Energistyrelsen

Nye rapporter giver større viden om flagermus og fugle ved havvindmøller

Del

WSP har for Energistyrelsen udarbejdet en rapport om flagermus ved Kriegers Flak Havvindmøllepark. Rapporten øger forståelsen af flagermusarternes færden på havet og er dermed et vigtigt indspil i Energistyrelsens håndtering af habitatdirektivets beskyttelse af flagermus i forbindelse med tilladelser til havvindmøller.

Illustration: WSP's rapport 'Flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark 2022 2022 OG 2023, Maj 2024
Illustration: WSP's rapport 'Flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark 2022 2022 OG 2023, Maj 2024

Energistyrelsen offentliggør rapporten ”Flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark 2022 og 2023” af maj 2024, som er lavet af rådgivervirksomheden WSP.

Der eksisterer meget lidt viden om flagermusforekomster på havet. Mere viden er central for, at der kan tages de nødvendige hensyn til flagermusen som påkrævet i EU’s habitatdirektiv i takt med, at udbygningen med havvindmølleparker skal accelereres frem mod 2030 og i de følgende år.

Flagermusregistreringer langt fra kysten ved Kriegers Flak

Rapporten er et centralt bidrag til at forstå, hvordan og hvornår flagermusarterne færdes i et område med flagermustræk og i dette tilfælde i Østersøen. Rapporten viser bl.a., at der er mange flagermusregistreringer langt fra kysten ved Kriegers Flak. Over en periode på to år er der registreret fire flagermusarter i området, og ca. 90 pct. af registreringerne har været ved vindhastigheder under 6 m/s.

Rapporten viser også, at der er forskelle mellem arternes forekomster. Nogle arter optræder ved lave vindhastigheder, mens f.eks. troldflagermus optræder ved højere hastigheder og helt op til over 7 m/s. Temperaturen har stor indflydelse på tilstedeværelse af flagermus, hvor nogle arter ikke er til stede under 17 grader, mens andre optræder ned til 13 grader. Rapporten bekræfter, at der er forårs- og efterårstræk af flagermus mellem Vesteuropa og Skandinavien. Rapporten viser også, at nogle flagermus bruger området til at søge føde.

Rapporten har fokus på området ved Kriegers Flak, men er den første undersøgelse af sin slags i Danmark og giver et grundigt indblik i flagermusforekomster i et område med et større kendt flagermustræk.

Rapport vil indgå i Miljøstyrelsens indsamling af viden om flagermus

Energistyrelsen vil sende WSP’s rapport til Miljøstyrelsen, hvor den kan indgå i Miljøstyrelsens indsamling af viden til brug for eventuelle opdateringer af Nationalt Center for Miljø og Energi – DCE’s ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV, Del 2 – Odder og flagermus” af april 2024.

Energistyrelsen har endvidere udarbejdet en Q&A, som opfølgning på spørgsmål ved dialogmøde med havvindbranchen om DCE’s håndbog af 13. juni 2024

Se Miljøstyrelsens nyhed af 20. juni om Håndbog for bilag IV-arter og VE anlæg, hvor der tilsvarende vedlagt en Q&A, som opfølgning på deres dialogmøde med VE-branchen af 12. juni 2024.

Energistyrelsen vil udvikle praksis for afværgeforanstaltninger

Energistyrelsen har hidtil ikke haft en fast praksis for fastsættelse af eventuelle krav om afværgeforanstaltninger for at beskytte flagermus ved etablering af havvindmølleparker, da der historisk set har ikke har været kendskab til væsentlige flagermusforekomster langt fra kysten. Energistyrelsen er ved at udvikle en sådan praksis og vil i den forbindelse tage udgangspunkt i WSP’s rapport og den nyeste viden i øvrigt.

Den gængse metode til at beskytte flagermus ved etablering af vindmøller er anvendelse af cut-in-speed, som betyder, at vindmøllernes rotation reduceres på særlige tidspunkter af året/døgnet for at reducere risikoen for drab på flagermus. Når Energistyrelsen skal fastlægge vilkår om cut-in-speed er det under hensyntagen til, at der kan produceres så meget grøn strøm som muligt, og under hensyntagen til flagermus’ beskyttelse efter habitatdirektivet. Derfor er viden om flagermusforekomster på havet centralt.  

Energistyrelsen har igangsat et samarbejde med Vattenfall og WSP for at kortlægge flagermusforekomster i Kattegat. Dette arbejde forventes færdiggjort ultimo 2024. Der tilvejebringes derudover betydelige mængder ny flagermusdata i de forundersøgelser, som pt. foretages i Østersøen, de indre danske farvande og i Nordsøen i forbindelse med forundersøgelser for det igangsatte 6 GW udbud og forundersøgelsesdata for Energiøerne. Styrelsen offentliggør data om flagermus løbende i perioden april 2024 til ultimo 2025.

Se WSP’s rapport ”Flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark 2022 og 2023” (pdf)

Observationer tyder på, at havlit benytter område efter etablering af havvindmøllepark

WSP har ligeledes lavet en rapport for Energistyrelsen om tilstedeværelsen af havlit ved Kriegers Flak Havmøllepark efter etablering af parken. Havlit findes på udpegningsgrundlaget for flere fuglebeskyttelsesområder i Danmark.  

Selvom der vil skulle tilvejebringes flere data for at få endelige konklusioner, tyder observationerne ved Kriegers Flak på, at havlit fortsat benytter området, efter at havvindmølleparken er etableret, og at fuglene også befinder sig mellem vindmøllerne, hvilket tyder på en lille grad af påvirkning fra havvindmøller.

Der tilvejebringes ligeledes betydelige mængder ny fugledata i de igangværende forundersøgelser.

Se WSP’s rapport Long-term response of offshore wind farms on wintering birds (pdf).

Baggrund:

  • DCE udgav i maj 2024 en opdatering af håndbog om bilag IV-arter, hvori de bl.a. anbefalede et cut-in-speed på 8-10 m/s for havvindmøller i områder med høj flagermusaktivitet.
  • Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har hhv. den 12. og 13. juni 2024 haft dialogmøder med VE-branchen om DCE’s om rapporten ”Opdatering af håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Del 2 - Odder og flagermus”
  • Energistyrelsen igangsatte i 2022, på baggrund af indledende data for flagermus fra forundersøgelserne ved Energiø Bornholm, specifikke undersøgelser for at få mere viden om flagermus på havet.
  • Det har udmøntet sig i WSP’s rapport om flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark.
  • WSP har ligeledes lavet en rapport for Energistyrelsen om tilstedeværelsen af havlit ved Kriegers Flak Havmøllepark efter etablering af parken.
  • WSP udarbejder i samarbejde med Vattenfall en rapport om flagermusforekomster i Kattegat.
  • Energistyrelsen offentliggør løbende data og rapporter om flagermus, fugle, fisk, havpattedyr samt bundflora- og fauna, der er indsamlet og udarbejdet i forbindelse med forundersøgelser for kommende udbudsparker. Rapporter og data gøres således tilgængelige for alle interesserede og kan findes hér:

Kontakter

Links

Energistyrelsen

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Følg pressemeddelelser fra Energistyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energistyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye