Sund & Bælt

Stigende trafik bidrager til godt årsresultat

Del

Selvom personbiltrafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron er på vej tilbage mod niveauet før covid-19, sætter pandemien alligevel spor i årets resultat. Lastbiltrafikken har under hele pandemien ligget stabilt og bidrager til et tilfredsstillende resultat for året.

På Storebæltsbroen lå trafikken 10,9 pct. højere end i 2020, men fortsat 6,3 pct. under 2019. Lastbiltrafikken har under hele pandemien ligget på et højt niveau og steg i 2021 med 9,4 pct. i forhold til 2020. Samlet passerede 12,4 mio. køretøjer forbindelsen, svarende til en døgntrafik på 34.072 køretøjer.

Udsvingene i personbiltrafikken afspejlede i løbet af året graden af restriktioner. Under nedlukningen i årets første måneder faldt den til mere end 30 pct. under niveauet for 2019, mens sommerens trafik bød på månedsrekorder i både juli og august. Sensommeren var igen præget af meget trafik i weekenderne.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.932 mio. kr. og steg med 13,7 pct. i forhold til 2020.

På Øresundsbron steg den samlede trafik med 4,8 pct. i forhold til 2020, men set i forhold til 2019 er trafikken faldet med 35,7 pct. I alt passerede knap 4,8 mio. køretøjer forbindelsen. Året startede og sluttede med skærpede indrejseregler, hvilket blev afspejlet i trafiktallene. Personbiltrafikken faldt med 39,2 pct., mens lastbiltrafikken steg med 7,5 pct. I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 584 mio. kr. Omsætningen fra vejtrafikken steg med 47 mio. kr.

- Trafikken har i årets løb på både Storebæltsbroen og Øresundsbron været ramt af restriktioner som følge af corona, hvilket har påvirket indtægterne. Mens personbiltrafikken blev hårdt ramt, var lastbiltrafikken i flere perioder over 2019-niveau, og var med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året. Vi kan derfor både betale udbytte til staten på knap 1,3 mia. kr. og afdrage næsten 0,8 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

Jernbanevederlagene i A/S Øresund og A/S Storebælt er i alt faldet med 11 mio. kr. Det skyldes primært en planlagt nedregulering af vederlaget til A/S Øresund.

Koncernens renteudgifter var 237 mio. kr. højere end i 2020 og udgjorde 567 mio. kr. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 1.904 mio. kr., hvilket er 91 mio. kr. højere end i 2020.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en indtægt på 802 mio. kr. mod en udgift i 2020 på 1.853 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat positivt med 2.071 mio. kr. Resultatet efter skat blev et overskud på 2.055 mio. kr. mod et underskud på 123 mio. kr. i 2020.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager 785 mio. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2021 er 17,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er øget med 2 år til 36 år. Gælden ventes at være tilbagebetalt i 2034.

Sund & Bælt Holding A/S udloddede et ekstraordinært udbytte til staten på 1.378 mio. kr. i 2021 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Efter udlodning af forventet ekstraordinært udbytte i 2022 på 1.265 mio. kr., vil Sund & Bælt have udloddet samlet 11.086 mio. kr. til staten med 10.200 mio. kr. til den politiske aftale om En grøn transportpolitik og ca. 886 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af dele af den fynske motorvej. Der udestår en udbytteforpligtigelse til staten på 9.798 mio. kr. i 2022-priser inklusive medfinansiering af Infrastrukturplan 2035.

Forventningerne til resultatet for 2022 er et overskud før dagsværdiregulering og skat mellem 1,8-2,1 mia. kr. Budgettet indeholder en forventning om, at trafikken vender tilbage til normalen fra tiden før covid-19, men det er forbundet med usikkerhed. Herudover kan øgede finansieringsomkostninger i forbindelse med inflation påvirke årets resultat.

Læs hele årsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen*

Mio. kr.

2021

2020

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

2.932

2.578

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

304

315

Nettoomsætning øvrige

75

76

Nettoomsætning i alt

3.311

2.969

Omkostninger ekskl. Afskrivninger

-501

-481

Afskrivninger

-779

-811

Resultat af primær drift (EBIT)

2.031

1.740

Finansielle poster ekskl. Værdiregulering

-565

-330

Resultat før værdiregulering

1.466

1.410

Værdiregulering **)

656

-1.674

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

2.122

-264

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

584

223

Resultat før skat

2706

-41

Skat

-653

-82

Resultat efter skat

2.055

-123

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvor man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Dvs. den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i 2021 en indtægt på 146 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet I/S udgør et overskud på 438 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.904 mio. kr.

Antal køretøjer

I alt pr. år (mio.)

Døgntrafik

Stigning
2020/
2021

Døgntrafik

Stigning
2019/
2020

2021

2020

2019

2021

2020

2019

Storebælt


12,4


11,2


13,3


34.072


30.718


10,9 pct.


36.359


-15,5 pct.

Øresund


4,8


4,3


7.4


13.131


11.814


4,8 pct.


20.423


-35,7 pct.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Trafikken vender tilbage på broerne23.5.2022 15:02:12 CEST | Pressemeddelelse

Lastbiltrafikken sætter i årets første måneder rekord og overstiger niveauet før covid-19 på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens personbiltrafikken i mere moderat tempo er på vej tilbage. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat. På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 28,4 pct. i første kvartal af 2022 sammenlignet med sidste år, og lå 3,7 pct. lavere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Lastbiltrafikken steg med 5,9 pct., mens personbiltrafikken steg med 33,3 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 662 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,1 pct. Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 76 mio. kr. og lå på niveau med sidste år. På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 104,1 pct. i forhold til 2021, men lå 20,4 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 130,5 pct., mens lastbiltrafikken steg med 9,4 pct. Omsætningen fra vejtrafikken er steget med 67,8 pc

Nu kan nummerpladen bruges til betaling på de store broer9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fremover kan man som lastbilkunde på Storebæltsbroen og Øresundsbron bruge nummerpladen til at betale for turen. Det er Brobizz A/S, som lancerer løsningen, og den er blot den første i rækken af nye digitale produkter på vej. I stedet for at have en fysisk bizz i lastbilen, kan fx en vognmand eller speditør benytte nummerpladen til at betale og registrere turen over broen. Betalingen er baseret på den såkaldte ANPR-teknologi, hvor nummerpladen aflæses af et kamera, når lastbilen ankommer til betalingsanlægget. Samtidig sker fakturering for turen automatisk. ”Vi ønsker at tilbyde en mere fleksibel løsning, som ikke kræver, at en speditør med 1.000 biler skal have en bizz ud i hver eneste lastbil. Vi ved fra vores kunder, at det kan være en krævende opgave at administrere de mange bizz ‘er. Det skal nummerpladeløsningen lave om på, siger Henrik Heller Esberg, direktør i Brobizz A/S. Selvom nummerpladeløsningen kun er et supplement til den velkendte bizz, der som en fysisk enhed kommunike

Energioptimering giver grønne effekter20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt er i gang med en omfattende udskiftning af oprindelige lyskilder til energibesparende LED på tværs af koncernens anlæg. Til april starter udskiftningen i den trafikerede Tårnbytunnel på Amager, og det vil føre flere grønne gevinster med sig. Sund & Bælt driver Danmarks største infrastrukturprojekter fra analyse til design og anlæg og den efterfølgende drift. Med hertil hører et ansvar for at tænke bæredygtighed ind i alle faserne. Derfor er Sund & Bælt i gang med en omfattende energioptimering af belysningssystemerne på nogle af Danmarks største bro- og tunnelanlæg. Store energibesparelser Sidste år blev belysning i tunellen under Øresund udskiftet med LED, og den eksisterende konstruktionsbelysning på Storebæltsbroens østbro er netop nu ved at blive udskiftet med den nyeste LED-armatur teknologi. Nu er turen kommet til den trafikerede Tårnbytunnel på Amager, som forventes at være klar med fuld LED-belysning til foråret 2023. 70.000 køretøjer passerer hver dag gennem Tårnby

Risiko for at storm lukker Storebæltsbroen i aften og tidligt lørdag morgen18.2.2022 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Fredag aften er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker pga. storm i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 24.00. I denne periode varsler DMI en vindstyrke på over 25 m/s. Storebæltsbroen lukkes for al biltrafik ved vind af stormstyrke på 25 m/s af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Vinden vil ifølge DMIs prognoser igen overstige 25 m/s tidligt lørdag morgen i tidsrummet fra kl. 05.00 til kl. 07.00, hvor der igen vil være risiko for en lukning. Sund & Bælt opfordrer derfor alle trafikanter, der skal over Storebæltsbroen i disse perioder, til at køre på andre tidspunkter. Allerede fredag eftermiddag forventer DMI vindstyrker på over 15 m/s, stigende i aften- og nattetimerne. Når vinden kommer over 15 m/s, forbydes vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen. Læs mere om vindfølsomme køretøjer her. Følg med på storebaelt.dk eller tilmeld sms bromelding. Send sms til 1231 med teksten BRO INFO. Prognosen opdateres løbende på baggrund af ændring i DMIs forventninger.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum