Folketingets Ombudsmand

Temarapport om børn og unge i sikrede døgninstitutioner

Del

I 2021 aflagde Ombudsmandens Børnekontor tilsynsbesøg på landets otte sikrede døgninstitutioner. Tilsynene havde særligt fokus på brugen af fysisk magt, isolation, undersøgelser af personer og opholdsrum samt rusmiddeltest.

Besøgene viste, at institutionerne generelt var reflekterende i forhold til brugen af fysisk magt og andre indgreb over for de anbragte børn og unge, og at der var fokus på at håndtere konflikter pædagogisk og dialogbaseret.

Besøgene viste samtidig, at de sikrede institutioner fortsat ikke er gode nok til at overholde fristerne for at registrere og indberette magtanvendelser, samt at der stadig er behov for et større fokus på, at indberetningerne er fyldestgørende.

”Sikrede døgninstitutioner har mulighed for at bruge indgribende foranstaltninger over for børnene og de unge. Samtidig er der indført regler om indberetning og dokumentation af magtanvendelser af hensyn til børnenes og de unges retssikkerhed. Det er på den baggrund centralt, at institutionerne har fokus på disse retssikkerhedsgarantier og sikrer, at reglerne overholdes,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.  

Ombudsmanden har på baggrund af tilsynsbesøgene rejst flere sager af egen drift. En af sagerne vedrører institutioners brug af pædagogiske tiltag, som indebærer, at børnene og de unge helt eller delvis udelukkes fra fælleskab. En anden sag vedrører sammenhængen mellem regler om anvendelse af døralarmer og aflåsning af døre om natten.

Læs temarapport 2021 om børn og unge i sikrede døgninstitutioner.

Læs nyhed om temaet for børnekontorets tilsynsbesøg i 2021.

Læs temarapport 2017 om unge i sikrede døgninstitutioner, arrester og fængsler.

FAKTA

Børn og unge i sikrede døgninstitutioner

 • Temaet for ombudsmandens tilsynsbesøg på børneområdet i 2021 var børn og unge i sikrede døgninstitutioner.
 • Der kan være flere grunde til, at et barn eller en ung anbringes i en sikret døgninstitution. Anbringelsen kan ske med henblik på observation, behandling eller for at afværge, at barnet eller den unge skader sig selv eller andre. Opholdet kan også træde i stedet for en varetægtsfængsling eller være led i afsoning af en dom.
 • Under tilsynsbesøgene var der især fokus på:

-      Fysisk magtanvendelse, isolation samt undersøgelse af personer og
opholdsrum

-      Husordener og rusmiddeltest

-      Undervisningen i interne skoler

-      Sundhedsmæssige forhold.

 • Ombudsmanden besøgte som led i temaet landets otte sikrede døgninstitutioner, hvoraf to har særligt sikrede afdelinger. Ombudsmanden besøgte samtidig institutionernes interne skoler.
 • Under besøgene har besøgsholdene talt med i alt 55 børn og unge i aldersgruppen 13-17 år.

Anbefalinger vedrørende fysisk magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

På baggrund af tilsynsbesøgene anbefaler ombudsmanden generelt, at de sikrede døgninstitutioner

 • sikrer, at fristen for at registrere fysisk magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten og fristerne for indberetning til og orientering af de relevante myndigheder og forældremyndighedsindehavere mv. overholdes.
 • sikrer, at indberetningsskemaer om fysisk magtanvendelse indeholder en fyldestgørende beskrivelse af hændelsesforløbet i forbindelse med magtanvendelsen, herunder en beskrivelse af, hvordan barnet eller den unge konkret blev ført eller fastholdt, samt en begrundelse for, hvorfor indgrebet var nødvendigt.
 • sikrer, at personalet har tilstrækkeligt kendskab til voksenansvarsloven, herunder reglerne om anvendelse af magt i skolen, og at institutionerne har skriftlige retningslinjer om fysisk magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
 • sikrer, at børn, unge og forældremyndighedsindehavere mv. – i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse – informeres om deres rettigheder i relation til magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, herunder klageadgang. Ombudsmanden anbefaler i den forbindelse, at institutionerne overvejer at udarbejde skriftligt materiale om rettigheder og klageadgang, som kan udleveres ved anbringelsen.
 • sikrer, at det er lederen eller dennes stedfortræder, der beslutter at anbringe et barn eller en ung i isolation, og at det i lederens fravær er klart for de ansatte, hvem der er udpeget som stedfortræder.
 • sikrer, at interne retningslinjer om isolation beskriver de centrale krav i de gældende regler, herunder at det skal være muligt for barnet eller den unge at tilkalde personalet under hele isolationen, og at der skal tilkaldes en psykiatrisk speciallæge (eller en alment praktiserende læge), hvis der er tale om et barn eller en ung med psykiske lidelser.

Anbefalinger vedrørende interne skoler

På baggrund af tilsynsbesøgene anbefaler ombudsmanden i forhold til de interne skoler generelt, at institutionerne

 

 • i samarbejde med den relevante kommune sørger for, at grundlaget for den interne skole i form af overenskomst mv. er i overensstemmelse med de gældende regler.      
 • sikrer, at alle elever undervises i fuld fagrække og timetal, og at der kun gøres undtagelse herfra, hvis en elev – på baggrund af en konkret og individuel vurdering – fritages for undervisning i et eller flere fag eller får nedsat undervisningstiden efter de regler, der gælder herfor.
 • sikrer, at afgørelser om fritagelse for obligatoriske test og folkeskolens prøver bliver truffet i overensstemmelse med reglerne, og at der er dokumentation herfor.

Anbefalinger vedrørende sundhedsmæssige forhold

På baggrund af tilsynsbesøgene anbefaler ombudsmanden i forhold til sundhedsmæssige forhold generelt, at institutionerne

 

 • sikrer, at alle børn og unge, der ved anbringelsen ikke allerede har fået foretaget en psykiatrisk udredning, tilbydes en screening for at få afdækket et eventuelt behov herfor.
 • har fokus på identifikation af børn og unge, der har eller er i risiko for at udvikle abstinenser, samt at institutionerne sikrer, at relevant behandling af abstinenser finder sted.

Ombudsmanden drøfter opfølgningen på de generelle anbefalinger med de centrale myndigheder på området.

Desuden vil ombudsmanden følge op på anbefalingerne under fremtidige tilsynsbesøg på børneområdet.

Ombudsmandens tilsynsbesøg

 

 • Folketingets Ombudsmand gennemfører tilsynsbesøg i offentlige og private institutioner, især hvor mennesker er eller kan blive berøvet deres frihed.
 • Tilsynsbesøgene udføres i samarbejde med DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur og Institut for Menneskerettigheder, der bidrager med lægefaglig og menneskeretlig ekspertise.
 • Ombudsmanden har et særligt ansvar for at beskytte børns rettigheder efter bl.a. FN’s børnekonvention.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden: Behov for fokus på at overholde reglerne om tvang i psykiatrien6.7.2022 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Ombudsmanden undersøgte i 2021 brugen af tvang og ulovbestemte indgreb i forbindelse med tilsynsbesøg på 10 psykiatriske afdelinger. Undersøgelsen viste, at der er behov for et fortsat fokus på at forebygge og nedbringe brugen af tvang og på at sikre, at de retlige rammer for brugen af tvang og ulovbestemte indgreb overholdes. ”At blive udsat for tvang kan være meget indgribende. Tvang må kun anvendes, når det er absolut nødvendigt. Alle involverede bør have fokus på at sikre patientens rettigheder,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, og understreger: ”Derfor er det også vigtigt at kende reglerne og sørge for at dokumentere, at de faktisk er overholdt”. Under besøgene undersøgte ombudsmandens besøgshold eksempler på indgreb, som ikke har hjemmel i psykiatriloven, og som derfor kun kan iværksætte med patientens samtykke. På baggrund af denne del af undersøgelsen anbefaler ombudsmanden, at der ikke foretages ulovbestemte indgreb uden et samtykke, som er indhentet og dokumentere

Temarapport om børn og unge i sikrede døgninstitutioner4.7.2022 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I 2021 aflagde Ombudsmandens Børnekontor tilsynsbesøg på landets otte sikrede døgninstitutioner. Tilsynene havde særligt fokus på brugen af fysisk magt, isolation, undersøgelser af personer og opholdsrum samt rusmiddeltest. Besøgene viste, at institutionerne generelt var reflekterende i forhold til brugen af fysisk magt og andre indgreb over for de anbragte børn og unge, og at der var fokus på at håndtere konflikter pædagogisk og dialogbaseret. Besøgene viste samtidig, at de sikrede institutioner fortsat ikke er gode nok til at overholde fristerne for at registrere og indberette magtanvendelser, samt at der stadig er behov for et større fokus på, at indberetningerne er fyldestgørende. ”Sikrede døgninstitutioner har mulighed for at bruge indgribende foranstaltninger over for børnene og de unge. Samtidig er der indført regler om indberetning og dokumentation af magtanvendelser af hensyn til børnenes og de unges retssikkerhed. Det er på den baggrund centralt, at institutionerne har fokus

Ombudsmanden orienterer Folketinget om bekymrende sagsbehandlingstider i aktindsigtssager hos sundhedsmyndighederne23.6.2022 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har fulgt udviklingen i sagsbehandlingstiderne på aktindsigtsområdet i Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed under COVID-19 epidemien. Den seneste status fra Sundhedsministeriet for 2. halvår 2021 viser, at myndighederne – og især ministeriet og Statens Serum Institut – fortsat har haft store udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne i offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. ”Sundhedsmyndighedernes lange sagsbehandlingstider i aktindsigtssager betyder i praksis, at nogle sager bliver behandlet så sent, at bl.a. mediernes mulighed for at overvåge og formidle aktuelle problemstillinger er reelt udfordret. Derfor finder jeg situationen så bekymrende, at jeg har valgt at orientere Folketinget om situationen”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Af den seneste status fra myndighederne fremgår det, at Sundhedsministeriet ved årsskiftet havde 125 verserende aktindsigtssager med en gennemsnitlig foreløbig

Begrænsninger i en myndigheds it-system retfærdiggør ikke, at breve til forældre sendes til mindreårige børn22.6.2022 13:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Når Region Sjælland skriver til forældre med information om behandling af mindreårige børn, sker det ofte i breve, som adresseres til barnet og ikke til forældrene. Det viser en undersøgelse, som ombudsmanden har foretaget. ”Det er efter min opfattelse ikke en lovlig fremgangsmåde at sende breve, der er tiltænkt forældrene, til mindreårige – det gælder, uanset hvordan Sundhedsplatformen er indrettet. I øvrigt kan fremgangsmåden indebære, at barnet sættes i en sårbar position ved direkte at få tilsendt – måske alvorlig – information, som det kan være svært for barnet at forstå eller håndtere uden nødvendigvis at have umiddelbar adgang til støtte fra en voksen”, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Sundhedsplatformen kan ikke automatisk sende breve til forældrene Region Sjællands fremgangsmåde hænger sammen med, at Sundhedsplatformen ikke har en automatiseret teknisk løsning til at generere breve til forældrene. Derfor kræver det manuelle sagsgange, hvis regionen skal skrive til

Ombudsmanden: Myndighederne skal have øje for samspillet mellem it-systemer21.6.2022 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I to nye undersøgelser har Folketingets Ombudsmand set nærmere på skattemyndighedernes udvikling af it-systemer. Undersøgelserne angår, hvordan der ved udviklingen af offentlige it-systemer tages højde for forvaltningsretlige regler og rettigheder, f.eks. om partshøring og partsrepræsentation. Et fælles tema i undersøgelserne har været, hvordan forvaltningsretten efterleves i samspillet mellem it-systemer. Offentlige it-systemer indgår i et komplekst samspil Den ene undersøgelse angår it-systemet ”Deleøkonomisk Indberetningsløsning”, der understøtter beskatningen af indtægter fra deleøkonomien i Danmark. Via dette it-system skal virksomheder, der formidler udlejning af f.eks. bolig eller bil, indberette udlejerens lejeindtægter. I Deleøkonomisk Indberetningsløsning træffes der ikke afgørelser. Men andre af Skatteforvaltningens it-systemer og andre myndigheder kan trække oplysninger fra indberetningsløsningen og bruge dem til bl.a. årsopgørelser, beregning af pension og offentlige tilsk

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum