Sund & Bælt

Idéfase for Østlig Ringvej i København indledt

Del

Sund & Bælt inviterer til dialog og idéfase om en vejtunnel ud for Amagers Østkyst - Østlig Ringvej.

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.

Fra 5. september til 31. oktober 2022 gennemfører Sund & Bælt en idéfase forud for miljøkonsekvensvurdering af en Østlig Ringvej. Med idéfasen inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering af en ny cirka 11 kilometer lang vejtunnel uden om København. Projektet hedder Østlig Ringvej og skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd, så der skabes en ny østlig ringvej, der forbedrer fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder trafik uden om det centrale København.

I løbet af idéfasen håber Sund & Bælt at modtage forslag og ideer til, hvad der med fordel kan indgå i miljøkonsekvensvurderingen. Lovgivningen fastlægger på forhånd en lang række emner, som skal undersøges, men øvrige input kan være med til at sikre, at yderligere aspekter bliver en del af undersøgelserne. Det kan eksempelvis dreje sig om særlige lokale hensyn til natur- og miljømæssige forhold, forslag til at håndtere potentielle virkninger fra projektet eller idéer til, hvordan projektets positive effekter som fx færre køretøjer gennem indre by og brokvartererne kan forstærkes yderligere.

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet.

Man kan sende sit input til idéfasen på idefase@oestligringvej.dk

 

Borgermøder

Som en del af idéfasen inviterer Sund & Bælt til en række borgermøder, hvor man kan høre mere om projektet og de forestående undersøgelser. De finder sted:

  • 26. september 2022 kl. 19-21 Scandic CPH Strandpark, Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup
  • 4. oktober 2022 kl. 19-21 Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København

Yderligere information om projektet, den videre proces samt tilmelding til borgermøder findes på hjemmesiden www.oestligringvej.dk.

Om Østlig Ringvej

Et bredt flertal i Folketinget indgik 28. juni 2021 en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Ifølge aftalen skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af Østlig Ringvej anlagt som en sænketunnel langs Amagers østkyst.

Sænketunneler kendes fra Øresundsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen og kendetegnes ved, at tunnelelementer, der er produceret på land, sejles ud og placeres i forlængelse af hinanden i en rende under havbunden. Herefter genetableres havbunden oven på tunnelen.

Linjeføringen forløber langs Amagers østkyst og forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Der undersøges tilslutningsanlæg i Nordhavn, på Lynetteholm, ved Prøvestenen og ved Øresundsmotorvejen i Kastrup. Dermed vil en Østlig Ringvej kunne aflaste det centrale København for gennemkørende trafik, sikre vejbetjening af nye byområder i Østhavnen samt forbedre adgangsforholdene til Øresundsforbindelsen og Københavns Lufthavn.

Vejdirektoratet offentliggjorde i 2020 en forundersøgelse af Østlig Ringvej, hvor det er forudsat, at Østlig Ringvej skal etableres som en firesporet vej med to spor i hver retning. I det videre arbejde med detaljering og miljøkonsekvensvurdering af projektet skal en lang række tekniske forhold undersøges nærmere, herunder tunnelens endelige linjeføring, udformning, kapacitet og tilslutning til det omkringliggende vejnet.

Om miljøkonsekvensvurdering

En miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM) skal belyse påvirkningen af en række forhold og indeholde forslag, der kan reducere negative påvirkninger og forstærke positive effekter.

Det gælder for eksempel:

  • Befolkningen og menneskers sundhed
  • Den biologiske mangfoldighed (biodiversiteten) med særlig vægt på beskyttede arter og naturtyper
  • Jordarealer og jordbund,
  • Vand, luft og klima
  • Materielle goder, kulturarv og landskab,
  • … samt samspillet mellem disse miljøforhold

Når miljøkonsekvensvurderingen er færdig, offentliggøres undersøgelsens resultater i en miljøkonsekvensrapport, der sendes i offentlig høring.

Kontakter

Billeder

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Nu inviteres alle interesserede til at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Fritidstrafikken er tilbage på Storebæltsbroen28.11.2022 15:35:18 CET | Pressemeddelelse

I årets tredje kvartal er fritidstrafikken over Storebæltsbroen for første gang tilbage på niveau med 2019 og tiden før covid-19. Den høje vækst i lastbiltrafikken er aftagende på Storebæltsbroen, mens der fortsat er vækst for godstrafik på Øresundsbron. Samlet bidrager udviklingen positivt til resultatet for årets tredje kvartal. På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 10,0 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 10,7 pct. og lastbiltrafikken med 4,5 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 2.361 mio. kr. og steg 182 mio. kr. i forhold til de første ni måneder af 2021. Trafikken ligger for første gang på niveau med samme periode i 2019 før pandemien med kun 0,1 pct. til forskel. Vejindtægterne er 125 mio. kr. højere end samme periode i 2019. Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 253 mio. kr., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. På Øresundsbron steg trafikken med 55,0 pct. i forhold til samme periode i 2021. Personbiltr

Det skal være sikkert at køre over Storebæltsbroen7.11.2022 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Sæsonen for kraftig blæst og efterårsstorme står for døren, og derfor sætter Sund & Bælt sammen med transportbranchen de næste uger fokus på trafiksikkerhed med en informationskampagne til trafikanterne om, hvornår det er sikkert at køre over Storebælt, når det blæser. Når vindfølsomme køretøjer vælter på Storebæltsbroen skaber det kø for mange tusind bilister og samtidig farlige situationer – både for føreren af det væltede køretøj og for de øvrige trafikanter. Derfor arbejder Sund & Bælt løbende med at øge sikkerheden på forbindelsen. Informationskampagnen er en del af dette arbejde. Uanset om køretøjet er en lastbil eller en personbil med campingvogn, er det relevant at vide, hvordan køretøjet arter sig, når der er kraftig vind på broen, og det skal kampagnen oplyse om. ”Ved at informere bredt ud om reglerne for vindfølsomme køretøjer håber vi, at flere vil være i stand til at vurdere, om deres køretøj er vindfølsomt. Vi har et stort ansvar for at sikre, at det altid er forsvarligt

Afskærmning på Storebæltsbroen skal øge sikkerheden i kraftig blæst3.11.2022 09:53:09 CET | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har underskrevet en kontrakt med DAV NORDIC A/S, der skal opsætte vindafskærmninger ved Storebæltsbroens pyloner og ankerblokke. Det sker for at reducere antallet af uheld med væltede køretøjer på broen, som er forårsaget af vind. Når vindfølsomme køretøjer vælter på Storebæltsbroen, skaber det farlige situationer og kø. Derfor sætter Sund & Bælt nu vindafskærmning op udvalgte steder på højbroen for at mindske antallet af uheld. - En stor del af uheldene sker omkring pyloner og ankerblokke, og især når der er kraftig blæst på tværs af broen. Vi opsætter derfor vindafskærmningerne på disse steder for at reducere den særlige kraftige vind, som skabes her, så trafikanterne undgår den pludselige bevægelse i køretøjet, som kan forårsage et uheld, siger Kim Agersø Nielsen, teknisk chef i Sund & Bælt. Initiativet er en del af en omfattende opgradering af trafiksikkerheden på strækningen over Storebælt. Hvor vindafskærmningen skal forebygge uheld, vil de mobile autoværn, som blev o

Danmarks største lynladepark etableres ved Storebæltsbroen31.10.2022 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

Elbilister kan se frem til en ladepark med central placering i forhold til trafikken på tværs af landet, når Sund & Bælt etablerer landets største lynladepark ved Knudshoved på Fyn. De første ladepladser forventes at være klar til brug i sommeren 2023. Den nye ladepark vil, når den er fuldt udbygget, rumme hele 50 ladepladser, der opføres i to faser. Alle pladserne vil være udstyret med såkaldte lynladere, som kan levere en effekt på min. 150 kW. I første fase etableres 26 ladepladser, som forventes at være klar til anvendelse medio 2023. De sidste 24 ladepladser er planlagt til at blive etableret mellem 2025 og 2027. Den endelige tidsplan afhænger af udviklingen i elbilismen i Danmark og dermed af efterspørgslen af ladepladser. Projektet understøtter regeringens infrastrukturplan 2035, der netop fremhæver ladeinfrastrukturen som en væsentlig faktor i forhold til at understøtte fremtidens grønne bilisme. Etableringen af ladeparken ved Storebælt bliver således et markant led i regeringe

Sund & Bælt trækker udbud tilbage19.10.2022 10:07:37 CEST | Pressemeddelelse

I forbindelse med fremlæggelse af resultatet af forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat for Folketingets trafikordførere på et møde 15. juni 2022 blev der udsendt en pressemeddelelse fra Transportministeren med følgende citat: ”Forundersøgelsen af Kattegat giver ikke grundlag for at igangsætte projektet. Således vil der ikke blive iværksat konkrete anlægsaktiviteter. Der er politisk opbakning til videre drøftelse af igangsættelse af yderligere undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser." Med baggrund i ovenstående udtalelse har Sund & Bælt Holding A/S (”Sund & Bælt”) ønsket at sikre sig mulighed for at kunne aftage rådgivningsbistand, såfremt de politiske drøftelser resulterer i enighed om igangsættelse af de af ministeren omtalte yderligere undersøgelser. På den baggrund udsendte Sund & Bælt i september et rådgiverudbud om en rammeaftale om konsulentydelser. En rammeaftale sikrer alene overholdelse af udbudspligten ved at give muligheden for at indkøbe konsulentydelser

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum