Sund & Bælt

Årsresultat Sund & Bælt: 2020 kraftigt påvirket af covid-19

Del

Personbiltrafikken over både Storebæltsbroen og Øresundsbron har været hårdt ramt af covid-19 pandemien i 2020. Det påvirkede indtægterne på begge broer, men et uændret niveau for lastbiltrafikken og reduktion af omkostninger var medvirkende til et tilfredsstillende resultat for året.

På Storebæltsbroen faldt trafikken med 15,5 pct. sammenlignet med 2019. Samlet passerede 11,2 mio. køretøjer forbindelsen, svarende til en døgntrafik på 30.718 køretøjer. Dermed lå trafikken lavere end de seks foregående år.

I marts faldt personbiltrafikken på få dage med 60 pct. og kom kun gradvist tilbage i løbet af foråret i takt med genåbningen. Der blev sat månedsrekord i juli med 1.293.597 køretøjer over Storebælt, hvor mange holdt sommerferie i Danmark, men nye restriktioner i september betød endnu et fald, og trafikken lå i ugen op til jul godt 30 pct. under 2019. For året som helhed faldt personbiltrafikken 17,4 pct.

Lastbiltrafikken afspejlede den brede indsats for at holde erhvervslivet i gang og sikre forsyningerne. I foråret faldt den kun med op til ca. 5 pct., mens den siden september har ligget over niveauet for 2019. Samlet set steg lastbiltrafikken med 0,2 pct. i 2020 sammenlignet med 2019.

Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 2.578 mio. kr. og faldt med 11,6 pct. i forhold til 2019. Den økonomiske effekt af covid-19 på Storebælt har i 2020 været en lavere indtægt på 338 mio. kr.

- Årets resultat for Sund & Bælt afspejler meget naturligt effekten af covid-19 pandemien, som har påvirket trafikken over de store broer og dermed også vores indtægter. Mens personbiltrafikken blev hårdt ramt, var lastbiltrafikken i flere perioder over 2019-niveau, og var sammen med reduktion i omkostninger til rente og vedligehold med til at sikre os et tilfredsstillende resultat for året. Vi kan derfor både betale udbytte til staten på knap 1,4 mia. kr. og afdrage næsten 0,5 mia. kr. på gælden i A/S Storebælt, siger Sund & Bælts adm. direktør Mikkel Hemmingsen.

På Øresundsbron faldt den samlede trafik med 39,4 pct. i forhold til 2019, og i alt passerede 4,6 mio. køretøjer forbindelsen. Personbiltrafikken faldt med 41,7 pct., mens lastbiltrafikken faldt marginalt med 0,6 pct. I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S svarende til en indtægt på 223 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af nedlukningen af arbejdspladser og landegrænser som følge af covid-19. Omsætningen fra vejtrafikken faldt med 490 mio. kr.

Jernbanevederlagene i A/S Øresund og A/S Storebælt er i alt faldet med 18 mio. kr. Det skyldes, at færre tog har passeret som følge af covid-19 pandemien samt en planlagt nedregulering af vederlaget til A/S Øresund.

Koncernens renteudgifter var 8 mio. kr. lavere end i 2019 og udgjorde 330 mio. kr. Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev for året et overskud på 1.812 mio. kr., hvilket er 511 mio. kr. lavere end i 2019.

Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet var en udgift på 1.853 mio. kr. mod en udgift i 2019 på 2.380 mio. kr. og påvirker årets resultat efter skat positivt med 411 mio. kr.

For A/S Storebælt betyder årets resultat, at selskabet afdrager knap 0,5 mia. kr. på den rentebærende nettogæld, som ved udgangen af 2020 er 18,5 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 34 år. Gælden ventes at være betalt i 2032.

Sund & Bælt Holding A/S forventer at kunne udlodde et ekstraordinært udbytte til staten på 1.378 mio. kr. i 2020 på baggrund af udbytteudlodning fra A/S Storebælt. Herefter vil Sund & Bælt have udloddet samlet 9.821 mio. kr. til staten med 9.000 mio. kr. til infrastrukturfonden og 821 mio. kr. til medfinansiering af udvidelsen af den fynske motorvej.

Forventningerne til resultatet for 2021 er et overskud før dagsværdiregulering og skat mellem 1,8 – 2,0 mia. kr. Budgettet indeholder en forventet effekt af den fortsatte nedlukning af arbejdspladser og landegrænser de første måneder efter nytår. Der er dog fortsat usikkerhed knyttet til en eventuel længerevarende effekt af nedlukninger som følge af covid-19 pandemien, primært i forhold til trafikindtægterne.

Læs hele årsrapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen*


Mio. kr.


2020


2019

Indtægt, vej (Storebælt)

2.578

2.916

Indtægt, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

315

333

Andre indtægter

76

55

Indtægter i alt

2.969

3.304

Driftsomkostninger

-481

-542

Andre driftsindtægter

63

55

Afskrivninger

-811

-798

Resultat af primær drift (EBIT)

1.740

2.019

Renteomkostninger

-330

-337

Resultat før værdiregulering

1.410

1.682

Værdiregulering **)

-1.674

-2.167

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-264

-485

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

223

428

Resultat før skat

-41

-57

Skat

-82

9

Resultat efter skat

-123

-48

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet I/S, der står for driften af Øresundsbron.

**) Dagsværdiregulering er et regnskabsprincip, hvor man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Dvs. den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Dagsværdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet I/S indgår i perioden en udgift på 178 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer i Øresundsbro Konsortiet I/S udgør et overskud på 401 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet I/S et overskud på 1.812 mio. kr.

Biltrafik over broerne

Antal køretøjer

I alt pr. år (mio.)

Gennemsnit pr. døgn

Stigning

2020

2019

2020

2019

Storebælt


11,2


13,3


30.718


36.359


-15,5 pct.

Øresund


4,3


7,5


11.814


20.423


-39,4 pct.

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Sprogø er en succeshistorie om aktiv naturforvaltning7.6.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

De seneste 20 år har naturforvaltningen på Sprogø haft fokus på at bevare og udvikle øens naturværdier. Ifølge en ny rapport er Sprogø i dag en naturperle med yngle- og rastesteder for arter af international betydning. Under anlæggelsen af Storebæltsforbindelsen fra 1989 til 98 voksede Sprogø i omfang med etableringen af Ny Sprogø. Som resultat af de følgende årtiers store indsats med aktiv naturpleje fremstår Sprogø nu med et varieret naturindhold af international værdi – på et areal, der er fire gange større end den oprindelige ø. ”Erfaringerne fra Sprogø dokumenterer, at effektiv infrastruktur og rig biodiversitet ikke behøver være hinandens modsætninger. De viser, hvordan vi som samfund kan arbejde konstruktivt med at bevare og stimulere unikke naturområder i forbindelse med større anlægsarbejder”, siger Bjarne Jørgensen, Asset Management direktør i Sund & Bælt Naturpleje med perspektiver Da anlægsarbejdet på Storebæltsforbindelsen gik i gang i 1989, var naturen på Sprogø præget af

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i weekenden28.5.2021 12:49:17 CEST | Pressemeddelelse

Natten til søndag vil der være dobbeltrettet trafik på Storebæltsforbindelsens vestbro grundet afvikling af en beredskabsøvelse. I tidsrummet for øvelsen bliver trafikken mod Fyn ledt over i det sydlige spor på vestbroen. Fra lørdag aften klokken 23.00 til søndag morgen klokken 07.00 vil der være dobbeltrettet trafik med hastighedsbegrænsning på 80 km/t, og overhaling vil ikke være tilladt. Der kan opstå kort ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik umiddelbart efter kl. 23.00 og igen kort før kl. 07.00, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. 20 minutter, mens trafikken omlægges. Se den aktuelle trafiksituation på storebaelt.dk Læs mere om øvelsen på politi.dk

Stigende trafik over Storebælt påvirker resultat positivt trods covid-1927.5.2021 19:01:51 CEST | Pressemeddelelse

Lastbiltrafikken fortsætter med at stige på både Storebæltsbroen og Øresundsbron i de første måneder af 2021, og personbiltrafikken er langsomt på vej op igen efter at have været hårdt ramt af covid-19 pandemien. I forhold til forventningerne er resultatet tilfredsstillende. På Storebæltsbroen faldt den samlede vejtrafik med 15 pct. i første kvartal af 2021 sammenlignet med sidste år, hvor personbilerne faldt mest med 18 pct. Lastbiltrafikken steg derimod med 4 pct., mens bustrafikken faldt med 80 pct. Indtægterne fra vejtrafikken faldt med 38 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år og var på 556 mio. kr. Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 85 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år. Faldet skyldes en reduktion i Banedanmarks jernbanevederlag for at benytte jernbanestrækningen på Øresund landanlæg. - I årets første måneder afspejler lastbiltrafikken på begge broer udviklingen i det høje aktivitetsniveau i erhvervslivet, og på Storebæltsbroen blev der sa

Danskerne kørte over Storebælt i Kr. Himmelfartsferien19.5.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Kombinationen af feriedage og en begyndende genåbning gav ekstra travlhed i Storebælts betalingsanlæg i den forgangne uge, hvor trafikken i Kr. Himmelfartsferien var på niveau med trafikken inden nedlukningen sidste efterår. Danskere på vej til og fra familiebesøg, sommerhus eller andre ferieaktiviteter betød mange personbiler på broen, hvor trafikken kun lå 10,9 pct. lavere end samme periode i 2019. Samtidig var det en stigning i forhold til ugen forinden, hvor der kørte 25,1 pct. færre personbiler over broen i forhold til tiden inden corona i 2019. Trafikken peakede søndag, hvor mere end 45.000 personbiler kørte over Storebælt og skabte køer på det samlede motorvejsnet på tværs af landet. - Trafik i den størrelsesorden er ikke set på Storebælt siden d. 6. september sidste år, lige inden efterårets første nedlukning. Der er fortsat et stykke vej op til den eksisterende trafikrekord fra sidste sommer, hvor danskerne holdt ferie herhjemme. Her kørte knap 54.000 biler over broen lørdag d

Dansk infrastrukturstyring skaber stærke resultater14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I Danmark har vi siden etableringen at Storebæltsforbindelsen udviklet en stærk model til at finansiere og styre de helt store infrastrukturprojekter. Statsgarantimodellen kombinerer statsligt ejerskab og statsgaranterede lån med brugerbetaling. Den nyeste viden om emnet er netop blevet præsenteret på en online-konference med international deltagelse. Sund og Bælt Holding A/S og Institut for Organisation på Copenhagen Business School har netop afsluttet et forskningsprojekt, støttet af Innovationsfonden, som har undersøgt den danske måde at finansiere og styre store infrastrukturprojekter på - eksempelvis broer og tunneller. Den danske model hedder statsgarantimodellen og kombinerer statsligt ejerskab, statsgaranterede lån på de private markeder og brugerbetaling med anlæg og drift i et offentligt ejet selskab. Resultaterne af forskningen blev tirsdag den 13. april præsenteret på en konference, hvor også internationale eksperter fra OECD, Holland og Canada præsenterede deres viden om i

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum