Globenewswire

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Del

Resultat af generalforsamlingen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Selskabsmeddelelse nr. 7/2021
Holbæk, den 10. marts 2021          

Resultat af generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S   


Den 10. marts 2021 afholdte Sparekassen Sjælland-Fyn A/S ordinær generalforsamling fuldstændig elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2020 samt forslag til fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport for 2020.

Derudover blev der valgt syv medlemmer til repræsentantskabet, følgende blev valgt:

Direktør og rådgiver Lene Floris
Skoventreprenør Michael Henriksen
Salgskonsulent Jesper I. Justesen
Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding
Direktør Ole Mosbæk
El-installatør Leif Nielsen
Praktiserende læge Jakob Frimodt Olsen

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 2 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S’ aktiekapital.

Den nye lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for 2021 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt af generalforsamlingen.

Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget, indebærende følgende ændring i vedtægterne:
Tilføjelse af nyt punkt 8.8 med følgende ordlyd:
"Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, beslutte at gennemføre generalforsamlingen delvist elektronisk eller fuldstændig elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde. Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, elektronisk ytre sig samt elektronisk stemme på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes delvis elektronisk eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom på sparekassens hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling."

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen, at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.   


Med venlig hilsen

Lars Petersson                                                          Thomas Kullegaard
Administrerende direktør                                           Formand          

Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf.  53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK