DI - Dansk Industri

DI: Ansvarligt gennembrudsforlig på normallønsområdet er afgørende for Danmark

Del
Onsdag aften lykkedes det DI og 3F Transport at lande et gennembrudsforlig på normallønsområdet. Sammen med gennembrudsforliget på industriområdet fra forrige søndag sætter det retningen for 600.000 medarbejdere på det private arbejdsmarked.

Hovedforliget omkring normalløn, den såkaldte Fællesoverenskomst på transportområdet er rammesættende for i alt 170.000 lønmodtagere. Det er lykkedes parterne at nå en aftale, som er en modernisering af Fællesoverenskomsten.

- I fællesskab er vi lykkedes med at blive enige om nogle væsentlige, men balancerede moderniseringer, så overenskomsten nu i højere grad er tilpasset dagligdagen ude i virksomhederne. Til fordel for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Ligesom vi tager et øget ansvar for at få uddannet næste generation af lønmodtagere, siger Kim Graugaard.

Aftalen indeholder bl.a. ændrede muligheder for at planlægge arbejdstiden i alle ugens syv dage, samt mere smidige deltidsbestemmelser, flere midler til lærlinge og bedre uddannelsesmuligheder.

Enigheden om aftalen, der er forberedt i måneder, blev nået efter hårde forhandlinger i halvandet døgn.

- I en usikker tid med høj inflation, krig i Europa og potentielt rigtig svære økonomiske tider i sigte er det afgørende for Danmark, at det er lykkedes at forhandle en omfattende gennembrudsaftale på normallønsområdet på plads. Vi kan godt tillade os at være stolte af at have vist ansvarlighed og bidraget til at skabe ro på arbejdsmarkedet i en vanskelig situation for vores land, siger viceadministrerende direktør i DI Kim Graugaard.

Han slår samtidig fast, at der har været tale om meget vanskelige forhandlinger, der endte med et godt men også dyrt resultat for arbejdsgiverne.

- Det var virkelig historisk omfattende og hårde forhandlinger med rigtigt mange elementer. Og jeg vil gerne takke 3F Transport for både svære kampe, godt samarbejdsklima og grundlæggende ansvarlighed, siger Kim Graugaard, og fortsætter:

- Men det er heller ingen hemmelighed, at vi fra arbejdsgiverside har strakt os økonomisk langt i et ansvarligt forsøg på at sikre ro på arbejdsmarkedet. For i usikre tider er en konflikt det sidste som Danmark og danske virksomheder har brug for, siger Kim Graugaard

Hvor forrige søndags gennembrudsaftale i industrien var på mindstelønsområdet, så er forliget med 3F Transport et gennembrudsforlig på normallønsområdet uden efterfølgende lokale forhandlinger.

- Jeg synes, at vi har lykkedes med at ramme en balance, der både tilgodeser lønmodtagernes forståelige høje forventninger til lønfremgang og virksomhedernes muligheder for stadig at konkurrere internationalt, siger Kim Graugaard.

Det nye forlig er det mest omfattende og fornyende i mange år på normallønsområdet. Aftalen indeholder også væsentlige forbedringer inden for barsel, natarbejde og styrket lokalt samarbejde på virksomhederne.

- Det er positivt for hele samfundet med bedre forhold for eksempelvis barsel, uddannelse, natarbejde og det lokale samarbejde. På den måde er det en aftale, der rækker langt ud i fremtiden, siger Kim Graugaard.

Som mindstelønsaftalen skal normallønsaftalen til urafstemning hos de respektive fagforeningers medlemmer. Det sker formentlig i april.

 

Hovedelementerne i aftale mellem 3F Transport og DI om en ny 2-årig Fællesoverenskomst:

Timeløn, lærlingesatser, pension, særlig opsparing, genebetalinger og tilskud fra Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTSK-fonden).

Normaltimelønnen stiger med 6,00 kr. pr. 1. marts 2023 og med 5,75 kr. pr. 1. marts 2024

Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Betalingssatserne til elever og lærlinge forhøjes med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024

Bidraget til særlig opsparing stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024, hvor det udgør i alt 9,0 pct. af medarbejderens ferieberettigede løn.

Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres fra 4 til 2 pct. Den samlede pensionsindbetaling vedbliver således med at være 12,0 pct.

Tilskuddet fra HTSK-fonden ændres fra 85% til 100% ved selvvalgt uddannelse.

Mere fleksible arbejdstidsregler

Det er blevet muligt at planlægge arbejdstiden på alle ugens dage mod betaling af et særskilt tillæg.

Det er endvidere blevet muligt at ansætte medarbejdere på deltid med mindst 15 timer om ugen uden indgåelse af lokalaftale. For visse medarbejdergrupper er det endvidere muligt at aftale en lavere ugentlig arbejdstid, dog mindst 8 timer.

Styrkelse af det lokale samarbejde

Aftalen giver tillidsrepræsentanten bedre adgang til at mødes med nye kollegaer, og der må generelt ikke lægges hindringer i vejen for organisering af medarbejderne. Desuden kan valg af tillidsrepræsentanter foregår i arbejdstiden.

 

Fokus på synliggørelse af løn

Parterne vil synliggøre den samlede timeløn, så overenskomstens løn bliver mere gennemskuelig for både virksomheder og medarbejdere.

Nye regler for betalt barsel 

Overenskomsternes barselsbestemmelser tilpasses de nye orlovsperioder. Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers orlov med løn, og forældrene har herudover fået yderligere 2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem.

Det giver samlet set 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet modsat de 32 uger, som der er i dag.

Bedre muligheder for uddannelse

Incitamenterne til uddannelse bliver styrket gennem løft af støtten fra overenskomstens kompetencefond. Det drejer sig både om et løft af støtten til selvvalgt uddannelse samt en ny mulighed for støtte til voksenlærlinge med erfaring fra branchen.

De lokale parter kan udpege en uddannelsesrepræsentant

Parterne anbefaler, at der udpeges en uddannelsesrepræsentant, hvis der er lokal enighed om det. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser.

Implementering af arbejdsvilkårsdirektivet

Overenskomstfornyelsen implementerer arbejdsvilkårsdirektivet i Fællesoverenskomsten, der nu indeholder nye regler om bl.a. oplysningspligter i ansættelsesbeviser. Fornyelsen erstatter de hidtidige regler om ansættelsesbeviser.   

Mere fleksible ferieregler

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet, så der ikke længere er krav om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til 10 feriedage.

Herudover er parterne blevet enige om, at en virksomhed og en tillidsrepræsentant skal have mulighed for at indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan eksempelvis aftales, at medarbejderne tildeles op til 5 ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien  endnu ikke er optjent. 

Fokus på natarbejderes helbred                           

NFA’s (National forskningscenter for arbejdsmiljø) anbefalinger om natarbejde bliver indarbejdet i Fællesoverenskomsten. Der skal ved natarbejde af et vist omfang tilbydes yderligere helbredskontrol samt begrænsning af gravides natarbejde.

Forenkling af pensionsreglerne

Der indføres regler for, at selvstændige får mulighed for at overflytte pensionsdepotet fra Pension Danmark til en egen ordning.

OBS

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal godkende forligsmandens mæglingsforslag ved afstemning, før de nye overenskomster træder i kraft. 

Virksomheder skal først tage højde for de nye regler og satser, når alle overenskomster er blevet vedtaget. Indtil da gælder overenskomsten for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2023, når den nye overenskomst er endeligt trådt i kraft.

Du kan holde dig opdateret om overenskomstforhandlingerne på di.dk/OK  eller ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Personale Update.

Følg os på:

    

Kontakter

Yderligere oplysninger: 


Pressekoordinator Lars Bøgeskov, 22363138, larb@di.dk

Billeder

Information om DI - Dansk Industri

DI - Dansk Industri
DI - Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

3377 3377http://di.dk/

Vi arbejder for et åbent og velstående samfund i vækst og balance. Med det udgangspunkt skal Danmark være verdens mest attraktive land for virksomheder at arbejde i og ud fra. Når virksomheder i Danmark vinder, vinder hele Danmark.

DI hjælper hver dag virksomheder i Danmark med at vinde. Vi hjælper på udenlandske markeder, ved politiske forbedringer og med service og kompetencer, der øger konkurrenceevnen i hver enkelt medlemsvirksomhed.

Følg pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI - Dansk Industri

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye