Sund & Bælt

Stigende trafik bidrager til et tilfredsstillende resultat

Del

Både fritidstrafikken og lastbilerne benyttede i stigende grad Storebæltsbroen og Øresundsbron i 1. halvår af 2022 og overstiger niveauet før covid-19. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 20,5 pct. i 1. halvår. Personbiltrafikken steg med 23,2 pct. og lastbiltrafikken med 4,7 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således 15,3 pct. i forhold til første halvår af 2021 og var på 1.491 mio. kr. Trafikken er stort set tilbage på samme niveau som før pandemien og er efter 1. halvår 1,9 pct. lavere end samme periode i 2019.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 152 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år.

På Øresundsbron steg vejtrafikken med 85,2 pct. i forhold til samme periode i 2021. Personbiltrafikken steg med 99,8 pct., mens lastbiltrafikken er steget med 9,6 pct. i forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er trafikken samlet set fortsat 14,7 pct. lavere.

- På begge broer har trafikken været stigende i foråret, og det bidrager til et tilfredsstillende resultat for det første halvår. Vi kan se, denne tendens er fortsat hen over sommeren, hvor der blev sat flere rekorder. På Storebæltsbroen kørte mere end 60.000 biler gennem betalingsanlægget på et døgn, hvilket er det højeste antal i broens historie, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 913 mio. kr. I 2022 er resultatet påvirket positivt af en stigning i trafikindtægter på 136 mio. kr. og negativt påvirket af højere renteomkostninger på 61 mio. kr.

Koncernens renteudgifter steg til 651 mio. kr., hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 590 mio. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 787 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 15.272 mio. kr. Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 12.372 mio. kr. mod et overskud på 2.696 mio. kr. sidste år. Resultatet er positivt påvirket af værdireguleringer på 12.600 mio. kr.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal 18,4 mia. kr. og er øget med 0,7 mia. kr. siden 31. december 2021. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.

Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,5-1,65 mia.kr. Nedjusteringen sker som følge af den fortsatte inflation, der påvirker koncernens finansieringsomkostninger. Forventningen til helåret tager udgangspunkt i en årlig inflation på 6,5 pct. En ændring i den forventede inflation på 0,5 procentpoint vil medføre en ændring i koncernens renteomkostninger i størrelsesorden 70 mio. kr.

Inflation og prispres vurderes at have en begrænset effekt på årets driftsomkostninger, men vil påvirke størrelsen af årets investeringer som følge af prisudviklingen på råvarer generelt og på stål og energi i særdeleshed. Den fortsatte forøgelse i prisniveauet vil på sigt blive afspejlet i stigende anlægsomkostninger og brugerbetaling af infrastrukturen.

Læs halvårsrapporten her.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.

2022

2021
Indtægt, vej (Storebælt) 1.491 1.293
Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 152 154
Andre indtægter 40 39
Indtægter i alt 1.683 1.486
Driftsomkostninger -288 -231
Afskrivninger -389 -387
Resultat af primær drift (EBIT) 1.006 868
Renteomkostninger -651 -241
Resultat før værdiregulering 355 627
Værdiregulering **) 14.594 2.489
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 913 343
Resultat før skat 15.862 3.459
Skat -3.490 -763
Resultat efter skat 12.372 2.696

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Brobizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 678 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen ekskl. værdireguleringer udgør et overskud på 235 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 590 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

 
Storebælt
Bilerpr. dag 2022 2021 Vækst2022/21 2019 Vækst2022/19

Personbiler
29.978 24.335 23,2 pct. 31.138 -3,7 pct.
Lastbiler 4.695 4.484 4,7 pct. 4.140 13,4 pct.
Busser 86 33 158,1 pct. 138 -37,8 pct.
 I alt 34.758 28.851 20,5 pct. 35.416 -1,9 pct.

 

  Øresund
Bilerpr. dag 2022 2021 Vækst2022/21 2019 Vækst2022/19

Personbiler
14.886 7.450 99,8 pct. 17.920 -16,9 pct.

Godstrafik
1.648 1.504 9,6 pct. 1.419 16,2 pct.
Busser 97 29 238,4 pct. 157 -38,0 pct.
 I alt 16.632  8.983 85,2 pct. 19.496 -14,7 pct.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Fritidstrafikken er tilbage på Storebæltsbroen28.11.2022 15:35:18 CET | Pressemeddelelse

I årets tredje kvartal er fritidstrafikken over Storebæltsbroen for første gang tilbage på niveau med 2019 og tiden før covid-19. Den høje vækst i lastbiltrafikken er aftagende på Storebæltsbroen, mens der fortsat er vækst for godstrafik på Øresundsbron. Samlet bidrager udviklingen positivt til resultatet for årets tredje kvartal. På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 10,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 10,7 pct. og lastbiltrafikken med 4,5 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 2.361 mio. kr. og steg 182 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2021. Trafikken ligger for første gang på niveau med samme periode i 2019 før pandemien med kun 0,1 pct. til forskel. Vejindtægterne er 125 mio. kr. højere end samme periode i 2019. Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 253 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. På Øresundsbron steg trafikken med 55,0 pct. i forhold til samme periode i 2021. Personbiltr

Det skal være sikkert at køre over Storebæltsbroen7.11.2022 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Sæsonen for kraftig blæst og efterårsstorme står for døren, og derfor sætter Sund & Bælt sammen med transportbranchen de næste uger fokus på trafiksikkerhed med en informationskampagne til trafikanterne om, hvornår det er sikkert at køre over Storebælt, når det blæser. Når vindfølsomme køretøjer vælter på Storebæltsbroen skaber det kø for mange tusind bilister og samtidig farlige situationer – både for føreren af det væltede køretøj og for de øvrige trafikanter. Derfor arbejder Sund & Bælt løbende med at øge sikkerheden på forbindelsen. Informationskampagnen er en del af dette arbejde. Uanset om køretøjet er en lastbil eller en personbil med campingvogn, er det relevant at vide, hvordan køretøjet arter sig, når der er kraftig vind på broen, og det skal kampagnen oplyse om. ”Ved at informere bredt ud om reglerne for vindfølsomme køretøjer håber vi, at flere vil være i stand til at vurdere, om deres køretøj er vindfølsomt. Vi har et stort ansvar for at sikre, at det altid er forsvarligt

Afskærmning på Storebæltsbroen skal øge sikkerheden i kraftig blæst3.11.2022 09:53:09 CET | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har underskrevet en kontrakt med DAV NORDIC A/S, der skal opsætte vindafskærmninger ved Storebæltsbroens pyloner og ankerblokke. Det sker for at reducere antallet af uheld med væltede køretøjer på broen, som er forårsaget af vind. Når vindfølsomme køretøjer vælter på Storebæltsbroen, skaber det farlige situationer og kø. Derfor sætter Sund & Bælt nu vindafskærmning op udvalgte steder på højbroen for at mindske antallet af uheld. - En stor del af uheldene sker omkring pyloner og ankerblokke, og især når der er kraftig blæst på tværs af broen. Vi opsætter derfor vindafskærmningerne på disse steder for at reducere den særlige kraftige vind, som skabes her, så trafikanterne undgår den pludselige bevægelse i køretøjet, som kan forårsage et uheld, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt. Initiativet er en del af en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt. Hvor vindafskærmningen skal forebygge uheld, vil de mobile autoværn, som blev o

Danmarks største lynladepark etableres ved Storebæltsbroen31.10.2022 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Elbilister kan se frem til en ladepark med central placering i forhold til trafikken på tværs af landet, når Sund & Bælt etablerer landets største lynladepark ved Knudshoved på Fyn. De første ladepladser forventes at være klar til brug i sommeren 2023. Den nye ladepark vil, når den er fuldt udbygget, rumme hele 50 ladepladser, der opføres i to faser. Alle pladserne vil være udstyret med såkaldte lynladere, som kan levere en effekt på min. 150 kW. I første fase etableres 26 ladepladser, som forventes at være klar til anvendelse medio 2023. De sidste 24 ladepladser er planlagt til at blive etableret mellem 2025 og 2027. Den endelige tidsplan afhænger af udviklingen i elbilismen i Danmark og dermed af efterspørgslen af ladepladser. Projektet understøtter regeringens infrastrukturplan 2035, der netop fremhæver ladeinfrastrukturen som en væsentlig faktor i forhold til at understøtte fremtidens grønne bilisme. Etableringen af ladeparken ved Storebælt bliver således et markant led i regeringe

Sund & Bælt trækker udbud tilbage19.10.2022 10:07:37 CEST | Pressemeddelelse

I forbindelse med fremlæggelse af resultatet af forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat for Folketingets trafikordførere på et møde 15. juni 2022 blev der udsendt en pressemeddelelse fra Transportministeren med følgende citat: ”Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter. Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser." Med baggrund i ovenstående udtalelse har Sund & Bælt Holding A/S (”Sund & Bælt”) ønsket at sikre sig mulighed for at kunne aftage rådgivningsbistand, såfremt de politiske drøftelser resulterer i enighed om igangsættelse af de af ministeren omtalte yderligere undersøgelser. På den baggrund udsendte Sund & Bælt i september et rådgiverudbud om en rammeaftale om konsulentydelser. En rammeaftale sikrer alene overholdelse af udbudspligten ved at give muligheden for at indkøbe konsulentydelser

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum