Globenewswire

Tryg A/S

Del

Accelereret bookbuilding-udbud af aktier i Tryg A/S til en værdi af forventeligt DKK 7.051 millioner, som udstedes i forbindelse med Tryg A/S’ aktieemission offentliggjort den 1. marts 2021

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING VILLE VÆRE ULOVLIG.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT KØBE VÆRDIPAPIRER. ENDVIDERE VIL DER IKKE SKE SALG AF VÆRDIPAPIRER REFERERET TIL HERI I NOGEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDAN TILBUD, OPFORDRING ELLER SALG VILLE VÆRE ULOVLIG FORUD FOR REGISTRERING ELLER KVALIFICERING UNDER VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

DER HENVISES TIL "VIGTIG INFORMATION" I SLUTNINGEN AF DENNE PRESSEMEDDELELSE

PRESSEMEDDELELSE 3. marts 2021

Accelereret bookbuilding-udbud af aktier i Tryg A/S til en værdi af forventeligt DKK 7.051 millioner, som udstedes i forbindelse med Tryg A/S’ aktieemission offentliggjort den 1. marts 2021

Denne meddelelse gives med henvisning til meddelelsen udsendt af Tryg A/S ("Tryg") den 1. marts 2021 om en DKK 37.013 millioner fuldt garanteret aktieemission ("Aktieemissionen") i forbindelse med Intact Financial Corporations og Trygs anbefalede kontanttilbud på RSA Insurance Group plc offentliggjort den 18. november 2020 (det "Anbefalede Kontanttilbud").

Danske Bank A/S ("Danske Bank") og Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") (samlet "Managers") giver på vegne af TryghedsGruppen smba ("TryghedsGruppen") meddelelse om igangsættelsen af et accelereret bookbuilding-udbud til institutionelle investorer af nye Tryg aktier til en forventet værdi af DKK 7.051 millioner, der udstedes som led i Aktieemissionen ("Nye Aktier") ("Transaktionen").

De aktier, der udbydes i Transaktion, vil være Midlertidige Aktier (som defineret nedenfor) og vil blive udstedt som følge af udnyttelsen af fortegningsretter (erhvervet fra TryghedsGruppen) i Aktieemissionen. Det nøjagtige antal af udbudte Midlertidige Aktier, antallet af fortegningsretter, der sælges af TryghedsGruppen, og prisen for fortegningsretter erhvervet fra TryghedsGruppen, vil afhænge af vilkårene for Transaktionens gennemførelse.

TryghedsGruppen støtter fortsat det Anbefalede Kontanttilbud fuldt ud og gennemfører Transaktionen med det ene formål at maksimere TryghedsGruppens deltagelse i Aktieemissionen, som led i dens uigenkaldelige forpligtelse over for Tryg og Managers i forbindelse med Aktieemissionen. TryghedsGruppen vil således anvende hele provenuet (med fradrag af transaktions­omkostningerne) fra salget af fortegningsretterne i Transaktionen til at tegne yderligere nye aktier i Aktieemissionen. TryghedsGruppens ejerskab af Tryg forventes at ville blive reduceret til ca. 45% efter gennemførelsen af Aktieemissionen. Den præcise ejerandel vil afhænge af vilkårene for Transaktionens gennemførelse.

Efter gennemførelsen af Transaktionen eller kort tid derefter:

  • vil TryghedsGruppen have gennemført en kontant tegning under Aktieemissionen på DKK 12,6 milliarder som anført i prospektet samt en kontant-neutral udnyttelse af alle dets resterende fortegningsretter, og
  • vil provenuet fra Transaktionen, med fradrag af transaktionsomkostningerne, være blevet anvendt til at tegne aktier udstedt af Tryg som led i Aktieemissionen.

Efter gennemførelsen af Transaktionen, eller kort tid derefter, vil der derfor forventeligt være blevet tegnet for 53% af Aktieemissionen, eller DKK 19,6 milliarder.

I forbindelse med Aktieemissionen og det accelerede bookbuilding-udbud af 21.149.745 eksisterende aktier i Tryg foretaget af Managers på vegne af TryghedsGruppen den 23. november 2020 ("Første ABO") har TryghedsGruppen overfor Managers forpligtet sig til, med visse undtagelser, i en nærmere bestemt periode ("Lock-Up Perioden") ikke at afhænde nogen Tryg aktier uden forudgående skriftligt samtykke fra Managers. Lock-Up Perioden er den korteste af (i) 180 kalenderdage fra den første dag for handel med nye Tryg aktier, under de eksisterende aktiers ISIN-kode, som vil blive udstedt i forbindelse med Aktieemissionen, og (ii) den 23. november 2021, svarende til 365 kalenderdage fra offentliggørelsen af den Første ABO.

Bookbuilding vil blive igangsat straks, og Managers forbeholder sig retten til at lukke bøgerne på et hvilket som helst tidspunkt.

Investorer, der deltager i Transaktionen, vil modtage Midlertidige Aktier, der svarer til og repræsenterer Nye Aktier udstedt i forbindelse med Aktieemissionen ("Midlertidige Aktier"). ISIN koden for de Midlertidige Aktier er DK0061534534, og der er opnået betinget godkendelse af optagelse af de Midlertidige Aktier til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen under den midlertidige ISIN kode og symbolet "TRYG N" fra kl. 9.00 (CET) den 4. marts 2021. De Midlertidige Aktier vil få de rettigheder, der er beskrevet i prospektet udstedt af Tryg i forbindelse med Aktieemissionen.

Handlen med de Midlertidige Aktier påbegyndes, før de specifikke betingelser for Udbuddet er opfyldt, og alle handler med de Midlertidige Aktier før registreringen af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen sker for hver af de pågældende parters egen regning og risiko. Registreringen af de Nye Aktier hos Erhvervsstyrelsen sker efter gennemførelsen af Aktieemissionen, der forventes at finde sted den 25. marts 2021. Nasdaq Copenhagen har givet en betinget godkendelse til de Nye Aktiers optagelse til handel og officiel notering. Optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier under den eksisterende ISIN kode DK0060636678 forventes at finde sted den 29. marts 2021. Hurtigst muligt derefter vil den midlertidige kode for de Midlertidige Aktier, DK0061534534, blive sammenlagt med ISIN koden for de eksisterende Tryg aktier, DK0060636678, og de Midlertidige Aktier vil automatisk blive konverteret til Nye Aktier, hvilket forventes at finde sted den 30. marts 2021. Indtil sammenlægningen er gennemført, vil likviditeten og kursen på de Midlertidige Aktier under den midlertidige ISIN kode adskille sig væsentligt fra likviditeten og kursen på de eksisterende aktier.

Danske Bank og Morgan Stanley agerer som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners på vegne af TryghedsGruppen i Transaktionen. En yderligere meddelelse vil blive offentliggjort efter gennemførslen af udbuddet og prissætningen af Transaktionen.

Tryg vil modtage nettoprovenuet fra Transaktionen gennem tegning af nye aktier i Aktieemissionen.

Vigtig information
DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE OG INDGÅR IKKE I NOGET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT KØBE VÆRDIPAPIRER I USA. DE VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL US SECURITIES ACT AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ("SECURITIES ACT") OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA, BORTSET FRA TIL "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS" SOM DEFINERET I RULE 144A I SECURITIES ACT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT. ALLE UDBUD OG SALG AF VÆRDIPAPIRER UDEN FOR USA VIL BLIVE GENNEMFØRT I HENHOLD TIL OG I OVERENSSTEMMELSE MED REGULERINGEN UNDER SECURITIES ACT. DER ER INGEN HENSIGT OM AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE I USA.

VÆRDIPAPIRERNE MÅ IKKE UDBYDES OG SÆLGES OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT I CANADA, JAPAN OG AUSTRALIEN.

INTET PROSPEKT ELLER TILBUDSDOKUMENT ER UDARBEJDET ELLER VIL BLIVE UDARBEJDET I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN. ENHVER INVESTERINGSBESLUTNING OM AT KØBE AKTIER I TRANSAKTIONEN SKAL VÆRE BASERET ALENE PÅ GRUNDLAG AF OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT INFORMATION. SÅDAN INFORMATION ER IKKE BLEVET UAFHÆNGIGT VERIFICERET. INFORMATIONEN I DENNE MEDDELELSE TJENER ALENE TIL BAGGRUNDSINFORMATION OG FOREGIVER IKKE AT VÆRE FULDSTÆNDIGT. INFORMATIONEN I DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE TILLÆGGES VÆGT TIL NOGET FORMÅL OG EJ HELLER INFORMATIONENS PRÆCISION ELLER FULDSTÆNDIGHED. DENNE MEDDELELSE FOREGIVER IKKE AT IDENTIFICERE ELLER PRÆSENTERE RISICI (DIREKTE ELLER INDIREKTE), SOM ER FORBUNDET MED EN INVESTERING I TRYG ELLER TRYGS AKTIER.

MEDLEMMER AF OFFENTLIGHEDEN ER IKKE BERETTIGE TIL AT DELTAGE I UDBUDDET.

I FORHOLD TIL ENHVER MEDLEMSSTAT I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE UNDERLAGT FORORDNING 2017/1129/EU (SAMMEN MED GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER, "PROSPEKTDIREKTIVET"), (HVER ISÆR KALDET EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT") ER DER IKKE FORETAGET NOGEN HANDLINGER OG VIL IKKE BLIVE FORETAGET ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE, DER ER HENVIST TIL I MEDDELELSEN, DER KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT. SOM KONSEKVENS AF DETTE MÅ VÆRDIPAPIRERNE ALENE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA PROSPEKTDIREKTIVET. DENNE MEDDELELSE ER ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL PERSONER I RELEVANTER STATER, DER ER "KVALIFICEREDE INVESTORER", SOM DEFINERET I ARTIKEL 2(E), I PROSPEKTDIREKTIVET ("KVALIFICEREDE INVESTORER").

I STORBRITANNIEN ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL "KVALIFICEREDE INVESTORER" OMFATTET AF ARTIKEL 2(E), I PROSPEKTDIREKTIVET (DA DETTE UDGØR EN DEL AF DEN NATIONALE LOVGIVNING I MEDFØR AF THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018), SOM ER (I) "PROFESSIONELLE INVESTORER" OMFATTET AF ARTIKEL 19(5), I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER ("BEKENDTGØRELSEN"), ELLER (II) PERSONER OMFATTET AF ARTIKEL 49(2)(A)-(D), ("FORMUENDE SELSKABER OG UREGISTREREDE FORENINGER MV.") I BEKENDTGØRELSEN, HVOR ALLE SÅDANNE PERSONER OMTALES SOM ("RELEVANTE PERSONER").

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BØR PERSONER, DER ER I EN RELEVANT STAT, OG SOM IKKE ER KVALIFICEREDE INVESTORER ELLER I STORBRITANNIEN, OG SOM IKKE ER RELEVANTE PERSONER, HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ INDHOLDET I DENNE MEDDELELSE. ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER ER ALENE TILGÆNGELIG FOR OG VIL UDELUKKENDE BLIVE INDGÅET MED KVALIFICEREDE INVESTORER I RELEVANTE STATER OG RELEVANTE PERSONER I STORBRITANNIEN.

I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL PERSONER, DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER.

DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY AGERER FOR TRYGHEDSGRUPPEN OG IKKE FOR NOGEN ANDRE I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN, OG DE ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR NOGEN ANDRE END TRYGHEDSGRUPPEN FOR AT LEVERE DEN BESKYTTELSE, SOM DER TILBYDES KUNDER I DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY SAMT FOR AT LEVERE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN, INDHOLDET AF DENNE MEDDELELSE ELLER ENHVER TRANSAKTION, ARRANGEMENT ELLER ANDET ANLIGGENDE HENVIST TIL I DENNE MEDDELELSE. HVER MANAGER MÅ DELTAGE I TRANSAKTIONEN PÅ EGNE VEGNE OG HAR IKKE TIL HENSIGT AT OFFENTLIGGØRE OMFANGET AF EN SÅDAN DELTAGELSE UD OVER I OVERENSSTEMMELSE MED ENHVER JURIDISK ELLER REGULATORISK FORPLIGTELSE TIL AT GØRE DETTE.

DENNE MEDDELELSE ER UDSTEDT AF DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY PÅ VEGNE AF TRYGHEDSGRUPPEN, OG DEN ER ALENE TRYGHEDSGRUPPENS ANSVAR. UD OVER DET ANSVAR OG DE FORPLIGTELSER, SOM MÅTTE BLIVE PÅLAGT MORGAN STANLEY GENNEM THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, ACCEPTERER DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY IKKE NOGET ANSVAR AF NOGEN SOM HELST ART, OG GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OM INDHOLDET AF DENNE MEDDELELSE, HERUNDER DENS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER VERIFIKATION, ELLER FOR ET HVILKET SOM HELST ANDET UDSAGN GIVET ELLER FOREGIVET AT VÆRE AFGIVET AF TRYGHEDSGRUPPEN, ELLER PÅ VEGNE AF TRYGHEDSGRUPPEN, ELLER AF DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY ELLER PÅ VEGNE AF DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY, I FORBINDELSE MED TRYGHEDSGRUPPEN ELLER TRANSAKTIONEN, OG INTET I DENNE MEDDELELSE ER ELLER SKAL BLIVE TILLAGT VÆGT SOM ET LØFTE ELLER ERKLÆRING I DENNE FORBINDELSE, UANSET OM DET VEDRØRER FORTIDEN ELLER FREMTIDEN.

 DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGT OMFANG UNDER LOVGIVNINGEN ETHVERT ANSVAR, UANSET OM DET MÅTTE FØLGE AF ERSTATNINGSANSVAR I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDRE MÅDER, SOM DE ELLERS MÅTTE HAVE I FORBINDELSE MED DETTE DOKUMENT OG ET SÅDAN UDSAGN.

ADVARSEL OM FREMADRETTEDE UDSAGN

EMNER BEHANDLET I DENNE MEDDELELSE KAN UDGØRE "FREMADRETTEDE UDSAGN". DE FREMADRETTEDE UDSAGN I DENNE MEDDELELSE INDEHOLDER UDSAGN RELATERET TIL INTACT OG TRYGS ANBEFALEDE KONTANTTILBUD PÅ RSA, TRYGHEDSGRUPPENS NUVÆRENDE OPFATTELSE MED HENSYN TIL FREMTIDIGE HÆNDELSER, HERUNDER I RELATION TIL DENNES EJERSKAB AF TRYG SAMT ANDRE UDSAGN UDOVER HISTORISKE KENDSGERNINGER. FREMADRETTEDE UDSAGN ANVENDER OFTE ORD SOM "FORMODER", "FORVENTER", "ESTIMATER", "HENSIGT", "SKØNNER" LIGNENDE UDTRYK. DE BØR IKKE BASERE DEM PÅ DISSE FREMADRETTEDE UDSAGN, DER REFLEKTERER DEN NUVÆRENDE OPFATTELSE AF TRYGHEDSGRUPPEN OG/ELLER TRYG, ER FORBUNDET MED RISICI OG USIKKERHEDER OMKRING TRYGHEDSGRUPPEN, TRYG, INTACT OG RSA OG AFHÆNGER AF MANGE FAKTORER, HVORAF NOGLE ER UDEN FOR TRYGHEDSGRUPPEN OG/ELLER TRYGS KONTROL. DER ER VIGTIGE FAKTORER, RISICI OG USIKKERHEDER, DER KAN MEDFØRE, AT DET FAKTISKE UDFALD OG RESULTAT ER VÆSENTLIGT ANDERLEDES. UDOVER HVAD DER FØLGER AF GÆLDENDE LOVGIVNING, PÅTAGER TRYGHEDSGRUPPEN OG TRYG SIG INGEN FORPLIGTELSER TIL AT OFFENTLIGGØRE EVENTUELLE ÆNDRINGER I NOGEN AF DE FREMADRETTEDE UDSAGN, UANSET OM DE MÅTTE FØLGE AF NYE OPLYSNINGER, FREMTIDIGE HÆNDELSER ELLER ANDRE FORHOLD.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK