Folketingets Ombudsmand

Region Syddanmark stopper praksis med tavshedsklausuler i fratrædelsesaftaler

Del

Region Syddanmark er nu holdt op med som standard at bruge klausuler om fortrolighed i fratrædelsesaftaler, der indgås mellem regionen og dens medarbejdere.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om regionens praksis, da han blev opmærksom på, at regionen havde skrevet til en borger, at det var en sædvanlig del af en fratrædelsesaftale i regionen, at regionen og den pågældende medarbejder aftalte, at aftalens indhold var fortroligt.

”En offentlig myndighed kan ikke på den standardiserede, generelle måde, som regionen har gjort, indgå aftale om tavshedsklausuler i forbindelse med fratrædelsesaftaler. Aftaler om fortrolighed vedrørende sådanne aftaler kræver, at der i det enkelte tilfælde er vægtige saglige hensyn, der begrunder, at det er nødvendigt at aftale fortrolighed omkring bestemte forhold. Jeg er derfor tilfreds med, at Region Syddanmark ikke længere som standard bruger sådanne klausuler,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Hvad gør Region Syddanmark nu

Region Syddanmark har oplyst, at den ikke mener at have håndhævet og heller ikke fremover agter at håndhæve tavshedsklausuler i allerede indgåede fratrædelsesaftaler. På den baggrund gør ombudsmanden ikke mere vedrørende regionens anvendelse af tavshedsklausulerne.

Regionen har også oplyst, at det vil kræve betydelige ressourcer at finde de personalesager frem, som indeholder en tavshedsklausul, og orientere de berørte medarbejdere om, at klausulen ikke vil blive håndhævet.

Ombudsmanden har derfor henstillet, at Region Syddanmark i stedet offentligt – f.eks. ved opslag på regionens hjemmeside eller gennem medierne – informerer om, at regionen ikke vil håndhæve tavshedsklausulerne, så (tidligere) medarbejdere har mulighed for at vide, at de ikke er bundet af en eventuel tavshedsklausul.

Læs ombudsmandens udtalelse.

FAKTA

Tavshedspligt

Efter forvaltningslovens § 27 har offentligt ansatte tavshedspligt med hensyn til en række oplysninger, herunder:

  • Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.
  • Oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til bl.a. det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, og private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i forvaltningslovens § 27.

Det er ombudsmandens opfattelse, at en offentlig myndighed ikke på den standardiserede, generelle måde, som det var sket i regionen, kan indgå aftaler om tavshedsklausuler. Ombudsmanden mener, at en sådan aftale skal være konkret begrundet i vægtige saglige interesser i den enkelte sag. Aftalen vil skulle være forenelig med reglerne om aktindsigt efter bl.a. offentlighedsloven, ligesom forholdet til reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed vil skulle inddrages i vurderingen af aftalens saglighed og proportionalitet.

Kontakter

Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, tlf. 42 47 50 91

Områdechef Johannes Martin Fenger, tlf. 33 13 25 12

Information om Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand
Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K

+45 3313 2512https://www.ombudsmanden.dk/

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

 

Følg pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Folketingets Ombudsmand

I 2023 kommer Ombudsmandens Børnekontor på tilsynsbesøg i psykiatrien26.1.2023 09:00:00 CET | Pressemeddelelse

Børn og unge med en psykiatrisk diagnose kan være særligt sårbare. Det gælder ikke mindst de børn og unge, der har behov for døgnindlæggelse i psykiatrien. Samtidig er der mulighed for at anvende forskellige former for tvang over for børn og unge i psykiatrien. Ombudsmandens Børnekontor vil derfor i 2023 besøge psykiatriske afdelinger, hvor børn og unge er indlagt. Under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling kan der være tale om at anvende forskellige former for tvang, bl.a. tvangsfiksering og fastholdelse. Der er samtidig fastsat nærmere regler for brugen heraf. Det drejer sig f.eks. om, hvem der kan beslutte at anvende tvang, at tvangsanvendelsen skal være så kortvarig som mulig, og at barnet eller den unge skal tilbydes en samtale, når tvangsanvendelsen er ophørt. ”Det er vigtigt at have fokus på børn og unges rettigheder, når de er indlagt på de psykiatriske afdelinger. Ikke mindst i situationer, hvor tvang og andre former for indgreb kommer i brug. Vi har derfor i 2023 valgt psyk

Direktoratet for Kriminalforsorgen bør sikre indsattes ret til tandlægebehandling25.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmanden har i forlængelse af tilsynsbesøg i to fængsler i 2021 undersøgt indsattes ret til tandlægebistand i fængsler og arresthuse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i forbindelse med undersøgelsen redegjort for de gældende regler på området. På baggrund af de oplysninger, som ombudsmanden har modtaget i forbindelse med sin undersøgelse om praksis og lokale skriftlige retningslinjer i de to fængsler, hvor ombudsmanden var på tilsynsbesøg, er det ombudsmandens vurdering, at der kan være tvivl om, hvorvidt indsatte i alle tilfælde modtager den tandlægebehandling, de har krav på. Det gælder bl.a. med hensyn til administrationen af reglerne om indsattes egne og kriminalforsorgens betalingsmuligheder. Desuden står det f.eks. ikke ombudsmanden klart, i hvilket omfang de indsatte i praksis har mulighed for at blive tilset af en tandlæge med henblik på at få vurderet behovet for tandbehandling. Ombudsmanden har derfor henstillet til Direktoratet for Kriminalforsorgen at tydeliggøre

Ombudsmanden undersøger transporten af indsatte under kriminalforsorgen24.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ombudsmandens tilsynsbesøg på voksenområdet vil i 2023 have særligt fokus på kriminalforsorgens transport af indsatte mellem kriminalforsorgens institutioner og i forbindelse med retsmøder mv. Der er for nylig sket en ændret organisering af opgavevaretagelsen på transportområdet, så transporterne i dag i vidt omfang foretages af kriminalforsorgen, og der er blevet etableret en særskilt uddannelse som transportbetjent. Ved en lovændring i 2022 har de ansatte i kriminalforsorgen desuden fået udvidet adgangen til at anvende håndjern eller håndjernstransportbælte over for de indsatte i forbindelse med transport. Samtidig er dokumentationskrav og klageadgang i en række tilfælde blevet fjernet. Ombudsmanden vil på tilsynene blandt andet se på den praktiske gennemførelse af transporterne, anvendelsen af håndjern og andre sikrings- og magtmidler samt informationen mv. til de indsatte og sikkerhedsvurderingen af dem. Tilsynsbesøgene gennemføres i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder

Skattestyrelsen giver borgerne god vejledning på Facebook20.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

Borgerne får generelt hurtige og ordentlige svar, når de skriver til Skattestyrelsen via Facebook. Det konkluderer ombudsmanden på baggrund af en undersøgelse af Skattestyrelsens administration af styrelsens Facebook-profil. Undersøgelsen bygger på en gennemgang af de i alt 2.024 opslag med spørgsmål fra borgere, svar fra styrelsen og kommentarer mv., der var på profilen i april 2022. ”Min undersøgelse viser generelt, at styrelsen svarer på det, som borgerne har spurgt om, og at det sker både hurtigt og på imødekommende måde,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger. Ombudsmanden har dog også gjort sig nogle betragtninger om styrelsens formuleringer i vejledningen på Facebook-profilen, som han anbefaler, at styrelsen kan lade indgå i sine videre overvejelser. Skattestyrelsens dialog med borgerne på Facebook har et vejledende formål, og styrelsen behandler ikke konkrete sager via sin åbne Facebook-profil. Ombudsmanden har dog i nogle tilfælde fundet svar, der er formuleret på en måd

To kommuner sendte fejlagtigt breve til børn i stedet for forældre17.1.2023 11:00:00 CET | Pressemeddelelse

”Din mor har på dine vegne henvendt sig (…) for at søge om boligskift”. Sådan indledte Hillerød Kommune et brev, der blev sendt til et treårigt barn. Det fik Folketingets Ombudsmand til af egen drift at rejse en sag for at undersøge, hvordan det kunne være, at kommunen sendte breve, herunder en afgørelse, til et treårigt barn. Hillerød Kommune oplyste over for ombudsmanden, at det var en fejl, at brevene i sagen blev formuleret som breve til barnet, og at de blev sendt til barnet i stedet for til moren, der havde indgivet ansøgningen. At brevene blev sendt til det treårige barn skyldtes, at sagsbehandleren ikke havde fået ændret barnets CPR-nr. til forældremyndighedsindehaverens CPR-nr. i kommunens digitale sagsbehandlingssystem. Da treårige børn ikke har en digital postkasse, blev brevene automatisk udskrevet og sendt til barnet med almindelig fysisk post. ”Hændelsesforløbet illustrerer en af kerneproblematikkerne ved digital sagsbehandling og viser, at myndighederne skal være omhygge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum