Folketingets Ombudsmand

Skattestyrelsen giver borgerne god vejledning på Facebook

Del

Borgerne får generelt hurtige og ordentlige svar, når de skriver til Skattestyrelsen via Facebook. Det konkluderer ombudsmanden på baggrund af en undersøgelse af Skattestyrelsens administration af styrelsens Facebook-profil.

Undersøgelsen bygger på en gennemgang af de i alt 2.024 opslag med spørgsmål fra borgere, svar fra styrelsen og kommentarer mv., der var på profilen i april 2022.

”Min undersøgelse viser generelt, at styrelsen svarer på det, som borgerne har spurgt om, og at det sker både hurtigt og på imødekommende måde,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Ombudsmanden har dog også gjort sig nogle betragtninger om styrelsens formuleringer i vejledningen på Facebook-profilen, som han anbefaler, at styrelsen kan lade indgå i sine videre overvejelser.

Skattestyrelsens dialog med borgerne på Facebook har et vejledende formål, og styrelsen behandler ikke konkrete sager via sin åbne Facebook-profil. Ombudsmanden har dog i nogle tilfælde fundet svar, der er formuleret på en måde, der kan gøre borgerne i tvivl om, hvorvidt de er vejledende eller udtryk for en afgørelse. På den baggrund anbefaler ombudsmanden, at styrelsen også fremadrettet har fokus på at sikre, at det tydeligt fremgår, at styrelsens svar til borgerne alene er vejledende.

Ombudsmanden har desuden foreslået styrelsen at overveje, om det i nogle tilfælde kan bidrage til at øge kvaliteten af et svar og eventuelt tydeliggøre, at det kun er vejledende, hvis styrelsen i sit svar omtaler eller henviser til de regler, der er relevante i forhold til borgerens spørgsmål.

Endelig kan Skattestyrelsen overveje, om en øget brug af standardsvar vil kunne medvirke til, at borgere, der spørger om samme eller meget lignende forhold, kan modtage et mere ensartet og fyldestgørende svar.

Ombudsmandens undersøgelse er en opfølgning på en undersøgelse fra 2019 af styrelsens administration af sin Facebook-profil. Ved den lejlighed undersøgte ombudsmanden blandt andet, om styrelsen havde fastsat generelle retningslinjer for journalisering, notatpligt og behandling af fortrolige oplysninger.

Læs ombudsmandens redegørelse.

FAKTA

Efter forvaltningslovens § 7, stk. 1, skal en forvaltningsmyndighed i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Anvendelsesområdet for forvaltningslovens § 7 er begrænset til tilfælde, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, jf. lovens § 2, stk. 1. Vejledningspligten gælder imidlertid også – i medfør af almindelige retsgrundsætninger og god forvaltningsskik – uden for forvaltningslovens anvendelsesområde, f.eks. i forhold til faktisk forvaltningsvirksomhed.

Vejledningen skal sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om, hvilken betydning reglerne på et givent område har, og hvordan borgeren lettest og mest effektivt kan opfylde de krav, der følger af lovgivningen.

Selv om der ikke gælder et generelt krav om, at en myndighed i sin skriftlige vejledning skal redegøre for retsgrundlaget, kan de almindelige krav til en myndigheds vejledning efter omstændighederne indebære, at et svar – for ikke at blive misvisende eller uklart – bør omtale eller henvise til de regler, der synes relevante for spørgsmålet.

En myndighed bør desuden generelt skrive til borgerne i et sprog, som er let at læse og forstå, målrettet den konkrete situation, og som fremstår høfligt, venligt og hensynsfuldt. Det gælder også i forhold til myndighedens vejledning.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Lisbeth Adserballe, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

I 2023 kommer Ombudsmandens Børnekontor på tilsynsbesøg i psykiatrien26.1.2023 09:00:00 CET | Pressemeddelelse

Børn og unge med en psykiatrisk diagnose kan være særligt sårbare. Det gælder ikke mindst de børn og unge, der har behov for døgnindlæggelse i psykiatrien. Samtidig er der mulighed for at anvende forskellige former for tvang over for børn og unge i psykiatrien. Ombudsmandens Børnekontor vil derfor i 2023 besøge psykiatriske afdelinger, hvor børn og unge er indlagt. Under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling kan der være tale om at anvende forskellige former for tvang, bl.a. tvangsfiksering og fastholdelse. Der er samtidig fastsat nærmere regler for brugen heraf. Det drejer sig f.eks. om, hvem der kan beslutte at anvende tvang, at tvangsanvendelsen skal være så kortvarig som mulig, og at barnet eller den unge skal tilbydes en samtale, når tvangsanvendelsen er ophørt. ”Det er vigtigt at have fokus på børn og unges rettigheder, når de er indlagt på de psykiatriske afdelinger. Ikke mindst i situationer, hvor tvang og andre former for indgreb kommer i brug. Vi har derfor i 2023 valgt psyk

Direktoratet for Kriminalforsorgen bør sikre indsattes ret til tandlægebehandling25.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmanden har i forlængelse af tilsynsbesøg i to fængsler i 2021 undersøgt indsattes ret til tandlægebistand i fængsler og arresthuse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i forbindelse med undersøgelsen redegjort for de gældende regler på området. På baggrund af de oplysninger, som ombudsmanden har modtaget i forbindelse med sin undersøgelse om praksis og lokale skriftlige retningslinjer i de to fængsler, hvor ombudsmanden var på tilsynsbesøg, er det ombudsmandens vurdering, at der kan være tvivl om, hvorvidt indsatte i alle tilfælde modtager den tandlægebehandling, de har krav på. Det gælder bl.a. med hensyn til administrationen af reglerne om indsattes egne og kriminalforsorgens betalingsmuligheder. Desuden står det f.eks. ikke ombudsmanden klart, i hvilket omfang de indsatte i praksis har mulighed for at blive tilset af en tandlæge med henblik på at få vurderet behovet for tandbehandling. Ombudsmanden har derfor henstillet til Direktoratet for Kriminalforsorgen at tydeliggøre

Ombudsmanden undersøger transporten af indsatte under kriminalforsorgen24.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet vil i 2023 have særligt fokus på kriminalforsorgens transport af indsatte mellem kriminalforsorgens institutioner og i forbindelse med retsmøder mv. Der er for nylig sket en ændret organisering af opgavevaretagelsen på transportområdet, så transporterne i dag i vidt omfang foretages af kriminalforsorgen, og der er blevet etableret en særskilt uddannelse som transportbetjent. Ved en lovændring i 2022 har de ansatte i kriminalforsorgen desuden fået udvidet adgangen til at anvende håndjern eller håndjernstransportbælte over for de indsatte i forbindelse med transport. Samtidig er dokumentationskrav og klageadgang i en række tilfælde blevet fjernet. Ombudsmanden vil på tilsynene blandt andet se på den praktiske gennemførelse af transporterne, anvendelsen af håndjern og andre sikrings- og magtmidler samt informationen mv. til de indsatte og sikkerhedsvurderingen af dem. Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder

To kommuner sendte fejlagtigt breve til børn i stedet for forældre17.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

”Din mor har på dine vegne henvendt sig (…) for at søge om boligskift”. Sådan indledte Hillerød Kommune et brev, der blev sendt til et treårigt barn. Det fik Folketingets Ombudsmand til af egen drift at rejse en sag for at undersøge, hvordan det kunne være, at kommunen sendte breve, herunder en afgørelse, til et treårigt barn. Hillerød Kommune oplyste over for ombudsmanden, at det var en fejl, at brevene i sagen blev formuleret som breve til barnet, og at de blev sendt til barnet i stedet for til moren, der havde indgivet ansøgningen. At brevene blev sendt til det treårige barn skyldtes, at sagsbehandleren ikke havde fået ændret barnets CPR-nr. til forældremyndighedsindehaverens CPR-nr. i kommunens digitale sagsbehandlingssystem. Da treårige børn ikke har en digital postkasse, blev brevene automatisk udskrevet og sendt til barnet med almindelig fysisk post. ”Hændelsesforløbet illustrerer en af kerneproblematikkerne ved digital sagsbehandling og viser, at myndighederne skal være omhygge

Vigtigt at sikre korrekt klagevejledning5.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Et jobcenter i en kommune brugte en skabelon med en klagevejledning beregnet på afgørelser på socialområdet i en række afgørelser om aktindsigt og behandling af personoplysninger. Borgeren havde derfor fået forkert klagevejledning. ”Sagen viser, at det er vigtigt, at myndighederne er opmærksomme på, hvilket regelsæt en afgørelse behandles efter, så borgeren vejledes korrekt og får mulighed for at bruge sin klageadgang uden forsinkelser”, siger ombudsmand Niels Fenger. ”Vejen Kommune har nu iværksat forskellige relevante tiltag for at rette op på fejlene, men vi har set problemet flere steder. Jeg vil derfor opfordre myndighederne til at sikre den nødvendige opmærksomhed på spørgsmålet”, tilføjer ombudsmanden. I det konkrete tilfælde var der f.eks. i afgørelser om partsaktindsigt efter forvaltningsloven og i afgørelser om behandling af personoplysninger vejledt om en klagefrist på 4 uger, og om at klagen skulle sendes til kommunen. Men efter reglerne gælder der ikke en klagefrist i diss

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum