Region Hovedstaden

Region Hovedstaden godkender ny hospitalsplan

Del

En samlet Børne- og Ungdomspsykiatri, et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital og samling af brystkirurgi på Gentofte Hospital er nogle af de tiltag, som regionsrådet netop har vedtaget i den nye hospitalsplan 2025

Regionsrådet i Region Hovedstaden har godkendt en ny hospitalsplan, der er med til at fastlægge rammerne for udviklingen af sundhedsvæsenet i regionen frem til 2025.

”Vi har en politisk vision i regionsrådet om at udvikle et sundhedsvæsen, der kan sikre den bedste behandling ud fra, hvad der giver mest værdi for den enkelte patient. For vi mennesker er forskellige, og det gælder også, når vi bliver syge eller kommer til skade. Men ens for alle borgere er, at de skal mødes med omsorg og nærvær i sundhedsvæsenet,” siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

”Det er attraktivt at bo i Region Hovedstaden og vi forventer, vi bliver flere borgere, og der vil være flere børn, flere ældre og flere borgere, der lever med kroniske og behandlingskrævende sygdomme. Men samtidig tager vi de nye hospitalsbyggerier i brug i de kommende år, og det giver os nye muligheder for at indrette sundhedsvæsenet, så vi kan imødekomme de udfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. Derfor har vi i regionsrådet også vedtaget at lave nogle tilpasninger i den nye hospitalsplan,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Kræftområdet undersøges yderligere, ingen ændringer på akutområdet

En revision af hospitalsplanen handler ikke kun om at ændre på tingene. En revision kan også vise, at der er nogle områder, der er værd at beholde i den nuværende form.

”Vi havde i forvejen nogle gode rammer for vores sundhedsvæsen, så det er et godt udgangspunkt, vi har bygget videre på. Bl.a. har vi besluttet, at vi skal arbejde hen imod et helt nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, der skal forbedre rammerne for børn og unge, der indlægges med psykiatriske problemer. Her kan vi tilbyde børnene og deres familier den bedste behandling, bl.a. med patientstuer med plads til medindlagte forældre, fælles opholdsrum og gode udeareale,” siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Derudover bibeholdes akutområdet uændret i den nye hospitalsplan. Der vil fortsat være akutmodtagelser på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Nordsjællands Hospital i Hillerød og på Bornholm. Ligeledes fortsætter akutklinikkerne i Helsingør, Frederikssund, Glostrup, Gentofte og på Amager. Frederiksberg akutklinik fortsætter til hospitalet nedlægges i 2023.

Gennemgangen af hospitalsplanen har også vist, at der skal kigges nærmere på hele kræftområdet. Der skal bl.a. udarbejdes en ny kræftplan, som skal understøtte en fortsat høj kvalitet i behandlingen og gode sammenhængende patientforløb. Der skal i kræftplanen ses på regionens samlede kræftilbud, herunder også diagnostik, senfølger samt behandlingen af blodsygdomme. Kræftplanen skal komme med anbefalinger til den fremtidige varetagelse og organisering af kræftområdet, herunder om der er tilstrækkelig kapacitet.

Inddragelse af borgerne

Hospitalsplanen er udarbejdet i samarbejde med bl.a. borgere og sundhedsfaglige personer, der ved flere offentlige møder har bidraget med input og holdninger.

”Vi har inviteret borgere og medarbejdere på hospitalerne til at komme med deres meninger om, hvordan vores sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden, og det har for os politikere været uvurderligt at få deres input. Så jeg vil gerne sige stort tak til alle dem, der har bidraget undervejs,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Fakta:

 • Hospitalsplan 2025 udstikker en langsigtet ramme for hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden.
 • Regionsrådet skal hvert år tage stilling til, om det er nødvendigt at ændre i den eksisterende hospitalsplan, så den lever op til de krav og forventninger, der bl.a. stilles af patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.
 • Hospitalsplanen har været i offentlig høring, hvor alle har kunnet bidrage. Der er kommet i alt 76 høringssvar fra bl.a. borgere, kommuner, faglige organisationer og regionens sundhedsfaglige råd.
 • Læs mere om Hospitalsplan 2025 på regionh.dk/hospitalsplan

De vigtigste ændringer i Hospitalsplan 2025

For nogle ændringer vil der være en længere tidshorisont, inden de kan implementeres.

 • Samling af senge i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Glostrup

Børne- og Ungdomspsykiatriske senge skal samles i Glostrup, når der er fundet midler til at bygge nye fysiske rammer i Glostrup i de kommende år. Det betyder, at de eksisterende sengepladser på matriklen på Bispebjerg flyttes til Glostrup. Herudover vil enkelte specialambulatorier relateret til sengeafdelingen blive samlet på Glostrupmatriklen. Sammenlægningen indebærer, at der skal skabes nye fysiske rammer for Børne- og Ungdomspsykiatrien i Glostrup. Alle tre hovedmatrikler – Glostrup, Hillerød og Bispebjerg – vil have ambulante funktioner. Formålet med samlingen af sengepladserne er at sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt mellem akutmodtagelsen for børne- og ungdomspsykiatrien, der også er beliggende i Glostrup, og de øvrige sengeafsnit.

 • Samling af brystkirurgi inkl. mammaradiologi på Gentofte Hospital

Brystkirurgien inklusiv mammaradiologi (røntgenundersøgelse af brystet) og ledelsen af mammografiscreeningsprogrammet samles på Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte-matriklen. Der oprettes desuden en patologifunktion på Gentofte Hospital som udefunktion til patologiafdelingen på Herlev Hospital. Desuden vil Afdeling for Plastikkirurgi på Herlev-matriklen blive flyttet til Gentofte-matriklen for at sikre et fortsat tæt fagligt samarbejde mellem bryst- og plastikkirurger. Placeringen på Gentofte-matriklen vil sikre en optimal udnyttelse af hospitalets samlede operationskapacitet, og sammenlægningen understøtter beslutningen om, at Gentofte-matriklen skal være regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi. Samlingen sættes i gang så hurtigt som muligt, men kræver en rokade af enkelte specialer, der i dag er beliggende på Gentofte Hospital.

 • Styrkelse af kvinde-barn området

Der oprettes et nyt Kvinde-Barn Center på Bispebjerg Hospital, der skal give plads til et forventet stigende antal fødsler i de kommende år. Oprettelsen sker i forbindelse med, at Nyt Hospital Bispebjerg bliver taget i brug i 2023. Centret vil få plads til cirka. 3.500 fødsler om året og vil komme til at bestå af en fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte samt afdeling for kvindesygdomme. Med etablering af centret kan Bispebjerg Hospital – i lighed med regionens ørige akuthospitaler – behandle alle kvinde-, børne- og ungesygdomme. Hermed sikres samme forhold for patienterne på alle regionens akuthospitaler.

 • Samling af Psykiatrisk Center København på Nyt Psykiatri Bispebjerg

Psykiatrisk Center København samles på Ny Psykiatri Bispebjerg, bortset fra ambulante funktioner, som ligger i de enkelte bydele. Hermed samles de funktioner, som ligger på Rigshospitalet samt Bispebjerg-, Gentofte- og Frederiksberg-matriklerne. Hermed vil alle centrets sengepladser blive samlet på én matrikel. Psykiatrisk akutmodtagelse vil også være beliggende på Ny Psykiatri Bispebjerg. En stor del af patienterne bliver indlagt på sengeafdelingen via akutmodtagelsen og en samling af akutmodtagelse og sengepladser vil give bedre sammenhæng i behandlingsforløbet for patienterne. Et samlet Psykiatrisk Center København kan først realiseres, når Ny Psykiatri Bispebjerg er færdigbygget.


Revisionen af hospitalsplanen har vist, at der er områder, der skal kigges på en ekstra gang, før der kan træffes beslutninger om ændringer. Det drejer sig blandet andet om:

 • Ensartet tilbud på alle akuthospitaler
 • Samling af høresygdomme på Rigshospitalet
 • Kapaciteten på Nyt Hospital Nordsjælland og udnyttelse af den samlede kapacitet i hele regionerne 
 • Sammenhæng mellem retspsykiatriske funktioner

For yderligere information:

 • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via Region Hovedstadens pressevagt på tlf.: 70 20 95 88

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum