Globenewswire

Kapitalforeningen BLS Invest

Del

Kapitalforeningen BLS Invest - Ordinær generalforsamling 20. april 2021

Kapitalforeningen BLS Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2021 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Dagsorden

1.            Fremlæggelse af årsrapport herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer til godkendelse samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar

2.            Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen – se nedenfor

3.            Valg af medlemmer til bestyrelsen

4.            Valg af revision

5.            Eventuelt

Ad 2:       Bestyrelsen vil fremsætte forslag om vedtægtsændringer – der henvises til vedhæftede oversigt over indholdet af de væsentligste forslag.

Ad 3:       Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der foreslås genvalg af Chris Bigler, Søren B. Andersson. Anne Christina Skjønnemand og Mikael Skov.

Ad 4:       Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, som revisor.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Kapitalforeningen BLS Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktionsfuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Grundet af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud, afholdes der ikke årsmøde den 20. april. Årsmødet forventes afholdt henholdsvis den 31. august og den 1. september 2021. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Kapitalforeningen BLS Invests bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Dagsordenen og den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegning samt det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer er tilgængelige på foreningens hjemmeside, blsinvest.dk, samt ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 13. april 2021 via investorportalen på foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i foreningens register over investorer.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK