Sund & Bælt

Stigende trafik over Storebælt påvirker resultat positivt trods covid-19

Del

Lastbiltrafikken fortsætter med at stige på både Storebæltsbroen og Øresundsbron i de første måneder af 2021, og personbiltrafikken er langsomt på vej op igen efter at have været hårdt ramt af covid-19 pandemien. I forhold til forventningerne er resultatet tilfredsstillende.

På Storebæltsbroen faldt den samlede vejtrafik med 15 pct. i første kvartal af 2021 sammenlignet med sidste år, hvor personbilerne faldt mest med 18 pct. Lastbiltrafikken steg derimod med 4 pct., mens bustrafikken faldt med 80 pct. Indtægterne fra vejtrafikken faldt med 38 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år og var på 556 mio. kr.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 85 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

- I årets første måneder afspejler lastbiltrafikken på begge broer udviklingen i det høje aktivitetsniveau i erhvervslivet, og på Storebæltsbroen blev der sat rekord i marts med det højeste antal lastbiler siden åbningen. Personbilerne er nu også så småt på vej tilbage, og samlet set bidrager indtjeningen positivt til periodens resultat. Det er dog fortsat for tidligt at sige, hvornår trafikken vil være på sammen niveau som før covid-19 pandemien, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Koncernens renteudgifter var på 61 mio. kr. og 20 mio. kr. højere end samme periode sidste år, hvilket primært skyldes højere inflation.

På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 54 pct. i forhold til 2020, hvor personbiltrafikken faldt med 61 pct., mens lastbiltrafikken steg med 0,7 pct. I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 242 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken er således faldet med godt 42 pct.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 356 mio. kr. mod et overskud på 464 mio. kr. i 2020.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 2.656 mio. kr.mod en indtægt på 398 mio. kr. i samme periode sidste år. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 2.350 mio. kr. mod et overskud på 672 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 18,3mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Baseret på et foreslået og vedtaget udbytte fra A/S Storebælt for 2020 har Sund & Bælt Holding A/S på generalforsamlingen 19. april 2021 vedtaget at udlodde et ekstraordinært udbytte på 1.378 mio. kr. til staten i 2021.

Forventningerne til resultatet for 2021 er fortsat et overskud før dagsværdiregulering og skat på mellem 1,8 – 2,0 mia. kr. Budgettet indeholder en forventet effekt af den fortsatte nedlukning af arbejdspladser og landegrænser de første måneder af 2021. Der er dog fortsat usikkerhed knyttet til en eventuel længerevarende effekt af nedlukningen som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til trafikindtægterne.

Læs hele rapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr.

2021

2020

2019

Indtægt, vej (Storebælt)

556

594

636

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

77

81

87

Andre indtægter

20

14

19

Indtægter i alt

653

689

742

Omkostninger

-106

-110

-104

Af- og nedskrivninger

-195

-205

-198

Resultat af primær drift (EBIT)

352

373

440

Renteomkostninger

-61

-41

-40

Resultat før værdiregulering

291

332

400

Værdiregulering **)

2.480

325

-1.088

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

242

205

31

Resultat før skat

3.013

862

-657

Skat

-663

-190

144

Resultat efter skat

2.350

672

513

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 177 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 66 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 356 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 

Storebælt

Øresund

Antal biler

pr. dag


2021


2020

Vækst


2021


2020

Vækst

Personbiler

19.046

23.265

-18 pct.


5.002


12.872


-61 pct.

Lastbiler

4.290

4.108

4 pct.


1.660


1.649


0,7 pct.

Busser

16

76

-80 pct.


21


89


-76 pct.

 I alt

23.352

27.449

-15 pct.

6.684

14.565

-54 pct.Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Sprogø er en succeshistorie om aktiv naturforvaltning7.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

De seneste 20 år har naturforvaltningen på Sprogø haft fokus på at bevare og udvikle øens naturværdier. Ifølge en ny rapport er Sprogø i dag en naturperle med yngle- og rastesteder for arter af international betydning. Under anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen fra 1989 til 98 voksede Sprogø i omfang med etableringen af Ny Sprogø. Som resultat af de følgende årtiers store indsats med aktiv naturpleje fremstår Sprogø nu med et varieret naturindhold af international værdi – på et areal, der er fire gange større end den oprindelige ø. ”Erfaringerne fra Sprogø dokumenterer, at effektiv infrastruktur og rig biodiversitet ikke behøver være hinandens modsætninger. De viser, hvordan vi som samfund kan arbejde konstruktivt med at bevare og stimulere unikke naturområder i forbindelse med større anlægsarbejder”, siger Bjarne Jørgensen, Asset Management direktør i Sund & Bælt Naturpleje med perspektiver Da anlægsarbejdet på Storebæltsforbindelsen gik i gang i 1989, var naturen på Sprogø præget af

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i weekenden28.5.2021 12:49:17 CEST | Pressemeddelelse

Natten til søndag vil der være dobbeltrettet trafik på Storebæltsforbindelsens vestbro grundet afvikling af en beredskabsøvelse. I tidsrummet for øvelsen bliver trafikken mod Fyn ledt over i det sydlige spor på vestbroen. Fra lørdag aften klokken 23.00 til søndag morgen klokken 07.00 vil der være dobbeltrettet trafik med hastighedsbegrænsning på 80 km/t, og overhaling vil ikke være tilladt. Der kan opstå kort ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik umiddelbart efter kl. 23.00 og igen kort før kl. 07.00, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 20 minutter, mens trafikken omlægges. Se den aktuelle trafiksituation på storebaelt.dk Læs mere om øvelsen på politi.dk

Danskerne kørte over Storebælt i Kr. Himmelfartsferien19.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Kombinationen af feriedage og en begyndende genåbning gav ekstra travlhed i Storebælts betalingsanlæg i den forgangne uge, hvor trafikken i Kr. Himmelfartsferien var på niveau med trafikken inden nedlukningen sidste efterår. Danskere på vej til og fra familiebesøg, sommerhus eller andre ferieaktiviteter betød mange personbiler på broen, hvor trafikken kun lå 10,9 pct. lavere end samme periode i 2019. Samtidig var det en stigning i forhold til ugen forinden, hvor der kørte 25,1 pct. færre personbiler over broen i forhold til tiden inden corona i 2019. Trafikken peakede søndag, hvor mere end 45.000 personbiler kørte over Storebælt og skabte køer på det samlede motorvejsnet på tværs af landet. - Trafik i den størrelsesorden er ikke set på Storebælt siden d. 6. september sidste år, lige inden efterårets første nedlukning. Der er fortsat et stykke vej op til den eksisterende trafikrekord fra sidste sommer, hvor danskerne holdt ferie herhjemme. Her kørte knap 54.000 biler over broen lørdag d

Dansk infrastrukturstyring skaber stærke resultater14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I Danmark har vi siden etableringen at Storebæltsforbindelsen udviklet en stærk model til at finansiere og styre de helt store infrastrukturprojekter. Statsgarantimodellen kombinerer statsligt ejerskab og statsgaranterede lån med brugerbetaling. Den nyeste viden om emnet er netop blevet præsenteret på en online-konference med international deltagelse. Sund og Bælt Holding A/S og Institut for Organisation på Copenhagen Business School har netop afsluttet et forskningsprojekt, støttet af Innovationsfonden, som har undersøgt den danske måde at finansiere og styre store infrastrukturprojekter på - eksempelvis broer og tunneller. Den danske model hedder statsgarantimodellen og kombinerer statsligt ejerskab, statsgaranterede lån på de private markeder og brugerbetaling med anlæg og drift i et offentligt ejet selskab. Resultaterne af forskningen blev tirsdag den 13. april præsenteret på en konference, hvor også internationale eksperter fra OECD, Holland og Canada præsenterede deres viden om i

Rekordmange lastbiler krydsede Storebæltsbroen i marts7.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Selvom covid-19 påvirker trafikken over Storebælt, skal der fortsat fragtes varer over bæltet til danskerne. Det ses tydeligt i tallene for marts måned, hvor der blev sat ny månedsrekord for lastbiler. I marts måned passerede 149.712 lastbiler således Storebælt. Det er ny rekord for én måned. Den tidligere rekord er fra oktober 2019, og den blev slået med hele 10 pct. - Lastbiltrafikken har under hele covid-19 pandemien været langt mindre påvirket end personbiltrafikken. Siden starten af september 2020 har vi generelt set vækst i antallet af lastbiler på Storebælt, og fra starten af februar 2021 har trafikken udviklet sig særligt positivt, fortæller Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund & Bælt. Rekorden i marts er hjulpet på vej af to hverdage mere i marts i år sammenlignet med 2019, ligesom lastbiltrafikken lå højt i hverdagene lige inden påsken. - Fra marts 2019 til marts i år har vi set en vækst på godt 10 pct. i lastbiltrafikken. Dermed understreger trafiktallene den forskydning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum