Assens Forsyning

Det centrale Glamsbjerg får nye kloakker

Del

73 husstande og virksomheder i det centrale Glamsbjerg får i 2022-23 nye og bedre kloakker, hvor regn- og spildevand løber i hvert sit system. Formålet er at sikre en mere miljøvenlig afledning og skabe plads til de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning.

Fra juni 2022 til september 2023 bliver der etapevis gravet og etableret nye kloakker i det centrale Glamsbjerg. Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse oversvømmelser. Foto: Assens Forsyning A/S.
Fra juni 2022 til september 2023 bliver der etapevis gravet og etableret nye kloakker i det centrale Glamsbjerg. Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse oversvømmelser. Foto: Assens Forsyning A/S.

Afledning i hvert sit system
Assens Forsyning A/S starter i juni et større anlægsarbejde i Glamsbjerg, hvor kloakkerne til 73 husstande og virksomheder på Søndergade, Assensvej, Odensevej, Langbygårdsvej og Teglværksvej udskiftes og lægges om. Formålet er at få regn- og spildevand fra private grunde og vejarealer til at løbe i hvert sit afløbssystem i stedet for i én ledning, som det sker nogle steder i dag.

Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for tilbageløb og opstuvning af spildevand i kældre, forurening af vandløb og søer samt oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Planen skal samtidig muliggøre, at al rensning af spildevand i hele Assens Kommune kan ske på et nyt og samlet renseanlæg, som Assens Forsyning A/S i øjeblikket opfører i den sydøstlige udkant af Assens by.

For små kloakker og for meget vand
”Det er et kendt problem, at de kloaksystemer, der blev etableret for år tilbage, ikke længere har kapaciteten til at håndtere de stigende mængder nedbør, som følger med den globale opvarmning. Ved at skille regn- og spildevand ad, samt ved at etablere et større og langt mere effektivt kloaksystem, undgår vi overbelastning og oversvømmelser samt skaber en mere miljøvenlig afledning. Det gør vi blandt andet ved ikke at bruge unødig energi og ressourcer på at pumpe og ikke mindst ved, ikke at rense regn- og overfladevand på et renseanlæg. Ved at kloakseparere og anlægge regnvandsbassiner beskytter vi samtidig naturen og især vandløbene, som er sårbare, hvis der bliver udledt for meget regnvand med for høj hastighed og i for store mængder,” siger projektchef Michael Dissing Nielsen.

Separering på offentlig vej og egen grund
I forbindelse med projektet omlægger og udskifter Assens Forsyning A/S hovedkloak og brønde i de offentlige veje. Samtidig bliver der etableret nye stikledninger samt skelbrønde ved de enkelte husstande. Når arbejdet er udført, får grundejerne besked om at skille afledningen af regn- og spildevand ad på egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, og grundejer skal selv betale for udgifterne til omlægning og udskiftning af kloak på egen grund.

Trafikregulering
Når arbejdet starter i Glamsbjerg, bliver trafikken reguleret. Det gælder ikke mindst Søndergade samt Assensvej og Odensevej, som i perioder bliver helt eller delvist lukket. Der bliver i den forbindelse etableret omkørsel nord om byen. Samtidig bliver der ændret busruter og flyttet stoppesteder.

”Vi håber på forståelse, tålmodighed og godt samarbejde med borgerne i Glamsbjerg. Vi har allerede en god dialog med de berørte husstande, forretninger og virksomheder, og det håber vi også at få med de andre borgere, som i kortere eller længere perioder bliver berørt at de nødvendige trafikreguleringer og andre gener, der følger med projekter”, tilføjer Michael Dissing Nielsen.

SMS- og mailservice
Assens Forsyning A/S opfordrer til at orientere sig på www.assensforsyning.dk, hvor det bliver muligt at følge projektet samt tilmelde sig en SMS-/mailservice og modtage opdateringer – blandt andet om trafikreguleringer.

FAKTA

 • Fra juni 2022 til september 2023 etablerer Assens Forsyning A/S nye kloakker i det centrale Glamsbjerg
 • Projektet omhandler afledningen fra 73 husstande, forretninger og virksomheder, som får deres regn- og spildevand skilt ad, så det i fremtiden løber i hvert sit system (kloakseparering). Samtidig får husstandene nye stikledninger
 • Det nye kloaksystem klargøres til at kunne tilsluttes fremtidige regnvandsbassiner, hvor regn- og overfladevand kan tilbageholdes og urenheder bundfælde sig, inden vandet ledes videre til vandmiljøet
 • Assens Forsyning A/S afholder udgifterne til omlægning og udskiftning af kloakledninger og brønde i offentlig vej, mens grundejerne betaler for arbejdet på egen grund
 • De nuværende kloakker i Glamsbjerg er etableret på et tidspunkt, hvor kravene til dimensioner var væsentligt mindre, end i dag (25 procent af den størrelse, der kræves nu)
 • Med projektet dimensioneres kloaksystemet til at håndtere de stigende mængder nedbør, ligesom der sikres en mere miljøvenlig afledning af regn- og spildevand
 • De grundejere, som er direkte berørt af projektet, har modtaget nærmere information, ligesom entreprenøren, der udfører opgaven, løbende holder grundejere, forretninger og virksomheder orienteret

Om Assens Forsyning A/S – Rens og spildevand

 • Assens Forsyning A/S driver otte renseanlæg, 1.200 km. spildevandsledninger samt 220 minirenseanlæg og regnvandsbassiner i Assens Kommune
 • Assens Forsyning A/S er i fuld gang med at gennemføre Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som betyder at al rensning af spildevand i fremtiden skal håndteres på ét samlet renseanlæg, som i øjeblikket opføres i en ny Forsyningspark i den sydøstlige udkant af Assens by
 • Assens Forsyning A/S behandler hvert år cirka 5,5 mio. m3  spildevand fra private husholdninger og industri

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Fra juni 2022 til september 2023 bliver der etapevis gravet og etableret nye kloakker i det centrale Glamsbjerg. Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse oversvømmelser. Foto: Assens Forsyning A/S.
Fra juni 2022 til september 2023 bliver der etapevis gravet og etableret nye kloakker i det centrale Glamsbjerg. Projektet er en del af Assens Kommunes Spildevandsplan 2018-2027, som blandt andet har til formål at begrænse oversvømmelser. Foto: Assens Forsyning A/S.
Download

Information om Assens Forsyning

Assens Forsyning
Assens Forsyning
Forsyningsparken 2
5610 Assens

6344 9000https://www.assensforsyning.dk/

Om Assens Forsyning A/S – Affald & Genbrug

 • Assens Forsyning A/S er ansvarlig for, at borgerne i Assens Kommune får bortskaffet deres affald på en miljømæssig og forsvarlig måde
 • Assens Forsyning A/S indsamler dagrenovation og genbrugsaffald fra samtlige husstande i Assens Kommune og driver genbrugspladserne i Assens Kommune
 • Genbrugspladserne modtager affald fra private husstande og tilmeldte virksomheder
 • Assens Forsynings genbrugspladser modtager årligt cirka 23.000 tons affald og besøges af 300.000 gæster
 • Foruden genbrugspladserne driver Assens Forsyning A/S cirka 20 nærgenbrugsstationer med kubeordninger, hvor der kan afleveres emballageaffald
 • Assens Forsyning A/S er ansvarlig for driften af de planlagte løsninger med nedgravede genbrugsbeholdere til genanvendeligt emballageaffald i Assens indre by

Følg pressemeddelelser fra Assens Forsyning

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Assens Forsyning

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum