Globenewswire

TORM Plc

Del

Langsigtet incitamentsprogram for TORM plc

I overensstemmelse med vederlagspolitikken for TORM plc ("TORM"), der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. april 2018, har bestyrelsen som led i et langsigtet incitamentsprogram besluttet at tildele visse medarbejdere ("Deltagerne") Restricted Share Units ("RSU’er") i form af betingede aktieoptioner. Formålet med tildelingen af RSU’er er at give Deltagerne et incitament til at forbedre TORMs resultat, og dermed TORMs aktiekurs, til gensidig fordel for Deltagerne selv og TORMs aktionærer.

Deltagerne vil for året 2021 blive tildelt 1.099.919 RSU’er, og hver RSU giver, forudsat at den optjenes, indehaveren ret til at købe én TORM A-aktie. RSU’erne optjenes over en periode på tre år, idet en tredjedel af det tildelte antal optjenes på årsdagen i hvert af de tre år, første gang den 1. januar 2022. Udnyttelseskursen på én TORM A-aktie er DKK 53,5 svarende til gennemsnitskursen i 90 kalenderdage forud for offentliggørelsen af TORM plc's 2020 Årsregnskab med et kurstillæg på 15%. Optjente RSU’er kan udnyttes i en periode på 360 dage fra optjeningstidspunktet. 

I tillæg til de RSU’er, Delagerne tildeles, vil Executive Director Jacob Meldgaard blive tildelt i alt 255.200 RSU’er på samme vilkår som beskrevet i afsnittet ovenfor.

Indehavere af RSU’er har ingen aktionærrettigheder i tilknytning til RSU'erne, før disse er optjent og udnyttet, og der er udstedt TORM A-aktier. RSU’erne indeholder visse justerings- og fremskyndelses-bestemmelser, udnyttelsesbetingelser og andre vilkår, der er sædvanlige for denne type betingede aktieoptionsprogrammer.

Den teoretiske markedsværdi af RSU-programmet er beregnet til USD 3,0 mio. baseret på Black-Scholes-modellen. De væsentligste forudsætninger for beregningen af markedsværdien er:

  • Udnyttelseskursen korrigeres for udbytte på TORM-aktien
  • Volatiliteten for TORM-aktien skønnes til 45% for det første år for at tage højde den nuværende høje volatilitet i aktiemarkedet og efterfølgende til 40%
  • Den risikofrie rente baseret på RSU’ernes udløb er baseret på danske statsobligationer med en løbetid svarende til de enkelte RSU’ers løbetid (-0,5%)
  • En aktiekurs på A-aktien på tildelingstidspunktet på DKK 55,4

RSU-programmet forventes at have følgende resultatpåvirkning:

I USD mio. (afrundet)202120222023I alt
I alt1,70,90,43,0


KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9200London EC3V 9DU, Storbritannien
Finn Bjarke Petersen, IR, tlf.: +45 3917 9225Tlf.: +44 203 713 4560
 www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og alvoren af COVID-19, herunder dens indflydelse på efterspørgslen på olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK