Molio

Byggebranchen i samlet front: 12 anbefalinger skal pege branchen i en bæredygtig retning

Del
Potentialet for at nedbringe bygge- og anlægsbranchens klimaaftryk er stort, for branchen udgør hele 30 procent af Danmarks samlede CO2-udledninger. Men hvis det skal lykkes at skabe et bæredygtigt byggeri, er det afgørende, at bygherrer, ingeniører, arkitekter, entreprenører, materialeleverandører og driftsherrer finder ud af at samarbejde på tværs. Det skal 12 anbefalinger fra hele bygge- og anlægsbranchen med Molio og ConTech Lab for bordenden sikre.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de tunge drenge i det danske klimaregnskab. Alene udledninger fra byggeprocessen og materialer udgør 10 procent af Danmarks samlede udledninger, mens 30 procent af hele Danmarks samlede CO2-udledning kommer direkte eller indirekte fra bygge- og anlægsbranchen.

De seneste år har flere nationale og internationale initiativer sat fokus på at styrke en bæredygtig udvikling af byggebranchen i Danmark. Initiativerne har synliggjort branchens markante forbedringspotentiale, men de har også tydeliggjort nødvendigheden af, at initiativerne udvikles i et tæt samarbejde mellem branchens forskellige aktører. Derfor har 17 af branchens topledere nu formuleret 12 konkrete anbefalinger til, hvordan branchen i samarbejde lykkes med den grønne omstilling.  ​

Det er Molio, der er byggeriets videnscenter, som i samarbejde med ConTech Lab har taget initiativ til at samle virksomhedsledere på tværs af branchen i en handletank, der har haft til opgave at formulere de konkrete løsninger, som branchen skal arbejde sammen om for at accelerere bæredygtighed i byggeriet. Og Christina Hvid, der er CEO i Molio, er rigtig glad for, at branchen har taget så godt imod initiativet. Hun er sikker på, at samarbejdet bliver hjørnestenen i at lykkes med en grøn omstilling i byggebranchen:

”Omstillingen af byggebranchen kommer ikke af sig selv, men skal skubbes i gang i fællesskab. På tværs af regering, myndigheder, det private erhvervsliv og forskningsinstitutionerne skal byggeriets bidrag til en bæredygtig omstilling tages alvorligt og sættes højere på klimadagsordenen. For der skal gøres mere, og det skal gøres i fællesskab. Det kræver først og fremmest, at byggebranchen lykkes med at finde fælles fodslag og løsninger og sammen skubber på for at løfte kompetenceniveauet bredt i byggeriet.”

Jens Højgaard Christoffersen, der er Group CEP i COWI, har siddet med i udviklingen af de 12 anbefalinger. Han er glad for, at Molio og ConTech Lab har taget initiativet til at handle på de udfordringer, som byggebranchen står over for:

"Der er brug for, at vi holder op med at snakke og kommer ud og implementerer nogle reelle løsninger i branchen – derfor er Toplederhandletankens arbejde så vigtigt. Vi skal stå sammen som branche for at synliggøre byggeriets afgørende rolle i den bæredygtige udvikling i Danmark. Åbenhed og fælles udvikling er nøgleord." 

12 anbefalinger, der sigter bredt

Hen over fire måneder – fra september 2022 til januar 2023 – har Molio og de 17 topledere mødtes til fire arbejdsmøder, hvor byggebranchens bidrag til den grønne omstilling er blevet diskuteret og konkretiseret til de 12 anbefalinger. De favner bredt og peger blandt andet på, at byggeriets samarbejdsformer skal styrkes, at branchens kompetenceniveau skal løftes, og at der skal arbejdes med datadeling og teknologi.

Derudover anbefaler toplederne to nye initiativer: Der skal etableres en byggeriets risikofond og Byggeriets handletank for bæredygtighed, som skal tage over på topledernes strategiske arbejde og sikre sammenhængskraft og fremdrift.

Tina Mayn, der er Executive Vice President for produkter i Velux, har siddet med omkring bordet, og hun er meget tilfreds med, at kredsen af topledere er blevet enige om i fællesskab at skubbe på for forandring i branchen:

”Hos VELUX har vi sat ambitiøse mål for at blive 100 procent CO2-neutrale på vores egne udledninger og halvere CO2-udledningerne på tværs af vores værdikæde inklusive leverandører inden 2030. Bæredygtighed er blevet et væsentligt designparameter for os, og hver enkelt medarbejder har fokus på det uden at gå på kompromis med produktkvalitet, funktion eller holdbarhed. For at nå målet kræver det ledelsesmod og en indsats fra hele branchen. Derfor er jeg glad for at være med i Toplederhandletanken, hvor vi i fællesskab kan definere de nødvendige skridt for at accelerere den grønne omstilling.”

Henrik Mielke, der er administrerende direktør i MT Højgaard, er særligt glad for, at der i samarbejdskredsen er enighed om, at der skal etableres en byggeriets risikofond:

”Når vi i branchen står over for en acceleration af bæredygtighed i byggeriet, som også indebærer, at vi i højere grad skal genbruge og anvende helt nye typer af byggematerialer, så medfører det en øget risiko i samarbejdet mellem aktørerne. Derfor er jeg rigtigt glad for, at der skal arbejdes med en ny risikofond, som skal fremme innovation af byggematerialer og håndtere risici ved brug af mindre afprøvede materialer og løsninger.”  

Christina Hvid glæder sig til at præsentere de 12 anbefalinger ved et event d. 2. februar 2023. Og hun er ivrig efter at komme i gang:

”Der er masser af udfordringer, som anbefalingerne skal være med til at løse: Vi skal have etableret en data-sky for bæredygtighed, så vi har et fælles dataafsæt, ligesom vi skal styrke byggeriets samarbejdsformer og løfte branchens kompetenceniveau – bare for at nævne en håndfuld af de steder, hvor der skal sættes ind. Men vi kommer kun i mål, hvis byggeriet som erhverv bliver mere ressourcebevidst, tager nye forretningsmodeller til sig og ikke mindst styrker samarbejdet på tværs af aktører og værdikæde. Og det er netop det, vi sikrer os med det her stærke samarbejde, som vi er utroligt stolte af at have sat i søen.”

Deltagere i toplederhandletanken

 • Mia Helvig Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark
 • Claus Skytte, Head of Development, DEAS Asset Management 
 • Heine Knudsen, Head of Division, Energy & Sustainability, Region Hovedstaden
 • Hans-Bo Hyldig, direktør, FB Gruppen
 • Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør, Domea
 • Jens Højgaard Christoffersen, President Group CEO, COWI
 • Søren Brøndum, adm. direktør, Byggeri Globalt; Rambøll
 • Katja Viltoft, arkitekt og partner, JJW Arkitekter
 • Gyrithe Saltorp, CEO, Vilhelm Lauritzen Archtechts
 • Henrik Mielke, adm. koncerndirektør, MT Højgaard Holding
 • Michael S. Larsen, adm. direktør, CG Jensen
 • Dan Vorsholt, adm. direktør, GSV Materieludlejning  
 • Peter Kaas Hammer, adm. direktør, Kemp og Lauritzen
 • Tina Mayn, SVP Products, Innovation & R&D, Velux
 • Mette Bredkjær, Director, Group Sustainability, SOLAR
 • Thomas Vilsbøll, kommerciel direktør/CCO, ISS Facility Services
 • Christian Poulsen, SVP, COO & CIO, Copenhagen Airports  

12 anbefalinger til handlinger for at accelerere en bæredygtig udvikling på tværs af branchen

#1 Byggeriets handletank for bæredygtighed 

Der skal etableres en handletank, der kan tage over på Toplederhandletankens strategiske arbejde og sikre sammenhængskraft og fremdrift. Handletanken skal bestå af topledere, der repræsenterer byggeriets cirkulære værdikæde, og som kan tale med én uafhængig og stærk stemme om og for accelerering af en bæredygtig udvikling af byggeriet. Handletanken skal have mandat til at sætte byggeriet på dagsordenen i og uden for branchen – også politisk.

#2 Ny branchefortælling

Ført an af Byggeriets handletank for bæredygtighed bør byggeriets virksomheder i fællesskab forfatte og formidle en kernefortælling om byggeriets afgørende rolle i den bæredygtige udvikling af Danmark. Fortællingen skal målrettes politikere, aktører i byggesektoren samt den danske befolkning. En kultur- og adfærdsændring i byggeriet kræver nemlig en øget samfundsforståelse af byggeriets rolle i forhold til at indfri regeringens ambitiøse klimamål for 2030. Fortællingen vil også kunne bidrage til historien om Danmark som et foregangsland inden for bæredygtigt byggeri, hvilket vil styrke dansk erhvervsliv muligheder for eksport af fx GreenTech-løsninger til verdensmarkedet.

#3 Byggeriets samarbejdsformer styrkes

Det igangværende arbejde med at kortlægge og analysere byggeriets samarbejdsformer skal intensiveres med henblik på at identificere, hvor der er behov for forskning, testprojekter m.m. Der skal ligeledes etableres et organ for sparring og erfaringsdeling samt mulighed for at matche projektkriterier med konkrete samarbejdsformer og – modeller, fx i et samarbejde mellem byggeriets aktører og vidensinstitutioner.

#4 Løft af branchens kompetenceniveau

Det er nødvendigt med et kompetenceløft af hele byggebranchens viden om og tilgang til bæredygtighed, hvis der skal fastholdes et højt ambitionsniveau på tværs af branchen. Det skal blandt ske gennem øget formidling af viden og gennem stærkere kommunikation. Der skal samtidig lægges en udviklingsplan for etablering og konceptualisering af de uddannelser, der mangler, herunder eksempelvis byggeriets bestyrelsesuddannelse. Denne plan skal lægges med udgangspunkt i Strateginetværket for bæredygtigt byggeris igangværende kortlægning af uddannelser.

#5 Byggeriets risikofond

Risikoafdækning og forsikring er afgørende for, at anvendelse af nye materialer og ny teknologi sætter gang i den bæredygtige udvikling af byggeriet. Derfor skal der igangsættes en bredt forankret indsats, der kan risikoafdække og fremadrettet forsikre nye bæredygtige materiale og teknologi. Både relevante aktører inden for byggeri, forsikring og pension skal involveres i udarbejdelsen af en fond. For at kunne lave en fond, der risikoafdækker på forsikringslignende vilkår, bør der udvikles en standardiseret metode for beregning, klassificering og sammenligning af risici knyttet til anvendelse af nye materialer, ny teknologi mv.

#6 Etablering af en cirkulær værdikæde

En overgang fra lineær til cirkulær tænkning af værdikæden sikrer, at der tages stilling til hele byggeriets livscyklus, herunder også materialevalg, langsigtet drift og design for disassembly. Frontrunner-virksomheder vil gå sammen om testprojekter, der skal resultere i et eller flere handlingsanvisende vejledninger til, hvordan man praktisk arbejder i den cirkulære værdikæde.

#7 Byggeriets data-sky for bæredygtighed

Der skal etableres en åben og transparent datasky til deling at data om bæredygtighedsfremmende initiativer og deres effekt. Datastrukturen har afsæt i EU-taksonomiens forskellige parametre og fastsættes i dialog med vidensinstitutioner og IT-branchen.

#8 Bundlinjen skal også være grøn

Finansielt årsregnskab og grønt årsregnskab skal sidestilles på en måde, så bæredygtighedsfremmende indsatser får betydning på långivning, ejendomsvurderinger m.m. I samspil med finanssektoren vil relevante parter i byggeriet udarbejde modeller, der bl.a. kan sikre, at CO2-udledning bliver et centralt element i udbudsprocesser og budgettering i byggeriet.

#9 Offentlig midler som accelerator for investering i bæredygtighed

Det offentlige udgør mere end 50% af den samlede byggesum i Danmark. Derfor er der behov for skærpede bæredygtighedsfremmende krav alle de steder, hvor der bruges offentlige midler. Der er desuden behov for, at offentlige bygherrer underlægges EU-taksonomien – et behov, der skal nå den politiske agenda med hjælp fra Byggeriets handletank for bæredygtighed.

#10 Byggeriets regelsæt skal fremme grøn omstilling

Byggeriets regelsæt, herunder særligt bygningsreglementet, skal fremme den grønne omstilling af branchen. Toplederhandletanken anbefaler derfor et omfattende bæredygtighedstjek med henblik på at ændre regelsættet, således at de eksisterende, iboende benspænd fjernes og understøtter brugen af nye, mere bæredygtige materialer samt adresserer både nybyg, renovering og drift i et samlet livscyklusperspektiv. Dette er et afgørende politisk arbejde, som skal hjælpes på vej af Byggeriets handletank for bæredygtighed.

#11 Letforståelig bæredygtighedsmærkning af byggeri

Toplederhandletanken vurderer, at der skal arbejdes med branchens kommunikation af byggeriets bæredygtighedsmærkninger- og certificeringer, således at de valg, der træffes for et mere bæredygtigt byggeri, står tydeligere frem for forbrugeren. Det skal resultere i udviklingen af en standardiseret og fælles accepteret klassifikation for bæredygtighed, som enkelt og entydigt kommunikerer byggeriets grad af bæredygtighed. Indsatsen tager afsæt i de eksisterende certificeringer så den udover forbrugerforståelsen også har indbyggede incitamenter i forhold til fx grøn belåning og afgifter.  

#12 Fremme af adfærdsændringer i brugen af bygninger gennem data og teknologi

Anvendelse af bygninger, arealforbrug per indbygger samt multianvendelse af bygninger er en forudsætning for at udvikle byggebranchen i en bæredygtig retning. Der er brug for en indsats, der skaber øget forståelse af ‘kloge m2’ – både i branchen og hos forbrugerne. Både virksomheder og forbrugerne skal støttes i at bruge teknologi og data til at gentænke deres brug af bygninger, fx ved hjælp af IoT-sensorteknologi til kortlægning af brugeradfærd, databaseret beslutningskraft i forhold til løbende driftsoptimering og -tilpasning eller data-nudging som driver for adfærds- og normændringer. Indsatsen kræver bred inddragelse og involvering af brugere i og uden for branchen med særligt fokus på den unge generation. Her henvises bl.a. til det danske arbejde omkring New European Bauhaus 2.0 DESIRE, hvor formålet er at skabe et uimodståeligt cirkulært samfund.

Nøgleord

Kontakter

Christina Hvid, CEO, Molio og Contech Lab: +45 23 43 18 03


Pressekontakt på Jens Højgaard Christoffersen, CEO, COWI, Søren Kragh Pedersen, Head of PA and PR, skpn@cowi.com, +45 20 25 70 18


Tina Mayn, Executive Vice President for produkter i Velux, tina.mayn@velux.com, +45 40 29 76 06


Pressekontakt på Henrik Mielke, administrerende direktør, MTHøjgaard, hm@mth.dk, +45 4014 7272

Billeder

Links

Information om Molio

Molio
Molio
Lyskær 1
2730 Herlev

70120600http://www.molio.dk
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye