Globenewswire

Ringkjøbing Landbobank A/S

Del

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 3. marts 2021

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato         3. marts 2021

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 3. marts 2021

Banken har i dag onsdag den 3. marts 2021 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Referat i henhold til dagsordenens punkter.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen bød indledningsvist velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1. Valg af dirigent         
Til dirigent valgtes repræsentantskabets næstformand, advokat Allan Sørensen, Ringkøbing.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, og
Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2020 til godkendelse, ligesom han gennemgik den foreslåede resultatdisponering.

Årsrapporten for 2020 blev godkendt.              

Det blev vedtaget at anvende årets totalindkomst således (i tkr.):                  

Anvendes til ordinært udbytte204.598 
Anvendes til almennyttige formål2.000 
Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode-13 
Henlægges til overført overskud712.568 
   
I alt919.153 
   

Ad. 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Dirigent Allan Sørensen fremlagde vederlagsrapporten for 2020 til vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten blev godkendt.

Ad. 6. Godkendelse af bankens lønpolitik
Dirigent Allan Sørensen fremlagde den opdaterede lønpolitik.

Lønpolitikken blev godkendt.

Ad. 7. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Efter tur afgik: Anette Ørbæk Andersen, Erik Jensen, Anne Kaptain, Henrik Lintner, Ole Nygaard,
Jacob Møller, Jens Møller Nielsen, Bente Skjørbæk Olesen, Karsten Sandal, Lone Rejkjær Söllmann,
Egon Sørensen og Lise Kvist Thomsen. Ole Nygaard havde meddelt, at han ikke ønskede at
genopstille.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen motiverede repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling.

Til repræsentantskabet genvalgtes:

 • Anette Ørbæk Andersen, direktør, Skjern, født 1963
 • Erik Jensen, direktør, Skjern, født 1965
 • Anne Kaptain, vice president, advokat (L), Sæby, født 1980
 • Henrik Lintner, apoteker, Hjørring, født 1955
 • Jacob Møller, adm. direktør, Ringkøbing, født 1969
 • Jens Møller Nielsen, fhv. direktør, Ringkøbing, født 1956
 • Bente Skjørbæk Olesen, forretningsindehaver, Vemb, født 1971
 • Karsten Sandal, direktør, Ølstrup, født 1969
 • Lone Rejkjær Söllmann, økonomichef, Tarm, født 1968
 • Egon Sørensen, forsikringsmægler, Spjald, født 1965
 • Lise Kvist Thomsen, direktør, Virum, født 1984

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

 • Dennis Christian Conradsen, adm. direktør, Frederikshavn, født 1984

Ad. 8. Valg af én eller flere revisorer
Dirigent Allan Sørensen fremlagde repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling.

Til revisor genvalgtes:

 •   Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ad. 9. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for
gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi
af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs
+/- 10%
Dirigent Allan Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse.

Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:
"Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet."

Ad. 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

Ad. 10a. Forslag til vedtægtsændringer
Dirigent Allan Sørensen gennemgik repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

De foreslåede vedtægtsændringer i henhold til de fuldstændige forslag blev vedtaget.

Ad. 10b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 160.600 kr. ved
annullering af egne aktier
Dirigent Allan Sørensen gennemgik bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital.

Følgende forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital og vedtægtsændringer blev vedtaget:
"Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 29.228.321 kr. til nominelt 29.067.721 kr. ved annullering af 160.600 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 160.600 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 160.600 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 160.600 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 57.503.898 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 57.343.298 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, medfører det ændringer af vedtægternes § 2, § 2a og § 2b, således beløbet på "29.228.321" i § 2 ændres til "29.067.721", og beløbet på "43.439.301" i §§ 2a og 2b ændres til "43.278.701".

Såfremt forslaget vedtages, og såfremt vedtægtsændringerne under dagsordenspunkt nr. 10a ligeledes vedtages, sker i stedet følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c: §2: Beløbet på 29.228.321" ændres til "29.067.721", § 2a: Beløbet på "5.845.664" ændres til "5.813.544", § 2b: Beløbet på "2.922.832" ændres til "2.906.772" og § 2c: Beløbet på "5.845.664" ændres til "5.813.544"."

Ad. 10c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted
Dirigent Allan Sørensen gennemgik bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den
Bestyrelsen måtte sætte i sit sted.

Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget:
"Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger."


Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK