Europa Kommissionen

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

 • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
 • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
 • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
 • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
 • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark

Danmarks genopretningsplan: Nye forslag om at styrke den grønne omstilling yderligere 1.6.2023 13:30:20 CEST | Pressemeddelelse

Danmark har fremlagt forslag om øget brug af EU-midler til at fremme den grønne omstilling. I tilføjelsen til Danmarks genopretningsplan er der fokus på vedvarende energi, udvikling af grønne færdigheder, udskiftning af oliebrændere og gasovne samt CO2-fangst og –lagring. I går sendte Danmark en anmodning til Kommissionen om at tilføje et såkaldt REPowerEU-kapitel til landets genopretnings- og resiliensplan. Tilføjelsen omfatter en ny reform og en ny investering samt en opskalering af to eksisterende investeringer,der skal opfylde målene i EU’s strategi for energiuafhænighed, kaldet REPowerEU. For at finansiere ændringerne har Danmark anmodet om at overføre 492 millioner kroner fra brexittilpasningsreserven til sin genopretnings- og resiliensplan. Sammen med Danmarks REPowerEU-tilskud, der udgører 975 millioner kroner, kan Danmarks genopretnings- og resiliensplan udløse EU-tilskud til en værdi af over 12 milliarder kroner. Kommissionen har nu to måneder til at vurdere, om den ændrede p

Nyt EU-udspil skal sikre hurtigere lægemidler til patienterne26.4.2023 13:01:48 CEST | Pressemeddelelse

EU står over for en stor sundhedsudfordring: Godkendte lægemidler når stadig ikke ud til patienterne hurtigt nok og der er store forskelle mellem medlemslande. Der er behov for at gøre EU's lægemiddellovgivning mere smidig, fleksibel og tilpasset borgernes og virksomhedernes behov i hele EU. Derfor foreslår Europa-Kommissionen i dag den største reform af lovgivningen i over 20 år.Reformen vil gøre det nemmere at få fat i den medicin og de lægemidler, patienter har brug for - og sikre overkommelige priser. Samtidig styrkes EU's lægemiddelindustris innovation, konkurrenceevne og tiltrækningskraft, mens miljøstandarderne sættes endnu højere. Kommissionen foreslår også at intensivere bekæmpelsen af antimikrobiel resistens (AMR). Med reformen vil Kommissionen: Skabe et indre marked for lægemidler, der sikrer, at alle patienter i hele EU har rettidig og lige adgang til sikre, effektive og økonomisk overkommelige lægemidler Fortsat tilbyde en attraktiv og innovationsvenlig ramme for forskning

Udledningsfrie busser og rene lastbiler: Europa-Kommissionen fremlægger ambitiøst forslag14.2.2023 15:01:01 CET | Pressemeddelelse

Nuludledning fra bybusser i 2030 og 90 procent lavere udledning fra lastbiler i 2040.Europa-Kommissionen har i dag foreslået ambitiøse udledningsmål for nyetunge køretøjer. Lastbiler, bybusser og fjernbusser står for over 6 procent af EU's samlede drivhusgasudledningog for mere end 25 procent af udledningen fra vejtransport. Derfor spiller sektoren en afgørende rolle for at nå EU's klimamål. ”Efterspørgslen på transport stiger støt, og samtidig skal drivhusgasudledningerne ned. Dette ambitiøse forslag skal sikre, at der er plads til begge dele,” siger repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark Per Haugaard. Forslaget lægger op tilstrengere regler for næsten alle nye tunge køretøjer sammenlignet med 2019-niveauerne. Det betyder, at nye køretøjer skal leve op til: 45 procent lavere udledning fra 2030 65 procentlavere udledning fra 2035 90 procentlavere udledning fra 2040 Et Europa uden fossile brændsler Kommissionen foreslår også, at alle at nye bybusser skal være udledningsfr

Europa-Kommissionen foreslår at forældreskab skal anerkendes i hele EU7.12.2022 14:41:41 CET | Pressemeddelelse

Forældreskab, der er anerkendt i ét EU-land, bør blive anerkendt i hele EU. Europa-Kommissionen har idag fremlagt et forslag, der skal skabe fælles EU-regler om forældreskab. Forslaget fokuserer på barnets tarv og rettigheder. Det skal skabe juridisk klarhed for alle familier, der bevæger sig over EU’s grænser. Det er uanset om det drejer sig om rejse eller længere ophold i andre EU-lande. I øjeblikket har medlemsstaterne forskellige nationale love om anerkendelse af forældreskab, så når en familie befinder sig i en grænseoverskridende situation, kan den miste de rettigheder, der følger af forældreskab. Manglende anerkendelse af forældreskab bringer børns grundlæggende rettigheder i fare: Herunder deres ret til identitet, ikke at blive forskelsbehandlet og til et privatliv og familieliv. ”Det forslag vi fremlægger i dag handler at beskytte børn. Deres rettigheder er ukrænkelige, også hvis deres forældre flytter fra et EU-land til et andet,” siger Per Haugaard, repræsentationschef for E

EU giver Danmark 660 millioner kroner til retfærdig klimaomstilling 25.11.2022 15:42:40 CET | Pressemeddelelse

Ingen skal lades i stikken i Danmarks bestræbelser på at blive klimaneutralt inden 2050. Derfor modtager Danmark gennem fonden for retfærdig omstilling cirka 660 millioner kroner i EU-tilskud. De regioner, der især vil få gavn af finansieringen, er Nord- og Sydjylland. Nordjylland skal omstille drivhusgasintensive produktionsprocesser, i eksempelvis cementindustrien, til mere klimavenlige processer. I Sønderjylland skal konsekvenserne af udfasningen af produktionen af fossile brændstoffer i Nordsøen afbødes. ”Danmark er allerede et grønt foregangsland, men vi skal have hele landet med, så omstillingen kommer alle til gode”, siger Per Haugaard, repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark. EU-midlerne vil blive investeret i forskning og innovation for at udvikle alternativer til CO2-udledende brændstoffer. De vil støtte små og mellemstore virksomheders overgang til den cirkulære økonomi ved at gøre bedre brug af materialer og grønne teknologier. Desuden forventes 10.200 arbejds

Den økonomiske retning for 2023 skal tackle energikrisen og gøre Europa grønnere og mere digitalt22.11.2022 17:05:10 CET | Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen har i dag taget hul på det europæiske semester 2023, der er oplægget til EU’s koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker for næste år. Koordineringen består i flere forskellige tiltag som er del af dagens pakke. Elementerne i det europæiske semester skaber tilsammen grundlaget for at styrke de europæiske økonomier og tilliden til det indre marked, og er derfor uadskillige. Analyserne, der er præsenteret i dag, dækker forskellige delelementer af medlemsstaternes økonomier, der måles i forhold til de generelle kriterier, der skal opfyldes som medlem af EU. Hvad er det europæiske semester? Det europæiske semester udgør en ramme for koordinering af medlemsstaternes økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikker. Siden det blev indført i 2011, har det udviklet sig til et veletableret forum for drøftelse af EU-landenes finanspolitiske, økonomiske og beskæftigelsesmæssige udfordringer inden for en fælles årlig tidsplan. Det spiller fortsat denne rolle i geno

Retfærdig omstilling: Nordjylland kan få del i EU-pulje på 74 mia. kroner til omstillingen væk fra fossile brændstoffer7.9.2022 10:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har lavet en aftale om at støtte de regioner, der er hårdest ramt af omstillingen væk fra fossile brændstoffer. Aftalen støtter finansieringen af offentlige investeringer i de regioner, som påvirkes mest af Europas omstilling til en klimaneutral økonomi. Den vil kombinere op til 74 milliarder kroner i EIB-lån med 11 milliarder kroner i tilskud over EU-budgettet. Nordjylland er blandt de regioner, der kan søge midlerne. * Med denne aftale banes vejen for, at de områder og regioner, som påvirkes mest af Europas omstilling til en klimaneutral økonomi, kan få tilskud og lån til at sikre en retfærdig omstilling. Lånefaciliteten, som aftalen kaldes, indgår i den europæiske grønne pagts (EU Green Deal) mekanisme for retfærdig omstilling, der støtter en fair omstilling fra fossile brændstoffer, hvor ingen lades i stikken. Heller ikke områder, med tradition for kulminedrift og tung industri. Nordjylland er en af de regioner, der kan f
 • 1
 • 2
 • Sidste
 • >>

Repræsentationen er Europa-Kommissionens lokale kontor i Danmark, som ligger i København.

Vores opgave er at:

 • Forklare, hvad EU-politikker betyder for dig i Danmark
 • Forsyne de danske myndigheder og berørte parter i Danmark med information om EU
 • Tilbyde presse- og medietjenester i Danmark om nye udviklinger i udarbejdelsen af EU-politikker
 • Være Europa-Kommissionens talerør i Danmark
 • Holde Kommissionen i Bruxelles underrettet om vigtige politiske, økonomiske og sociale hændelser i Danmark