Sund & Bælt

Idéfase for Østlig Ringvej resulterer i nyttige input

Del
Den igangværende idéfase forud for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej har allerede afstedkommet en række forslag og ideer til, hvad de forestående undersøgelser kan inddrage, og der er stadig tid til at komme med flere input.
Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Frem til 31. oktober er der mulighed for at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Frem til 31. oktober er der mulighed for at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.

Idéfasen forud for miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej blev skudt i gang 5. september og løber frem til 31. oktober. Formålet med idéfasen er at modtage forslag og ideer til, hvad der med fordel kan indgå i miljøkonsekvensvurderingen af en Østlig Ringvej. Ringvejen skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd, så der skabes en ny østlig ringvej, der forbedrer fremkommeligheden i hovedstadsområdet og leder biltrafik uden om det centrale København. 

Og idéfasen har allerede båret frugt, fortæller Christina Berlin Hovmand, der er projektchef på Østlig Ringvej i Sund & Bælt. 

- Lovgivningen fastlægger på forhånd en lang række emner, som skal undersøges, men vi vil også meget gerne have andre input, så vi ikke overser vigtige og gode vinkler, forslag og ideer. Det kan eksempelvis dreje sig om særlige lokale hensyn til natur- og miljømæssige forhold, forslag til at håndtere potentielle virkninger fra projektet eller idéer til, hvordan projektets positive effekter, som fx færre køretøjer gennem indre by og brokvartererne, kan forstærkes yderligere, siger Christina Berlin Hovmand. 

Hun glæder sig derfor over, at der allerede er indkommet en række input og ser frem til flere inden idefasen slutter 31. oktober 2022. Flere af forslagene er også blevet nævnt på et af de tre borgermøder, Sund & Bælt har afholdt i forbindelse med idéfasen. 

- Vi har bl.a. modtaget ingeniørmæssige forslag og ønsker om at sikre, at undersøgelserne eksempelvis også som loven foreskriver får set på påvirkningen af sejladsforholdene. Det er værdifulde input, og jeg håber, at vi får endnu flere, siger Christina Berlin Hovmand.  

Efter idéfasen vurderer Sund & Bælt de modtagne ideer og forslag, så dem, der ligger inden for rammerne af opgaven,kan blive taget med i det videre arbejde med miljøkonsekvensvurderingen. Der udarbejdes et notat på baggrund af de indkomne idéer og forslag, som offentliggøres og indgår i det videre arbejde med projektet. 

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. 

 

Man kan læse mere om Østlig Ringvej på www.oestligringvej.dk 

Læs mere om idéfasen her 

Input til idéfasen kan sendes tilidefase@oestligringvej.dk 

 

Om Østlig Ringvej 

Et bredt flertal i Folketinget indgik 28. juni 2021 en politisk aftale om ”Infrastrukturplan 2035”. Ifølge aftalen skal der gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af Østlig Ringvej anlagt som en sænketunnel langs Amagers østkyst. 

Linjeføringen forløber langs Amagers østkyst og forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Der undersøges tilslutningsanlæg i Nordhavn, på Lynetteholm, ved Prøvestenen og ved Øresundsmotorvejen i Kastrup. Dermed vil en Østlig Ringvej kunne aflaste det centrale København for gennemkørende biltrafik, sikre vejbetjening af nye byområder i Østhavnen samt forbedre adgangsforholdene til Øresundsforbindelsen og Københavns Lufthavn. 

Sænketunneler kendes fra Øresundsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen og kendetegnes ved, at tunnelelementer, der er produceret på land, sejles ud og placeres i forlængelse af hinanden i en rende under havbunden. Herefter genetableres havbunden oven på tunnelen. 

I det videre arbejde med miljøkonsekvensvurdering af projektet skal en lang række tekniske forhold undersøges og miljøvurderes nærmere, herunder tunnelens endelige linjeføring, udformning, kapacitet og tilslutning til det omkringliggende vejnet. 

 

Om miljøkonsekvensvurdering 

En miljøkonsekvensvurdering (tidligere kaldet VVM) skal belyse påvirkningen af en række forhold og indeholde forslag, der kan reducere negative påvirkninger og forstærke positive effekter. 

Det gælder for eksempel: 

  • Befolkningenogmenneskerssundhed 
  • Den biologiske mangfoldighed (biodiversiteten) med særlig vægt på beskyttede arter og naturtyper 
  • Jordarealerogjordbund, 
  • Vand, luftogklima 
  • Materielle goder, kulturarv og landskab, 
  • … samt samspillet mellem disse miljøforhold 

Når miljøkonsekvensvurderingen er færdig, offentliggøres undersøgelsens resultater i en miljøkonsekvensrapport, der sendes i offentlig høring. 

Kontakter

Billeder

Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Frem til 31. oktober er der mulighed for at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Den endelige linjeføring og konkrete udformning af en Østlig Ringvej er endnu ikke fastlagt, og projektet skal først undersøges grundigt, før der kan træffes en endelig beslutning om projektet. Frem til 31. oktober er der mulighed for at komme med input til den forestående miljøkonsekvensvurdering.
Download

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

En ny ø på tippen af Sprogø skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter15.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sund & Bælt har afsat 10 millioner kroner til en række naturprojekter, der skal styrke biodiversiteten omkring Storebæltsbroen. Et af tiltagene er etableringen af en ny ø på tippen af Sprogø, der skal skabe flere ynglesteder for beskyttede fuglearter som fjord-, hav- og dværgternen. Sprogø er meget mere end et sted, vi passerer kortvarigt, når vi krydser Storebælt. Det er også et levested for et væld af forskellige dyrearter som fugle, padder og insekter. For at styrke biodiversiteten endnu mere har Sund og Bælt valgt at afsætte 10 millioner kroner til en række naturprojekter. Den første fase af projektet er nu gået i gang og involverer etableringen af både en ø, en sø og en faunapassage på Sprogøs nordlige del. Projekterne er et vigtigt skridt i Sund og Bælts arbejde med biodiversitet, fortæller Ditte Marie Hjort, der er projektansvarlig i Sund & Bælts afdeling for bæredygtighed. - Sprogø er placeret i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at der er naturtyper og dyr, som kræver en

Dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i næste uge9.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I næste uge – uge 16 - bliver der i aften- og nattetimerne arbejdet på Storebæltsbroen med vedligeholdsarbejde bl.a. maling af ekspansionsfuger på den ene af broens to 325.000 tons tunge ankerblokke. Arbejdet foregår om natten for at skabe et trafikfrit og sikkert område, som samtidig giver mulighed for at udføre arbejdet hurtigere og mere effektivt end i dagtimerne. Det betyder, at trafikken vil køre dobbeltrettet i den ene side af broen, mens der arbejdes i den modsatte side. Trafikrestriktioner under arbejdet I uge 16, startende mandag aften den 15. april, vil trafikken køre dobbeltrettet i aften- og nattetimerne mellem kl. 20.00 og 05.00. Det gælder mandag, tirsdag og onsdag aften. Broen lukkes i to omgange af 45 minutter, henholdsvis om aftenen kl. 20 og igen om morgenen kl. 05 i forbindelse med omlægning af trafikken. Der vil opstå ventetid under omlægning af trafikken. Mens trafikken er omlagt, er hastighedsbegrænsningen 80 km/t, og overhaling er ikke tilladt. Læs mere om vejarb

Stigende fritidstrafik bidrager til godt årsresultat5.4.2024 13:05:55 CEST | Pressemeddelelse

Både på Storebæltsbroen og Øresundsbron blev der hen over sommeren sat flere rekorder, og juli blev den største rejsemåned på begge broer hidtil. Trafikudviklingen bidrager positivt til et tilfredsstillende resultat for året. Indtægterne fra vejtrafikken over Storebælt var på 3.155 mio. kr. og steg med 2 pct. i forhold til 2022. Den samlede vækst i trafikken på Storebæltsforbindelsen var på 2,9 pct., og betød at vejtrafikken satte ny årsrekord med 13,6 mio. køretøjer. Stigningen var drevet af personbiltrafikken, der steg med 3,7 pct., mens lastbiltrafikken lå 2,8 pct. lavere end i 2022. I gennemsnit passerede mere end 37.000 køretøjer forbindelsen i døgnet. På Øresundsbron steg den samlede trafik med 8,3 pct. i forhold til 2022 og nåede næsten op på niveauet fra før covid-19. Personbiltrafikken steg med 9,8 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 5,0 pct. i forhold til året før. I alt passerede 7,3 mio. køretøjer forbindelsen. Indtægterne fra vejtrafikken steg med 163 mio. kr. - 2023 ble

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye