Sund & Bælt

Årsresultat Sund & Bælt: 2020 kraftigt påvirket af covid-19

Del

Personbiltrafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron har været hårdt ramt af covid-19 pandemien i 2020. Det påvirkede indtægterne på begge broer, men et uændret niveau for lastbiltrafikken og reduktion af omkostninger var medvirkende til et tilfredsstillende resultat for året.

På Storebæltsbroen faldt trafikken med 15,5 pct. sammenlignet med 2019. Samlet passerede 11,2 mio. køretøjer forbindelsen, svarende til en døgntrafik på 30.718 køretøjer. Dermed lå trafikken lavere end de seks foregående år.

I marts faldt personbiltrafikken på få dage med 60 pct. og kom kun gradvist tilbage i løbet af foråret i takt med genåbningen. Der blev sat månedsrekord i juli med 1.293.597 køretøjer over Storebælt, hvor mange holdt sommerferie i Danmark, men nye restriktioner i september betød endnu et fald, og trafikken lå i ugen op til jul godt 30 pct. under 2019. For året som helhed faldt personbiltrafikken 17,4 pct.

Lastbiltrafikken afspejlede den brede indsats for at holde erhvervslivet i gang og sikre forsyningerne. I foråret faldt den kun med op til ca. 5 pct., mens den siden september har ligget over niveauet for 2019. Samlet set steg lastbiltrafikken med 0,2 pct. i 2020 sammenlignet med 2019.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.578 mio. kr. og faldt med 11,6 pct. i forhold til 2019. Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har i 2020 været en lavere indtægt på 338 mio. kr.

- Årets resultat for Sund & Bælt afspejler meget naturligt effekten af covid-19 pandemien, som har påvirket trafikken over de store broer og dermed også vores indtægter. Mens personbiltrafikken blev hårdt ramt, var lastbiltrafikken i flere perioder over 2019-niveau, og var sammen med reduktion i omkostninger til rente og vedligehold med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året. Vi kan derfor både betale udbytte til staten på knap 1,4 mia. kr. og afdrage næsten 0,5 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 39,4 pct. i forhold til 2019, og i alt passerede 4,6 mio. køretøjer forbindelsen. Personbiltrafikken faldt med 41,7 pct., mens lastbiltrafikken faldt marginalt med 0,6 pct. I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 223 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken faldt med 490 mio. kr.

Jernbanevederlagene i A/S Øresund og A/S Storebælt er i alt faldet med 18 mio. kr. Det skyldes, at færre tog har passeret som følge af covid-19 pandemien samt en planlagt nedregulering af vederlaget til A/S Øresund.

Koncernens renteudgifter var 8 mio. kr. lavere end i 2019 og udgjorde 330 mio. kr. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 1.812 mio. kr., hvilket er 511 mio. kr. lavere end i 2019.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en udgift på 1.853 mio. kr. mod en udgift i 2019 på 2.380 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat positivt med 411 mio. kr.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager knap 0,5 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2020 er 18,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1.378 mio. kr. i 2020 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet samlet 9.821 mio. kr. til staten med 9.000 mio. kr. til infrastrukturfonden og 821 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet for 2021 er et overskud før dagsværdiregulering og skat mellem 1,8 – 2,0 mia. kr. Budgettet indeholder en forventet effekt af den fortsatte nedlukning af arbejdspladser og landegrænser de første måneder efter nytår. Der er dog fortsat usikkerhed knyttet til en eventuel længerevarende effekt af nedlukninger som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til trafikindtægterne.

Læs hele årsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen*


Mio. kr.


2020


2019

Indtægt, vej (Storebælt)

2.578

2.916

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

315

333

Andre indtægter

76

55

Indtægter i alt

2.969

3.304

Driftsomkostninger

-481

-542

Andre driftsindtægter

63

55

Afskrivninger

-811

-798

Resultat af primær drift (EBIT)

1.740

2.019

Renteomkostninger

-330

-337

Resultat før værdiregulering

1.410

1.682

Værdiregulering **)

-1.674

-2.167

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-264

-485

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

223

428

Resultat før skat

-41

-57

Skat

-82

9

Resultat efter skat

-123

-48

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvor man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Dvs. den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en udgift på 178 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet I/S udgør et overskud på 401 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.812 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer

I alt pr. år (mio.)

Gennemsnit pr. døgn

Stigning

2020

2019

2020

2019

Storebælt


11,2


13,3


30.718


36.359


-15,5 pct.

Øresund


4,3


7,5


11.814


20.423


-39,4 pct.

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Dansk infrastrukturstyring skaber stærke resultater14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I Danmark har vi siden etableringen at Storebæltsforbindelsen udviklet en stærk model til at finansiere og styre de helt store infrastrukturprojekter. Statsgarantimodellen kombinerer statsligt ejerskab og statsgaranterede lån med brugerbetaling. Den nyeste viden om emnet er netop blevet præsenteret på en online-konference med international deltagelse. Sund og Bælt Holding A/S og Institut for Organisation på Copenhagen Business School har netop afsluttet et forskningsprojekt, støttet af Innovationsfonden, som har undersøgt den danske måde at finansiere og styre store infrastrukturprojekter på - eksempelvis broer og tunneller. Den danske model hedder statsgarantimodellen og kombinerer statsligt ejerskab, statsgaranterede lån på de private markeder og brugerbetaling med anlæg og drift i et offentligt ejet selskab. Resultaterne af forskningen blev tirsdag den 13. april præsenteret på en konference, hvor også internationale eksperter fra OECD, Holland og Canada præsenterede deres viden om i

Rekordmange lastbiler krydsede Storebæltsbroen i marts7.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Selvom covid-19 påvirker trafikken over Storebælt, skal der fortsat fragtes varer over bæltet til danskerne. Det ses tydeligt i tallene for marts måned, hvor der blev sat ny månedsrekord for lastbiler. I marts måned passerede 149.712 lastbiler således Storebælt. Det er ny rekord for én måned. Den tidligere rekord er fra oktober 2019, og den blev slået med hele 10 pct. - Lastbiltrafikken har under hele covid-19 pandemien været langt mindre påvirket end personbiltrafikken. Siden starten af september 2020 har vi generelt set vækst i antallet af lastbiler på Storebælt, og fra starten af februar 2021 har trafikken udviklet sig særligt positivt, fortæller Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund & Bælt. Rekorden i marts er hjulpet på vej af to hverdage mere i marts i år sammenlignet med 2019, ligesom lastbiltrafikken lå højt i hverdagene lige inden påsken. - Fra marts 2019 til marts i år har vi set en vækst på godt 10 pct. i lastbiltrafikken. Dermed understreger trafiktallene den forskydning

Storebæltsbroen lukkes kortvarigt under test af nye autoværn1.2.2021 08:00:00 CET | Pressemeddelelse

I den kommende weekend testes de sidste to mobile overledninger af i alt fire på Storebæltsbroen. Det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen i nattetimerne. Test af de nye mobile autoværn sker som et led i montering af værnene, som skal sikre hurtigere afvikling af kø ved uheld på broen. Fremover vil trafikken kunne ledes over i modsat vejbane på ca. 30 minutter og køre dobbeltrettet med nedsat hastighed, mens der ryddes op efter uheld. De mobile autoværn er en del af en omfattende sikkerhedspakke, baseret på den nyeste teknologi på området. Formålet er at øge sikkerheden på Storebæltsbroen, både for trafikanter og for de medarbejdere, der arbejder med den løbende vedligeholdelse på broen. Kortvarige lukninger Storebæltsbroen vil blive spærret i mindre intervaller mellem kl. 01.00 og 04.30 natten til lørdag den 6. februar og natten til søndag den 7. februar. Der er tale om kortvarige spærringer, som vil lukke for al trafik i to korte perioder på op til 20 minutter i hver retn

Risiko for at storm lukker Storebæltsbroen søndag26.12.2020 15:45:32 CET | Pressemeddelelse

I morgen, søndag, er der risiko for, at Storebæltsbroen lukker pga. storm i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 19.00. I denne periode varsler DMI en vindstyrke på op til 26 m/s. Storebæltsbroen lukkes for al trafik ved vind af stormstyrke på 25 m/s af hensyn til trafikanternes sikkerhed. Sund & Bælt opfordrer derfor alle trafikanter, der skal over Storbæltsbroen i weekenden, til at køre ude for denne periode, hvis muligt. Allerede sent lørdag eftermiddag forventer DMI vindstyrker på over 15 m/s, stigende i aften- og nattetimerne. Når vinden kommer over 15 m/s, advares høje, lette køretøjer mod at passere Storebæltsbroen. Det omfatter bl.a. biler med campingvogn eller trailer, varebiler, busser og lastbiler med let eller ingen last. Følg med på storebaelt.dk eller tilmeld sms bromelding. Send sms til 1231 med teksten BRO INFO. Prognosen opdateres løbende på baggrund af ændring i DMI’s forventninger. Læs mere om vindfølsomme køretøjer her.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum