Globenewswire

Vow ASA

Share

Vow ASA : Vow ASA og Betula Energy AS sikter mot biokarbonproduksjon i Bamble kommune

Vow og Betula Energy har inngått avtale hvor Vow skal levere teknologi og utstyr for produksjon av biokarbon til et nytt anlegg som Betula Energy skal etablere i Bamble kommune. Her skal Betula Energy, den nye selskapsnavnet på tidligere BioGren AS, etablere produksjon av biokarbon og bioenergi i form av pellets og bio-oljer fra skogsvirke.

Etterspørselen etter biokarbon i Norden forventes å øke betydelig de nærmeste årene. Store, internasjonale industrikonsern går gjennom en betydelig grønn omstilling for å kunne nå sine mål om vesentlige reduksjoner av bruk av fossilt kull innen 2030. Biokarbon har kvaliteter som gjør at det kan erstatte fossilt kull som reduksjonsmiddel i metallurgisk industri.

- Teknologi og løsninger fra Vow kommer til å spille en sentral rolle i denne omstillingen. Vi er i ferd med å vise ikke bare den norske, men også den internasjonale industrien at vi har teknologiske løsninger som akselererer det grønne skiftet, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

Anlegget i Bamble vil bli det andre stedet i Norge der Vow’s teknologi blir anvendt på denne måten. På Follum ved Hønefoss planlegger Vow’s heleide datterselskap Vow Industries å bygge et lignende anlegg. Her skal avfall fra skogindustri og returvirke fra byggenæringen omdannes til CO2-nøytral energi i from av biokarbon til metallurgisk industri, gass til fjernvarme, og bio-oljer for petrokjemisk industri, fortsetter Badin.

Synergier ved produksjon av bioenergi er viktig

I første omgang vil Betula Energy produsere homogene trepartikler som råstoff til én produksjonslinje for biokarbon til metallurgisk industri, og én produksjonslinje for trepellets som erstatning for fossilt kull i varmekraftverk. Med en slik konfigurasjon kan man oppnå synergier ved at den ikke-kondenserbare delen av biogassen fra produksjon av biokarbon benyttes til å tørke trepartikler for begge produksjonslinjene. Betula Energy vil ha mottak, oppdeling, tørking og pelletering felles for de to produksjonslinjene. Dette gir stordriftsfordeler.

- Ved anlegget til Betula Energy blir det lagt opp til detaljert kontroll med produksjonen gjennom alle trinn for å sikre konsistent kvalitet på sluttproduktet. Valget av Vow sin teknologi er en forlengelse av dette prinsippet med styrbar kvalitet for produksjon av biokarbon, sier Gisle Hegstad, daglig leder i Betula Energy.

Vow vil levere produksjonslinjene for biokarbon, syngas og bio-oljer. Utstyret fra Vow vil bli bestilt så snart Betula Energy er finansiert i løpet av 2021. For Vow vil dette samarbeidet kunne resultere i leveranse av prosessteknisk utstyr til en verdi opp mot 200 millioner kroner.

Marked med stort potensial

I dag bruker den metallurgiske industrien i Norge årlig nærmere en million tonn fossilbaserte reduksjonsmidler, som tilsvarer et CO2 utslipp rundt syv prosent av de nasjonale utslippene. Totalt er det Nordiske forbruket i denne industrien fire-fem ganger større.

Markedet for biokarbon er allerede stort og voksende. Første byggetrinn for Betula Energy vil kunne produsere 15.000 tonn grønt og klimanøytralt biokarbon, og tilsvarende mengde biooljer.  


For mer informasjon, vennligst kontakt:

Henrik Badin
Adm. dir. Vow ASA
Mail: henrik.badin@vowasa.com
Mob: +47 90 78 98 25


Om Vow ASA

I Vow og våre datterselskap Scanship og Etia er vi svært opptatte av å hindre forsøpling og gi avfall verdi. Vi har verdensledende løsninger som omdanner biomasse og avfall til verdifulle ressurser og som produserer ren CO2-nøytral energi for et bredt spekter av industrier.

Cruiseskip over hele verden er utrustet med Vow-teknologi som behandler avfall og renser avløpsvann. Innen akvakultur tar man i bruk liknende løsninger, og offentlige renovasjonsselskaper og industri benytter våre løsninger for behandling av slam, avfallshåndtering og produksjon av biogass på land.

Men våre ambisjoner strekker seg lenger enn som så. Med vår avanserte teknologi og løsninger omdanner vi avfall til biobrensel som bidrar til å avkarbonisere industri, og vi gjør plast om til miljøvennlig drivstoff, ren energi og høyverdig pyrokarbon.

Løsningene våre er skalerbare, standardiserte, patenterte og gjennom dokumenterte, og vår evne til å levere er bevist gang etter gang. Våre løsninger er nøkkelen til å avskaffe avfall og stanse forsøpling.

Morselskapet Vow ASA holder til i Oslo og er notert på Oslo Børs (ticker VOW).


Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.About Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK