Fortsat stigende personbiltrafik på broerne og første støbning på Femern

Del
Storebælts østbro set fra Sprogø
Storebælts østbro set fra Sprogø Sund & Bælt

Personbiltrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens lastbiltrafikken er faldende i årets første tre måneder. Trafikken bidrager til en stigning i periodens resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 0,1 pct. i første kvartal af 2024 sammenlignet med sidste år. Personbiltrafikken steg med 0,5 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 2,2 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 690 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 pct. i forhold til de første tre måneder sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 4,8 pct. i forhold til 2023. Personbiltrafikken steg med 5,9 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 4,7 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 335 mio. kr. og steg med 3,8 pct.

Trafiktallene er påvirket af, at påsken i år faldt i april. Det har ført til færre lastbiler og omvendt flere personbiler i årets første kvartal.

Indtægter fra koncernens jernbaneforbindelser er på niveau med samme periode sidste år.

– I årets første tre måneder er der en fremgang i trafikken over broerne, som er drevet af en stigning i personbiltrafikken, om end den er lavere, end vi så det sidste år. Lastbiltrafikken var faldende i årets første tre måneder, men på Storebæltsbroen ser vi nu en tendens til fremgang. Samlet bidrager trafikindtægterne til en stigning i periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

Det første tunnelelement på den kommende Femern Bælt-forbindelse er nu færdigstøbt i Rødbyhavn. Elementet er i alt 217 meter langt, og består af 9 dele. Der skal i alt støbes 79 elementer af denne type, mens der yderligere skal laves 10 specialelementer med ekstra plads til tekniske installationer.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 211 mio. kr., hvori er indeholdt positive dagsværdireguleringer på 62 mio. kr. Resultatandelen før dagsværdireguleringer er positiv med 149 mio. kr. og på niveau med samme periode sidste år.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger, opgjort som de finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer, er 167 mio. kr. og 126 mio. kr. højere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen var aftagende i 1. kvartal af 2023.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 415 mio. kr. mod et overskud på 521 mio. kr. i 1. kvartal af 2023.

Værdireguleringer af koncernens gæld inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S er en omkostning på 612 mio. kr. I samme periode sidste år var værdireguleringer en omkostning på 656 mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post uden effekt på selskabets gældsafvikling, da gælden afdrages til nominel værdi.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 801mio. kr. mod et underskud på 105 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 15,7 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det som udmeldt i årsrapporten for 2023 fortsat forventningen at realisere et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,6-1,9 mia.kr. i 2024. Det baserer sig på en forventning om stigende trafikindtægter på 0,3 pct. samt en grundforudsætning om inflation på 3,0 pct., hvortil også den største usikkerhed fortsat vil være knyttet. En stigning på 1 procentpoint vil således belaste finansieringsomkostningerne og dermed også resultatet med ca. 155 mio. kr.

Forventningerne til 2024 er forbundet med usikkerhed og afhænger fortsat af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr.

2024

2023

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

690

680

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

78

77

Nettoomsætning øvrige

21

18

Nettoomsætning i alt

789

775

Omkostninger ekskl. Afskrivninger

-157

-145

Afskrivninger

-199

-217

Resultat af primær drift (EBIT)

433

413

Finansielle poster ekskl. Værdiregulering

-167

-41

Resultat før værdiregulering

266

372

Værdiregulering **)

550

-620

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

816

-248

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

211

113

Resultat før skat

1.027

-135

Skat

-226

30

Resultat efter skat

801

-105

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 62 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 149 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 415 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 

 Storebælt

Biler pr. dag

 2024

2023

Vækst 2024/23

Personbiler

27.052

26.922

 0,5 pct. *

Lastbiler

4.317

4.415

-2,2 pct. *

Busser

80

69

  15,9 pct.

 I alt

 31.449

31.406

0,1 pct.

*   Korrigeres personbiltrafikken for forskydninger i placeringen af helligdage, faldt den i perioden med 0,3 pct.

** Korrigeres lastbiltrafikken for det lavere antal hverdage, steg den i perioden med 2,5 pct.

 Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 

 Øresund

Biler pr. dag

 2024

2023

Vækst 2024/23

Personbiler

15.033

14.190

5,9 pct.

Lastbiler og varevogne

1.782

1.869

-4,7 pct.

Busser

98

79

24,1 pct.

 I alt

 16.913

 16.137

4,8 pct.

Kontakter

Billeder

Storebælts østbro set fra Sprogø
Storebælts østbro set fra Sprogø
Download

Vedhæftede filer

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Sund & Bælt deler data på Danmarks Miljøportal11.7.2024 09:30:03 CEST | Pressemeddelelse

I Sund & Bælt er vidensdeling vigtigt både internt og eksternt. For at understøtte vidensdeling på tværs bliver Sund & Bælt Danmarks første, store bygherre, der deler sin viden om vandmiljøet med offentligheden på Danmarks Miljøportal. Når Sund & Bælt, der planlægger, anlægger og driver nogle af Danmarks største infrastrukturprojekter, får til opgave at undersøge store infrastrukturprojekter, medfører det indsamling af tusindvis af data om miljøet i projektområderne. Nu vil Sund & Bælt som den første store bygherre i landet stille indsamlet data om vandmiljø til rådighed i den nationale database, VanDa, der er en fællesoffentlig tilgængelig database for alle vandmiljødata hos Danmarks Miljøportal. - Det er vores daglige ambition at dokumentere og indsamle data på vores projekter for at sikre transparens for alle involverede parter. VanDa kan være med til at øge viden og bevidsthed om vandmiljøet, og det er en spændende mulighed for vidensdeling, som vi meget gerne vil bidrage til, sige

Sund & Bælt ansætter digital direktør til strategisk forretningsudvikling og datadrevet innovation4.7.2024 09:27:11 CEST | Pressemeddelelse

Den digitale udvikling går hurtigere end nogensinde før, og hvis Sund & Bælt fortsat skal være forrest i feltet, kræver det et forstærket fokus på IT og digitalisering. På den baggrund etablerer selskabet nu en digital division og ansætter en digital direktør. Til at varetage opgaven med at sikre digitalisering og innovation på tværs af Sund & Bælts værdikæde, har koncernen valgt at ansætte Lene Rasmussen, som bringer mere end 20 års erfaring i arbejdet med IT og digitalisering med sig. Hun kommer fra en stilling som Director i virksomheden Devoteam, hvor hun i de seneste 14 år har hjulpet virksomheder med deres digitale transformation. Med sin mangeårige baggrund inden for digital transformation, organisatorisk forandring og strategisk ledelse, vil Lene Rasmussen få ansvaret for at skabe digital sammenhæng og integration på tværs af hele Sund & Bælts værdikæde. - Sund og Bælt er kendt i hele Danmark og mange øvrige lande for sin vigtige rolle i at forbinde og skabe infrastruktur af hø

Ny aftale om EU-støtte til overhalingsspor ved Kalvebod25.6.2024 12:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Europa Kommissionen har den 15. juni 2024 underskrevet en ny aftale om EU-støtte på op til 319 millioner kroner til etablering af to overhalingsspor ved Kalvebod mellem København Syd Station og Ørestad. Der er allerede tildelt op til 26 millioner kroner til forundersøgelserne af samme projekt. Projektet er en del af Aftalen om Infrastrukturplan 2035, som et bredt flertal i Folketinget indgik i 2021. Støtten er givet under EU’s infrastrukturprogram, Connecting Europe Facility (CEF) ifm. en ansøgningsrunde for infrastrukturprojekter, der har til formål at understøtte den civile og militære transportinfrastruktur. Etablering af overhalingsspor ved Kalvebod vil sikre mere kapacitet på den sydlige jernbanekorridor via København Syd Station (tidligere Ny Ellebjerg) og Københavns Lufthavn og blandt andet bidrage til muligheden for transport af tunge militære køretøjer over Øresund. - Investeringerne i Øresundsbanen sikrer, at der ikke vil være kapacitetsudfordringer eller flaskehalse på den d

Sommertrafik og fodboldfeber på Storebæltsbroen25.6.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sidste skoledag på fredag markerer som altid start på ferietid og dermed også rejseaktiviteter. Det betyder ekstra trafik på vejene og således også over Storebæltsbroen, hvor særligt lørdagene bliver travle. Få et overblik over, hvordan trafikken fordeler sig over sommeren, hvor en særlig bane i betalingsanlægget markerer EM-fodboldfeberen. Der forventes mest trafik i weekenderne. Særligt lørdage fra 10 til 17 og søndage fra 11 til 18 er der travlest. For at undgå ekstra ventetid på turen er det en god ide at betale med bizz eller nummerplade i de grønne Ekspresbaner, hvor hastigheden er 50 km/t. – Ud over at undgå den ekstra ventetid, så får man også den billigste tur over broen og sparer mindst 70 kr. pr. tur. Og mon ikke, man kan finde på noget at bruge dem på i ferien, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen, og fortsætter – Det er dog vigtigt at være godt forberedt på turen hjemmefra. Tjek altid, at betalingskortet er opdateret. Så er man sikker på, at bizz eller nummer

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye