Uacceptabel praksis i Sikkerhedsstyrelsen!

Del

Sikkerhedsstyrelsen har undladt at informere landets distributører og forhandlere af elektroniske cigaretter, om praksis i forbindelse med sagsbehandling, udført på baggrund af en ny vejledning - en vejledning ingen har set.

Offentligt høringssvar vedr. "Vejledning om børnesikring af elektroniske cigaretter".

Det er kommet Smoke-It for øre, at ”vejledning om børnesikring af elektroniske cigaretter” er sendt til høring. Smoke-It har IKKE modtaget besked herom.

Ved henvendelse til SIK d. 8. august 2019, bekræfter Carl Christian Lange overfor Smoke-It, at vejledningen er sendt til høring ved en række udvalgte aktører på markedet. Vi mener det er yderst kritisabelt, at Sikkerhedsstyrelsen ikke har valgt at inddrage ALLE parter som denne vejledning måtte have relevans for, taget i betragtning af de konsekvenser vejledningen risikerer at medføre for hele branchen.

Via. indblik i agtindsigten omkring udfærdigelsen af vejledningen, bl.a. korrespondance mellem Sikkerhedsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen mfl., ses det at vejledningen allerede bruges i praksis, og har været brugt gennem en længere periode, uden at Smoke-It er informeret herom.
I sagens agter fremgår det i en mail fra Carl Christian Lange, d. 3. april 2019, sendt til Hanne Vibjerg og Christina Ersbøll Ross:

- ”Jeg forventer vi kan klare den endelige afpudsning og sproglige finurligheder i den (vejledningen), samtidig med at vi sagsbehandler ud fra den.”

De få såkaldte udvalgte aktører der har modtaget anmodning om høringssvar, fik besked d. 1. juli med frist 15. august 2019.

Vi har modtaget oplysninger om, at en distributør allerede har fået udstedt forbud mod salg af et givent produkt. Forbuddet er udstedt på baggrund af den nye vejledning. Det mener vi er uacceptabelt.

Nævnte agtindsigt viser et tydeligt billede af, at vejledningen primært er udfærdiget på baggrund af personlige holdninger og IKKE på baggrund af faglig viden omkring elektroniske cigaretter.
Gennemlæsning af vejledningen viser desuden tydeligt, at ingen, hverken forhandlere, producenter eller forbrugere, har været inkluderet og har derfor ikke haft mulighed, for at bidrage med viden og ekspertise til at udfærdige den. 

I ”loven om elektroniske cigaretter”, §8, henvises til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvor regler om hvordan børn sikres bedst muligt ved utilsigtet omgang med produkterne. Ingen steder henvises der til den nye vejledning, hvorfor vi må stille os uforstående, da vejledningen allerede danner baggrund for sagsbehandling, selvom kun få er gjort bekendt med den.

I sagens agter fremgår det også, i et udkast til et referat, at det er problematisk at der ikke findes standarder for e-cigaretter på området for børnesikring. Dette er streget over og efterfølgende fjernet fra det endelige referat.

Vi mener det er problematisk at Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen udfærdiger vejledninger uden at gøre brug af standarter for elektroniske cigaretter, vi må henvise til at der i regi af European Committee for Standardisation (CEN) i CEN/TC 437, er sat arbejde i gang med udarbejdelse af standarder for vurdering af elektroniske cigaretters sikkerhed.
Smoke-It opfordrer Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen at afvente disse resultater.

I sagens akter ses også at Hanne Vibjerg deler et link til en artikel til online-tabloid-avisen ”Daily Mail”, som bringer en artikel om en ulykke, hvor en australsk pige er død som følger af nikotinforgiftning. Det er selvsagt, uanset hændelsesforløb, at det er tragisk når ulykker forsager dødsfald. Vi er bare nødt til at se nærmere på ulykken.
Ulykken er sket som følge af en stram lovgivning. Nikotin er slet ikke tilladt hverken at sælge, at købe eller at besidde (i Australien). Dette har medført et blomstrende sort marked, og har medført at flere erhverver nikotin fra udlandet (det er tilladt for rygere at indføre nikotin til 3 måneders eget forbrug). Desværre er det sorte marked ukontrolleret. Forbrugerne kan derfor aldrig være sikre på hvad de får, når de køber nikotin på nettet fra diverse obskure hjemmesider. De kan ende med tvivlsom renhed og ekstreme styrker af nikotin, som i værste fald kan få fatale konsekvenser.

Vi ser allerede lignende problemstillinger herhjemme. TPD har besværliggjort det for adskillige forbrugere i Danmark, fordi det ikke længere er muligt, hos de danske forhandlere, at anskaffe sig nikotin i større mængder end 10 ml, med styrke på maksimalt 20 mg/ml.
Vi hører flere og flere fortælle om, hvor de erhverver nikotin i ekstreme styrker til billige penge på nettet, og vi oplyser selvfølgelig om risikoen ved brug af nikotin, men vi kan ikke kontrollere det sorte marked.
Vi er bekymrede for, at det med yderligere stramninger for importører og forhandlere, risikerer at blive endnu mere udbredt hos forbrugerne, at begynde at eksperimentere med nikotin i ekstreme styrker. De danske myndigheder kan ikke kontrollere de forbrugere der insisterer på at blande deres e-væsker selv. Vi vil blot advare mod yderligere udvikling af det sorte marked - et marked vi ved allerede eksisterer.

Kritikpunkter til ”vejledning om børnesikring af elektroniske cigaretter”.

Loven om elektroniske cigaretter tillader kun salg af nikotinholdige væsker indeholdende max. 10 ml med max. 20 mg/ml nikotin. Disse grænser er sat for at beskytte både børn og brugere. I øvrigt er grænsen for tank/væskebeholder sat til kun 2 ml for yderligere at nedsætte risikoen.

Til sammenligning er der for eksempelvis rengørings- og opløsningsmidler IKKE sat grænser for indhold. Disse sælges i litervis. Vi må derfor gå ud fra at der her er tale om, at det er op til forældre eller andre voksne med ansvar for børn, at beskytte disse mod diverse farlige kemikalier, og dermed IKKE op til de respektive myndigheder at indføre forbud mod salget af disse produkter. 

Når loven allerede har tiltag der beskytter både brugere og børn, mener vi det er under al kritik at Sikkerhedsstyrelsen udfærdiger vejledninger inden der foreligger en reel risikovurdering i forhold til børnesikring.
Vi er i øvrigt ikke bekendt med ulykker i forbindelse med e-cigaretter og børn i dansk regi. Vi har været i kontakt med Giftlinjen, der bifalder de tiltag TPD allerede har iværksat i forbindelse med elektroniske cigaretter - herunder eksempelvis regler for indhold i flasker med nikotinholdig væske, osv.

Sammenligning med andre nikotinholdige produkter.

I vejledningen beskrives at Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen mener, at e-cigaretter med knapper, lys osv. virker tiltrækkende på børn. Længere nede i vejledningen står der dog, at e-cigaretter der aktiveres ved sug, ikke opfylder kravene. 

Børn kender slet ikke suge-teknikken, hverken når det kommer til e-cigaretter med 5-kliks aktivering eller aktivering ved sug. Det kræver en speciel teknik at aktivere ved sug, vi anbefaler dog altid at pod/beholder tages ud efter brug, og/eller stilles uden for børns rækkevidde. Derfor mener vi bestemt det er forsvarligt, fortsat at forhandle begge typer af elektroniske cigaretter.

Det beskrives at medicinske nikotinpræparater ikke bruges i sociale sammenhænge og derfor ikke bør sammenlignes med e-cigaretter. Dette findes der dog intet belæg for, og derfor mener vi det er vigtigt at bruge netop denne sammenligning.
Særligt kan nævnes Nicorette Inhalator, der er frit tilgængelig på det danske marked via salg i detail. Produktet aktiveres ligeledes ved auto-sug og har som eneste sikkerhedsforanstaltning i forhold til børn, en oplysning i indlægsseddelen om at inhalator og dosisbeholdere skal opbevares utilgængeligt for børn, og at brugte dosisbeholdere skal smides væk uden for børns rækkevidde. Som tidligere nævnt, følges samme praksis i forbindelse med e-cigaretter.

Nicorette Inhalator har status som ”medicinsk produkt”, og kan erhverves overalt, modsat e-cigaretter der oftest forhandles i specialforretninger. Den væsentlige forskel er dog, at aldersgrænsen for salg af Nicorette Inhalator er 15 år, hvorimod aldersgrænsen for salg af e-cigaretter er 18 år. Det fremgår af indlægssedlen til Nicorette Inhalator, at den er til brug for personer ned til 15 år. Der er altså brugere af dette produkt, som må forventes ikke at være i stand til at varetage de forholdsregler der bør følges i forhold til børns sikkerhed, men som voksne personer må antages at efterleve.

Vi mener at oplysning om børns sikkerhed, eksempelvis "Opbevares utilgængeligt for børn", samt vedlagt brugsanvisning med guide til hvordan man bør opbevare en e-cigaret der ikke er i brug, er med til at beskytte mod utilsigtede hændelser i forbindelse med produkterne.

Tests af produkter under al kritik.

Beskrevet i vejledningen er 4 punkter. Punkterne beskriver tests produkterne skal igennem, umiddelbart for at påvise hvad produkterne kan modstå uden der opstår skader eller væskeudsivning. 

Særligt punkt 3.2.3.4 i vejledningen bør tages til efterretning. 

Tidligere er det påvist at et såkaldt "dry-hit" på en elektronisk cigaret, kan forsage udskillelse af formaldehyd-dampe, et dry-hit sker når der ikke tilføres e-væske nok til coil/brænder/forstøver i tank/væskebeholder. Dette kan blandt andet ske ved forkert tryk i tanken/væskebeholderen.
Såfremt en elektronisk cigaret skal leve op til punkt 3.2.3.4, vil det betyde at en væskebeholder skal være så tæt, at det er umuligt at danne korrekt tryk så e-væske kan væde coil/brænder/forstøver inden brug. Dette kommer til at være direkte årsag til såkaldte dry-hits og dermed sandsynlighed for udvikling af formaldehyd-dampe ved brug. 

Vi er nødt til at tænke mere på forbrugerne. Vi mener det er myndighedernes ansvar at sørge for, at der ikke udstikkes restriktioner på området, der risikerer at forvolde forbrugerne skade. Sikkerhedsstyrelsen og sundhedsstyrelsen bør derfor enten revurdere, eller stå til ansvar når forbrugerne risikerer at blive udsat for formaldehyd-dampe, som direkte årsag af en vejledning der er uigennemtænkt. 

Det er vores vurdering at der allerede fra start, da Loven om elektroniske cigaretter blev udfærdiget, er taget nødvendige forholdsregler for at sikre brugerne.

Yderligere stramninger som Sikkerhedsstyrelsen ikke har belæg for, får utilsigtede konsekvenser, både for forbrugere og forhandlere. 

Forhandlere og importører, Smoke-It i særdeleshed, bliver allerede kontrolleret i et sådant omfang at vi ikke kan følge med markedet i resten af EU.

Vi mener at Sikkerhedsstyrelsen, med den nye vejledning, begrænser det danske marked på en sådan måde, at der ses bort fra TPD og hensigten med denne. Det mener vi er i strid med EU’s handelspolitik.

Danmark har vedtaget TPD - et lovligt og kontrolleret marked af e-cigaretter. Vi mener ikke det er hensigtsmæssigt hvis Sikkerhedsstyrelsen, alene, har hjemmel til at gå imod lovgivningen, og indføre stramninger der risikerer at skærpe konkurrencen endnu mere, end den danske fortolkning af TPD allerede har gjort det, ift. handel i EU.

Med henblik på forbrugernes sikkerhed, er vi nødt til at påpege, at de danske forhandlere og importører, som følger af den danske fortolkning af TPD, er blevet sat ud af spil når det kommer til handel på det europæiske marked.
Anmeldelsesgebyrerne i Danmark er de højeste i hele EU. Dette har allerede medført begrænsning af det danske marked, set i forhold til resten af EU. Forbrugerne af e-cigaretter handler i stigende grad i andre EU-lande, hvor flere produkter er tilgængelige end i Danmark.
Processen for anmeldelse af produkter i Danmark er langsommelig, og dermed er nyhedsværdien for nye produkter på markedet længe ovre, når de lander hos de danske forhandlere, og vi ser desværre kun en brøkdel af nyhederne på det danske marked, grundet høje gebyrer og restriktioner.
Vi ser minimal indsats når det kommer til forbrugernes ret til frit at handle i EU, og dermed ser vi markedet oversvømmet af produkter der ikke er anmeldt i Danmark, men som frit kan erhverves af de danske forbrugere i resten af EU.

Vi mener at den danske fortolkning af TPD allerede hæmmer det danske marked, og vi må derfor kraftigt advare mod yderligere stramninger.

Revurdering og opfordring til samarbejde.

E-damp virker for rigtig mange der ønsker at stoppe med at ryge. E-damp anses for at være et 95% mindre skadeligt alternativ til rygning (i forhold til cigaretter). Et alternativ hvor 50% flere brugere har haft succes med at blive røgfri, end med andre præparater der tilbydes herhjemme i forbindelse med rygestop. Vi mener man bør tage dette med i betragtning, når der udfærdiges nye tiltag omkring lovgivning på området. Konsekvenserne for de brugere der allerede er skiftet fra tobak til e-damp, risikerer at blive så store, hvis de f.eks. ikke længere kan få de produkter de plejer, at de skifter tilbage til tobak. Det er ikke et scenarie vi ønsker at se.

Det er selvsagt at hverken forhandlere, Sikkerheds- eller sundhedsstyrelsen kan kontrollere hvad forbrugerne gør med produkterne, når de har forladt butikkerne med deres indkøbte varer. Vi må derfor på det kraftigste anbefale, at I revurderer vejledningen og gør det i samarbejde med os og resten af branchen.

Med Venlig Hilsen samt håb om fremtidig dialog,

Jeanett Bergfriedt Andersen, Politisk konsulent, Smoke-It.

Jeanett@smoke-it.dk

Billeder

Vedhæftede filer

Information om Gejser

Gejser
Erhvervsparken Klank 3
8464 Galten

https://www.gejser-ecigaret.dk

Følg pressemeddelelser fra Gejser

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Gejser

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum