Folketingets Ombudsmand

Sundhedsministeriet gav ikke klar besked om den forventede sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag

Del

En journalist, der havde søgt aktindsigt i dokumenter hos Sundhedsministeriet, fik i månedsvis at vide, at hans aktindsigtsanmodning ville blive behandlet inden for relativt få uger, uden at det skete.

Det får ombudsmanden til at udtale, at ministeriets sagsbehandling var meget beklagelig, idet han understreger, at en myndigheds udmeldinger om den forventede sagsbehandlingstid skal være realistiske.

Ombudsmanden kritiserer desuden Sundhedsministeriets sagsbehandlingstid, som foreløbig havde været 167 arbejdsdage på tidspunktet for ombudsmandens undersøgelse.

Udmeldinger om forventet sagsbehandlingstid skal være realistiske

Journalisten bad i februar 2021 Sundhedsministeriet om aktindsigt i alt materiale i sagen om en sundhedsreform siden regeringens tiltrædelse.

I de følgende otte måneder sendte ministeriet ni såkaldte underretningsbreve til journalisten med udmeldinger om, hvornår sagen kunne forventes færdigbehandlet. I disse breve oplyste ministeriet, at det endnu ikke havde været muligt at behandle aktindsigtsanmodningen, men at sagen kunne forventes færdigbehandlet inden for relativt få uger.

Ministeriet begrundede navnlig fristoverskridelserne med arbejdspres på grund af håndtering af COVID-19, samt at ministeriet var ved at behandle andre aktindsigtsanmodninger, der var modtaget før journalistens.

Ombudsmanden konstaterede, at den samlede sagsbehandlingstid i sagen endte med at blive mere end 12 gange så lang som angivet i ministeriets første udmelding af 15. februar 2021 og mere end 6 gange så lang som angivet i ministeriets femte udmelding af 25. maj 2021.

Det var ombudsmandens opfattelse, at Sundhedsministeriet i sine underretningsbreve skulle have givet journalisten et mere realistisk skøn over, hvornår hans aktindsigtsanmodning kunne forventes at blive færdigbehandlet. Dette gælder også, når en realistisk udmelding vil vise, at myndigheden ikke overholder lovbestemte frister eller i øvrigt almindelige krav til forsvarlig sagsbehandlingstid.

”Man kan ikke som myndighed udmelde en forventet sagsbehandlingstid, som man reelt ikke har mulighed for at overholde. De borgere og journalister, der anmoder om aktindsigt, har krav på at få oplyst en realistisk tidshorisont for, hvornår de kan forvente at få deres anmodning behandlet,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger.

Da Sundhedsministeriet efterfølgende har truffet afgørelse i sagen, foretager ombudsmanden sig ikke mere i sagen.

Læs ombudsmandens redegørelse.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Kirsten Talevski, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Link til FO-udtalelse tilføjet: Kommuners ledige stillinger skal som klar hovedregel slås op offentligt25.1.2022 11:45:00 CET | Pressemeddelelse

Som udgangspunkt skal alle kunne se ledige offentlige stillinger. Derfor er det ifølge ombudsmanden ikke lovligt, når Frederikshavn Kommunes retningslinjer om interne stillingsopslag i princippet giver ansatte i kommunen fortrinsret. "Ledige stillinger i den offentlige forvaltning skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Som altovervejende hovedregel skal stillingerne derfor slås op offentligt, så alle interesserede kan få kendskab til og mulighed for at søge dem. En kommune kan således ikke indføre et generelt udgangspunkt om at give egne medarbejdere fortrinsret," siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger. Ombudsmanden blev i en henvendelse gjort opmærksom på Frederikshavn Kommunes retningslinjer. Retningslinjerne betyder, at stillinger i kommunen som udgangspunkt først slås op internt i den kommunale forvaltning i 7 hverdage. Kun hvis der ikke ansættes en medarbejder, som i forvejen er ansat i kommunen, slås stillingen op offentligt. Ombudsmanden indledte på den baggrund

Anmodning om aktindsigt i dokumenter om Afghanistan opfyldte ikke temakravet i offentlighedsloven25.1.2022 11:30:00 CET | Pressemeddelelse

Kravet i offentlighedsloven om, at man skal angive temaet for de dokumenter, som man søger aktindsigt i, var ikke opfyldt, da en journalist sendte Udenrigsministeriet tre annmodninger om aktindsigt i dokumenter om Afghanistan. Journalisten søgte om aktindsigt i alle dokumenter ”med omtale af” Afghanistan sendt til og fra eller godkendt af udenrigsministeren eller Udenrigsministeriets departementschef i juni, juli og august 2021 samt alle dokumenter ”vedr. Afghanistan” fra DANATO til Udenrigsministeriet i samme periode. Ombudsmanden var enig med ministeriet i, at anmodningerne ikke opfylder offentlighedslovens temakrav. ”Det er et grundlæggende formål med offentlighedsloven at understøtte offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning og mediernes formidling af information til offentligheden. Det indebærer også, at man ikke behøver henvise til en bestemt sag, men kan nøjes med at angive et tema. Som denne sag viser, er der imidlertid temaer, der er så overordnet og bredt formule

Kommuners ledige stillinger skal som klar hovedregel slås op offentligt25.1.2022 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Som udgangspunkt skal alle kunne se ledige offentlige stillinger. Derfor er det ifølge ombudsmanden ikke lovligt, når Frederikshavn Kommunes retningslinjer om interne stillingsopslag i princippet giver ansatte i kommunen fortrinsret. ”Ledige stillinger i den offentlige forvaltning skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Som altovervejende hovedregel skal stillingerne derfor slås op offentligt, så alle interesserede kan få kendskab til og mulighed for at søge dem. En kommune kan således ikke indføre et generelt udgangspunkt om at give egne medarbejdere fortrinsret,” siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger. Ombudsmanden blev i en henvendelse gjort opmærksom på Frederikshavn Kommunes retningslinjer. Retningslinjerne betyder, at stillinger i kommunen som udgangspunkt først slås op internt i den kommunale forvaltning i 7 hverdage. Kun hvis der ikke ansættes en medarbejder, som i forvejen er ansat i kommunen, slås stillingen op offentligt. Ombudsmanden indledte på den baggrund

Retten til bisidder ved børnesagkyndige undersøgelser bliver nu understreget24.1.2022 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Når man som forælder skal gennemgå en børnesagkyndig undersøgelse i forbindelse med en sag i Familieretshuset, har man som udgangspunkt ret til at have en bisidder med. Familieretshuset har nu efter henvendelser fra ombudsmanden taget initiativ til at sikre, at de psykologer, der foretager undersøgelserne, er opmærksomme på denne ret. Sagen udspringer af klager til ombudsmanden over manglende mulighed for at benytte en bisidder, idet Familieretshuset ikke forholdt sig til tilfælde, hvor en psykolog nægtede parterne at have en bisidder med ved en børnesagkyndig undersøgelse. Efter henvendelse fra ombudsmanden svarede Familieretshuset i december 2021, at det i et nyhedsbrev til de selvstændige psykologer vil henlede opmærksomheden på retten til bisidder, og at Familieretshuset vil følge op på emnet i foråret 2022 under erfaringsudvekslingsmøder med psykologerne. Familieretshuset oplyste endvidere, at standardkontrakten med psykologerne var blevet tilrettet således, at retten til bisidder

Ombudsmandens Børnekontor gennemfører tilsyn på mindre private opholdssteder for unge i 202221.1.2022 09:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmandens Børnekontor vil i løbet af 2022 besøge en række mindre private opholdssteder for unge. Tilsynene vil især rette sig mod opholdssteder, hvor der bor unge med alkohol- og stofmisbrug, selvskadende adfærd eller lignende alvorlige problemer. Det sker bl.a. for at opnå viden om, hvordan opholdsstederne håndterer de særlige udfordringer, som disse unge har. Der vil i forbindelse med tilsynsbesøgene være fokus på, om stederne har viden, herunder retningslinjer, om forebyggelse og håndtering af alkohol- og stofmisbrug og selvskadende adfærd. Da anbragte unge med denne form for udfordringer, vil kunne være særligt sårbare over for udnyttelse af bl.a. seksuel karakter, vil der også være fokus på stedernes viden om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb. ”Unge med alkohol- og stofmisbrug er en særligt udsat gruppe, der kan have brug for anden hjælp end en almindelig pædagogisk indsats for at komme videre i livet. Det er derfor vigtigt, at opholdsstederne også er opmærksomm

Afslag på aktindsigt var berettiget, men myndighederne burde have undersøgt risikoen for chikane mv. bedre17.12.2021 11:05:00 CET | Pressemeddelelse

En journalist bad Rigspolitiet om aktindsigt i navnet på en læge, der har lavet en lægefaglig vurdering af en magtanvendelsesmetode, som politiet kan bruge i forbindelse med udsendelser af udlændinge. Rigspolitiet og Justitsministeriet afviste at udlevere lægens navn med henvisning til, at lægen risikerede at blive udsat for chikane, trusler eller lignende, hvis navnet blev offentligt kendt. Myndighederne pegede også på, at udlevering af navnet kunne indebære, at politiet fremover ville få svært ved at få nødvendig bistand ved deres opgavevaretagelse på udsendelsesområdet. Det var imidlertid først i forbindelse med ombudsmandens behandling af sagen, at myndighederne tilvejebragte nærmere oplysninger om den aktuelle situation på udsendelsesområdet og den konkrete risiko, der forelå for politiets samarbejdspartnere på dette område. Og det var ikke godt nok. ”Det er offentlighedslovens klare udgangspunkt, at der er adgang til aktindsigt i navne på personer, der arbejder for den offentlige

Fonden Femern Belt Development er ikke omfattet af offentlighedsloven16.12.2021 11:05:00 CET | Pressemeddelelse

Den erhvervsfremmende fond Femern Belt Development (FBD) er ikke omfattet af offentlighedsloven og skal derfor ikke følge offentlighedslovens regler om aktindsigt. Det tilkendegiver ombudsmanden i en sag, der netop udspringer af en anmodning om aktindsigt i fonden. Ombudsmanden bygger sin udtalelse på en vurdering af, at fonden ikke er undergivet intensiv offentlig regulering, tilsyn eller kontrol i en grad, der bringer den ind under offentlighedsloven. I den forbindelse har ombudsmanden lagt vægt på bl.a., at fonden er oprettet på privatretligt grundlag, at fondens drift og virksomhed ikke er særskilt eller detaljeret reguleret af regler udstedt af det offentlige, at fonden har sin egen formue, at den har sin egen direktion og bestyrelse, og at det offentlige ikke har instruktionsbeføjelser over for fonden. ”Fement Belt Developement er oprettet på privatretligt grundlag, og retspraksis viser, at der skal meget til, før institutioner af den karakter kan anses for at være omfattet af de

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum