Gladsaxe Kommune

Bredt forlig om øget velfærd til Gladsaxes borgere

Del

Seks ud af syv partier i Gladsaxe Byråd blev onsdag aften enige om et bredt budgetforlig med omfattende investeringer i velfærd og særligt fokus på grøn og strategisk byudvikling.

Onsdag aften lykkedes det et bredt flertal på seks af syv partier i Gladsaxe Byråd at blive enige om en budgetaftale for 2020 med store investeringer i velfærd og særligt fokus på grøn og strategisk byudvikling.

- Jeg vil gerne takke alle mine forligspartnere. For det glæder mig utrolig meget, at det igen er lykkedes at samle et bredt flertal om noget så vigtigt som vores økonomi. Vi er enige om at investere i en lang række velfærdsområder, herunder i tilbud til vores allermest sårbare borgere. Samtidig er det et budget, der understøtter vores fælles ønske om, at Gladsaxe skal være en attraktiv, grøn og bæredygtig kommune i social og økonomisk balance, siger Trine Græse.

Bag forliget står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, som tilsammen udgør 22 af Byrådets 25 medlemmer, mens Enhedslisten valgte at stå udenfor.

Stadsarkitekt skal styrke strategisk byudvikling

I de senere år har Byrådet ønsket at engagere sig dybere i de strategiske overvejelser om, hvilken by Gladsaxe skal være. Som optakt til, at Byrådet skal i gang med at formulere en fælles holdning til byens udvikling, inddrages borgere og virksomheder lige nu i processen. Det sker blandt andet gennem en række byvandringer med Byrådet. Derudover skal der pustes nyt liv i arkitekturpolitikken og ansættes en stadsarkitekt, som skal styrke By- og Miljøforvaltningens kompetencer, bidrage til at udarbejde mere detaljerede lokalplaner og deltage i en proaktiv dialog med udviklere og bygherrer om arkitektur og kvalitet i byen.

For at styrke den politiske styring nedsættes et Bystrategisk Råd, der består af gruppeformændene fra alle partier i Byrådet. Rådet skal sammen definere, hvordan de bystrategiske perspektiver kan styrkes i de politiske processer, herunder for eksempel sætte bystrategiske temaer til debat i Byrådet, forberede processen for udarbejdelse af større lokalplaner og drøfte ideer til udvalgte byggeprojekter af strategisk betydning.

Inklusionslærere til folkeskolerne

For at styrke den specialpædagogiske viden og indsats i Gladsaxes folkeskoler i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov ansættes der flere særligt uddannede inklusionslærere. De skal være til stede på skolerne og indgå i undervisningen sammen med de øvrige lærere. Her skal de blandt andet hjælpe de elever, der har særlige udfordringer, yde faglig støtte til lærerne og styrke arbejdet med fællesskabet i klasserne. Formålet er at hjælpe lærere og pædagoger til at inkludere og skabe læring for alle børn.

Samtidig skal det undersøges, hvordan kvaliteten og fleksibiliteten i kommunens tilbud til børn og unge med specialpædagogiske behov styrkes på både det almene område og specialområdet inden for dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet. Undersøgelsen forventes færdig i andet kvartal 2020.

Sociale aktiviteter på seniorcentrene

For at skabe mere nærvær og dialog og dermed afhjælpe ensomhed og rastløshed blandt beboerne på seniorcentrene ansættes der faste medarbejdere til at skabe flere sociale aktiviteter og socialt samvær med beboerne i aftentimerne. Indsatsen skal styrke fællesskabet mellem seniorcentrene og de frivillige. Aftensmaden har særlig betydning for beboernes sundhed og velbefindende på seniorcentrene. Derfor ansættes der fritids- og studentermedarbejdere, der kan hjælpe med det praktiske omkring aftensmaden. Samtidig kan det måske inspirere flere unge til at vælge en social- og sundhedsuddannelse.

Massive anlægsinvesteringer i velfærd

I de kommende 10 år vil Gladsaxe Kommune investere over tre milliarder i blandt andet nye, svanemærkede børnehuse, renovering af læringsmiljøer i folkeskolerne og et nyt sundhedshus på Fremtidsvej. Derudover er der blandt andet sat penge af til boliger på Kellersvej til borgere med handicap, til infrastruktur og kollektiv trafik, herunder til generel vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger og til Hovedstadens Letbane. Og i 2020 deltager Gladsaxe i et udredningsarbejde om en eventuelt letbane eller hurtigbus, også kaldet Bus Rapid Transit, fra Gladsaxe til Nørreport Station.

Flere penge til sårbare børn og voksne

Antallet af børn og voksne, som har behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen, stiger i disse år i hele landet. Gladsaxe har de senere år haft særlig fokus på børn og unge med autisme, unge med psykiske udfordringer og voksne med særlige behov. I årets budgetaftale er der sat endnu flere penge af til at sikre, at støttekrævende børn og unge samt voksne med særlige behov kan leve et så aktivt og meningsfuldt liv som muligt.

Kommunens tilbud om gratis psykologisk rådgivning til unge mellem 15 og 25 år udvides til at omfatte unge op til 30 år. Der etableres et fraværsteam, som skal støtte og hjælpe børn og unge med højt fravær i skolen til bedre trivsel og udvikling. Og en undersøgelse skal vise, hvordan man kan identificere og hjælpe talblinde elever i skolerne. Der er også sat flere penge af til Rusmiddelcentret, så flere borgere kan hjælpes ud af misbrug, og til at understøtte selvhjælpsgrupper for tidligere misbrugere, der arbejder med smart recovery. Og de kommende tre år er der sat penge af til utraditionelle jobs for 20 borgere med varig og væsentlig nedsat arbejdsevne.

Elevløn skal sikre flere SOSU-elever

Antallet af SOSU-elever falder, og Gladsaxe har i dag 12 ledige elevstillinger. Årsagen er, at der ikke er tilstrækkeligt mange, der lever op til kravene for at komme ind på især uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Derfor vil Gladsaxe nu som forsøg hvert år i de kommende to år tilbyde 10 elever elevløn i stedet for SU under grunduddannelsen. Målet er at gøre det mere attraktivt at få en social- og sundhedshjælperuddannelse i Gladsaxe.

Målrettede tilbud til kronisk syge og pårørende

Gladsaxeborgere med kronisk sygdom som for eksempel hjertesygdom, KOL, diabetes, kræft eller hjerneskade, skal kunne leve et så aktivt og selvstændigt liv som muligt. Derfor styrkes indsatsen for at koordinere og skabe sammenhængende og helhedsorienterede tilbud, som er tilpasset den enkelte borgers og pårørendes behov. Der er blandt andet øget fokus på at sikre én indgang til kommunens tilbud samt øget indsats for at opspore og møde de pårørende med målrettede tilbud, støtte og rådgivning. Forebyggelsescentret er godt i gang med at udvikle disse indsatser, et arbejde, der styrkes yderligere i det kommende år. Samtidig er der sat penge af, så borgere, der har været hårdt ramt af stress, kan få tilbudt stressforløb, så de kan vende tilbage til en hverdag med job og fritidsinteresser.

HPV-vaccine på skolerne

Som noget helt nyt får alle drenge og piger i Gladsaxes 6. klasser de kommende år som forsøg tilbudt HPV-vaccine på skolerne i skoletiden. Tilbuddet skal tilskynde flere unge til at blive vaccineret og dermed forebygge kræft.

Ny skole i Bagsværd

Trods mange års ihærdig indsats er det ikke lykkedes at tiltrække elever nok til Skovbrynet Skole. Samtidig er der pladsmangel på de øvrige skoler i Bagsværd. Derfor skal skolestrukturen i Bagsværd nytænkes og mulighederne for at bygge en helt ny skole i løbet af de kommende 8 - 10 år eller før, hvis muligt, undersøges. Målet er at skabe de bedste muligheder for alle børn i Bagsværd og samtidig understøtte den sociale balance i området. Samtidig iværksættes der yderligere tiltag, der understøtter, at børn og unge i Skovbrynets skoledistrikt fortsat er sikret et skoletilbud af høj faglig kvalitet. Allerede i efteråret 2019 vil Økonomiudvalget tage hul på drøftelser af, hvor en ny skole kan placeres, og hvordan den kan finansieres.

Sammenhæng i Søborg Skoles udearealer

Ejendommen på Frødings Allé 3 har i mange år opdelt udearealerne ved Søborg Skole. I forbindelse med ombygningen af Søborg Skole har forligspartierne derfor besluttet gradvist at opkøbe lejlighederne i ejendommen, efterhånden som de sættes til salg. På den måde vil det på lang sigt blive muligt at fjerne bygningen og skabe mere sammenhæng i Søborg Skoles udearealer.

Normeringer til debat

Normeringen i Gladsaxes børnehuse fylder hos alle forligspartierne. Derfor er det besluttet at holde et temamøde om normeringer i Gladsaxes børnehuse. Målet er at få overblik over, hvor meget tid pædagogerne reelt bruger sammen med børnene, og hvilke og hvor mange opgaver, de varetager, som ikke er med børnene.

Flere naturoplevelser til de mindste

Gladsaxe ønsker, at alle børn i vores børnehuse får adgang til naturoplevelser. Derfor ansættes der en ”grøn” naturmedarbejder, som skal kompetenceudvikle de pædagogiske medarbejdere og udvikle konkrete naturaktiviteter til børnene. Samtidig oprettes der en pulje, som børnehusene kan søge om at få dækket 50 procent af udgifterne til en el-ladcykel, så børnene kan komme ud i naturen på en bæredygtig måde. Puljen giver mulighed for at indkøbe 35-40 cykler om året i de kommende tre år.

Grøn strategi med nye CO2-mål

Gladsaxe skal have en strategi, der fastlægger nye, ambitiøse mål for CO2-reduktionen og sætter retningen for, hvordan vi lokalt kan bidrage til den nationale, grønne omstilling. Et fokusområde vil blandt andet være strategisk energiplanlægning, som understøtter de fælles initiativer, der er under udvikling i et regionalt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber. Strategien skal desuden omhandle emner som trafik, mobilitet og cirkulær økonomi. Indsatsen skal som udgangspunkt fokusere på at understøtte den grønne omstilling i samarbejde og partnerskaber med borgere og virksomheder. Arbejdet med strategien indledes med temadrøftelser for Byrådet i første kvartal 2020, hvor perspektiverne for grøn omstilling på energi-, affalds- og transportområdet præsenteres, inden et oplæg forelægges til politisk beslutning.

Mere grønt i byen

For at gøre Gladsaxe mere grøn fremrykkes puljen til flere træer til 2020, så der blandet andet kan plantes træer langs hovedgadestrækningen fra Buddinge Rundkørsel til Bagsværd. Samtidig afsættes der flere penge til den grønne pulje til små projekter til forskønnelse af Gladsaxes byrum, herunder til plantning af flere træer og indkøb af byinventar.

Ny bæredygtighedspris

Som led i Gladsaxes fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling afsættes der 10.000 kr. årligt de kommende tre år til en bæredygtighedspris. Prisen skal være med til at fremhæve gode eksempler på det at arbejde med bæredygtighed. Kandidaterne indstilles af offentligheden og prismodtageren udvælges af Økonomiudvalget.

Buddinge Batteris potentiale skal udnyttes

Det tidligere befæstningsanlæg Buddinge Batteri har potentialet til at styrke Gladsaxe som en grøn og levende by. Derfor skal det undersøges, hvordan Buddinge Batteri med inddragelse af borgerne kan blive mere rekreativt samtidig med, at området lever op til kriterierne for fortidsminder.

Miljørigtig udskiftning af kunstgræs

Belægningen på Gladsaxes to ældste kunstgræsbaner på Bagsværd- og Gladsaxe stadion skal udskiftes. Men da den nuværende belægning har vist sig at skade miljøet, vil Gladsaxe nu gå forrest og afprøve en ny og mere bæredygtig belægning af kork eller andre mere miljøvenlige produkter. Samtidig følger Gladsaxe Kommune Miljøstyrelsens anbefalinger og er i gang med at gennemgå alle kommunens kunstgræsbaner for at sikre, at gummigranulat fra banerne spredes så lidt som muligt.

Indsats for miljørigtige busser

Gladsaxe Kommune vil arbejde aktivt for, at alle buslinjer, der kører gennem kommunen, fra 2025 betjenes af miljøvenlige busser, som hverken udleder CO2 eller partikler og som støjer mindre. Busserne udskiftes løbende, efterhånden som de gamle tages ud af drift.

Udnyttelse af den gamle skøjtehal

I de kommende år bygger Gladsaxe Kommune en ny skøjtehal ved Gladsaxe Idrætscenter. Derfor går Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget nu i gang med at drøfte, hvordan man fremover kan anvende og indrette den gamle skøjtehal til aktiviteter, der kan foregå i den uopvarmede hal og med brug af de eksisterende omklædningsfaciliteter andre steder på idrætscentret.

Byggesagsgebyr afskaffes

Skatten og grundskyld bevares uændret på henholdsvis 23,6 procent og 23 promille. Til gengæld afskaffes gebyret på byggesager for at støtte borgere og erhvervsliv.

Repræsentanter for forligspartierne:
Tom Vang Knudsen, Socialdemokratiet, tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk eller 21 30 69 02
Astrid Søborg, Venstre, astrid.soeborg@gladsaxe.dk eller 28 14 65 44
Serdal Benli, Socialistisk Folkeparti, serdal.benli@gladsaxe.dk eller 27 20 88 60
Kristian Niebuhr, Dansk Folkeparti, kristian.niebuhr@gladsaxe.dk eller 26 67 66 71
Christina Rittig Falkberg, Radikale Venstre, christina.rittig.falkberg@gladsaxe.dk eller 40 14 33 95
Lars Abel, Det Konservative Folkeparti, lars.abel@gladsaxe.dk eller 40 30 30 75

Kontakter

Borgmester Trine Græse, trine.graese@gladsaxe.dk eller 39 57 50 01
Kommunikationschef Ulla Baden, ulla.baden@gladsaxe.dk eller 22 76 56 22

Links

Information om Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

39 57 50 00http://gladsaxe.dk

Følg pressemeddelelser fra Gladsaxe Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gladsaxe Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum