Region Sjælland

Ny råstofplan betyder færre grusgrave og mere genanvendelse

Del

Region Sjælland har i dag fået en ny råstofplan, hvor der er fokus på genanvendelse og på først at udlægge nye graveområder, når eksisterende råstofgrave er tømt.

Der skal tages mere hensyn til både mennesker og miljø, når der graves efter grus, sten og andre råstoffer i Region Sjælland. Det er en ny råstofplan, som Regionsrådet vedtog mandag, med til at sikre.

Med den nye råstofplan reducerer Region Sjælland de områder, hvor fremtidens råstofgrave kan ligge. Planen lægger også op til, at der skal graves færdigt i de eksisterende råstofgrave. Det skal være med til at mindske generne fra råstofgravene.

Regionen er ifølge lovgivningen forpligtet til at sikre en stabil forsyning af råstoffer, der svarer til efterspørgslen. Det betyder at der også fremadrettet skal indvindes råstoffer i Region Sjælland, men vi ønsker at der skal tages hensyn til råstofgravenes naboer, fastslår Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland

- Udlægget af nye graveområder er mindsket med ca. 40 procent siden 2008, og interesseområderne for grus og sten reduceret med hele 60 procent siden 2016. Den udvikling vil vi fortsætte, så der ikke graves unødigt mange steder på én gang til gene for naboer og natur. Desuden fortsætter arbejdet med at få en statslig kompensationsordning for naboer til råstofgrave, siger Peter Jacobsen. 

En god gerning for miljøet

Som noget nyt er der i Region Sjællands Råstofplan 2020 indskrevet en målsætning om, at 20 procent af Region Sjællands råstofforbrug senest i 2032 skal komme fra genanvendte materialer. Det er nødvendigt hvis forsyningen af råstoffer skal kunne følge med efterspørgslen, bl.a. til byggeriet af Femern-forbindelsen, den ny Storstrømsbro og sygehusbyggeri.

- Vores råstoffer er knappe og ikkefornybare ressourcer. Hvis ikke vi tænker os godt om, vil Region Sjælland inden for en årrække være tørlagt for sten, sand og grus. Det vil få alvorlige konsekvenser for samfundets byggerier og infrastruktur. Derfor er jeg meget glad for, at vi med Råstofplan 2020 har sat et ambitiøst mål for genanvendelse og bæredygtighed. Hermed gør vi både en god gerning for miljøet og får fremtidssikret den sjællandske råstofforsyning, siger Jens Ravn, som er næstformand i Udvalget for Regional Udvikling. 

En inddragende proces

Interesserne på råstofområdet er mange og vidt forskellige. Derfor skal de regionale råstofplaner udarbejdes i tæt dialog med erhvervsliv, borgere og råstofområdets øvrige interessenter.

For at kvalificere udgangspunktet for Råstofplan 2020 har Region Sjælland indledningsvist gennemført en partshøring. Derudover har regionens borgere og råstofområdets interessenter løbende i processen kunnet give deres meninger tilkende. Blandt andet har der været afholdt en række virtuelle dialogmøder, ligesom de interesserede har haft mulighed for at afgive høringssvar.

Regionsrådsformand Heino Knudsen uddyber:  

- Råstofplan 2020 har nydt stor opmærksomhed og fra partshøringer, dialogmøder og høringssvar har vi fået masser af tilbagemeldinger på arbejdet. Alle input er blevet gennemgået nøje, og Råstofplanen er løbende blevet justeret på baggrund heraf. Som region er vi ved lov forpligtet til at sikre råstofforsyningen. Derfor har det ikke været muligt at imødekomme alle ønsker. Men med Råstofplan 2020 har vi i mine øjne fundet det kompromis, der bedst beskytter borgerne og samtidig balancerer råstofområdets interesser på tværs af miljø, natur, erhverv.

Læs mere om Råstofplan 2020 på Region Sjællands hjemmeside: https://rs.viewer.dkplan.niras.dk/plan/22#/

FAKTA

  • Råstofplanen fastlægger rammerne for forsyning og indvinding af råstoffer for mindst 12 år. Planen omfatter dels en række retningslinjer for råstofindvindingen i regionen og dels områder hvor der kan graves (graveområder), og hvor der er reserveret arealer til fremtidens råstofforsyning (interesseområder).
  • Formålet med råstofplanen er at sikre mulighed for udnyttelse af nødvendige råstoffer til samfundet både nu og i fremtiden, samtidig med at der tages hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, naboer, landskab, byudvikling m.m.
  • Graveområder er afgrænsede arealer, hvor man kan forvente at få en tilladelse til råstofgravning, hvis man søger om det.
    Der er samlet udlagt et areal til graveområder på 3860 hektar i planen.
  • Interesseområder er arealer, hvor der forventes at være råstoffer, men hvor der typisk mangler en nærmere undersøgelse af råstofferne og/eller en afvejning i forhold til andre interesser. Interesseområderne udlægges for at sikre, at der også i fremtiden er mulighed for at indvinde råstoffer. Der er samlet udlagt et areal til interesseområder på 7470 hektar i planen.
  • I både grave- og interesseområder må der ikke ske ændringer i arealanvendelsen som for eksempel opførelse af større anlæg, byudvikling og skovtilplantning eller anlægges andre ting, der kan hindre råstofindvinding, uden at regionen giver samtykke.
  • I perioden 9. oktober til 11. december 2020 var Forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring. Der indkom ca. 150 høringssvar fra borgere, interesseorganisationer, råstofindvindere, andre myndigheder m.fl. Alle høringssvar og regionens bemærkninger til hvert enkelt er samlet i en hvidbog, der fremgår af Råstofplan 2020.
    Se hvidbogen via dette link

Kontakter

Peter Jacobsen, formand for Udvalg for Regional Udvikling, 20 37 01 05
Jens Ravn, næstformand for Udvalget for Regional Udvikling, 51 54 08 82
Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, 51 14 54 96

Information om Region Sjælland

Region Sjælland
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

https://www.regionsjaelland.dk

Følg pressemeddelelser fra Region Sjælland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Sjælland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum