fulgt den ellers positive trafikudvikling på broen. I alt kørte godt 1,1 mio. køretøjer over Storebæltsbroen i oktober, hvilket er 0,2 pct. færre end oktober sidste år. Dermed er det anden måned i træk med fald i trafikken på Storebælt, idet september bød på et fald på 0,3 pct. Den faldende trafik på Storebælt kan i høj grad tilskrives personbil- og bustrafikken. Personbiltrafikken faldt med henholdsvis 0,8 pct. i september og 0,3 pct. i oktober, sammenlignet med samme periode 2018. I oktober kørte næsten 32.000 personbiler over broen i døgnet. Der er derfor tale om et beskedent fald på ca. 90 biler i døgnet, sammenholdt med oktober 2018. Også bustrafikken er med 25 færre busser over broen i døgnet dalet med næsten 11 pct. - Faldet i bustrafikken, som har været markant gennem det meste af 2019, forts

Ny efterårskampagne skal nedbringe antallet af uheld ved blæst på Storebælt22.10.2019 07:30:00 CESTPressemeddelelse

65 gange er køretøjer væltet på Storebæltsbroen pga. kraftig blæst siden broens åbning. Det har skabt trafikalt farlige situationer og lange køer. Derfor sætter Sund & Bælt i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fokus på kørsel over Storebæltsbroen i blæsevejr med en kampagne, der skal styrke sikkerheden på broen. Nu kommer blæsten. Sådan lyder den første linje i Sund & Bælts nye kampagne. Efteråret og vinteren er særlig kendt for blæsevejr, og med det følger risikoen for kraftig vind og storme på de store broer. En række uheld med væltede vindfølsomme køretøjer de seneste to år har betydet, at broen måtte lukke for al biltrafik i længere perioder. Senest væltede en lastbil i januar og lukkede broen for al biltrafik i mere end 3 timer. Det betød lange køer og frustrerede kunder. Derfor ønsker Sund & Bælt med kampagnen ’Nu kommer blæsten. Tænk dig om, før du bliver grebet af den på Storebælt’ at informere trafikanter om, hvornår det er sikkert at køre over Storebæltsbr

Storebælts månedstrafik: Svagt fald i trafikken i september14.10.2019 06:00:00 CESTPressemeddelelse

Storebæltsbroen havde i september godt 1,1 mio. rejsende over broen. Det svarer til et fald på 0,3 pct. sammenlignet med september året før. Faldet kan tilskrives personbil- og bustrafikken. I årets første ni måneder har godt 10,1 millioner køretøjer passeret broen. Det svarer til en trafikvækst på 2,4 pct. sammenlignet med samme periode i 2018. Med et fald på 0,3 pct. kan stigningen ikke ses i trafiktallene for september. Her kørte i alt 1.132.654 køretøjer over broen, hvilket er godt 2.500 færre køretøjer end september året før. Første fald i personbiltrafikken siden 2017 Faldet i trafikken for september hænger bl.a. sammen med et fald i personbiltrafikken på godt 300 køretøjer dagligt sammenlignet med september 2018. Det svarer til et fald på 0,8 pct. - Der er ikke en enkeltstående begivenhed, der forklarer faldet i personbiltrafikken. Trafikken fordeler sig jævnt over hele måneden. Sidste gang, vi så et fald i trafikken, var to enkeltstående måneder i 2017, mens vi skal helt tilbag

Storebælt månedstrafik: Rekordmange biler krydsede Storebælt i august11.9.2019 06:00:00 CESTPressemeddelelse

1,3 mio. rejsende kørte over Storebæltsbroen i årets sidste sommermåned. Det er ny månedsrekord på broen. Med en stigning på 0,3 pct., sammenholdt med august 2018, er trafikvæksten dog beskeden. Sommeren i år har ikke kun budt på varmerekorder. Trafikken mellem de danske landsdele har været mere travl end nogensinde. I august 2019 kørte knap 1,3 mio. biler over Storebæltsbroen. Helt præcist 1.287.745 køretøjer, hvilket svarer til godt 41.500 biler om dagen i gennemsnit. Til sammenligning var den gennemsnitlige døgntrafik i 2018 på omkring 35.000 biler – så august har været en travl måned i Storebælts betalingsanlæg. Måned og årstal Antal køretøjer August 2019 1.287.745 August 2018 1.283.255 Juli 2019 1.271.081 August 2017 1.253.736 Juni 2019 1.252.766 Figur 1: De fem største måneder i Storebæltsbroens historie Færre personbiler på broen trækker trafikvæksten ned Rekorden slår den tidligere månedsrekord fra august 2018, som lå på 1.283.225, dvs. ca. 4.500 færre biler end ved dette års m

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum