Sund & Bælt

Fortsat høj trafik på broerne og god fremdrift i de store projekter

Del

Fritidstrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens væksten i lastbiltrafikken er aftagende i årets første tre måneder, og der ses et fald på Storebæltsbroen. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 4,7 pct. i første kvartal af 2023 sammenlignet med sidste år og lå 0,8 pct. højere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Personbiltrafikken steg med 6,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 680 mio. kr., hvilket er en stigning på 18 mio. kr. i forhold til de første tre måneder sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 18,3 pct. i forhold til 2022, men lå 5,9 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 20,1 pct., mens lastbiltrafikken steg med 4,6 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 319 mio. kr. og steg med 59 mio. kr.

– I årets første tre måneder er der fortsat fremgang i den samlede trafik over broerne, hvor særligt fritidstrafikken stiger. For lastbiltrafikken er væksten aftagende, men sammenlignet med tiden før Covid-19 er den stadig en del højere. Samlet bidrager trafikindtægterne positivt til periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

Anlægsarbejdet på den faste Femern Bælt-forbindelse er i god fremdrift. Den store tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn inklusiv arbejdshavn ventes færdiggjort i 2023, og produktionen af det første tunnelelement er i gang. En række tidskritiske aktiviteter på tværs af de store anlægskontrakter skal det kommende år færdiggøres frem mod at det første tunnelelement kan nedsænkes. Det indebærer bl.a. delvis færdiggørelse af portal- og tilslutningsanlæg på dansk og tysk side samt udgravning af den resterende del af tunnelrenden i Femern Bælt.

Kommissoriet for en miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej blev i april godkendt af forligspartierne bag Fremtidens veje, og samtidig blev budgetrammen øget med 335 mio. kr. for at minimere projektets risici. De kommende år skal Sund & Bælt således gennemføre undersøgelser, der bidrager til at beskrive de forventede positive og negative virkninger af projektet i anlæg og drift.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 113 mio. kr., hvori er indeholdt negative dagsværdireguleringer på 36 mio. kr. Resultatandelen før dagsværdireguleringer er positiv med 149 mio. kr. og er 47 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger, opgjort som de finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer, er 41 mio. kr. og 165 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen har været aftagende i 1. kvartal af 2023.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 521 mio. kr. mod et overskud på 328 mio. kr. i 1. kvartal af 2022.

Værdireguleringer af koncernens gæld inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S er en omkostning på 656 mio. kr. I samme periode sidste år var værdireguleringer en indtægt på 6.223 mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post uden effekt på selskabets gældsafvikling, da gælden afdrages til nominel værdi.

Koncernens resultat efter skat blev et underskud på 105 mio. kr. mod et overskud på 5.110 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 16,9 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det som udmeldt i årsrapporten for 2022 fortsat forventningen at realisere et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,2-1,5 mia.kr. Forventningen baserer sig på, at der fortsat er stor volatilitet på rentemarkedet, men at inflation og den korte renteudvikling overordnet er inden for koncernens forventning.

Læs rapporten her

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr.

2023

2022

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

680

662

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

77

76

Nettoomsætning øvrige

18

19

Nettoomsætning i alt

775

757

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-145

-128

Afskrivninger

-217

-197

Resultat af primær drift (EBIT)

413

432

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-41

-206

Resultat før værdiregulering

372

226

Værdiregulering **)

-620

5.968

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

-248

6.194

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

113

357

Resultat før skat

-135

6.551

Skat

30

-1.441

Resultat efter skat

-105

5.110

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 36 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 149 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 521 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 


Storebælt

Biler

pr. dag


2023


2022

Vækst

2023/22


2019

Vækst

2023/19

Personbiler

26.922

25.393

6,0 pct.

27.039

-0,4 pct.

Lastbiler

4.415

4.551

-3,0 pct.

4.004

10,3 pct.

Busser

69

59

16,1 pct.

110

-37,8 pct.

I alt

31.406

30.003

4,7 pct.

31.154

0,8 pct.

 

Øresund

Biler

pr. dag


2023


2022

Vækst

2023/22


2019

Vækst

2023/19

Personbiler

14.382

11.979

20,1 pct.

15.634

-8,0 pct.

Godstrafik

1.677

1.603

4,6 pct.

1.397

20,0 pct.

Busser

79

61

29,6 pct.

117

-32,9 pct.

I alt

16.137

13.643

18,3 pct.

17.148

-5,9 pct.

 

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Storebæltsbroen lukkes kortvarigt på torsdag3.10.2023 08:44:29 CEST | Pressemeddelelse

På torsdag udføres vedligeholdelsesarbejde på Storebæltsbroen. Det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen i aften- og nattetimerne. Mens der arbejdes på broen, kører trafikken dobbeltrettet i de nordlige spor. Forbindelsen lukkes i begge retninger under omlægning til dobbeltrettet trafik torsdag aften fra kl. 19.00 til kl. 19.30 og igen fredag morgen fra kl. 05.00-05.30, hvor der vil opstå kort ventetid. Herefter vil der frem til kl. 09.00 kun være ét spor farbart i retning mod Sjælland med en hastighedsnedsættelse til 50 km/t omkring arbejdsområdet. Find prognose for trafikken de kommende weekender på Storebælts hjemmeside og få info om den konkrete trafiksituation via sms. Send til 1231 med teksten BRO INFO. Tjenesten ophører automatisk efter 7 dage.

Storebæltsbroen lukkes kortvarigt i weekenden29.9.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I den kommende weekend udføres vedligeholdelsesarbejde på Storebæltsbroen. Det vil medføre kortvarige lukninger af forbindelsen i aften- og de tidlige morgentimer. Mens der arbejdes på broen, kører trafikken dobbeltrettet i de sydlige spor. Forbindelsen lukkes helt under omlægning til dobbeltrettet trafik lørdag aften fra kl. 19.00 til kl.19.45 og igen søndag morgen fra kl. 09.00-09.45, hvor der vil opstå kort ventetid. Find prognose for trafikken de kommende weekender på Storebælts hjemmeside og få info om den konkrete trafiksituation via sms. Send til 1231 med teksten BRO INFO. Tjenesten ophører automatisk efter 7 dage.

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen de kommende uger30.8.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I de første tre uger i september bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsforbindelsens Vestbro med at færdiglægge den nye asfalt. Et arbejde, som startede i foråret. Den nye asfalt vil fremover komme de mange trafikanter til glæde. Udover, at den er lettere at køre på, så reduceres forbruget af brændstof og CO2-udledningen. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at lægge den nye asfalt hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Med de mange tusinder trafikanter, som hver dag krydser broen kræver det en stærk asfalt, der kan holde til stor trafikbelastning. Helt konkret udlægges en såkaldt skærvemastiks, som er en tæt og stærk slidlagsbelægning, der er specielt designet til at kunne klare en stor trafikbelastning. Belægningen er derfor særlig velegnet på broer, motorveje og i lufthavne. Und

Cykelløb over Storebælt på lørdag29.8.2023 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

På lørdag den 2. september 2023 passerer godt 4.500 cyklister Storebælt i forbindelse med cykelløbet ’Gran Fondo Storebælt’. Broen vil være åben under hele løbet. Rytterne deler vejbanerne i retning mod Fyn med bilerne, så der vil opstå længere rejsetid for trafikanter i denne retning. Kør derfor hjemmefra i god tid og passér gerne Storebælt før kl. 14 eller efter kl. 20. Trafikken i retning mod Sjælland vil være upåvirket under hele løbet. Sådan påvirkes trafikken Under løbet vil der være normal trafik med 110 km/t i to spor i retning mod Sjælland. Der kun er ét spor tilgængeligt for biltrafikken i retning mod Fyn og Jylland, hvor det langsomme spor og nødsporet er dedikeret til cykelløbet. Under løbet er hastighedsbegrænsningen på 70 km/t og overhaling er forbudt. Kør hjemmefra i god tid Indskrænkning til ét spor i retning mod Fyn og Jylland sker ca. kl. 14.35. Det forventes, at trafikken er omlagt til normaltilstand efter løbet omkring kl. 20. I denne periode forventes turen over br

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum