Sund & Bælt

Idéfase for Østlig Ringvej i København indledt

Del

Sund & Bælt inviterer til dialog og idéfase om en vejtunnel ud for Amagers Østkyst - Østlig Ringvej.

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.

Fra 5. september til 31. oktober 2022 gennemfører Sund & Bælt en idéfase forud for miljøkonsekvensvurdering af en Østlig Ringvej. Med idéfasen inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering af en ny cirka 11 kilometer lang vejtunnel uden om København. Projektet hedder Østlig Ringvej og skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd, så der skabes en ny østlig ringvej, der forbedrer fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder trafik uden om det centrale København.

I løbet af idéfasen håber Sund & Bælt at modtage forslag og ideer til, hvad der med fordel kan indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Lovgivningen fastlægger på forhånd en lang række emner, som skal undersøges, men øvrige input kan være med til at sikre, at yderligere aspekter bliver en del af undersøgelserne. Det kan eksempelvis dreje sig om særlige lokale hensyn til natur- og miljømæssige forhold, forslag til at håndtere potentielle virkninger fra projektet eller idéer til, hvordan projektets positive effekter som fx færre køretøjer gennem indre by og brokvartererne kan forstærkes yderligere.

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet.

Man kan sende sit input til idéfasen på idefase@oestligringvej.dk

 

Borgermøder

Som en del af idéfasen inviterer Sund & Bælt til en række borgermøder, hvor man kan høre mere om projektet og de forestående undersøgelser. De finder sted:

  • 26. september 2022 kl. 19-21 Scandic CPH Strandpark, Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup
  • 4. oktober 2022 kl. 19-21 Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København

Yderligere information om projektet, den videre proces samt tilmelding til borgermøder findes på hjemmesiden www.oestligringvej.dk.

Om Østlig Ringvej

Et bredt flertal i Folketinget indgik 28. juni 2021 en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Ifølge aftalen skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af Østlig Ringvej anlagt som en sænketunnel langs Amagers østkyst.

Sænketunneler kendes fra Øresundsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen og kendetegnes ved, at tunnelelementer, der er produceret på land, sejles ud og placeres i forlængelse af hinanden i en rende under havbunden. Herefter genetableres havbunden oven på tunnelen.

Linjeføringen forløber langs Amagers østkyst og forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Der undersøges tilslutningsanlæg i Nordhavn, på Lynetteholm, ved Prøvestenen og ved Øresundsmotorvejen i Kastrup. Dermed vil en Østlig Ringvej kunne aflaste det centrale København for gennemkørende trafik, sikre vejbetjening af nye byområder i Østhavnen samt forbedre adgangsforholdene til Øresundsforbindelsen og Københavns Lufthavn.

Vejdirektoratet offentliggjorde i 2020 en forundersøgelse af Østlig Ringvej, hvor det er forudsat, at Østlig Ringvej skal etableres som en firesporet vej med to spor i hver retning. I det videre arbejde med detaljering og miljøkonsekvensvurdering af projektet skal en lang række tekniske forhold undersøges nærmere, herunder tunnelens endelige linjeføring, udformning, kapacitet og tilslutning til det omkringliggende vejnet.

Om miljøkonsekvensvurdering

En miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM) skal belyse påvirkningen af en række forhold og indeholde forslag, der kan reducere negative påvirkninger og forstærke positive effekter.

Det gælder for eksempel:

  • Befolkningen og menneskers sundhed
  • Den biologiske mangfoldighed (biodiversiteten) med særlig vægt på beskyttede arter og naturtyper
  • Jordarealer og jordbund,
  • Vand, luft og klima
  • Materielle goder, kulturarv og landskab,
  • … samt samspillet mellem disse miljøforhold

Når miljøkonsekvensvurderingen er færdig, offentliggøres undersøgelsens resultater i en miljøkonsekvensrapport, der sendes i offentlig høring.

Kontakter

Billeder

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Storebæltsbroen skruer ned for lyset om natten22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fremover vil Storebæltsforbindelsens ikoniske højbro syne mørkere end tidligere. Det skyldes, at Sund & Bælt har valgt at slukke for konstruktionsbelysningen. Ændringen indebærer, at belysning af pylonernes udvendige flader nu slukkes. Belysningen på konstruktionselementerne under vejbaneniveau fastholdes af hensyn til skibstrafikken. Konstruktionsbelysningen blev udskiftet hen over foråret med den nyeste LED-armatur teknologi som en del af en omfattende energioptimering af belysningssystemerne på Sund & Bælts anlæg. Belysningen skrues nu endnu længere ned efter regeringens udmelding om at slukke al unødigt lys på offentlige bygninger. Der kan på udvalgte dage være lys på broen. Ændringen betyder, at trafikanterne i højere grad vil opleve turen over østbroen som kørsel på almindelig motorvej.

Storebæltsbroen får ny asfalt14.9.2022 09:09:26 CEST | Pressemeddelelse

I de kommende uger bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsen med at udskifte det eksisterende asfaltslidlag til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt vil give en bedre kørekomfort og forøge levetiden på belægningen med forventeligt 15 år. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre asfaltudskiftningen hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Mens der på Sprogø udlægges en klimavenlig type asfaltbelægning er der valgt en mere traditionel type asfalt til østbroen. Det er grundet broens svævende konstruktion ikke muligt at komprimere den klimavenlige asfalt tilstrækkeligt, sammenlignet med det faste underlag på land. Her er asfalttypen i stedet valgt ud fra en bredere vurdering af den samlede positive påvirkning af levetiden. De nye

Stigende trafik bidrager til et tilfredsstillende resultat31.8.2022 14:30:32 CEST | Pressemeddelelse

Både fritidstrafikken og lastbilerne benyttede i stigende grad Storebæltsbroen og Øresundsbron i 1. halvår af 2022 og overstiger niveauet før covid-19. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat. På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 20,5 pct. i 1. halvår. Personbiltrafikken steg med 23,2 pct. og lastbiltrafikken med 4,7 pct. Indtægterne fra vejtrafikken steg således 15,3 pct. i forhold til første halvår af 2021 og var på 1.491 mio. kr. Trafikken er stort set tilbage på samme niveau som før pandemien og er efter 1. halvår 1,9 pct. lavere end samme periode i 2019. Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 152 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. På Øresundsbron steg vejtrafikken med 85,2 pct. i forhold til samme periode i 2021. Personbiltrafikken steg med 99,8 pct., mens lastbiltrafikken er steget med 9,6 pct. i forhold til samme periode i 2019 inden covid-19 pandemien er trafikken s

Trafikrekord på Storebælt: Største rejseweekend nogensinde11.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Mens den forgangne weekend bød på koncert med Ed Sheeran, Smukfest og hjemrejse fra ferie, passerede over 116.000 køretøjer tilsammen Storebæltsbroen lørdag og søndag. Summen gør weekenden til den største rejseweekend nogensinde i Storebæltsbroens historie. Herudover blev søndag den 7. august den helt store rejsedag for danskerne, der vendte hjem fra alt fra koncert med Ed Sheeran, Lukas Graham, Smukfest, Superliga og ferie. Helt nøjagtigt passerede 61.528 køretøjer Storebæltsbroen søndag, hvilket er det højeste antal køretøjer, der har passeret broen på et enkelt døgn nogensinde. Ifølge Jens Kjær Nielsen, chef for betalingsanlægget, er søndagens rekord forårsaget af de mange begivenheder, der har fundet sted på tværs af landet: ”Vi har klart kunnet mærke, at det har været en oplevelsesrig weekend for danskerne. Søndag sætter givetvis også rekord grundet de mange nye efterskoleelever, som i tætpakkede biler med cykler bagpå skulle afleveres af deres forældre inden skolestart mandag”, f

Ny teknologi kan fordoble levetiden på jernbaneskinner7.7.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt implementerer en ny vedligeholdsstrategi baseret på et avanceret inspektionssystem til analyse og vedligehold af koncernens jernbaneskinner. Det vil betyde markante gevinster for både økonomi og klima. Vedligehold af jernbanenettet er en særdeles ressourcetung opgave. Derfor har Sund & Bælt i samarbejde med COWI arbejdet på at finde mere effektive metoder til analyse og udbedring af skinnenettet. Resultatet er et datadrevet vedligehold, der reelt kan fordoble levetiden på skinnerne, og dermed årligt vil reducere omkostningerne til vedligehold med flere millioner og sænke klimaaftrykket markant. Forudsigelig vedligehold i stedet for udskiftning Inspektionssystemet IRISSYS udnytter analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstand. Dermed bliver det muligt at forebygge skader og undgå omkostningstunge reinvesteringer i skinnerne. – Med et detaljeret indblik i skinnernes tilstand kan vi tidligere og mere præcist udpege og udbedre mindre skader, inden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum