Sund & Bælt

Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter

Del

Fritidstrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens væksten i lastbiltrafikken er aftagende i årets første tre måneder, og der ses et fald på Storebæltsbroen. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 4,7 pct. i første kvartal af 2023 sammenlignet med sidste år og lå 0,8 pct. højere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Personbiltrafikken steg med 6,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 680 mio. kr., hvilket er en stigning på 18 mio. kr. i forhold til de første tre måneder sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 18,3 pct. i forhold til 2022, men lå 5,9 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 20,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 319 mio. kr. og steg med 59 mio. kr.

– I årets første tre måneder er der fortsat fremgang i den samlede trafik over broerne, hvor særligt fritidstrafikken stiger. For lastbiltrafikken er væksten aftagende, men sammenlignet med tiden før Covid-19 er den stadig en del højere. Samlet bidrager trafikindtægterne positivt til periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

Anlægsarbejdet på den faste Femern Bælt-forbindelse er i god fremdrift. Den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn inklusiv arbejdshavn ventes færdiggjort i 2023, og produktionen af det første tunnelelement er i gang. En række tidskritiske aktiviteter på tværs af de store anlægskontrakter skal det kommende år færdiggøres frem mod at det første tunnelelement kan nedsænkes. Det indebærer bl.a. delvis færdiggørelse af portal- og tilslutningsanlæg på dansk og tysk side samt udgravning af den resterende del af tunnelrenden i Femern Bælt.

Kommissoriet for en miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej blev i april godkendt af forligspartierne bag Fremtidens veje, og samtidig blev budgetrammen øget med 335 mio. kr. for at minimere projektets risici. De kommende år skal Sund & Bælt således gennemføre undersøgelser, der bidrager til at beskrive de forventede positive og negative virkninger af projektet i anlæg og drift.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 113 mio. kr., hvori er indeholdt negative dagsværdireguleringer på 36 mio. kr. Resultatandelen før dagsværdireguleringer er positiv med 149 mio. kr. og er 47 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger, opgjort som de finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer, er 41 mio. kr. og 165 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen har været aftagende i 1. kvartal af 2023.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 521 mio. kr. mod et overskud på 328 mio. kr. i 1. kvartal af 2022.

Værdireguleringer af koncernens gæld inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S er en omkostning på 656 mio. kr. I samme periode sidste år var værdireguleringer en indtægt på 6.223 mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post uden effekt på selskabets gældsafvikling, da gælden afdrages til nominel værdi.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 105 mio. kr. mod et overskud på 5.110 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 16,9 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det som udmeldt i årsrapporten for 2022 fortsat forventningen at realisere et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia.kr. Forventningen baserer sig på, at der fortsat er stor volatilitet på rentemarkedet, men at inflation og den korte renteudvikling overordnet er inden for koncernens forventning.

Læs rapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr.

2023

2022

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

680

662

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

77

76

Nettoomsætning øvrige

18

19

Nettoomsætning i alt

775

757

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-145

-128

Afskrivninger

-217

-197

Resultat af primær drift (EBIT)

413

432

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-41

-206

Resultat før værdiregulering

372

226

Værdiregulering **)

-620

5.968

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-248

6.194

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

113

357

Resultat før skat

-135

6.551

Skat

30

-1.441

Resultat efter skat

-105

5.110

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 36 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 149 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 521 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 


Storebælt

Biler

pr. dag


2023


2022

Vækst

2023/22


2019

Vækst

2023/19

Personbiler

26.922

25.393

6,0 pct.

27.039

-0,4 pct.

Lastbiler

4.415

4.551

-3,0 pct.

4.004

10,3 pct.

Busser

69

59

16,1 pct.

110

-37,8 pct.

I alt

31.406

30.003

4,7 pct.

31.154

0,8 pct.

 

Øresund

Biler

pr. dag


2023


2022

Vækst

2023/22


2019

Vækst

2023/19

Personbiler

14.382

11.979

20,1 pct.

15.634

-8,0 pct.

Godstrafik

1.677

1.603

4,6 pct.

1.397

20,0 pct.

Busser

79

61

29,6 pct.

117

-32,9 pct.

I alt

16.137

13.643

18,3 pct.

17.148

-5,9 pct.

 

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Borgermøder om forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn17.5.2023 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt og Vejdirektoratet inviterer til borgermøder i Faaborg og Sønderborg om den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. På borgermøderne kan man høre om status på den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og indgå i dialog med Sund & Bælt og Vejdirektoratet, der gennemfører forundersøgelsen frem mod udgangen af 2024. Borgermøderne finder sted: Den 6. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg. Den 14. juni fra kl. 19.00 til 21.00 i Multikulturhuset, Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg. Om forundersøgelsen Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb. Forundersøgelsen gennemføres over tre år frem mod udgangen af 2024. Opgaven er at se nærmere på forskellige linjeføringer, tekniske løsninger og miljømæssige konsekvenser og hensyn. Det er en målsætning,

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i næste uge16.5.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I næste uge bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsens Vestbro for at færdiggøre asfaltsarbejde til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt er lettere at køre på, og derved reduceres forbruget af brændstof og CO2-udledningen. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at lægge den sidste del af asfalten hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Med de mange tusinder trafikanter, som hver dag krydser broen kræver det en stærk asfalt, der kan holde til stor trafikbelastning. Helt konkret udlægges en såkaldt skærvemastiks, som er særligt velegnet på broer, motorveje og i lufthavne. Den nye asfalt giver mindre rullemodstand mellem dæk og vej, og gør det lettere for dækkene at køre på. På den måde bruger biler og lastbiler mindre brændstof, og de

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen efter påske4.4.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I de kommende uger efter påsken bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsens Vestbro med at lægge en ny asfalt til glæde for de mange trafikanter, der dagligt krydser forbindelsen. Den nye asfalt er lettere at køre på, og derved reduceres forbruget af brændstof og CO2-udledningen. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at lægge den nye asfalt hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Med de mange tusinder trafikanter, som hver dag krydser broen kræver det en stærk asfalt, der kan holde til stor trafikbelastning. Helt konkret udlægges en såkaldt skærvemastiks, som er en tæt og stærk slidlagsbelægning, der er specielt designet til at kunne klare en stor trafikbelastning. Belægningen er derfor særlig velegnet på broer, motorveje og i lufthavne. Den nye asfalt giver mindre rullemodst

Sådan kommer påsketrafikken til at se ud over Storebælt3.4.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Påskeferien nærmer sig med hastige skridt, og det betyder travlhed på de danske veje, når trafikanter krydser landet i påskedagene. Få et overblik over, hvordan trafikken ventes at fordele sig på Storebæltsbroen hen over påsken. Prognoser for påsketrafikken viser, at de helt store rejsedage vil være skærtorsdag i tidsrummet mellem kl. 10 og 16, hvor flest kører afsted, og påskedag og 2. påskedag i eftermiddagstimerne, hvor flest ventes at køre retur. Sund & Bælt er forberedt på påsketrafikken, der traditionelt er forbundet med ekstra travlhed. Storebælts betalingsanlæg er derfor bemandet efter trafikprognoserne for at afvikle trafikken så gnidningsfrit som muligt. Dog må det forventes, at kø kan forekomme hen over påskedagene på grund af den øgede trafik, særligt i kort- og kontantbanerne. - Mens der er flere ting, som man kan gøre for at lette turen over Storebælt – eksempelvis benytte automatisk betaling i de grønne Ekspresbaner og sikre sig, at ens bizz eller nummerpladebetaling vir

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum