Sund & Bælt

Negativ trafikvækst præger fortsat trafikken på Storebælt

Del

Trafikken over Storebælt er fortsat påvirket af situationen med Covid-19 og ligger efter årets første 6 måneder markant lavere end samme periode sidste år. Resultatet af den primære drift falder med 27 pct., viser koncernens delårsrapport.

Indtægterne fra vejtrafikken på Storebælt var på 1.178 mio. kr., hvilket er et fald på 247 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Trafikken faldt samlet set med 23,9 pct., hvor personbilerne faldt med 27 pct. og lastbilerne med 0,4 pct.

Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har isoleret set været et indtægtstab på ca. 250 mio. kr. for første halvår af 2020.

Omsætning fra jernbaneanlæg er på 153 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg.

- Situationen med Covid-19 påvirker fortsat trafikken over Storebælt og Øresund. Det giver os et betydeligt fald i indtægterne, som både påvirker periodens resultat og forventningerne til året som helhed, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

- Vi har dog samtidig også på Storebæltsbroen mærket, at danskerne holdt sommerferie herhjemme. I juli kørte næsten 1,3 mio. biler over Storebælt, og juli blev således den største rejsemåned i broens historie. Tre ud af fire kunder valgte automatisk betaling med mulighed for hurtig passage i vores nye ekspresbaner, og det har bidraget til, at vi kunne håndtere den ekstra ferietrafik, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 89 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken er således faldet med 213 mio. kr.

Koncernens renteudgifter var på 134 mio. kr., og er som følge af det lave inflationsniveau faldet med 67 mio. kr. i forhold til 1. halvår 2019.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første seks måneder et overskud på 773 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.072 mio. kr.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en udgift på 881 mio. kr.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 86 mio. kr. mod et underskud på 890 mio. kr. sidste år. Forbedringen – trods tabte trafikindtægter - skyldes primært værdireguleringer af finansielle poster, som har påvirket udviklingen i resultat efter skat positivt med ca. 1.040 mio. kr. 

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter andet kvartal steget til 19,7 mia. kr. Tilbagebetalingstiden udgør 34 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2032.

Det igangværende udbrud af covid-19, nedlukning af arbejdspladser og landegrænser og efterfølgende langsomme genåbning har skabt stor usikkerhed om resultatet for indeværende år.

De oprindelige forventninger til resultatet for 2020, baseret på budgettet vedtaget i november 2019, var et overskud før dagsværdireguleringer og skat mellem 2,0 - 2,2 mia. kr. Ved udgangen af juni var det samlede indtægtstab for vejforbindelserne over Storebælt og Øresund på ca. 375 mio. kr. og det vurderes, afhængig af udviklingen i covid-19 udbruddet, at indtægtstabet i 2020 kan løbe op i 700 - 900 mio. kr.

For koncernen udgør forventningerne til årets resultat for 2020 før dagsværdireguleringer og skat et overskud mellem 1,3 - 1,8 mia. kr.

Læs delårsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 30. juni *)


Mio. kr.


2020


2019

Indtægt, vej (Storebælt)

1.178

1.425

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

153

161

Andre indtægter

28

30

Indtægter i alt

1.359

1.616

Driftsomkostninger

-226

-227

Afskrivninger

-407

-398

Resultat af primær drift (EBIT)

726

991

Renteomkostninger

-134

-201

Resultat før værdiregulering

592

790

Værdiregulering **)

-789

-2.005

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

89

74

Resultat før skat

-108

-1.141

Skat

22

251

Resultat efter skat

-86

-890

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatet fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en udgift på 92 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatandelen før værdireguleringer udgør et overskud på 181 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 773 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 30. juni

 

Storebælt

Øresund

Antal biler

pr. dag


2020


2019

 

Vækst


2020


2019

 

Vækst

Personbiler

22.780

31.077

-27 pct.

10.159

17.673

-42,5 pct.

Lastbiler

4.122

4.145

-0,4 pct.

1.381

1.419

-2,7 pct.

Busser

50

136

- 63 pct.

56

157

-64,2 pct.

 I alt

26.953

35.358

-23,9 pct.

11.814

19.496

-39,4 pct.

Nøgleord

Kontakter

Mikkel HemmingsenAdm. direktør, Sund & Bælt

Tlf:33 93 52 00

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab BroBizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Risiko for at storm lukker Storebæltsbroen søndag26.12.2020 15:45:32 CETPressemeddelelse

I morgen, søndag, er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker pga. storm i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 19.00. I denne periode varsler DMI en vindstyrke på op til 26 m/s. Storebæltsbroen lukkes for al trafik ved vind af stormstyrke på 25 m/s af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Sund & Bælt opfordrer derfor alle trafikanter, der skal over Storbæltsbroen i weekenden, til at køre ude for denne periode, hvis muligt. Allerede sent lørdag eftermiddag forventer DMI vindstyrker på over 15 m/s, stigende i aften- og nattetimerne. Når vinden kommer over 15 m/s, advares høje, lette køretøjer mod at passere Storebæltsbroen. Det omfatter bl.a. biler med campingvogn eller trailer, varebiler, busser og lastbiler med let eller ingen last. Følg med på storebaelt.dk eller tilmeld sms bromelding. Send sms til 1231 med teksten BRO INFO. Prognosen opdateres løbende på baggrund af ændring i DMI’s forventninger. Læs mere om vindfølsomme køretøjer her.

Uændrede priser for personbiler14.12.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

Prisen for at passere Storebælt i personbil vil fra den 1. januar fortsat være 194 kr. med automatisk betaling. Det giver en besparelse på minimum 50 kr. på turen over broen i forhold til personbiler, der betaler med kort eller kontanter. Her er prisen næste år fortsat 245 kr. Den lavere pris til trafikanter, der betaler med bizz eller nummerplade, sikrer en fortsat effektiv trafikafvikling i betalingsanlægget. Muligheden for at benytte de nye og hurtige ekspresbaner til betaling med nummerplade i Storebælts betalingsanlæg har været en succes, og mere end 500.000 har tilmeldt sig betaling med nummerplade. Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport- og Boligministeriet og justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling. Da Storebæltsbroen åbnede i 1998, kostede en enkelttur i personbil 210 kr. Det svarer i dagens priser til 315 kr. Priser for passage for privatkunder i 2021 Køretøjstype Pris med automatisk betaling Pris med kort og kontant MC / personbil unde

Storbæltsbroen lukkes kortvarigt under test af nye autoværn10.12.2020 10:10:40 CETPressemeddelelse

I de to kommende weekender arbejdes der om natten med test af de nye mobile autoværn på Storebæltsbroen. Det vil medføre kortvarige lukninger. Datoerne for testarbejdet er flyttet til weekenderne på baggrund af dialog med transportbranchen. Storebæltsbroen vil blive spærret kortvarigt i mindre intervaller mellem kl. 01-04.30 natten til søndag d. 13. december og natten til lørdag d. 19. december. Spærringerne vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 20 minutter i hver retning og ske lokalt omkring selve arbejdsstedet på broen. Her vil hastigheden været nedsat. Test af de nye mobile autoværn sker som et led i montering af værnene, som skal sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld på broen. De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, baseret på den nyeste teknologi på området. Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen.

Storebælt monterer mobile autoværn til hurtigere afvikling af kø ved uheld7.12.2020 08:00:00 CETPressemeddelelse

I dag går arbejdet i gang med at opsætte de mobile autoværn til overledning af trafikken. De skal fremover gøre det muligt at lede trafikken uden om en ulykke ved en længerevarende lukning, som da en lastbil for nyligt brændte på broen. De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, baseret på den nyeste teknologi på området. Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen. Som ejer af en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark har Sund & Bælt kontinuerligt fokus på at holde Storebæltsforbindelsen åben og sikker at køre over. - Vi forventer, at de nye overledninger fremover vil gøre en stor forskel for, hvor hurtigt vi kan åbne for trafikken igen ved en ulykke, som spærrer broen i den ene retning i en længere periode. Det er til stor gene for vores kunder at holde i kø, og det har store omkostninger for økonomien, når godstransporter holder stille. Det vil vi gerne lav

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum