Folketingets Ombudsmand

Retten til bisidder ved børnesagkyndige undersøgelser bliver nu understreget

Del

Når man som forælder skal gennemgå en børnesagkyndig undersøgelse i forbindelse med en sag i Familieretshuset, har man som udgangspunkt ret til at have en bisidder med. Familieretshuset har nu efter henvendelser fra ombudsmanden taget initiativ til at sikre, at de psykologer, der foretager undersøgelserne, er opmærksomme på denne ret.

Sagen udspringer af klager til ombudsmanden over manglende mulighed for at benytte en bisidder, idet Familieretshuset ikke forholdt sig til tilfælde, hvor en psykolog nægtede parterne at have en bisidder med ved en børnesagkyndig undersøgelse.

Efter henvendelse fra ombudsmanden svarede Familieretshuset i december 2021, at det i et nyhedsbrev til de selvstændige psykologer vil henlede opmærksomheden på retten til bisidder, og at Familieretshuset vil følge op på emnet i foråret 2022 under erfaringsudvekslingsmøder med psykologerne.

Familieretshuset oplyste endvidere, at standardkontrakten med psykologerne var blevet tilrettet således, at retten til bisidder nu fremgår af kontrakten med den enkelte psykolog, som også i kontrakten bliver forpligtet til at informere parterne om denne ret.

Ombudsmanden har på den baggrund meddelt Familieretshuset, at han ikke foretager sig mere i sagen.

Læs Familieretshusets seneste brev.

Læs ombudsmandens svar.

FAKTA

Retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre

Den, der er part i en sag, kan som udgangspunkt på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Det følger af forvaltningslovens § 8, stk. 1, 1. pkt. Bestemmelsen udtrykker et grundlæggende princip om, at parten i almindelighed har ret til selv at vælge, om og i givet fald hvordan han eller hun ønsker at lade sig repræsentere eller bistå over for forvaltningen. Dette gælder dog ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.

Se nærmere om retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre i overblik #6 i Myndighedsguiden på ombudsmandens hjemmeside.

Se også pkt. 5 i vejledning nr. 9256 af 20. marts 2019 om børnesagkyndige undersøgelser.

Familieretshuset

Familieretshuset blev oprettet ved lov den 1. april 2019 og overtog ved lovens ikrafttræden opgaver fra Statsforvaltningen, der samtidig blev nedlagt.

Familieretshuset behandler sager om bl.a. forældremyndighed, bopæl og samvær efter reglerne i forældreansvarsloven.

Afgørelserne træffes enten af Familieretshuset eller af familieretten efter Familieretshusets oplysning af sagen. Familieretshusets afgørelser kan indbringes for familieretten.

Ombudsmandens behandling af klager på det familieretlige område

Familieretten – dvs. domstolene – er som ovenfor nævnt enten 1. instans eller klageinstans på det familieretlige område. På den baggrund, og fordi domstolene efter ombudsmandslovens § 7, stk. 2, ikke er omfattet af ombudsmandens virksomhed, behandler ombudsmanden ikke klager over afgørelser på det familieretlige område.

Ombudsmanden behandler således kun klager over Familieretshusets sagsbehandling og sagsbehandlingstid. Det gælder dog ikke klager over den del af Familieretshusets sagsbehandling, som kan have (haft) indflydelse på sagens afgørelse, f.eks. Familieretshusets oplysning af sagen.

Generelt om ombudsmandens behandling af klager

Ombudsmanden kan behandle klager ved bl.a. at iværksætte en egentlig undersøgelse med høring af de relevante myndigheder.

Ombudsmanden hjælper imidlertid ofte også borgerne på anden måde. Det kan f.eks. være ved at sende en klage videre til klageinstansen på området eller ved at sende den retur til den myndighed, der er klaget over, for at klageren kan få en uddybende begrundelse for afgørelsen. Det kan også være, at ombudsmanden hjælper den, der har klaget, med at få myndigheden til at tage stilling til et konkret klagepunkt, f.eks. om der kan dispenseres fra en klagefrist, der ikke er overholdt. Eller ombudsmanden kan hjælpe klageren med at få fremhævet de vigtigste argumenter, så klagen fremstår mere tydelig for myndigheden.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91
Områdechef Susanne Veiga, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden går ind i sag om politiets nye våbenregister12.5.2022 14:30:23 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har besluttet at indlede en undersøgelse af egen drift af politiets nye våbenregister og behandlingen af sager om våben. Der har i medierne været omtale af forskellige problemer med det nye våbenregister, der blev taget i brug i januar i år. Efter det oplyste har problemerne samtidig betydet, at der er sket en ophobning af ubehandlede våbensager. Ombudsmanden har også modtaget en henvendelse om sagen fra Danmarks Jægerforbund. Ombudsmanden har i dag bedt de ansvarlige myndigheder om en udtalelse. Ombudsmandens brev til Rigspolitiet kan læses her. Ombudsmanden afventer nu myndighedernes udtalelser. FAKTA Det følger af § 17 i lov om Folketingets Ombudsmand, at ombudsmanden af egen drift kan optage en sag til undersøgelse og gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Skatteforvaltningen bør overveje at informere bedre om ændringer af praksis20.4.2022 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Der ydes på skatteområdet en omfattende vejledning og information om regler og praksis, blandt andet i form af Skatteforvaltningens juridiske vejledning og ved brug af såkaldte styresignaler. Denne vejledning og information udgør et væsentligt værktøj for administrationen hos Skatteforvaltningen, ligesom den er praktisk relevant for borgere og virksomheder. Ombudsmanden har på baggrund af bl.a. tilkendegivelser fra skatterevisorer og skatteadvokater foretaget en undersøgelse af skattemyndighedernes generelle information og administration, når der på baggrund af domme og afgørelser sker en praksisændring, som kan have betydning for rigtigheden af det, der anføres i Den juridiske vejledning om den gældende retstilstand. Det er ombudsmandens opfattelse, at den tid, der efter det oplyste går med at opdatere informationen til borgere og virksomheder om betydningen af en ændret praksis, er lang i forhold til de informationshensyn, der ligger bag Den juridiske vejledning. Skattestyrelsen er d

Miljø- og Fødevareklagenævnet er for længe om at behandle klagesager om aktindsigt19.4.2022 11:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Miljø- og Fødevareklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager om aktindsigtsanmodninger må anses for uforenelige med forudsætningerne i de bagvedliggende love. Det konkluderer Folketingets Ombudsmand efter en gennemgang af nævnets sagsbehandlingstid i klagesager for 2021 om aktindsigt efter offentlighedsloven og miljøoplysningsloven. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager afgjort efter miljøoplysningsloven – som nævnet har flest af – er ligesom i 2020 lidt over 100 arbejdsdage i 2021 (cirka 101 arbejdsdage i 2020 og cirka 109 arbejdsdage i 2021. Nævnets sagsbehandlingstid i klagesager afgjort efter offentlighedsloven er steget fra cirka 102 arbejdsdage i 2020 til cirka 240 dage i 2021. Her er der dog kun tale om 3 klagesager. Miljø- og Fødevareklagenævnet har forklaret, at en del af stigningen skyldes, at nævnet har afsluttet nogle meget langtrukne klagesager vedrørende afgørelser fra et forsyningsselskab, som ikke ønskede at medvirke til at få sagerne oplys

Sag med enlig mor løst efter dialog med myndighederne6.4.2022 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

En enlig mor fra en kommune i Øst-Danmark fik besked på at betale børnetilskud for godt tre år tilbage, fordi Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen vurderede, at hun reelt ikke havde været enlig i perioden. Moren klagede til ombudsmanden, der oversendte klagen til Ankestyrelsen og bad styrelsen om at svare på den enlige mors klage bl.a. på baggrund af styrelsens praksis på området. Ankestyrelsen ændrede sin afgørelse, og moren skulle så alligevel ikke tilbagebetale tilskuddet. Sagen er et eksempel på, hvordan Folketingets Ombudsmand kan hjælpe borgerne til en hurtig løsning af deres sag – simpelthen ved at gå i dialog med myndighederne og bede dem om yderligere at begrunde eller genoverveje deres afgørelse, for eksempel med henvisning til hidtidig praksis på området. Det er en fremgangsmåde, ombudsmanden bruger i nogle sager hvert år. Og når den virker, er det en hurtig og effektiv måde at hjælpe borgerne på, fordi deres sager bliver løst uden en omfattende og tidskrævende undersøgelse f

Tilsynsbesøg i anstalter og detentioner i Grønland5.4.2022 10:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Folketingets Ombudsmand har været på tilsyn i Grønland og besøgt en række anstalter, politistationer og kommunefogeder. Formålet med besøget var at undersøge forholdene for dem, der er frihedsberøvet af politiet eller kriminalforsorgen i Grønland, herunder deres relation til personalet og andre indsatte og deres mulighed for at arbejde og uddanne sig. Hos kommunefogederne havde ombudsmandens tilsynshold særligt fokus på de lokale detentioner, som flere af kommunefogederne har ansvaret for. I alt omfattede tilsynsbesøget seks anstalter, seks politistationer og otte kommunefogeder. Ombudsmandens tilsynshold talte med ledelsen, personalet og de indsatte og beså de fysiske lokaliteter. Hovedindtrykket var, at politiet og kriminalforsorgen i Grønland grundlæggende behandler mennesker i deres varetægt hensynsfuldt og værdigt. Tilsynsbesøget gav dog ombudsmanden anledning til anbefalinger til myndighederne om ændringer på visse punkter. Læs mere om tilsynsbesøget i denne artikel fra Folketing

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum