Gladsaxe Kommune

Gladsaxe: Budgetforlig med særligt fokus på støttekrævende børn

Del

Det er især de støttekrævende børn, som er i fokus i det budgetforlig for 2023, som seks ud af Gladsaxe Byråds ni partier indgik onsdag aften. Men andre velfærdsforbedringer fandt også plads i aftalen.

Det blev i høj grad de sårbare og de støttekrævende børn, der blev tilgodeset, da Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Lokallisten Gladsaxe og Gladsaxe SocialKonservative onsdag aften indgik forlig om de kommende fire års budget. Men der blev også plads til velfærdsforbedringer indenfor især det grønne og det sociale område. Med onsdagens aftale står seks ud af ni partier, svarende til 18 ud af byrådets 25 medlemmer, bag årets budgetaftale.

135 millioner ekstra til støttekrævende børn

Flere og flere børn og unge mistrives i Danmark, og det er desværre også tilfældet i Gladsaxe. Samtidig viser alle erfaringer, at de fleste børn får de bedste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, få arbejde og et selvstændigt liv, hvis de går i en almindelig skole sammen med almindelige børn og familier, de kan spejle sig i.

Derfor har forligspartierne afsat 135 mio. kr. ekstra til at håndtere de stigende udgifter til specialpædagogiske indsatser. Målet er at handle tidligere, mere koordineret og helhedsorienteret for at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. Derfor skal 44 fagprofessionelle medarbejdere flyttes væk fra rådhuset og helt ud på skolerne – tættere på barnet og på dem, som kender barnet og hverdagslivet omkring barnet allerbedst. På den måde kan der sættes ind der, hvor problemerne er, og i tæt samarbejde med kompetente voksne i barnets nærmiljø. Dertil kommer en pulje til uforudsete udgifter på knapt 62 mio. kr. i den fireårige budgetperiode, da det er usikkert, hvornår de igangsatte indsatser begynder at virke og om der kommer ekstraudgifter til for eksempel stigende energiudgifter.

Morgenmad til alle børn og frokost til de udsatte børn

For at sikre, at alle børn og unge får en god start på dagen, afsætter forligspartierne 9 mio. kr. over fire år til etablering af morgencaféer på kommunens ti folkeskoler, hvor børn, der ikke har fået morgenmad hjemmefra, har mulighed for at få gratis morgenmad. Samtidig tilføres der yderligere 100.000 kr. årlig, så der alt er afsat 350.000 kr. årligt, til at udsatte elever fortsat kan få gratis frokost, når kantinerne overgår til eksterne leverandører. Kantineordningen på Gladsaxes 10. klassecenter og ungdomsskole, GXU, fortsætter uændret. Den generelle omlægning af skolemaden til ekstern leverandør evalueres i efteråret 2024.

Flere børn skal have gavn af foreningslivet

For nogle børn kan det være en særlig udfordring at blive en del af foreningslivets aktiviteter og fællesskab. Derfor har Gladsaxe indført en ordning, hvor skolerne kan udstede fripas til sårbare børn, der kan have glæde af at deltage i foreningslivet. For at endnu flere børn kan få glæde af ordningen, har forligskredsen afsat 200.000 kroner årligt til blandt andet at øge samarbejdet med foreningerne om at sikre, at flere børn bliver tilmeldt, får hjælp til det nødvendige udstyr og til at møde op, så de får samme muligheder for gode oplevelser i foreningslivet som andre børn.

Flere midler til puljer på fritids-, idræts- og kulturområdet

For at imødekomme brugernes ønsker til forbedringer på kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe, tilføres puljerne til ændrede brugerbehov på kulturområdet og på fritids- og idrætsområdet med samlet 700.000 kr. i 2024.

Mødested for ensomme mænd

For at forebygge ensomhed hos mænd, foretages der den nødvendige renovering af Gedebukkemandens Hus på Gladsaxe Møllevej 73, så der kan indrettes et ”Mændenes mødested”, som er styret af brugerne selv. Formålet er at skabe gode rammer for aktiviteter og gennem socialt samvær og fællesskab skabe grobund for fortrolighed, netværk og venskaber – noget, der fremmer sundhed og forebygger ensomhed og sygdom.

Aftenåbning i Rusmiddelscentret

Udover den almindelige åbningstid har Rusmiddelcentret i dag åbent en dag om ugen til kl. 18. Fremover udvides åbningstiden med yderligere en aften om ugen, hvor der er åbent til kl. 20. På den måde bliver det nemmere for borgere i job, som har behov for medicin eller individuelle samtaler som led i behandlingen af et misbrug, at finde tid til at møde op i centret.

Ny placering af De Frivilliges Hus

Da bygningen på Taxvej, som i dag lægger lokaler til De Frivilliges Hus, er en del af dagtilbudsstrategien, skal der findes en ny placering til De Frivilliges Hus. Derfor flyttes aktiviteterne til den tidligere udstillingsbygning Thorasminde i Bagsværd Bypark, som opfylder langt de fleste af Brugerrådets ønsker.

Mere selvtræning til ressourcestærke borgere

Genoptræningsindsatsen omlægges så ressourcestærke borgere i højere grad vil blive vejledt i selv at gennemføre den rette træning. Det giver øget fleksibilitet for borgerne og frigør samtidig ressourcer. Dog er den oprindeligt planlagte besparelse nu halveret. Genoptræningsindsatsen vil fortsat ske med udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering, så de borgere, der har brug for ekstra råd og støtte, fortsat kan få det. Og Gladsaxe Kommune vil fortsat have et højt serviceniveau på området sammenlignet med andre kommuner.

Flere penge til den grønne omstilling

Gladsaxe har fortsat store ambitioner for den grønne omstilling og har tidligere oprettet en særlig pulje til aktiviteter som bidrager til at fremme klimabevidsthed og grøn omstilling. Puljen kan blandt andet anvendes til finansiering af energirådgivning, låneordninger for elcykler, bytteskabe m.m. Forligskredsen har afsat yderligere 2 mio. kr. til puljen til grøn omstilling, så der nu sammenlagt er 6,3 mio. kr. i puljen til fordeling over de kommende fire år.

Gladsaxe hjemtager affaldsindsamlingen

Gladsaxe Kommune har altid haft private til at udføre affaldsindsamling og har siden 2001 opnået pæne besparelser gennem vores udbud. Men de seneste 10 år har markedet ændret sig, så der nu er meget få renovatører til at konkurrere om opgaven og give attraktive tilbud. Samtidig oplever kommunen, at det nuværende renovationsselskab har leveret en yderst svingende ydelse med regelmæssige strejker, generel ufleksibilitet og rigide kontrakter, som er svære og dyre at ændre på. Det harmonerer dårligt med et område i konstant forandring med større og større krav til blandt andet affaldssortering. Derfor besluttede byrådet sidste år at hjemtage affaldsindsamlingen, når den nuværende kontrakt udløber i oktober 2024.

Forberedelserne til den nye kommunale renovationsenhed, som bliver en del af Driftsafdelingen og placeres på Turbinevej 12, er allerede godt i gang. Og forligskredssen har nu afsat penge til at ansætte en driftsleder fra midten af 2023, som blandt andet skal være med til at opbygge administrative systemer og arbejdsgange, indkøbe nye renovationsbiler, ansætte medarbejdere og udarbejde ruteplanlægning. Og da de nye renovationsbiler skal køre på el, er der også afsat penge til at opsætte ladestandere.

Flere penge til støjplagede borgere

Gladsaxe er en af de kommuner i Danmark, hvor flest borgere er plaget af trafikstøj. Derfor afsætter forligskredsen yderligere 1,6 mio. kr. til afskærmning mod støj fra kommunens egne veje som beskrevet i Gladsaxe Kommunes støjhandlingsplan. Samtidig tilføres der yderligere 200.000 kr. årligt til støjpuljen, så puljen i alt er på 630.000 kr. årlig. Dermed får flere borgere mulighed for at få støtte til støjregulerende tiltag. Derudover etableres der støjafskærmede opholdszoner med siddepladser og et nyt fællesområde, så beboere og pårørende i højere grad kan benytte udearealerne uden at blive generet af trafikstøj fra Hillerødmotorvejen.

Gladsaxe parat til at investere i bedre busbetjening og flere solceller

I 2023 deltager Gladsaxe Kommune i forhandlingerne med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden om de fælles buslinjer. Her er forligspartierne enige om at finde penge til at investere i bedre buslinjer til Gladsaxe, hvis det kan lykkes at overtale de øvrige kommuner. På samme måde er forligskredsen parat til at investere i solceller på de kommunale bygninger, hvis regeringens kommende solcellestrategi åbner mulighed for det.

Mere tryghed og sikkerhed på veje uden cykelstier

Forligskredsen ønsker at øge trygheden og sikkerheden for Gladsaxes bløde trafikanter. Derfor skal der med afsæt i resultaterne af den brugerundersøgelse, der er gennemført i forbindelse med den kommende trafiksikkerhedsplan, iværksættes konkrete forsøg for at øge tryghed og sikkerhed på veje uden cykelstier. Det kan for eksempel ske ved at nedsætte hastigheden og etablere bump og indsnævringer af vejen, så hastigheden nedsættes og hastighedsgrænserne overholdes.

Grønnere by med græssende kvæg

Forligskredsen er enige om at fortsætte arbejdet med at gøre byen grønnere med fokus på både biodiversitet og sanseindtryk. Der skal blandt andet plantes flere frugttræer og -buske rundt om på byens grønne områder, langs veje og ved opholdssteder. Samtidig ønsker partierne at få naturpleje med helårsgræssende kvæg i Radiomarken og Smør- og Fedtmosen og vil derfor undersøge mulighederne med henblik på budgetforhandlingerne for 2024. Hvis det viser sig muligt at indføre kvæggræsning allerede i 2023, vil forligspartierne mødes for i fællesskab at forsøge at finde pengene til projektet. Derudover skal det overvejes, om der skal oprettes et særligt ”Søens Råd” for Bagsværd Sø.

Flere muligheder for aktivt udeliv for børn og voksne

Forligspartierne ønsker at styrke mulighederne for et aktivt udeliv for Gladsaxes borgere, og især for børnene i kommunens dagtilbud. Den store efterspørgsel efter naturvejledernes tilbud om natur- og udeliv til børn i kommunens dagtilbud gør, at forår og efterår er særligt travle. Derfor afsættes der 150.000 kr. årligt til at ansætte studenterhjælp i de travle perioder. Desuden afsættes der 900.000 kroner over tre år til etablering af bålhytter, grillpladser, shelters og lignende til gavn for både børnene i de kommunale dagtilbud og borgerne generelt.

Arbejdet for et nyt rostadion fortsætter

Gladsaxe Kommune fortsætter dialogen om at skabe et moderne rostadion i international klasse ved Bagsværd Sø i respekt for fredning og naturværdier. Opgaven med at opløse Fonden Danmarks Rostadion forventes at være afsluttet i første halvår af 2023. Herefter kan arbejdet med at finde nye samarbejdspartnere om projektet gå i gang.

Store anlægsprojekter fortsætter

Gladsaxe fortsætter med at gennemføre de mange, store anlægsprojekter, som er planlagt og sat i gang de senere år. Kommunen bygger fortsat nye, svanemærkede børnehuse, skaber nye læringsmiljøer på folkeskolerne og bygger nyt sundheds- og beskæftigelseshus på Fremtidsvej. Der er gang i renoveringen af det gamle Blågård Seminarium i Mørkhøj til Mørkhøj Park – som bygges om til et multifunktionelt hus med skole og dagtilbud og plads til indbydende foreningsaktiviteter med mange forskellige kultur-, musik- og idrætstilbud. Første spadestik er netop taget til en ny skøjtehal og på Kellersvej er man ved at lægge sidste hånd på de nye boliger til borgere med handicap. Og så er der gang i udviklingen af det tidligere Ringbo i Bagsværd, som Gladsaxe Kommune overtager det meste af fra Københavns Kommune i 2024. Her skal der med tiden bygges en helt ny bydel med boliger, ny skole og nye idrætsfaciliteter. Der er i alt planlagt og sat anlægsprojekter i gang for 4,8 mia. kr. frem mod 2032.

Uændret skat og grundskyld

Skat, grundskyld og dækningsafgift bevares uændret på henholdsvis 23,6 procent, 23 promille og 10,1 promille.

Hele budgetforligsteksten for budget 2023-2026 og oversigten over anlægsprojekter kan findes på gladsaxe.dk/budget2023.

Kontakter

Borgmester Trine Græse, trine.graese@gladsaxe.dk eller 39 57 50 01
Kommunikationschef Ulla Baden, ulla.baden@gladsaxe.dk eller 22 76 56 22

Repræsentanter for forligspartierne:
Kristine Henriksen, Socialdemokratiet, kristine.henriksen@gladsaxe.dk eller 24 27 37 49
Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti, serdal.benli@gladsaxe.dk eller 27 20 88 60
Trine Henriksen, Enhedslisten, trine.henriksen@gladsaxe.dk eller 60 63 11 80
Christina Rittig Falkberg, Radikale Venstre, christina.rittig.falkberg@gladsaxe.dk eller 40 14 33 95
Suleman Naim, Lokallisten Gladsaxe, suleman.naim@gladsaxe.dk eller 26 49 11 49
Lars Abel, Gladsaxe SocialKonservative, lars.abel@gladsaxe.dk eller 40 30 30 75

Vedhæftede filer

Information om Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

39 57 50 00http://gladsaxe.dk

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der indarbejdede FN’s verdensmål i sin kommunestrategi. Med verdensmålene som ramme arbejder Gladsaxe for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed samt en grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. Gladsaxe Kommune har ca. 69.000 indbyggere og grænser op til København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Herlev kommuner. 

Du kan læse mere om Gladsaxe Kommune på gladsaxe.dk.

Følg pressemeddelelser fra Gladsaxe Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gladsaxe Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum