Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater fremlægger resultaterne af advokatundersøgelse for Balletskolen

Del

Det Kongelige Teaters bestyrelse offentliggør advokatundersøgelsen af forholdene på Den Kongelige Balletskole. Bestyrelsen konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at tidligere elever i flere tilfælde har været udsat for et uacceptabelt hårdt undervisningsmiljø, og at mistrivlsen ikke skyldes enkeltpersoner, men at skolen har været præget af en tavshedskultur. Bestyrelsesformand Lars Barfoed undskylder på vegne af teatret overfor de tidligere balletelever. Sammen med teatrets ledelse vil bestyrelsen nu fortsætte forandringsprocessen og straks påbegynde arbejdet med rapportens anbefalinger.

I forlængelse af alvorlig kritik i medierne i efteråret 2023 af undervisningsmiljøet på Balletskolen, indstillede teaterchef Kasper Holten til Det Kongelige Teaters bestyrelse at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene på Balletskolen. Bestyrelsen besluttede på det grundlag at gennemføre undersøgelsen.

Advokaten skulle undersøge følgende forhold:

  • Afdækning af elevernes trivsel på Balletskolen, herunder i forhold til psykiske lidelser, fx spiseforstyrrelser og fysiske skader.
  • Udredning af evt. erstatningsansvar overfor tidligere eller nuværende elever.
  • Udredning af evt. ansættelsesretlige reaktioner overfor ledere eller ansatte.
  • Anbefalinger fra referencegruppe til opfølgende handlinger fra teatrets side, for fremadrettet at sikre et trygt undervisningsmiljø, samt evt. andre læringspunkter for teatret som undersøgelsen måtte give anledning til.

Undersøgelsen har ikke været tidsafgrænset og advokaten har haft frie hænder inden for rammerne af undersøgelsens kommissorium.

Advokaten har færdiggjort sit arbejde og de overordnede resultater foreligger nu i en offentliggjort sammenfatning, som kan læses HER

Den fulde rapport er overdraget til bestyrelsen, mens en redigeret version der tager hensyn til databeskyttelsesretlige regler samt forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt og for at sikre, at ingen vidnesbyrd og indberettere kan spores, kan læses HER

Læs faktaark om advokatundersøgelsen HER

Advokatens konklusioner – om forholdene på Balletskolen:

”Under advokatundersøgelsen er vi blevet mødt af forskellige opfattelser af forholdene på Balletskolen gennem tiden. Vi er også blevet præsenteret for forskellige syn på, hvad det er rimeligt at kræve af et barn eller en ung, der går på Balletskolen. Der er endvidere forskellige holdninger til, om trivsel og elite kan gå hånd i hånd. Der er således ikke et fuldstændigt entydigt billede af undervisningsmiljøet på Balletskolen – herunder gennem forskellige perioder. 

Generelt er vi dog blevet præsenteret for en betydelig overvægt af udsagn, der på en relativt ensartet måde giver et negativt billede af undervisningsmiljøet. Den samlede beskrivelse – herunder denne overvægt – indebærer, at vi finder, at det kan lægges til grund, at undervisningsmiljøet på Balletskolen har været, som det fremgår af de kritiske indberetninger. Ikke for alle elever, men for mange.

Ud fra interviews, indberetninger, klagesager mv. er det vores opfattelse, at mistrivsel på Balletskolen som udgangspunkt ikke relaterer sig til enkeltpersoners enkeltstående handlinger. Derimod synes mistrivsel i høj grad at skyldes mere systemiske forhold og selve kulturen på Balletskolen.

Særligt ud fra de indberetninger, vi har modtaget, men også med støtte i interviews, bemærkes imidlertid også, at vi finder, at der et sket en udvikling til det bedre over tid. Groft sagt: Jo længere vi går tilbage i tid, jo mere kritisable forhold er der oplysninger om.”

Advokatens konklusioner – angående erstatning 

”Da Det Kongelige Teater er en statslig virksomhed, kræver det hjemmel at udbetale erstatning og godtgørelse til tidligere eller nuværende elever.

Det Kongelige Teater kan (og skal) udbetale erstatning eller godtgørelse, hvis dette er fastslået ved dom.

Derudover vil Det Kongelige Teater kunne betale erstatning eller godtgørelse, hvis det må anses for overvejende sandsynligt, at Det Kongelige Teater i tilfælde af en retssag vil blive dømt til at betale erstatning eller godtgørelse. Det betyder også, at Det Kongelige Teater ikke kan betale erstatning eller godtgørelse, hvis kravet er forældet.

Det Kongelige Teater har således ikke hjemmel til at udbetale erstatning eller godtgørelse pr. kulance, dvs. uden at være retligt forpligtet.

Nuværende eller tidligere elever, der måtte rejse et økonomisk krav mod Det Kongelige Teater, vil have bevisbyrden for, at betingelserne for at gøre kravet gældende, er opfyldt.

Vi er kun i begrænset omfang blevet bekendt med sager, hvor der kan være krav om erstatning for et økonomisk tab. Hovedparten af sådanne krav vil være forældede.”

Advokaterne peger dog på enkelte sager, hvor der måske kan være grundlag for at udbetale en godtgørelse. Bestyrelsen har bedt teatrets juridiske afdeling om at foretage en sagsbehandling af disse enkelte sager i samråd med Kammeradvokaten.

Hvad angår advokatens vurdering af godtgørelser se sammenfatningen HER

Advokatens konklusioner – om ansættelsesretlige forhold mv. 

”De ansættelsesretlige reaktioner og ansvarsgrundlaget er som udgangspunkt ens for ansatte og ledere, men ansvarsvurderingen skærpes sædvanligvis, jo højere den pågældende er placeret i hierarkiet.

Normalt pålægges der ikke ansættelsesretligt ansvar for forseelser, der ligger mere end 5-7 år tilbage i tid. Da den grovere kritik af forholdene på Balletskolen typisk vedrører hændelser tilbage i tiden, vil det derfor ikke være muligt at gøre et ansættelsesretligt ansvar gældende på grundlag af sådanne hændelser.

I relation til nyere forhold har vi vurderet, at der er grundlag for ansættelsesretlige reaktioner over for tre ansatte på Det Kongelige Teater.

Det Kongelige Teater skal selv foretage en vurdering af disse sager, og en eventuel opfølgning skal ske under iagttagelse af de forvaltningsretlige regler.

Derudover finder vi, at der er grundlag for mere overordnet kritik af en tidligere ansat på Det Kongelige Teater og af den i perioden 2020-2023 siddende bestyrelse. Da der ikke er tale om ansatte, kan Det Kongelige Teater ikke gøre ansættelsesretlige reaktioner gældende over for disse personer.”

Undersøgelsens konklusioner – angående anbefalinger fra referencegruppen og advokaten 

”Under henvisning til kommissoriet har Horten i forbindelse med advokatundersøgelsen nedsat en faglig referencegruppe.

Referencegruppens medlemmer blev udpeget efter indstilling af Børns Vilkår, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, Red Barnet og Team Danmark.

Referencegruppen har holdt i alt 12 møder, inklusive et besøg på Det Kongelige Teater.

Drøftelserne i referencegruppen har ledt til i alt 32 anbefalinger fordelt på følgende syv temaer: Organisation; Prøve- og skolestruktur; Undervisning og talentarbejde; Kultur, børnesyn og sprog; Krop, vægt, mad og skader; Kollegiet samt Forældrenes rolle.”

Referencegruppens anbefalinger kan læses HER

Arbejdet med advokatundersøgelsen har givet Horten anledning til at afgive juridiske anbefalinger og læringspunkter under følgende overskrifter:

- Klarere retlige rammer for Balletskolen

- Børnefaglighed i Det Kongelige Teaters bestyrelse

- Fast årlig risikovurdering i Det Kongelige Teaters bestyrelse

- Afklar rammerne for fysiske krav, og fastsæt skriftlige retningslinjer

- Klager

- Den skærpede underretningspligt

- Onboarding af nye medarbejdere på Balletskolen

- Tydelige grænseflader mellem Det Kongelige Teater og andre aktører

- Fokus på aspiranterne

De begrundede juridiske anbefalinger kan læses i undersøgelsens sammenfatning HER

Bestyrelsen udtaler om undersøgelsens konklusioner

Bestyrelsesformand Lars Barfoed udtaler på vegne af Det Kongelige Teaters nuværende bestyrelse: 

”Alle elever - også elever i et elitemiljø som Den Kongelige Balletskole – har krav på trygge rammer at modtage undervisning i. Undersøgelsen viser, at det i en række sager ikke har været tilfældet. Blandt indberetningerne finder man flere voldsomme historier om tidligere elever, der har oplevet eksempler på et til tider uacceptabelt hårdt fysisk og psykisk undervisningsmiljø.

Undersøgelsen viser også, at disse forhold har kunnet finde sted fordi miljøet omkring Balletskolen har været præget af en tavshedskultur, hvor man ikke i tilstrækkelig grad har følt sig trygge ved at tale åbent om de oplevelser som undersøgelsen afdækker. Det påhviler os på teatret at sikre, at der fremover er en åben og tillidsbaseret kultur. 

Jeg vil derfor på vegne af Det Kongelige Teater som institution undskylde overfor alle de elever, der har haft sådanne oplevelser. Samtidig vil jeg gerne på bestyrelsen og teatrets vegne takke de elever og forældre, der har haft modet til at stå frem i undersøgelsen. Vi er helt bevidste om, at det ikke har været nemt og kan være smertefuldt at genbesøge de ubehagelige minder. Men uden jeres bidrag, ville teatret ikke have kunnet afdække det fulde billede af forholdene. I har dermed bidraget afgørende til den nødvendige forandring,” siger Lars Barfod, og fortsætter: 

”Kulturforandringen af forholdene omkring balletelevernes trivsel er heldigvis i gang, det viser undersøgelsen også. Den afdækker, at i store træk findes de mest kritisable forhold, når man går tilbage i tid. Samtidig er der de senere år gennemført en lang række initiativer for at sikre elevernes trivsel. Men det er vigtigt at slå fast, at forandringsprocessen skal fortsætte og uden tøven. Næste skridt er derfor, at teatrets ledelse hurtigt vil fremlægge forslag til yderligere forbedringer af undervisningsmiljøet, der kan implementeres bl.a. baseret på anbefalingerne i rapporten.

Jeg har haft grundige samtaler med teaterchef, Kasper Holten om, hvordan vi sikrer, at kulturforandringen vedbliver med at være i fokus på Balletskolen, og jeg har fuld tillid til, at han og balletmester Nikolaj Hübbe i samråd med resten af teatrets ledelse, fremadrettet har den fornødne opmærksomhed på handling for at sikre elevernes trivsel på Balletskolen. Samtidig vil bestyrelsen i de kommende måneder drøfte Balletskolens fremtid. Bestyrelsen har også besluttet at følge undervisningsmiljøet på Balletskolen tæt, bl.a. ved nu at gøre det til en fast tilbagevendende del af den årlige risikovurdering.”

 

Teaterchef og Balletmester udtaler om undersøgelsens konklusioner

Teaterchef Kasper Holten udtaler om undersøgelsen:

”Det er uacceptabelt, at vi som teater ikke har formået at få gjort op med tavshedskulturen og skabe en tillid til, at man kan kritisere os og sige fra. Det er godt, at elevernes historier nu er kommet frem. Vi må i denne sag tage ansvar både for fortiden, nutiden og fremtiden.

Jeg har i går fået en påtale fra bestyrelsen for ikke at have haft nok fokus på Balletskolen på bestyrelsesmøder og for ikke tydeligere at holde bestyrelsen orienteret om Balletskolen. Det Kongelige Teater har ansvaret for ca. 130 skoleelever, herunder de 12-18 der bor på kollegiet. Som jeg allerede tidligere har erkendt, burde jeg have haft et større fokus på det ansvar, dette fører med sig, da jeg blev teaterchef. 

Jeg bakker naturligvis helt op om formandens undskyldning. Jeg vil forsikre om, at vi i ledelsen har fuldt fokus på at sikre et trygt undervisningsmiljø, og at vi med det samme arbejder intensivt videre med dette, med udgangspunkt i bl.a. undersøgelsens anbefalinger. Det er en unik chance, at referencegruppen har involveret sig så dybt i arbejdet, og at vi dermed nu har anbefalinger, der trækker på så bred en vifte af børnefaglighed. Det er vi meget taknemmelige for.”

Balletmester, Nikolaj Hübbe udtaler om undersøgelsen:

”Jeg er ked af at læse om de berørte balletelevers oplevelser, og tilslutter mig bestyrelsens undskyldning. Jeg har modtaget en påtale fra bestyrelsen for ikke i tilstrækkelig grad at have taget ansvar for undervisningsmiljøet på Balletskolen. Jeg forsikrer om, at jeg sammen med Balletskolens ledelse vil fortsætte med at tage initiativ til nye trivselstiltag, og i den forbindelse nærstudere undersøgelsens anbefalinger.”

Kontakter

Følg pressemeddelelser fra Det Kongelige Teater

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Det Kongelige Teater

Solodanser Stephanie Chen Gundorph modtager Hans Becks Mindelegat22.5.2024 15:54:28 CEST | Pressemeddelelse

I dag har solodanser Stephanie Chen Gundorph modtaget det prestigefyldte Hans Becks Mindelegat på 30.000 kr. Legatet er uddelt med følgende motivation: "Stephanie Chen Gundorph er en danser med et helt særligt talent, der har beriget publikum med sin indlevelse, teknik og udtryk. Hans Becks Mindelegat er oprettet til minde om balletmesteren, der især gjorde sig bemærket ved at sikre Bournonvilles balletter for eftertiden, og Stephanie er som barn af teatrets balletskoler i Odense og siden København en fornem eksponent, også for den særlige stil, Bournonvilles balletter danses i." Om Stephanie Chen Gundorph: Født: 1993 Nationalitet: Dansk Uddannelse: Den Kongelige Balletskole i Odense og København Karriere: Stephanie blev optaget som aspirant ved Den Kongelige Ballet i 2010, blev medlem af corps de ballet i 2012, forfremmet til solist i 2019 og til solodanser i 2022. Tidligere modtagere af Hans Becks Mindelegat inkluderer prominente dansere som Vivi Flindt, Silja Schandorff og Caroline

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye