Globenewswire

Ringkjøbing Landbobank A/S

Del

Ordinær generalforsamling Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato         03.02.2021

Ordinær generalforsamling Ringkjøbing Landbobank A/S

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 3. marts 2021, kl. 15:00.

På grund af Covid-19-situationen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med denne indkaldelse.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.    Valg af dirigent
       Bestyrelsen foreslår advokat Allan Sørensen som dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
       Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.

3.    Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
       Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
       Bestyrelsen foreslår, at resultatdisponeringen godkendes.

5.    Vejledende afstemning om vederlagsrapport
       Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.

6.    Godkendelse af bankens lønpolitik
       Bestyrelsen foreslår, at lønpolitikken godkendes.

7.    Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Efter tur afgår: Anette Ørbæk Andersen, Erik Jensen, Anne Kaptain, Henrik Lintner, Ole Nygaard, Jacob Møller, Jens Møller Nielsen, Bente Skjørbæk Olesen, Karsten Sandal, Lone Rejkjær Söllmann, Egon Sørensen og Lise Kvist Thomsen. Ole Nygaard har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille.

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:

 • Anette Ørbæk Andersen, direktør, Skjern, født 1963
 • Erik Jensen, direktør, Skjern, født 1965
 • Anne Kaptain, vice president, advokat (L), Sæby, født 1980
 • Henrik Lintner, apoteker, Hjørring, født 1955
 • Jacob Møller, adm. direktør, Ringkøbing, født 1969
 • Jens Møller Nielsen, fhv. direktør, Ringkøbing, født 1956
 • Bente Skjørbæk Olesen, forretningsindehaver, Vemb, født 1971
 • Karsten Sandal, direktør, Ølstrup, født 1969
 • Lone Rejkjær Söllmann, økonomichef, Tarm, født 1968
 • Egon Sørensen, forsikringsmægler, Spjald, født 1965
 • Lise Kvist Thomsen, direktør, Virum, født 1984

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:

 • Dennis Christian Conradsen, adm. direktør, Frederikshavn, født 1984

Ved rekrutteringen og opstillingen (både genvalg og nyvalg) af kandidater til repræsentantskabet har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder, m.v.

8.    Valg af én eller flere revisorer

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår repræsentantskabet og bestyrelsen genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

9.    Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.

10.   Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

10a. Forslag til vedtægtsændringer
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer. De foreslåede vedtægtsændringer fremgår af de fuldstændige forslag, som er tilgængelige på bankens hjemmeside www.landbobanken.dk.

§2:
Der foreslås en redaktionel ændring i form af en sproglig tilretning, så aktiekapital erstattes af selskabskapital.

Såfremt forslaget godkendes, ændres § 2 i bankens vedtægter til følgende ordlyd:
"Bankens selskabskapital er nom. 29.228.321 kr. fordelt i aktier på nom. 1 kr."

§§ 2a - 2c:
Det foreslås at:

 • Bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer reduceres fra 14.210.980 kr. til 5.845.664 kr. svarende til 20% af selskabskapitalen, således bemyndigelsen fremadrettet bliver mere markedskonform. Bemyndigelsen vil også fremadrettet gælde for kapitalforhøjelser ved kontant indbetaling. Bemyndigelsen forlænges frem til den 2. marts 2026.
   
 • Bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer reduceres fra 14.210.980 kr. til 2.922.832 kr. svarende til 10% af selskabskapitalen, således bemyndigelsen fremadrettet bliver mere markedskonform. Bemyndigelsen vil fremadrettet gælde for kapitalforhøjelser, således sådanne enten kan ske ved kontant indbetaling eller ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Bemyndigelsen forlænges frem til den 2. marts 2026.
   
 • Den samlede bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser med eller uden fortegningsret reduceres fra 14.210.980 kr. til 5.845.664 kr. svarende til 20% af selskabskapitalen.

Såfremt forslaget godkendes, ændres §§ 2a, 2.b og 2.c i bankens vedtægter til følgende ordlyd:

§ 2a.:
"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 5.845.664 kr. med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse skal ske ved kontant indbetaling, der skal ske fuldt ud. En kapitalforhøjelse kan ske til under markedskurs. Bemyndigelsen er gældende indtil den 2. marts 2026."

§ 2b.:
"Generalforsamlingen har besluttet at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med indtil nom. 2.922.832 kr. uden fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer. En kapitalforhøjelse kan ske såvel ved kontant indbetaling som ved indskud af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi, og den skal indbetales fuldt ud. En kapitalforhøjelse skal ske til markedskurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelsen er gældende indtil den 2. marts 2026."

§ 2c.:
"Ved forhøjelse af selskabskapitalen i henhold til §§ 2a og 2b skal i øvrigt gælde, at bestyrelsen fastsætter vilkårene for tegning, herunder tidspunkt, tegningsforhold, tegningskurs og tidspunktet for ret til udbytte for de nye aktier. Bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 2a og 2b kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje selskabskapitalen med i alt nom. 5.845.664 kr."

§ 2d:
Der foreslås præciseret, at det er bestyrelsen, der fastsætter i hvilket omfang aktierne, der er tegnet efter de nævnte paragraffer i §§2a-2c, giver ret til udbytte fra tegningsåret.

Såfremt forslaget godkendes, ændres § 2d i bankens vedtægter til følgende ordlyd:
"Aktier tegnet efter §§ 2a og 2b er omsætningspapirer og skal noteres på navn. Bestyrelsen fastsætter i hvilket omfang, aktierne tegnet efter de nævnte paragraffer giver ret til udbytte fra tegningsåret, og endvidere skal der for aktierne gælde de samme regler som for de øvrige aktier med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed. Endelig skal der ikke gælde nogen indskrænkninger i både de efter § 2a og efter § 2b tegnede aktiers fortegningsret efter § 2a ved fremtidige forhøjelser."

§ 5:
Der foreslås gennemført en redaktionel ændring i form af en sproglig tilretning, hvorunder aktiekapitalen erstattes af selskabskapitalen.

Såfremt forslaget godkendes, ændres § 5 i bankens vedtægter til følgende ordlyd:
"Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Ringkøbing.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer en tyvendedel af selskabskapitalen."

§ 6:
Der foreslås gennemført forskellige redaktionelle ændringer, idet det som følge af digitaliseringen foreslås, at dagsorden og de fuldstændige forslag som agtes fremsat på generalforsamlingen gøres tilgængelige på bankens hjemmeside i stedet for til eftersyn på bankens kontor.

Såfremt forslaget godkendes, ændres fjerde afsnit i § 6 i bankens vedtægter til følgende ordlyd:
"Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, gøres tilgængelig for aktionærerne på bankens hjemmeside. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal årsrapport inkl. revisionspåtegning samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab desuden gøres tilgængelig for aktionærerne på bankens hjemmeside. Årsrapporten skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom."

§ 7:
Det foreslås, at der som følge af kravet om vejledende afstemninger af vederlagsrapporter på ordinære generalforsamlinger i henhold til selskabslovgivningen fremover er et fast dagsordenspunkt om vejledende afstemning om vederlagsrapporten under pkt. 5 i standarddagsordenen. Ligeledes foreslås en simplificerende ændring til bestyrelsens bemyndigelse i standarddagsordenens nuværende punkt 7 (nyt punkt 8) om erhvervelse af egne aktier.

Såfremt forslaget godkendes, ændres § 7 i bankens vedtægter til følgende ordlyd:
"Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.            Valg af dirigent.
2.            Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3.            Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
4.            Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5.            Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
6.            Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7.            Valg af én eller flere revisorer.
8.            Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier.
9.            Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer."

§ 9a:
Der foreslås en redaktionel præcisering, således aktionærerne kan få adgang til at deltage i generalforsamlingen ved at anmelde sin deltagelse i stedet for ved løsning af adgangskort. 

Såfremt forslaget godkendes, ændres § 9a i bankens vedtægter til følgende ordlyd:
"Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til § 9b, og som ønsker at deltage, skal anmelde sin deltagelse til banken senest 3 dage før dennes afholdelse.

Hver aktie på nom. 1 kr. giver 1 stemme, når aktien er noteret i bankens ejerbog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. En aktionær kan dog maksimalt afgive 3.000 stemmer."

§ 11 (ny):
Der foreslås indsat en ny § 11, hvorefter bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Såfremt forslaget godkendes, indsættes en ny § 11 i bankens vedtægter med følgende ordlyd:
"Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte."

§§ 11-19 (nuværende) / §§ 12-20 (ny):
De nuværende §§ 11-19 ændres til §§ 12-20, som konsekvensrettelser af øvrige foreslåede ændringer.

§ 15 (ny):
Der foreslås en ændring til fjerde afsnit i den nuværende § 14 (ny § 15), således banken har mulighed for at tilpasse antallet af næstformænd for bestyrelsen. Ligeledes foreslås sletning af en konkret lovhenvisning i syvende afsnit.

Såfremt forslaget godkendes, ændres fjerde afsnit henholdsvis syvende afsnit i § 15 i bankens vedtægter til følgende ordlyd:
"Bestyrelsen vælger hvert år sin formand samt op til to næstformænd."

"Banken har etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Den frivillige ordning skal fortsætte med at være gældende, medmindre den ophører i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation. Denne bestemmelse om medarbejderrepræsentation indeholdt i dette afsnit bortfalder automatisk ved bortfald af den frivillige ordning om medarbejderrepræsentation."

10.b Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 160.600 kr. ved
annullering af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 29.228.321 kr. til nominelt 29.067.721 kr. ved annullering af 160.600 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 160.600 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 160.600 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 160.600 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 57.503.898 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 57.343.298 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, medfører det ændringer af vedtægternes § 2, § 2a og § 2b, således beløbet på "29.228.321" i § 2 ændres til "29.067.721", og beløbet på "43.439.301" i §§ 2a og 2b ændres til "43.278.701".

Såfremt forslaget vedtages, og såfremt forslaget under dagsordenspunkt 10.a. ligeledes vedtages, sker i stedet følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c:  
§2: Beløbet på 29.228.321" ændres til "29.067.721", § 2a: Beløbet på "5.845.664" ændres til "5.813.544", § 2b: Beløbet på "2.922.832" ændres til "2.906.772" og § 2c: Beløbet på "5.845.664" ændres til "5.813.544".

10.c Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Vedtagelseskrav
Forslagene under dagsordenspunkterne 10.a og 10.b kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog er dagsordenens punkt 5 en vejledende afstemning.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret samt registreringsdato - ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen
Vedrørende aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret oplyses, at aktiekapitalen er på nominelt 29.228.321 kr. fordelt på 29.228.321 stk. aktier á nominelt 1 kr.

Hver aktie på nom. 1 kr. giver 1 stemme, når aktien er noteret i selskabets ejerbog, eller når aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin ret. En aktionær kan dog maksimalt afgive 3.000 stemmer.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen, onsdag, den 24. februar 2021, kl. 23.59, er noteret som aktionærer i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til banken med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af banken.

Tilmelding, spørgsmål og adgangskort
Elektronisk deltagelse i den ordinære generalforsamling finder sted gennem en generalforsamlingsportal, som leveres af VP Investor Services.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske

 • elektronisk via InvestorPortalen på Ringkjøbing Landbobanks hjemmeside,
 • www.landbobanken.da/generalforsamling, eller via VP Securities A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
   
 • ved henvendelse til VP Securities A/S, pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. eller
   
 • ved henvendelse i en af bankens afdelinger.

Tilmelding til generalforsamlingen skal i henhold til bankens vedtægter være foretaget senest fredag, den 26. februar 2021, kl. 23.59. Efter det nævnte tidspunkt kan der ikke foretages tilmelding til generalforsamlingen.

Aktionærer eller fuldmægtige kan ledsages af en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.  

Generalforsamlingsportalen giver mulighed for at følge live-webcasten fra den ordinære generalforsamling, stille spørgsmål og afgive stemme.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt til besvarelse på generalforsamlingen. Spørgsmål kan rettes enten pr. brev til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Direktionen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail til regnskab@landbobanken.dk.

Spørgsmål kan endvidere stilles under generalforsamlingen via generalforsamlingsportalen.
Oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse herunder link til generalforsamlingsportalen til brug for at tilgå generalforsamlingen og minimumskrav til systemer vil forud for generalforsamlingen blive sendt pr. e-mail til aktionærer, som har registreret deres deltagelse.

Ved elektronisk deltagelse er hver aktionær selv ansvarlig for at sikre, at den pågældende aktionær har en smartphone med de nødvendige browsers downloadet eller en anden enhed (PC/Mac eller tablet/iPad) med en brugbar webbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse tilgængelig på tidspunktet for den ordinære generalforsamling.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå
forsinkelser på de elektroniske linjer. I yderste konsekvens kan disse forsinkelser vare op til flere
minutter. Banken påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs eventuelle spørgsmål, kommentarer,
ændringsforslag eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning
ved det relevante dagsordenspunkt.

Afgivelse af stemmer
Aktionærerne kan deltage og stemme personligt eller ved en fuldmægtig på generalforsamlingen. Der er også mulighed for at brevstemme inden generalforsamlingen.

Aktionærer kan senest fredag, den 26. februar 2021, kl. 23.59 afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagten kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services, via bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger.

Såfremt den skriftlige fuldmagt ønskes anvendt, skal den udfyldte og underskrevne fuldmagt være banken i hænde inden ovennævnte frists udløb, dvs. fredag, den 26. februar 2021, kl. 23.59.

Fuldmagten kan enten sendes pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til regnskab@landbobanken.dk eller pr. fax på 7624 4913.

Aktionærer har desuden mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse.

Afgivelse af brevstemme kan enten ske elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services, via bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, eller ved brug af en skriftlig brevstemmeblanket, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger.

Såfremt en skriftlig brevstemme ønskes afgivet, skal den afgivne brevstemme returneres pr. post til Ringkjøbing Landbobank A/S, att.: Regnskabsafdelingen, Torvet 1, 6950 Ringkøbing, pr. mail til regnskab@landbobanken.dk eller pr. fax på 7624 4913.

Elektronisk brevstemme skal være afgivet senest tirsdag, den 2. marts 2021, kl. 10.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være banken i hænde.

Udøvelse af finansielle rettigheder
Ringkjøbing Landbobanks aktionærer kan vælge Ringkjøbing Landbobank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Ringkjøbing Landbobank A/S.

Yderligere oplysninger
Årsrapporten, dagsorden og de fuldstændige forslag med de foreslåede vedtægtsændringer og den foreslåede lønpolitik, vederlagsrapport, øvrige dokumenter i henhold til selskabslovens § 99, stk. 1, oplysninger om indsamling og behandling af persondata i forbindelse med den ordinære generalforsamling og oplysninger til aktionærerne om, hvordan de deltager i den elektroniske generalforsamling, herunder hvordan de afgiver stemmer og stiller spørgsmål vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside, www.landbobanken.dk, og fremlagt til eftersyn for aktionærerne onsdag, den 3. februar 2021.

Oplysninger om tilmelding, tekniske forhold samt afvikling af generalforsamlingen, herunder spørgsmål og indlæg under generalforsamlingen og afstemninger er endvidere vedlagt som et bilag til nærværende indkaldelse.

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

På bestyrelsens vegne

Martin Krogh Pedersen
Bestyrelsesformand

Bilag – Vejledning

Elektronisk generalforsamling

En fuldstændig elektronisk generalforsamling sikrer, at retningslinjerne for forsamlinger i
forbindelse med Covid-19 overholdes. En fuldstændig elektronisk generalforsamling betyder også, at du ikke kan møde op fysisk, men skal deltage i generalforsamlingen via en generalforsamlingsportal. Undervejs i generalforsamlingen kan du stemme, stille sprøgsmål og skrive indlæg via generalforsamlingsportalen.

Tilmelding

Det er vigtigt, at du har tilmeldt dig generalforsamlingen på forhånd, hvis du ønsker at deltage i den fuldstændig elektroniske generalforsamling. Tilmelding kan ske på følgende måder og skal være modtaget senest fredag, den 26. februar 2021, kl. 23.59

 • elektronisk via InvestorPortalen på Ringkjøbing Landbobanks hjemmeside, www.landbobanken.da/generalforsamling, eller via VP Securities A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller
   
 • ved henvendelse til VP Securities A/S, pr. telefon 43 58 88 66 eller pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. eller
   
 • ved henvendelse i en af bankens afdelinger.

Tekniske krav i forbindelse med afvikling af den elektroniske generalforsamling

Vi anbefaler, at du inden generalforsamlingens start sikrer dig, at den enhed, som du deltager i generalforsamlingen fra, opfylder nedenstående krav:

 • Browser
  Den elektroniske generalforsamling kan afvikles i såkaldte "evergreen-browsere" på både PC/Mac, mobil og tablet/iPad. "Evergreen-browsere" (Edge, Chrome, Firefox og Opera) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Browseren Safari understøttes ligeledes, selvom det ikke er en "evergreen-browser". Browseren Explorer er ikke en "evergreen-browser", og Explorer kan således ikke anvendes.

 • PC
  Den elektroniske generalforsamling fungerer i browserne Edge, Chrome, Firefox og Opera, men ikke i browseren Explorer.

 • Apple
  Den elektroniske generalforsamling fungerer i de nyeste hovedversioner af Safari-browseren på Mac, iPhone og iPad (Safari version 12, 13 og 14). Hvis du har ældre Apple-udstyr, som muligvis ikke kan opdatere til en brugbar Safari-version, kan du installere en Chrome-browser og benytte denne.

 • Internetforbindelse
  Kvaliteten af transmissionen afhænger af din leverandør. Du bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission.

 

Sådan afvikles den elektroniske generalforsamling

Overvære generalforsamlingen
Generalforsamlingen transmitteres via live streaming (webcast) i generalforsamlingsportalen. Det er vigtigt, at du er logget ind på portalen for at kunne overvære generalforsamlingen.

Spørgsmål og indlæg under generalforsamlingen
Under og efter præsentationen af hvert dagsordenspunkt vil der som normalt være mulighed
for at stille spørgsmål og komme med indlæg til det pågældende dagsordenspunkt. Dette vil foregå skriftligt via generalforsamlingsportalen. Spørgsmål og indlæg vil blive refereret eller læst op og efterfølgende besvaret mundtligt. Du skal være logget på portalen for at stille et spørgsmål eller skrive et indlæg.

Afstemninger
Såfremt et dagsordenspunkt kommer til afstemning, vil dette tydeligt fremgå af generalforsamlingsportalen. Du skal være logget på portalen for at afgive din stemme.

ASSISTANCE
Der gøres venligst opmærksom på, at banken hverken før eller under generalforsamlingen kan yde teknisk assistance.  For assistance vedrørende generalforsamlingsportalen kan der rettes henvendelse til VP Securities A/S på mail VGMmail@vp.dk på tlf. 43 58 88 94.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK