Globenewswire

TORM Plc

Del

TORM køber otte MR-produkttankskibe, der kan anvendes til kemikalietransport, af TEAM Tankers i en delvist aktiebaseret transaktion

TORM har i dag indgået aftale med TEAM Tankers Deep Sea Ltd. om købet af otte MR-produkttankskibe bygget i 2007-2012 mod en samlet kontantbetaling på USD 82,5 mio. samt udstedelse af 5,97 mio. aktier. Med købet vil TORMs samlede flåde, når alle skibe er leveret, udgøre 83 skibe.

Skibene er alle bygget på det kroatiske værft Brodotrogir og har høje tekniske specifikationer. Seks af skibene har en specialiseret tank-konfiguration og udvidet opdeling af tankene (IMO 2), som giver større kommerciel fleksibilitet, idet skibene kan anvendes til at transportere kemikalier, men samtidig vil indgå integreret i TORMs eksisterende operationelle One TORM platform. Skibene er følgende:

  • TEAM Amorina (bygget i 2012, MR)
  • TEAM Allegro (bygget i 2012, MR)
  • TEAM Corrido (bygget i 2011, MR, IMO 2)
  • TEAM Cavatina (bygget i 2010, MR, IMO 2)
  • TEAM Leader (bygget i 2009, MR, IMO 2)
  • TEAM Discoverer (bygget i 2008, MR, IMO 2)
  • TEAM Voyager (bygget i 2008, MR, IMO 2)
  • TEAM Adventurer (bygget i 2007, MR, IMO2)

TORM har opnået favorable finansieringsvilkår med indfrielse af lånet i 2026. De skibe, som er bygget i 2009-2012, finansieres ved en forøgelse af TORMs eksisterende syndikerede lånefacilitet med en ny revolverende kreditfacilitet på op til USD 67 mio., der stilles forholdsmæssigt til rådighed af det eksisterende syndikat af banker (ABN AMRO, Danske Bank, ING, Nordea, Credit Agricole, Société Générale og Swedbank), mens skibene bygget i 2007 og 2008 finansieres med en ny lånefacilitet på USD 28 mio. i Hamburg Commercial Bank. Finansieringen er betinget af dokumentationens færdiggørelse.

Skibene bliver efter planen leveret i andet og tredje kvartal 2021, og i forbindelse med leveringen af det enkelte skib vil TORM udstede aktier svarende til det enkelte skibs relative værdi. De aftalte individuelle aktieudstedelser kan blive justeret i forbindelse med eventuelle kapitaludvidelser og udlodninger til aktionærer, hvis relevant.

Baseret på mæglervurderinger er den skønnede markedsværdi af de erhvervede skibe USD 148 mio.

ABN AMRO har fungeret som finansiel rådgiver for TORM og som hovedkoordinator for finansieringen.  

KONTAKT TORM plc
Jacob Meldgaard, Executive Director, tlf.: +45 3917 9200 Birchin Court, 20 Birchin Lane
Kim Balle, CFO, tlf.: +45 3917 9285London EC3V 9DU, Storbritannien
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249Tlf.: +44 203 713 4560
Finn Bjarke Petersen, IR, tlf.: +45 3917 9225www.torm.com

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen og på NASDAQ New York (symbol: TRMD A og TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, generelle markedsforhold, herunder udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og omfanget af COVID-19-pandemien, herunder dens indflydelse på efterspørgslen efter olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter "ton-mil" på olie fragtet med olietankere og ændringer i efterspørgslen efter tankskibskapacitet, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder indgreb foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder, herunder handelskrige, eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK