Folketingets Ombudsmand

To kommuner sendte fejlagtigt breve til børn i stedet for forældre

Del

”Din mor har på dine vegne henvendt sig (…) for at søge om boligskift”. Sådan indledte Hillerød Kommune et brev, der blev sendt til et treårigt barn.

Det fik Folketingets Ombudsmand til af egen drift at rejse en sag for at undersøge, hvordan det kunne være, at kommunen sendte breve, herunder en afgørelse, til et treårigt barn.

Hillerød Kommune oplyste over for ombudsmanden, at det var en fejl, at brevene i sagen blev formuleret som breve til barnet, og at de blev sendt til barnet i stedet for til moren, der havde indgivet ansøgningen. At brevene blev sendt til det treårige barn skyldtes, at sagsbehandleren ikke havde fået ændret barnets CPR-nr. til forældremyndighedsindehaverens CPR-nr. i kommunens digitale sagsbehandlingssystem. Da treårige børn ikke har en digital postkasse, blev brevene automatisk udskrevet og sendt til barnet med almindelig fysisk post.

”Hændelsesforløbet illustrerer en af kerneproblematikkerne ved digital sagsbehandling og viser, at myndighederne skal være omhyggelige i forhold til grundlaget for sagsskridt i elektroniske systemer, så denne form for fejl kan undgås,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Da Hillerød Kommune har oplyst, at kommunen har præciseret over for de relevante afdelinger, hvem et svar på en henvendelse om en ydelse til et mindreårigt barn skal sendes til, foretager ombudsmanden sig ikke mere i sagen.

Afgørelse sendt til datter

Ombudsmanden har også behandlet en anden sag med en lignende problemstilling fra Kalundborg Kommune. Her drejede sagen sig om en mor, der søgte om hjælpemidler til sin teenagedatter. Kommunen formulerede partshøringsbrevet og afgørelsen i sagen som breve til datteren og sendte dem til hende i stedet for til moderen, der var legal partsrepræsentant for den mindreårige datter.

Kommunen har oplyst, at der er sket en meget beklagelig fejl. Det erklærer ombudsmanden sig enig i. Og han har skrevet til kommunen, at han går ud fra, at kommunen overvejer behovet for eventuelle tiltag for fremadrettet at forebygge lignende fejl.

”De to sager viser, hvor vigtigt det er, at myndighederne er opmærksomme på, hvem der har partsbeføjelserne i en sag. Det er ikke mindst af stor betydning i sager, der har med børn at gøre, og hvor forældremyndighedsindehaveren varetager barnets interesser,” siger Niels Fenger.

Læs ombudsmandens afsluttende brev til Hillerød Kommune.

Læs en anonymiseret udgave af ombudsmandens afsluttende brev vedrørende Kalundborg Kommune.

FAKTA

Partsbegrebet er ikke defineret i forvaltningsloven, men skal forstås i overensstemmelse med lovens forarbejder og praksis, herunder retspraksis og ombudsmandspraksis.

Partsbegrebet omfatter bl.a. ansøgere – dvs. borgere, der til en forvaltningsmyndighed har indgivet ansøgning om en ydelse, tilladelse e.l.

Borgere, som et krav, forbud eller påbud vil blive rettet til, er også parter.

Børn og unge under 18 år kan være parter i en afgørelsessag på samme måde som myndige personer. Men en mindreårigs partsbeføjelser udøves som udgangspunkt af den eller dem, som har forældremyndigheden over den mindreårige. Forældremyndighedsindehaveren har efter forældreansvarsloven adgang til at varetage barnets interesser og behov som legal partsrepræsentant.

Forældremyndighedsindehaverens adgang til at varetage barnets interesse og behov som legal partsrepræsentant må ikke forveksles med forvaltningslovens bestemmelse om partsrepræsentation. Adgangen efter forældreansvarsloven følger således umiddelbart af loven og forudsætter ikke beslutninger om partsrepræsentation i det enkelte tilfælde.

Læs mere i overblik #3 om partsbegrebet i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Karsten Loiborg, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

I 2023 kommer Ombudsmandens Børnekontor på tilsynsbesøg i psykiatrien26.1.2023 09:00:00 CET | Pressemeddelelse

Børn og unge med en psykiatrisk diagnose kan være særligt sårbare. Det gælder ikke mindst de børn og unge, der har behov for døgnindlæggelse i psykiatrien. Samtidig er der mulighed for at anvende forskellige former for tvang over for børn og unge i psykiatrien. Ombudsmandens Børnekontor vil derfor i 2023 besøge psykiatriske afdelinger, hvor børn og unge er indlagt. Under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling kan der være tale om at anvende forskellige former for tvang, bl.a. tvangsfiksering og fastholdelse. Der er samtidig fastsat nærmere regler for brugen heraf. Det drejer sig f.eks. om, hvem der kan beslutte at anvende tvang, at tvangsanvendelsen skal være så kortvarig som mulig, og at barnet eller den unge skal tilbydes en samtale, når tvangsanvendelsen er ophørt. ”Det er vigtigt at have fokus på børn og unges rettigheder, når de er indlagt på de psykiatriske afdelinger. Ikke mindst i situationer, hvor tvang og andre former for indgreb kommer i brug. Vi har derfor i 2023 valgt psyk

Direktoratet for Kriminalforsorgen bør sikre indsattes ret til tandlægebehandling25.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmanden har i forlængelse af tilsynsbesøg i to fængsler i 2021 undersøgt indsattes ret til tandlægebistand i fængsler og arresthuse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i forbindelse med undersøgelsen redegjort for de gældende regler på området. På baggrund af de oplysninger, som ombudsmanden har modtaget i forbindelse med sin undersøgelse om praksis og lokale skriftlige retningslinjer i de to fængsler, hvor ombudsmanden var på tilsynsbesøg, er det ombudsmandens vurdering, at der kan være tvivl om, hvorvidt indsatte i alle tilfælde modtager den tandlægebehandling, de har krav på. Det gælder bl.a. med hensyn til administrationen af reglerne om indsattes egne og kriminalforsorgens betalingsmuligheder. Desuden står det f.eks. ikke ombudsmanden klart, i hvilket omfang de indsatte i praksis har mulighed for at blive tilset af en tandlæge med henblik på at få vurderet behovet for tandbehandling. Ombudsmanden har derfor henstillet til Direktoratet for Kriminalforsorgen at tydeliggøre

Ombudsmanden undersøger transporten af indsatte under kriminalforsorgen24.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet vil i 2023 have særligt fokus på kriminalforsorgens transport af indsatte mellem kriminalforsorgens institutioner og i forbindelse med retsmøder mv. Der er for nylig sket en ændret organisering af opgavevaretagelsen på transportområdet, så transporterne i dag i vidt omfang foretages af kriminalforsorgen, og der er blevet etableret en særskilt uddannelse som transportbetjent. Ved en lovændring i 2022 har de ansatte i kriminalforsorgen desuden fået udvidet adgangen til at anvende håndjern eller håndjernstransportbælte over for de indsatte i forbindelse med transport. Samtidig er dokumentationskrav og klageadgang i en række tilfælde blevet fjernet. Ombudsmanden vil på tilsynene blandt andet se på den praktiske gennemførelse af transporterne, anvendelsen af håndjern og andre sikrings- og magtmidler samt informationen mv. til de indsatte og sikkerhedsvurderingen af dem. Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder

Skattestyrelsen giver borgerne god vejledning på Facebook20.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Borgerne får generelt hurtige og ordentlige svar, når de skriver til Skattestyrelsen via Facebook. Det konkluderer ombudsmanden på baggrund af en undersøgelse af Skattestyrelsens administration af styrelsens Facebook-profil. Undersøgelsen bygger på en gennemgang af de i alt 2.024 opslag med spørgsmål fra borgere, svar fra styrelsen og kommentarer mv., der var på profilen i april 2022. ”Min undersøgelse viser generelt, at styrelsen svarer på det, som borgerne har spurgt om, og at det sker både hurtigt og på imødekommende måde,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Ombudsmanden har dog også gjort sig nogle betragtninger om styrelsens formuleringer i vejledningen på Facebook-profilen, som han anbefaler, at styrelsen kan lade indgå i sine videre overvejelser. Skattestyrelsens dialog med borgerne på Facebook har et vejledende formål, og styrelsen behandler ikke konkrete sager via sin åbne Facebook-profil. Ombudsmanden har dog i nogle tilfælde fundet svar, der er formuleret på en måd

Vigtigt at sikre korrekt klagevejledning5.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Et jobcenter i en kommune brugte en skabelon med en klagevejledning beregnet på afgørelser på socialområdet i en række afgørelser om aktindsigt og behandling af personoplysninger. Borgeren havde derfor fået forkert klagevejledning. ”Sagen viser, at det er vigtigt, at myndighederne er opmærksomme på, hvilket regelsæt en afgørelse behandles efter, så borgeren vejledes korrekt og får mulighed for at bruge sin klageadgang uden forsinkelser”, siger ombudsmand Niels Fenger. ”Vejen Kommune har nu iværksat forskellige relevante tiltag for at rette op på fejlene, men vi har set problemet flere steder. Jeg vil derfor opfordre myndighederne til at sikre den nødvendige opmærksomhed på spørgsmålet”, tilføjer ombudsmanden. I det konkrete tilfælde var der f.eks. i afgørelser om partsaktindsigt efter forvaltningsloven og i afgørelser om behandling af personoplysninger vejledt om en klagefrist på 4 uger, og om at klagen skulle sendes til kommunen. Men efter reglerne gælder der ikke en klagefrist i diss

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum