Globenewswire

Skjern Bank A/S

Del

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fuldstændig elektronisk mandag den 1. marts 2021

                                                                                 Dato: 1. marts 2021
Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                             
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2021

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fuldstændig elektronisk mandag den 1. marts 2021

Formanden for bankens repræsentantskab Hans Ladekjær Jeppesen bød velkommen til de fremmødte aktionærer.

Efter velkomsten gav formanden ordet til den af bankens repræsentantskab udpegede dirigent advokat Bo Ascanius.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at de nødvendige indkaldelsesvarsler havde været iagttaget, samt at indkaldelsen, oplysning om antal aktier og stemmerettigheder, dagsorden, de fuldstændige forslag herunder revideret årsrapport, bankens vederlagsrapport for 2020, bankens vederlagspolitik 2021, processen for nyvalg af revisorer, procedure for stemmeafgivelse samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, i en sammenhængende periode på 3 uger havde været tilgængelig på bankens hjemmeside.

Dagsordenens punkt 1:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år herunder blev der fra formandens side redegjort for gennemførslen og efterlevelsen af bankens politik for sund virksomhedskultur.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Dagsordenens punkt 2:

Direktør Per Munck fremlagde årsrapporten til godkendelse og årsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 3:

Det blev vedtaget at anvende årets overskud t.kr. 115.640 således:

                                                                                           1.000 kr.

Udbytte af regnskabsåret 19.280
Indehavere af hybrid kernekapitalinstrumenter 6.487
Henlagt til egenkapitalen 89.873
I alt anvendt 115.640

Dagsordenens punkt 4:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen præsenterede vedlagsrapporten for 2020 og vederlagsrapporten blev godkendt.

Dagsordenens punkt 5:

Bestyrelsens formand Hans Ladekjær Jeppesen redegjorde for vederlagspolitikken 2021 og vederlagspolitikken blev godkendt.

Dagsordenens punkt 6:

På valg til repræsentantskabet var:

Poul Thomsen
Jens Bruun
Bjørn Jepsen
Ebbe Storgaard Bendixen
Jesper Ramskov
Ole Blach Hansen

Valgt til repræsentantskabet blev:

Poul Thomsen (genvalgt)
Jens Bruun (genvalgt)
Bjørn Jepsen (genvalgt)
Ebbe Storgaard Bendixen (genvalgt)
Jesper Ramskov (genvalgt)
Ole Blach Hansen (nyvalgt)

Dagsordenens punkt 7:

Der var indstillet til nyvalg af bankens revisorer, da PricewaterhouseCoopers, Herning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab fratræder som følge af gældende rotationsregler

Der var foreslået nyvalg af:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Der var nyvalg til:

EY Godkendt Revisionspartnerselskab, Aarhus

Dagsordenens punkt 8 a, b og c forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse:

A:            Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om at ændre vedtægternes § 7 som følge af en generel opdatering af dagsordenen for den ordinære generalforsamling, således at denne bestemmelse fremtidig får følgende ordlyd:

               §7

  1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Præsentation og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
  5. Fremlæggelse af bankens vederlagspolitik til godkendelse
  6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer
  9. Eventuelt

Forslaget blev vedtaget

b:            Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at generalfor-
           samlingen forlænger den eksisterende bemyndigelse til bankens bestyrelse til at erhverve egne aktier i tiden frem til bankens næste ordinære generalforsamling, således at bankens bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve egne aktier svarende til 10 % af den pålydende værdi af bankens aktiekapital på bemyndigelsestidspunktet, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10 % af den nominelle aktiekapital, forudsat at prisen for aktierne på erhvervelsestidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet senest noterede slutkøbekurs.

               Forslaget blev vedtaget

c:             Forslag fra bankens repræsentantskab og bestyrelse om, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. 

               Forslaget blev vedtaget

Dagsordenens punkt 9:

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og repræsentantskabets formand takkede for opbakningen fra de fremmødte aktionærer.

Såfremt der ved et konstituerende repræsentantskabsmøde sker ændringer i bestyrelsens sammensætning, vil vi efterfølgende informere NASDAQ OMX Copenhagen herom.

Venlig hilsen
Skjern Bank

Per Munck
munck@skjernbank.dk                                                           

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK