Freja EjendommeFreja EjendommeFreja Ejendomme

Team Cobe vinder arkitektkonkurrencen for Jernbanebyen

Del

Siden grundejerne, DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, igangsatte arkitektkonkurrencen for udviklingen af Jernbanebyen i november sidste år, har fem tværfaglige teams arbejdet på at sætte ord og billeder på Københavns nye, grønne bydel, Jernbanebyen. Nu er arkitektkonkurrencen i form af et parallelopdrag afsluttet, og der er fundet en vinder.

Team Cobe, DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme, fagdommere og overborgmester Lars Weiss. Fotokreditering: Kontraframe
Team Cobe, DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme, fagdommere og overborgmester Lars Weiss. Fotokreditering: Kontraframe

Et enigt vurderingsudvalg har udpeget Team Cobe som vinder af arkitektkonkurrencen for Jernbanebyen, hvilket markerer afslutningen på en intensiv proces. De fem deltagende teams har alle leveret nuancerede, inspirerende og meget visionære forslag til den fremtidige udvikling af den nye bydel.

Udviklingen af Jernbanebyen går nu ind i en ny fase, hvor den endelige helhedsplan for hovedstadens nye bydel skal udvikles i tæt dialog med Københavns Kommune, lokaludvalg, naboer og andre interessenter.


En af Københavns grønneste bydele bliver også delvis bilfri

I 2019 vedtog Københavns politikere Kommuneplan 2019, som sætter retningen for byens udvikling de næste 10 år – og åbner op for, at det gamle godsbaneterræn kan udvikles fra 2023.

Team Cobes projekt, ”Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel”, udmærker sig ved at være et særdeles klart og gennemarbejdet forslag, der med de meget høje ambitioner for bydelens gennemgående, grønne struktur, til fulde lever op til kravene i Københavns Kommuneplan 2019 om blandt andet 9-12 hektar grønne arealer.

Projektet hviler på en systematisk og ambitiøs tilgang til bæredygtighed, der peger frem mod en DGNB-bæredygtighedscertificering af det der bliver en af Københavns grønneste bydele. Her er fokus rettet mod varierende former for bynatur og bevaring af områdets særlige biodiversitet. Centralt i den bærende, grønne struktur er to større, grønne områder der skal rumme hhv. en offentlig park og et idrætsområde med tre fodboldbaner.

Projektet inddeler Jernbanebyen i seks kvarterer med mulighed for flere på sigt, og rummer nytænkende bud på, hvordan en ny bydel som Jernbanebyen, kan udvikles med store, bilfri områder, hvor fokus er på de bløde trafikanter, det aktive byliv og det sociale fællesskab. Eksempelvis foreslår Team Cobe, at udvikle lokale gader som lege- og opholdsgader, og med attraktive cykel- og gangforbindelser der er forbundet til den omkringliggende kollektive transport, nedtones vigtigheden af at eje en bil, når man bor i Jernbanebyen.

Jernbanebyen bliver en bydel fyldt med kontraster og kreativitet, hvor moderne, bæredygtig arkitektur lever side om side med bevarede bygninger, der vidner om områdets industrielle fortid. Team Cobes vinderprojekt giver nuancerede bud på aktivering af netop disse bevaringsværdige bygninger, hvor der blandt andet skabes plads til kreative erhverv og arbejdende værksteder og butikker. Erhverv der allerede i dag spirer rundt omkring i bydelen.

Københavns overborgmester Lars Weiss (S) siger: ”Det gamle godsbaneterræn har længe ligget som et øde område midt i byen. Derfor har vi i Socialdemokratiet i flere år arbejdet for at grundejerne skulle have lov til at udvikle området, så København kunne få en ny, grøn bydel – med historiske industribygninger side om side med høje træer, grønne oaser, blandede boliger og plads til sport og bevægelse. Jeg er rigtig glad for, at vinderprojektet har et klart grønt sigte med blandt andet tre nye fodboldbaner og en ny park i midten – samtidig med at bydelen udvikles med respekt for områdets historie. Og så er det vigtigt, at området forbindes med resten af byen til alle sider, så alle københavnere får glæde af den nye, grønne bydel i hjertet af København”.

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) siger:”Det er et super spændende vinderforslag. Jeg finder den måde COBE arbejder med bilfrihed og de grønne strøg meget interessant. Det samme gælder, måden de arbejder med de bevaringsværdige bygninger på en respektfuld måde. Nu glæder jeg mig til at diskutere det med mit parti og udvalget, når vi skal behandle lokalplanen, samt at få input fra københavnerne og særligt Kgs. Enghave og Vesterbro lokaludvalg.”


Varieret bebyggelse og kvarterer med egen identitet

Team Cobes projekt rummer stærke forslag til varierede bebyggelser, der i kraft af variation i højder og typologier, samt forskellige typer boliger og erhvervsbyggerier, skaber mulighed for en række forskellige kvarterer med hver sin identitet, der kan danne grobund for stærke fællesskaber i både de enkelte kvarterer og i den enkelte bebyggelse. Projektet foreslår forskellige ejerformer og størrelser, hvilket kommer til at bidrage til bydelens vigtige diversitet. Ét af omdrejningspunkterne for bydelens liv bliver udover de tre nye fodboldbaner en ny, kommunal skole.

Forslaget rummer også en markant ”perlekæde” af forskellige typer af bebyggelser mod Vasbygade og Metroens klargøringsanlæg CMC, som udover at skabe et grønt og varieret udtryk, også spiller en vigtig rolle i forhold til at håndtere støj. Dette forslag medvirker desuden til at skabe en markant anderledes velkomst, når man som bilist nærmer sig byen via Vasbygade. 

En af de ideer som grundejerne modtog i forbindelse med den offentlige idefase, der blev afviklet i efteråret 2020, var etableringen af en legeplads med tog som gennemgående tema – en ide der også indgår i Team Cobes projekt.

I vurderingsrapporten udarbejdet af parallelopdragets fagdommere, hedder det blandt andet, at ”Team Cobes forslag fremstår særdeles klart og gennemarbejdet” og at ”strategierne fremstår troværdige og stærke nok til at bibeholde forslagets hovedgreb igennem en lang udviklingsproces. Den bærende, grønne struktur fastlægger to større, grønne områder til hhv. en offentlig park og et øst-vest-gående aktivitetsbånd, der samler tre fodboldbaner i områdets vestlige del. Den grønne struktur bindes sammen af ”vævet“, der binder byen sammen til et samlet hele og sikrer, at alle bor med naturen helt tæt på. Det grønne ”væv” sikrer, at potentialerne i en delvis bilfri bydel udnyttes fuldt ud”.


Stærkt udgangspunkt for en langsigtet, robust helhedsplan

Administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S, Søren Beck-Heede, siger:

Med forslaget fra Team Cobe har vi fået et særdeles stærkt udgangspunkt for en langsigtet og robust helhedsplan. Som langsigtet investor i området og ejer af mange bevaringsværdige bygninger, er det for os særlig interessant, at forslaget fastlægger en klar, overordnet struktur, men også giver en lang række idéer til hvordan de bevaringsværdige bygninger på mange forskellige måder kan transformeres til nye formål. Det glæder vi os til at arbejde videre med. For os har det også stor betydning, at der arbejdes systematisk frem mod en ambitiøs DGNB-bæredygtighedscertificering”.

Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme A/S siger:

Vi er meget begejstrede for Team Cobes forslag, der helt grundlæggende har en markant, grøn struktur, der skaber masser af kvalitet i de offentligt tilgængelige områder og til de boliger, institutioner og virksomheder, vi planlægger i området. Det vægter yderst positivt, at der udlægges store, sammenhængende offentlige, grønne områder, hvor ét af dem samler tre boldbaner og et andet i højere grad fungerer som et rekreativt åndehul, der skaber sammenhæng over Metroens Klargøringsanlæg CMC og binder nord og syd sammen. Det er også spændende, at teamet udfolder potentialerne i en delvis bilfri bydel, ved at erstatte traditionelle gader med et grønt ”væv” af forbindelser for cyklister og fodgængere. Vi glæder os til at bearbejde forslaget videre frem mod en endelig helhedsplan”.

Dan Stubbergaard, arkitekt og grundlægger af Cobe siger:

”Vi er meget stolte og glade over at være blevet valgt til at bidrage til Københavns udvikling med en ny, grøn bydel, på så særligt et sted i byen. Med Jernbanebyen har vi muligheden for at skabe fremtidens rammer for et bedre og mere bæredygtigt hverdagsliv. Eksempelvis har vi lavet bilfrie bykvarterer med rekreative byrum og grønne, bløde gader. Vi bygger videre på områdets stærke historie med de smukke værkstedsbygninger som et kulturelt og skabende omdrejningspunkt, og spreder idéen om en værkstedsby med arbejdende værksteder og butikker. Jeg har tårnhøje forventninger til den videre kvalificering af projektet i tæt samarbejde med alle interessenter, og jeg lover, at vi vil gøre alt hvad vi kan, for at skabe et godt sted at bo, arbejde og leve, med respekt for stedets særlige kvaliteter.”

Nu starter arbejdet med endelig helhedsplan

Grundejerne indleder nu arbejdet med at omsætte forslaget fra Team Cobe til en endelig helhedsplan, der skal danne grundlag for startredegørelse og lokalplaner for Jernbanebyen. Processen gennemføres i tæt samarbejde med vinderteamet, Københavns Kommune, lokaludvalg, naboer og andre interessenter.

I den fremadrettede bearbejdning af Team Cobes forslag skal der bl.a. arbejdes videre med at skabe een samlet, grøn park, ved at binde det grønne område øst for Lokomotivværkstedet stærkere sammen med det grønne område syd for CMC via en bred og grøn broforbindelse. Der skal også arbejdes videre med at reducere og bearbejde bebyggelsen i det grønne område syd for CMC, ligesom idrætsområdet i den vestlige del af bydelen skal videreudvikles.Grundejerne vil også arbejde videre med udviklingen af store, bilfri områder, og på at vurdere mulighederne for at styrke adgang og parkeringsdækning til bydelens nordvestlige del. Endelig skal der arbejdes videre med mulighederne for aktivering af eksisterende værkstedsbygninger med fokus på mindre værksteder og kreative erhverv.

Undervejs i parallelopdraget har grundejerne været i løbende dialog med en interessentfølgegruppe bestående af blandt andet naboer og lokale aktører, herunder lokaludvalgene for Kgs. Enghave og Vesterbro samt lokale foreninger, og grundejerne vil fortsat vægte dialogen med disse aktører og andre, som har engageret sig i debatten om den nye bydel.

Administrerende direktør i DSB Ejendomsudvikling A/S, Søren Beck-Heede, siger: ”På vegne af DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme vil vi gerne takke de fem teams for en særdeles stærk indsats i en intensiv proces under de vanskelige vilkår, der har været en konsekvens af COVID19-restriktionerne. Der er i vurderingsudvalget stor anerkendelse af det høje niveau, der kendetegner de fem forslag. Alle fem forslag har med deres meget forskelligartede tilgange til opgaven i betydelig grad bidraget til vurderingsudvalgets overvejelser om hvilket hovedgreb og strategier, der skal ligge til grund for en endelig helhedsplan for området. Vi vil i det videre arbejde lade os inspirere af dele fra de øvrige forslag. Vi har desuden oplevet et rigtig godt og tæt samarbejde med Københavns Kommune og den interessentfølgegruppe, som har fulgt parallelopdraget, og vi ser frem til at fortsætte dette samarbejde frem mod en endelig helhedsplan”.

www.jernbanebyen.dk kan man se alle fem projekter og læse den samlede vurderingsrapport for alle fem deltagende teams.


Fakta om parallelopdraget

Parallelopdraget med fem tværfaglige teams blev igangsat ultimo november 2020 og løb frem til marts i år.

De fem tværfaglige teams var ledet af hhv. BIG SLA, Cobe, Snøhetta, Vandkunsten Holscher Nordberg og WERK Arkitekter. 

De fem teams har i deres arbejde taget udgangspunkt i konkurrenceprogrammet og grundejernes visioner for Jernbanebyen. Med i grundlaget for konkurrencen var også en lang række forslag og idéer fra interesserede borgere, foreninger etc. som grundejerne modtog i forbindelse med en offentlig idefase i efteråret 2020.

Parallelopdraget blev gennemført som en dialogbaseret proces med opstartsseminar, besigtigelser af konkurrenceområdet og to workshops med deltagelse af de fem teams, samt vurderingsudvalget bestående af repræsentanter for de to grundejere, Københavns Kommune, fagdommere og rådgivere (COWI og Grandville).

Endelig beslutning om valg af vinder er alene truffet af DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme og de to fagdommere. De to fagdommere udpeget af Arkitektforeningen er hhv. Flemming Frost, arkitekt MAA og Martin Laursen, arkitekt MAA.


Team Cobe består af:

Cobe
Arcgency
Urban Creators
EKJ Rådgivende Ingeniører
103 Rådgivende Ingeniørselskab
Metropolitan Metaculture
Mark Vacher
Sandra Lori Petersen

Kontakter

DSB: Morten Tjerrild (24681819, mtj@dsb.dk)
Freja Ejendomme: Thomas Endelt Andersen (50705334, tea@freja.biz)
Cobe: Stine Lund Hansen (27292442, slh@cobe.dk)

Billeder

Team Cobe, DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme, fagdommere og overborgmester Lars Weiss. Fotokreditering: Kontraframe
Team Cobe, DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme, fagdommere og overborgmester Lars Weiss. Fotokreditering: Kontraframe
Download
Team Cobe helhedsplan. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe helhedsplan. Fotokreditering: Team Cobe
Download
Team Cobe diagram over det sammenhængende grønne. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe diagram over det sammenhængende grønne. Fotokreditering: Team Cobe
Download
Team Cobe hovedvisualisering. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe hovedvisualisering. Fotokreditering: Team Cobe
Download
Team Cobe visualisering bevaring. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe visualisering bevaring. Fotokreditering: Team Cobe
Download
Team Cobe visualsering transformation. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe visualsering transformation. Fotokreditering: Team Cobe
Download
Team Cobe visualisering perlekæden. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe visualisering perlekæden. Fotokreditering: Team Cobe
Download
Team Cobe visualisering alleen. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe visualisering alleen. Fotokreditering: Team Cobe
Download
Team Cobe visualisering det grønne væv. Fotokreditering: Team Cobe
Team Cobe visualisering det grønne væv. Fotokreditering: Team Cobe
Download

Information om Freja Ejendomme

Freja Ejendomme
Freja Ejendomme
Gl. Kongevej 60
1850 Frederiksberg C

http://Freja.biz

Om Jernbanebyen

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade og udgør et samlet areal på ca. 555.000 kvm. DSBs andel af byudviklingsområdet udgør 287.000 kvm. og Freja Ejendommes andel 78.000 kvm.

De resterende arealer på 190.000 kvm. omfatter perspektivarealer på 175.000 kvm. der i dag er udlagt til jernbanebrug og til Metroens Klargøringscenter (CMC). De sidste 15.000 kvm. rummer Den Gule By og mindre arealer ejet af Københavns Kommune og HOFOR.

Følg pressemeddelelser fra Freja Ejendomme

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Freja Ejendomme

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum