Globenewswire

Tryg A/S

Del

Salg af 53.018.264 nye Tryg A/S aktier, som udstedes i forbindelse med Tryg A/S’ Aktieemission offentliggjort den 1. marts 2021

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING VILLE VÆRE ULOVLIG.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT KØBE VÆRDIPAPIRER. ENDVIDERE VIL DER IKKE SKE SALG AF VÆRDIPAPIRER REFERERET TIL HERI I NOGEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDAN TILBUD, OPFORDRING ELLER SALG VILLE VÆRE ULOVLIG FORUD FOR REGISTRERING ELLER KVALIFICERING UNDER VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

DER HENVISES TIL "VIGTIG INFORMATION" I SLUTNINGEN AF DENNE PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE 4. marts 2021

Salg af 53.018.264 nye Tryg A/S aktier, som udstedes i forbindelse med Tryg A/S’ Aktieemission offentliggjort den 1. marts 2021

I fortsættelse af meddelelsen den 3. marts 2021 har Danske Bank A/S ("Danske Bank") og Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") (samlet "Managers") indgået aftale om (i) at erhverve 318.109.584 fortegningsretter udstedt af Tryg A/S ("Tryg") for en samlet pris på DKK 1.485 millioner  fra TryghedsGruppen smba ("TryghedsGruppen") og (ii) at sælge 53.018.264 nye Tryg aktier udstedt i forbindelse med Tryg’s aktieemission offentliggjort den 1. marts 2021 ("Aktieemissionen") til en kurs af DKK 133 pr. aktie i henhold til et accelereret bookbuilding-udbud ("Transaktionen").

De aktier, der sælges af Managers i Transaktionen, vil være Midlertidige Aktier (som defineret nedenfor) og vil udstedes som følge af Managers udnyttelse af fortegningsretter erhvervet fra TryghedsGruppen.

Danske Bank og Morgan Stanley agerede som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i Transaktionen.

I tillæg til TryghedsGruppens tegning på DKK 12,6 milliarder i Aktieemissionen som anført i prospektet, vil TryghedsGruppen anvende hele provenuet fra salget af fortegningsretterne i Transaktionen således DKK 1.485 millioner (med fradrag af transaktionsomkostninger) til at tegne nye aktier i Aktieemissionen. Efter gennemførelse af Transaktionen og TryghedsGruppens tegning af nye aktier vil TryghedsGruppen eje 45% af aktierne i Tryg efter gennemførelsen af Aktieemissionen.
I forbindelse med Aktieemissionen og det accelerede bookbuilding-udbud på 21.149.745 eksisterende aktier i Tryg foretaget af Managers på vegne af TryghedsGruppen den 23. november 2020 ("Første ABO") har TryghedsGruppen overfor Managers forpligtet sig til, med visse undtagelser, i en nærmere bestemt periode ("Lock-Up Perioden") ikke at afhænde nogen Tryg aktier uden forudgående skriftligt samtykke fra Managers. Lock-Up Perioden er den korteste af (i) 180 kalenderdage fra den første dag for handel med nye Tryg aktier, under de eksisterende aktiers ISIN-kode, som vil blive udstedt i forbindelse med Aktieemissionen og (ii) den 23. november 2021 svarende til 365 kalenderdage fra offentliggørelsen af den Første ABO.

Investorer, der erhverver aktier i Transaktionen, vil modtage Midlertidige Aktier, der svarer til og repræsenterer nye aktier udstedt i forbindelse med Aktieemissionen ("Midlertidige Aktier"). ISIN koden for de Midlertidige Aktier er DK0061534534, og der er opnået betinget godkendelse af optagelse af de Midlertidige Aktier til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen under den midlertidige ISIN kode og symbolet "TRYG N" fra kl. 9.00 (CET) den 4. marts 2021. De Midlertidige Aktier har de rettigheder, der er beskrevet i prospektet udstedt af Tryg i forbindelse med Aktieemissionen.

Tryg vil modtage hele provenuet fra Transaktionen (med fradrag af transaktionsomkostningerne) gennem tegning af nye aktier i Aktieemissionen.

Vigtig information
DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE OG INDGÅR IKKE I NOGET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT KØBE VÆRDIPAPIRER I USA. DE VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL US SECURITIES ACT AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ("SECURITIES ACT") OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA, BORTSET FRA TIL "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS" SOM DEFINERET I RULE 144A I SECURITIES ACT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT. ALLE UDBUD OG SALG AF VÆRDIPAPIRER UDEN FOR USA VIL BLIVE GENNEMFØRT I HENHOLD TIL OG I OVERENSSTEMMELSE MED REULERINGEN UNDER SECURITIES ACT. DER ER INGEN HENSIGT OM AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE I USA.

VÆRDIPAPIRERNE MÅ IKKE UDBYDES OG SÆLGES OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT I CANADA, JAPAN OG AUSTRALIEN.

I FORHOLD TIL ENHVER MEDLEMSSTAT I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE UNDERLAGT FORORDNING 2017/1129/EU (SAMMEN MED GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER, "PROSPEKTDIREKTIVET"), (HVER ISÆR KALDET EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT") ER DER IKKE FORETAGET NOGEN HANDLINGER OG VIL IKKE BLIVE FORETAGET ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE, DER ER HENVIST TIL I MEDDELELSEN, DER KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT. SOM KONSEKVENS AF DETTE MÅ VÆRDIPAPIRERNE ALENE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA PROSPEKTDIREKTIVET.

DENNE MEDDELELSE ER ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL PERSONER I RELEVANTER STATER, DER ER "KVALIFICEREDE INVESTORER", SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(E), I PROSPEKTDIREKTIVET ("KVALIFICEREDE INVESTORER").

I STORBRITANNIEN ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL "KVALIFICEREDE INVESTORER" OMFATTET AF ARTIKEL 2(E), I PROSPEKTDIREKTIVET (DA DETTE UDGØR EN DEL AF DEN NATIONALE LOVGIVNING I MEDFØR AF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018), SOM ER (I) "PROFESSIONELLE INVESTORER" OMFATTET AF ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER ("BEKENDTGØRELSEN"), ELLER (II) PERSONER OMFATTET AF ARTIKEL 49(2)(A)-(D), ("FORMUENDE SELSKABER OG UREGISTREREDE FORENINGER MV.") I BEKENDTGØRELSEN, HVOR ALLE SÅDANNE PERSONER OMTALES SOM ("RELEVANTE PERSONER").

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BØR PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER I EN RELEVANT STAT, OG SOM IKKE ER EN KVALIFICERET INVESTOR ELLER I STORBRITANNIEN, HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ INDHOLDET I DENNE MEDDELELSE. ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER ER ALENE TILGÆNGELIG FOR OG VIL UDELUKKENDE BLIVE INDGÅET MED KVALIFICEREDE INVESTORER I RELEVANTE STATER OG RELEVANTE PERSONER I STORBRITANNIEN.

I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL PERSONER, DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER.

DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY AGERER FOR TRYGHEDSGRUPPEN OG IKKE FOR NOGEN ANDRE I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN, OG DE ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR NOGEN ANDRE END TRYGHEDSGRUPPEN FOR AT LEVERE DEN BESKYTTELSE, SOM DER TILBYDES KUNDER I DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY SAMT FOR AT LEVERE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN, INDHOLDET AF DENNE MEDDELELSE ELLER ENHVER TRANSAKTION, ARRANGEMENT ELLER ANDET ANLIGGENDE HENVIST TIL I DENNE MEDDELELSE. HVER MANAGER MÅ DELTAGE I TRANSAKTIONEN PÅ EGNE VEGNE.

DENNE MEDDELELSE ER UDSTEDT AF DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY PÅ VEGNE AF TRYGHEDSGRUPPEN, OG DEN ER ALENE TRYGHEDSGRUPPENS ANSVAR. UD OVER DET ANSVAR OG DE FORPLIGTELSER, SOM MÅTTE BLIVE PÅLAGT MORGAN STANLEY GENNEM THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, ACCEPTERER DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY IKKE NOGET ANSVAR AF NOGEN SOM HELST ART, OG GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OM INDHOLDET AF DENNE MEDDELELSE, HERUNDER DENS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER VERIFIKATION, ELLER FOR ET HVILKET SOM HELST ANDET UDSAGN GIVET ELLER FOREGIVET AT VÆRE AFGIVET AF TRYGHEDSGRUPPEN, ELLER PÅ VEGNE AF TRYGHEDSGRUPPEN, ELLER AF DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY ELLER PÅ VEGNE AF DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY, I FORBINDELSE MED TRYGHEDSGRUPPEN ELLER TRANSAKTIONEN, OG INTET I DENNE MEDDELELSE ER ELLER SKAL BLIVE TILLAGT VÆGT SOM ET LØFTE ELLER ERKLÆRING I DENNE FORBINDELSE, UANSET OM DET VEDRØRER FORTIDEN ELLER FREMTIDEN. 

DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGT OMFANG UNDER LOVGIVNINGEN ETHVERT ANSVAR, UANSET OM DET MÅTTE FØLGE AF ERSTATNINGSANSVAR I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDRE MÅDER, SOM DE ELLERS MÅTTE HAVE I FORBINDELSE MED DETTE DOKUMENT OG ET SÅDAN UDSAGN.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK