Lolland Kommune

Evaluering af specialundervisningsområdet er klar

Del

Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune fik på deres møde den 18. august præsenteret Epinions evaluering af kommunens specialundervisningsstrategi. Evalueringsrapporten konkluderer, at strategien grundlæggende har virket efter hensigten, og at der generelt er en positiv udvikling i gang. Rapporten peger dog samtidig på en række udfordringer og giver anbefalinger til, hvad der bør rettes op på – Anbefalinger, som udvalget har taget til efterretning og vil tage med i det videre arbejde med implementering af strategien.

Rapportens hovedkonklusion er, at Lolland Kommunes nye strategi for specialundervisningsområdet samlet set har haft den tilsigtede virkning: Flere elever rummes i dag i almenmiljøet end tidligere, og på almenområdet oplever lederne generelt, at de har fået tilført midler til at arbejde med inkluderende indsatser. Derudover har etableringen af Specialskolen som ny fælles enhed og en ny visitationsproces haft en positiv effekt.

Børne- og Skoleudvalget i Lolland Kommune tager evalueringen til efterretning:

”Vi har nu fået en grundig, valid og uvildig evaluering, der både viser, hvor det går godt, og ikke mindst hvor vi skal sætte ind for at styrke vores indsatser og arbejdsgange. Det er et værdifuldt redskab, som vi vil tage til os og bruge som en vigtig rettesnor for det videre arbejde”, fastslår formand Thomas Østergaard på vegne af Børne- og Skoleudvalget, og fortsætter:

”Vores arbejde med at implementere den nye strategi og udvikle vores inklusionsindsatser er en omfattende proces, og der er ingen lette løsninger undervejs. Det tager tid! Vi er i udvalget derfor generelt tilfredse med, at vi i evalueringen kan se, at vi er på rette vej, og at arbejdet er begyndt at bære frugt”.

Fortsat behov for udvikling

I evalueringen bliver der sat fokus på en række områder, hvor der tydeligt er behov for at sætte ind. Det bliver blandt andet anbefalet at sikre en kompetenceudvikling, hvor særligt medarbejderne på almenområdet får stærkere kompetencer, når det handler om specialundervisning, ligesom der generelt bliver lagt op til at udvikle bedre rammer for samarbejde på tværs af almenområdet og specialområdet. Herudover bliver der sat fokus på at sikre, at PPR får en mere understøttende rolle, når det handler om at identificere og rådgive om de rette tilbud for det enkelte barn.

I forhold til Specialskolen bliver der i evalueringen lagt vægt på, at der er brug for at udvikle en mere klar vision, ligesom der er behov for et stærkere fælles, pædagogisk ståsted og en større kollektiv forståelse af skolen som en samlet institution.

Herudover bliver elevernes transport til kommunens specialtilbud nævnt som en udfordring, hvor det bliver anbefalet at se på, om der kan skabes bedre pædagogiske rammer omkring de enkelte børn.

”Evalueringen peger tydeligt på en række væsentlige udfordringer og problematikker, som det er vigtigt at få rettet op på. Både på specialundervisningsområdet generelt og på Specialskolen, som vi i lyset af den seneste debat naturligt har et særligt fokus på. I den sammenhæng er det meget positivt, at vi nu har fået en række konkrete anbefalinger, som er til at gå til. Nu kan udvalget komme videre med opgaven, og evalueringen giver os et godt fundament for det videre arbejde”, fortæller Thomas Østergaard og giver et par eksempler:

”I udvalget har vi et særligt fokus på kompetenceudvikling, og på hvordan vi kan kvalificere samarbejdet mellem medarbejderne på tværs af almen- og specialområdet. Herudover vil vi arbejde for at sikre, at der bliver udviklet et mere tydeligt pædagogisk fundament på Specialskolen, styrke vores kommunikation omkring vores visitation- og revisitations-proces, ligesom en mere klar forventningsafstemning vil være blandt vores indsatsområder”.

Den kommende proces

Byrådet vil blive orienteret om Epinions evaluering på deres møde den 30. august. Herefter vil rapporten blive behandlet i de relevante bestyrelser og MED-udvalg, hvorefter der vil blive udarbejdet en række handleplaner, som Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til i november.

”Vi vil nu trække i arbejdstøjet og gå i dialog med bestyrelse, ledere, medarbejdere, forældre og andre samarbejdspartnere på området, så vi i fællesskab kan finde og udvikle de bedste løsninger og sammen få skabt et skoletilbud med så høj en kvalitet som muligt”, siger Thomas Østergaard på vegne af udvalget og fortsætter:

”Samtidig vil vi se på, hvordan vi kan sætte ind for at styrke kommunens kommunikation og dialog med forældre til elever på specialundervisningsområdet. Det er afgørende, at vi har et løbende tæt og konstruktivt samarbejde. Vi har brug for hinanden, og det er kun i fællesskab, at vi kan nå vores mål”.

Lolland Kommune er desuden i færd med at omorganisere PPR-området. Hvor det tidligere lå organisatorisk placeret i kommunens sektor for Børn, Unge og Familie, vil det fremover komme til at høre til i Skole og Dagtilbud. PPR vil dermed få en tættere tilknytning til skoleområdet og bedre muligheder for at skabe det tættere samarbejde, der i evalueringsrapporten bliver lagt op til.


Baggrund

Den 28. maj 2019 blev det besluttet at ændre Lolland Kommunes struktur for specialundervisningsområdet med virkning fra sommeren 2020. Målet var, at flere elever skulle kunne rummes i almenmiljøet ud fra et princip om mindst mulig indgriben. Som et led heri blev der blandt andet oprettet en ny, fælles specialskole og tidligere decentrale specialklasser blev nedlagt.

Børne- og Skoleudvalget besluttede i november 2020 at få strategien evalueret.

Evalueringen er foretaget af Epinion, som har taget et bredt blik på den nye strategi og på strukturen på Specialskolen. I evalueringen er der set på, om mål og intentioner med specialundervisningsstrategien er opnået, og på hvad der kan understøtte det videre arbejde.

Evalueringsrapporten er vedhæftet som bilag under punkt 2 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden den 18. august:

https://www.lolland.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden?agendaid=29abddef-f19f-4a15-8e60-cf0d17349772

Nøgleord

Kontakter

På udvalgets vegne:
Thomas Østergaard
Formand for Børne- og Skoleudvalget
Telefon: 41 42 21 28

Ved spørgsmål:
Lars Povlsen Jensen
Direktør
Telefon: 24 41 30 53

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune hejser flaget for udsendte og veteraner26.8.2022 08:23:30 CEST | Pressemeddelelse

Mandag den 5. september markerer Lolland Kommune traditionen tro den nationale flagdag for nuværende og tidligere udsendte. Først med en offentlig højtidelighed ved Veteranstenen i Jernbaneanlægget i Nakskov kl. 17.30-18.30 og derefter en udendørs andagt ved Amfiteatret i Nakskov kl. 19.00-19.45. Om aftenen er veteranerne og deres pårørende inviteret til en reception på Nakskov Uddannelsescenter.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum