Globenewswire

RTX A/S

Del

RTX’s 1. kvartal udfordret af COVID-19

Selskabsmeddelelse               
Til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen

Nørresundby, den 28. januar 2021
Selskabsmeddelelse nr. 05/2021

Delårsrapport for 1. kvartal af 2020/21
(perioden 01.10.2020 - 31.12.2020)

"Som også meddelt i forbindelse med vores forventninger til året, blev vores første kvartal af 2020/21 udfordret på efterspørgslen. Vores kunder har afgivet lavere ordrer som følge af COVID-19, og dette har medført et fald i omsætningen på 52% sammenlignet med rekord-kvartalet i første kvartal sidste år. I Enterprise segmentet påvirker COVID-19 kundernes muligheder for at tilgå deres kunders lokationer for installation af nye kommunikationssystemer, og ProAudio segmentet er påvirket pga. aflysninger af live begivenheder. Derfor har kundernes behov for opfyldning af lagre og dermed deres ordrer til RTX, været på et lavt niveau i 1. kvartal. Dog fortsætter vores kunders produktudviklings-projekter med RTX, og vi ser fortsat vores forretningsmodel som fundamentalt stærk. I løbet af 2. og 3. kvartal i indeværende regnskabsår lancerer vi de første produkter under de to nyeste rammeaftaler offentliggjort ved udgangen af 2018/19 – en rammeaftale i Enterprise segmentet og en i ProAudio segmentet."

Peter Røpke, Administrerende direktør

HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 1. KVARTAL 2020/21 FOR RTX KONCERNEN

 • Nettoomsætningen faldt med 52,2% til DKK 61,3 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 128,3 mio.). Et betydeligt faldt i 1. kvartal var forventet og udmeldt i forbindelse med forventningerne til 2020/21 omtalt i Årsrapporten for 2019/20. Faldet er forårsaget af COVID-19, som påvirker kundernes ordrer i Enterprise og ProAudio segmenterne, samt af valutakurseffekten som følge af en lavere US dollarkurs sammenlignet med sidste år.
   
  • Enterprise segmentet: Omsætningen faldt med 60,4% til DKK 35,5 mio. Faldet kan ses i hovedparten af segmentet (kunder, produktgrupper). Kundeordrerne har i kvartalet været lave, da kunderne har været tilbageholdende med at fylde deres lagre med produkter, fordi COVID-19 har forhindret installation af kommunikations­systemer på slutbrugernes lokationer.
  • ProAudio segmentet: Omsætningen faldt med 42,8% til DKK 19,1 mio. Den tilbagevendende omsætning i segmentet fra produktsalg og royalty er på niveau med sidste år med en underliggende vækst indenfor ODM produkter i overensstemmelse med strategien, dog er væksten begrænset af COVID-19, som påvirker nogle af kunderne i segmentet. Den tilbagevendende omsætning kan ikke kompensere for den faldende omsætning fra det timebetalte udviklingsarbejde.
  • Healthcare segmentet: Omsætningen steg med 22,6% till DKK 6,8 mio. Stigningen er forårsaget af, at RTX har overtaget leverancer af et fuldt ODM produkt i stedet for at levere moduler til del-leverancer.  

          Korrigeret for effekten af udviklingen i valutakurserne, faldt omsætningen i forhold til sidste år med 48,3%, da omsætningen sammenlignet med sidste år var negativt påvirket af faldet i US dollarkursen.                

 • Bruttoresultatet faldt med 59,7% til DKK 30,5 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 75,5 mio.). Bruttomarginen faldt til 49,7% (1. kvartal 2019/20: 58,9%), og var primært påvirket af omsætningsmixet med en betydelig lavere andel af omsætning fra timebetalt udviklingsarbejde, og sekundært af det specifikke produktmix.
   
 • Driftsresultatet blev påvirket af den væsentlig lavere omsætning og EBITDA blev DKK -18,8 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 21,4 mio.), og EBIT blev DKK -25,3 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 16,3 mio.). EBITDA og EBIT var begge positivt påvirket af lavere kapacitetsomkostninger sammenlignet med sidste år som følge af den fortsat tætte omkostningsstyring på baggrund af usikkerheden forårsaget af COVID-19 pandemien.

 • Pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) steg i 1. kvartal 2020/21 til DKK 30,7 mio. sammenlignet med DKK 6,5 mio. i 1. kvartal 2019/20, primært forårsaget af udsving i arbejdskapitalen via lavere tilgodehavender ved udgangen af kvartalet.

FORVENTNINGERNE TIL 2020/21 FASTHOLDES

 • Som det fremgår af årsrapporten for 2019/20 vedrørende forventningerne til 2020/21 er usikkerheden til udviklingen i året større end i tidligere år pga. COVID-19 pandemien.  Efter 1. kvartal 2020/21 og med den fortsatte globale påvirkning af COVID-19, er usikkerheden forbundet med forventningerne fortsat høj. Med den nuværende viden og visibilitet fastholder RTX forventningerne til en omsætning i intervallet DKK 545-600 mio., EBITDA i intervallet DKK 95-120 mio. og EBIT i intervallet DKK 63-90 mio. i regnskabsåret 2020/21. Som det ligeledes fremgår af årsrapporten for 2019/20 forventes tyngden af omsætningen at ligge i slutningen af regnskabsåret 2020/21. Forventningerne er baseret på, at COVID-19 på de globale markeder gradvist vil aftage i løbet af regnskabsåret, og at omfattende nedlukninger i de store europæiske og amerikanske markeder vil ophøre i løbet af 2. kvartal 2020/21. Derudover er forventningerne baseret på fortsat stabile forsyningskæder og globale leverancer af varer (se nedenfor).
   
 • Forsyningskæder er udfordret af en global mangel på visse komponenter forårsaget af en større global efterspørgsel efter forbrugerelektronikprodukter. I tillæg til påvirkningen fra COVID-19, har de handelsmæssige uenigheder særligt mellem USA og Kina haft en skadelig indvirkning på de globale forsyningskæder for elektronik. Det har specifikt forårsaget en midlertidig global mangel på halvleder-komponenter fordi producenterne tilpasser deres forsyningskæder. Dette skaber længere leveringstider og forventes især at påvirke 2. kvartal 2020/21 og sandsynligvis udskyde leverancer fra især 2. kvartal til 3. kvartal i 2020/21 og i en mindre grad fra 3. kvartal til 4. kvartal i 2020/21. Manglen på komponenter skaber således en større usikkerhed and normalt i 2020/21.

IGANGVÆRENDE AKTIETILBAGEKØBSPROGRAM

 • I overensstemmelse med den opdaterede politik for kapitalstruktur, som blev annonceret i årsrapporten for 2019/20 og som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 38/2020, har RTX iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram for et beløb op til DKK 50 mio. Aktietilbagekøbet effektueres i perioden 25. november 2020 til 30. september 2021.


RTX A/S

PETER THOSTRUP                                           PETER RØPKE
Formand for bestyrelsen                                     Administrerende direktør


Investor- og analytikermøde
Fredag den 29. januar 2021 kl. 9.00 afholder RTX et konferencekald for investorer og analytikere, hvor selskabets ledelse kommenterer delårsrapporten for 1. kvartal 2020/21. Tilmelding kan ske via e-mail til lomo@danskebank.dk.


Spørgsmål og yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00
CFO Morten Axel Petersen, tlf. 96 32 23 00
RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk


LEDELSESBERETNING
Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 1. kvartal (perioden 01.10.2020 – 31.12.2020). Kommentarer til udviklingen i 1. kvartal 2020/21 følger nedenfor.

NY SEGMENT-RAPPORTERINGSSTRUKTUR
Som det fremgår af årsrapporten for 2019/20, har RTX i løbet af 1. kvartal ændret sin organisatoriske struktur, hvilket trådte i kraft den 1. december 2020. For at understøtte gennemførelsen af koncernens strategi, og fordi RTX nu har en ensartet forretningsmodel i alle segmenter, har RTX ændret de to tidligere forretningsenheder – Business Communications og Design Services – til en samlet organisation med uændret fokus på de tre markedssegmenter: Enterprise, ProAudio og Healthcare. Derfor er segment-rapporteringen ligeledes ændret fra Business Communications og Design Services til de tre markedssegmenter: Enterprise, ProAudio og Healthcare. For yderligere information henvises til note 3 i den engelske delårsrapport.

LAVERE EFTERSPØRGSEL I 1. KVARTAL FORÅRSAGET AF COVID-19
I 1. kvartal 2020/21 realiserede koncernen en omsætning på DKK 61,3 mio. svarende til et fald på 52,2% (1. kvartal 2019/20: DKK 128,3 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var nedgangen på 48,3% i forhold til sidste år på grund af den lavere USD valutakurs i 1. kvartal sammenlignet med sidste år.

Omsætningen i Enterprise segmentet faldt med 60,4% til DKK 35,5 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 89,5 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var nedgangen på 57,0%. Faldet kan ses i hovedparten af segmentet (kunder, produktgrupper). Kundeordrerne har i kvartalet været lave, da kunderne har været tilbageholdende med at fylde deres lagre med produkter, fordi COVID-19 har forhindret installation af kommunikationssystemer på slutbrugernes lokationer.

I kvartalet har RTX fortsat udviklingsaktiviteterne i Enterprise segmentet med fornyelse af produktprogrammer under de eksisterende rammeaftaler. Derudover fortsatte udviklings­aktiviteterne under den nyeste rammeaftale (offentliggjort ved udgangen af 2018/19). Leverancerne af de første produkter under denne nye rammeaftaler forventes at starte i løbet af 2. og 3. kvartal i indeværende regnskabsår. Desuden fortsatte udviklingen i kvartalet af egenfinansierede produkter – inklusive f.eks. de trådløse business headsets og et installations- og administrationsværktøj ("Deployment Tool") til vores Enterprise produktprogram.

Omsætningen i ProAudio segmentet faldt med 42,8% til DKK 19,1 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 33,3 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var nedgangen på 38,4%. Den tilbagevendende omsætning i segmentet fra produktsalg og royalty er på niveau med sidste år med en underliggende vækst indenfor ODM produkter i overensstemmelse med strategien, dog er væksten begrænset af COVID-19, som påvirker nogle af kunderne i segmentet. Omsætningen fra udviklingsprojekter (timebetalt udviklingsarbejde) faldt væsentligt sammenlignet med sidste år, fordi fokus i segmentet har været og fortsat er på skiftet fra at levere udviklingsarbejde til at blive en produktleverandør for kunderne.

I kvartalet fortsatte udviklingsaktiviteterne under den store rammeaftale annonceret i slutningen af 2018/19 vedrørende udviklingen for en stor international koncern indenfor ProAudio-segmentet af et produkt baseret på RTX’s konferenceplatform. De første leverancer forventes at finde sted i løbet af 2. og 3. kvartal 2020/21.  Dette er den første store ODM rammeaftale i ProAudio segmentet, og det er derfor en vigtig milepæl i strategien om at blive produktleverandør. Interne udviklingsaktiviteter på de forskellige produktplatforme for produkter og løsninger i ProAudio segmentet, f.eks. til mikrofoner, intercom og konferencesystemer, fortsatte også i kvartalet.

Omsætningen i Healthcare segmentet steg med 22,6% til DKK 6,8 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 5,5 mio.). Korrigeret for valutakursudviklingen var stigningen på 32,5%. Omsætningsvæksten er drevet af, at RTX har overtaget den fulde forsyningskæde og leverancerne af et færdigt produkt i stedet for at levere moduler. RTX’s leverancer af dette første fulde ODM-produkt blev påbegyndt i 3. kvartal sidste år og er steget i løbet af 4. kvartal 2019/20 og 1. kvartal 2020/21. Dog er den stærke vækst i salget af patientovervågningssystemer fra sidste halvdel af 2019/20 som følge af COVID-19 pandemien aftaget en del i 1. kvartal 2020/21, da efterspørgslen på udstyr til hospitalerne er fladet ud.

OMKOSTNINGER OG INDTJENING
Koncernens bruttoresultat faldt med 59,7% til DKK 30,5 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 75,5 mio.). Bruttomarginen faldt til 49,7% (1. kvartal 2019/20: 58,9%) primært med baggrund i det realiserede omsætningsmix med en væsentlig lavere andel af omsætning fra timebetalt udviklingsarbejde, og sekundært af det specifikke produktmix.

Kapacitetsomkostningerne faldt i 1. kvartal 2020/21 til DKK 57,3 mio. (før aktivering af udviklingsomkostninger) sammenlignet med DKK 61,0 mio. i samme periode sidste år. RTX fortsatte den tætte omkostningsstyring på baggrund af usikkerheden forårsaget af COVID-19 pandemien, og har udskudt en yderligere stigning i medarbejderantallet og har i stedet omorganiseret medarbejdere for at skabe øget fremdrift på de udviklingsaktiviteter, som har det største potentiale for RTX og vores kunder. Med baggrund i dette har medarbejderantallet været relativt stabilt med 292 fuldtidsansatte i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: 291). Desuden er rejseomkostninger, messer, ekstern assistance og øvrige personalemæssige omkostninger holdt på et relativt lavt niveau.

Som beskrevet ovenfor for Enterprise og ProAudio segmenterne, fortsatte RTX i kvartalet med at finansiere udviklingsaktiviteter af trådløse headsets, produktinstallationsværktøjer, ProAudio produktløsninger, osv. Som følge deraf har koncernen aktiveret udviklingsomkostninger på DKK 8,1 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 6,9 mio.)

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) beløb sig til DKK -18,8 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20:  DKK 21,4 mio.) som følge af den lavere omsætning påvirket af COVID-19 effekten på kundernes efterspørgsel og den lavere bruttomargin, hvilket kun delvis blev modvirket af de lavere kapacitetsomkostninger.

Afskrivninger steg til DKK 6,6 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 5,1 mio.) med den forventede stigning forårsaget af yderligere afskrivninger på egenfinansierede udviklingsprojekter med udgangspunkt i RTX’s strategi om at skabe mere tilbagevendende omsætning baseret på produktplatforme, som kan kundetilpasses på ODM basis. Resultat af primær drift (EBIT) beløb sig til DKK -25,3 mio. i 1. kvartal 2020/21 (1. kvartal 2019/20: DKK 16,3 mio.).

Finansielle poster, netto, udgjorde i 1. kvartal DKK -2,0 mio. (1. kvartal 2019/20: DKK -2,8 mio.). Udviklingen i kvartalet sammenlignet med sidste år er positivt påvirket af justeringen af værdien af investeringer i handelsporteføljen til dagsværdi på balancedagen og negativt påvirket af valutakursudsving på balancen forårsaget af en lavere valutakurs på USD, hvilket blev delvist modsvaret af kurssikring (USD), som er foretaget på en del af de forventede pengestrømme.

Periodens resultat før skat for 1. kvartal 2020/21 beløb sig til DKK -21,4 mio. (1. kvartal 2019/20: DKK 10,6 mio.).

EGENKAPITAL, AKTIVER OG PENGESTRØMME
Ved udgangen af 1. kvartal 2020/21 var koncernens soliditetsgrad fortsat høj og udgjorde 68,8% (1. kvartal 2019/20: 71,2%). Soliditetsgraden er øget med den genererede indtjening gennem de seneste 12 måneder og faldet med udbetalingen af ​​udbytte og aktietilbagekøb i samme periode. De samlede aktiver udgjorde DKK 470,4 mio. ved udgangen af 1. kvartal 2020/21 sammenlignet med DKK 483,9 mio. i samme periode sidste år med en stigning i de langfristede aktiver fra investeringer i interne udviklingsprojekter og fra en forlængelse af lejekontrakten på Koncernens hovedkvarter (som beskrevet i note 14 og 26 i årsrapporten for 2019/20), samt et fald i de kortfristede aktiver, da tilgodehavender er lavere som følge af den lavere omsætning i 1. kvartal 2020/21.

I 1. kvartal 2020/21 fortsatte koncernen med at realisere positive pengestrømme fra driftsaktiviteterne (CFFO) på DKK 30,7 mio. (1. kvartal 2019/20: DKK 6,5 mio.), hvilket var positivt påvirket af udsving i arbejdskapitalen og lavere tilgodehavender.

RTX’s balance og likviditet er fortsat stærk med en solid pengebeholdning. Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved udgangen af ​​1. kvartal 2020/21 DKK 207,0 mio. (1. kvartal 2019/20: DKK 208,3 mio.). Niveauet er positivt påvirket af indtjeningen og negativt påvirket af udlodning til aktionærerne. I det første kvartal har RTX erhvervet aktier til en samlet værdi af DKK 7,0 mio. som en del af det aktietilbagekøbsprogram på DKK 50 mio. beskrevet nedenfor. Derudover har Bestyrelsen stillet forslag om et udbytte til aktionærerne på 2,5 DKK per aktie til vedtagelse på Generalforsamlingen den 28. januar 2021 svarende til en forventet udbyttebetaling på DKK 20,8 mio.

FORVENTNINGERNE TIL 2020/21 FASTHOLDES
Som det fremgår af årsrapporten for 2019/20 vedrørende forventningerne til 2020/21 er usikkerheden til udviklingen i året større end i tidligere år pga. COVID-19 pandemien.  Efter 1. kvartal 2020/21 og med den fortsatte globale påvirkning af COVID-19, er usikkerheden forbundet med forventningerne fortsat høj. Med den nuværende viden og visibilitet fastholder RTX forventningerne til en omsætning i intervallet DKK 545-600 mio., EBITDA i intervallet DKK 95-120 mio. og EBIT i intervallet DKK 63-90 mio. i regnskabsåret 2020/21. Som det ligeledes fremgår af årsrapporten for 2019/20 forventes tyngden af omsætningen at ligge i slutningen af regnskabsåret 2020/21. Forventningerne er baseret på, at COVID-19 på de globale markeder gradvist vil aftage i løbet af regnskabsåret, og at omfattende nedlukninger i de store europæiske og amerikanske markeder vil ophøre i løbet af 2. kvartal 2020/21. Derudover er forventningerne baseret på fortsat stabile forsyningskæder og globale leverancer af varer (se nedenfor).

Forsyningskæder er udfordret af en global mangel på visse komponenter forårsaget af en større global efterspørgsel efter forbrugerelektronikprodukter. I tillæg til påvirkningen fra COVID-19, har de handelsmæssige uenigheder særligt mellem USA og Kina haft en skadelig indvirkning på de globale forsyningskæder for elektronik. Det har specifikt forårsaget en midlertidig global mangel på halvleder-komponenter fordi producenterne tilpasser deres forsyningskæder. Dette skaber længere leveringstider og forventes især at påvirke 2. kvartal 2020/21 og sandsynligvis udskyde leverancer fra især 2. kvartal til 3. kvartal i 2020/21 og i en mindre grad fra 3. kvartal til 4. kvartal i 2020/21. Manglen på komponenter skaber således en større usikkerhed and normalt i 2020/21.

AKTIETILBAGEKØBSPROGRAMMET FORTSÆTTER
Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 38/2020, har RTX iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram for et beløb op til DKK 50 mio.  Aktietilbagekøbet effektueres i perioden 25. november 2020 til 30. september 2021. Aktietilbagekøbet sker i overensstemmelse med EU’s markedsmisbrugsforordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 af 8. marts 2016 (kaldet "Safe Harbour"-reglerne). Formålet med aktietilbagekøbet er at fortsætte tilpasningen af RTX’s kapitalstruktur (som annonceret i årsrapporten for 2019/20) samt for at imødekomme forpligtelser relateret til aktiebaserede aflønningsprogrammer til medarbejdere.

RISICI OG USIKKERHEDER FOR DEN RESTERENDE DEL AF REGNSKABSÅRET 2020/21
Udtalelser om fremtidige forhold.
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBITDA og EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger. Disse risici og usikkerheds-faktorer inkluderer blandt andet - men er ikke begrænset til at omfatte - generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter samt valutakurs- og renteudsving, og alle disse faktorer kan blive påvirket af udviklingen i COVID-19 situationen.


RTX’s regnskaber udarbejdes kun på engelsk jf. beslutning på selskabets ordinære generalforsamling den 25. januar 2018.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK